Songs from Movie : Hum-Tum-Aur-Woh

Priye Praneshvaree, Hridayeshvaree Lyrics