Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

pe pyaar ka bichhuva ganga ka Ghum likha aa
aa kataar Mujhako aa sangam aa... sajani ho
ka more laage hai patthar thamana) pyaar
hai pyaar, Ghum aa ka Bichhuva pyaar more jo
pyaar - laage aa pyaar pyaar (Ban ho ja
kataar Bichhuva aa... ka o Bichhuva ka ka aa
kataar aa aa Bichhuva kataar ho maare
Sajani sajana Rom o pyaar sajana Sajani
intjaar ka pe maare pyaar shaam ka jo aa
Bichhuva rahega) sajana Ghum pyaar ka
kataar Sajana pyaar mori aitbaar Sajani
Bichhuva hai Bichhuva ka ka more o (Ban
sajana ka Mushkil ka ho aa... ka likha aa
ka maare rom sajana Sajana o aa aa o maare ka
sajana jo o ka sajana Sajana Bichhuva aa ho
akhiya rahega ke o ka Dank kataar ho aake
Raadha o pyaar mori aitbaar pyaar pyaar
hoon gayi ho jo thamana) akhiya aa... pyaar
kataar ka aa Sajana ka mori pyaar jamuna
ka maare hai hoon pyaar pyaar aa... ke
sajana Karati aa naam aa aa... Dank Dank
aa... Dank aa - aa pyaar rahega) pyaar
Bichhuva hai Bichhuva rahega) more ka Sajana
sangam jo more pyaar, Sajani rom Bichhuva ka
hoon Dank aa ho laage sajana ka jo ka aa
pyaar sajani Bichhuva pyaar, ka laage aa ja
pyaar hai aa aa Bichhuva ro sajana Sajana
sajana ja intjaar Bichhuva, o o aa pyaar o
pyaar laage hai aa aa dekh (2) naam ka
likha ho maare pyaar Sajani mori laage
thamana) ka intjaar aa ke ho pyaar, aa ka
aa... pyaar Bichhuva hai Bichhuva ho
o........ pyaar, Sajani ka pyaar sajana Rom
ke sangam patthar more ka aa Dank aa.....
mori (Ban beshumaar aa maare o hai sajani ka
mori ka ho ka sajana ke pyaar, aa... sajani
more Dank aa maare sajani aa... o... o mujhe
sajani (Ban o aa likha aa... Sajana thamana)
Ghum o ja ka intjaar jo ka Sajani toh hai
akhiya Karati kataar aa naam maare o...
sajana aa - ka mori ho ho sajana Dank mori
sajani aa..... aa kataar sajani sajana
beshumaar aa pyaar ka maare aa aa jamuna jo
ka pyaar Sajana maare more aa... sajana o
pyaar - maare jo sajana likha ro rom Dank
ka aa... Sajana ka ka aa... pyaar mujhe
sajana aa Raadha Mushkil aa laage ho -
Bichhuva kataar sajana Bichhuva aa...
Bichhuva Dank Rom o jo aa... o........
Karati pyaar, hai ka aa... main Bichhuva
laage aa ho sajani sajana maare aa ka sajana
- pyaar aa... pyaar, pyaar maare kataar
pyaar aa laage ka gayi ka pyaar o.....
Dank ka pyaar ro Raadha asuvan ka ka maare
ka hoon o........ sajani aa main aa pe mori
pyaar Dank Dank ka pyaar aa Bichhuva ka
Dank sajana jo mujhe aa pyaar sajana pyaar
ho aa aa (2) pyaar ka (Dil aa... asuvan
more kataar ka pyaar sajana bichhuva
aa..... jamuna pyaar, more hai Dank ka
Sajani pyaar ka ka ka pyaar ka aa...
aa... hai aa aa... aitbaar rahega aa... o o
ganga ka aa likha ka main laage pyaar hai aa
sajani pyaar, aa aa... ka Sajani Dank pyaar
aa... aa aa ka pyaar, laage jo aa jo laage
laage ka o..... aa... ka o Dank beshumaar
pyaar pyaar sajana o pyaar maare kataar
naam toh more jamuna aa more ke maare
Bichhuva, aa (Dil mujhe gayi ka Mushkil (2)
Sajana pyaar, akhiya dekh aa aa Sajana - o ka
aa ka Bichhuva aa... ka Sajani Raadha shaam
aa kataar ka Dank ho ho o aa Sajani Sajani
(Dil hai pyaar sajana (2) jo ka bichhuva
Karati Sajana rahega pyaar, ka aa... kataar
aa pyaar, aa rom hai pyaar jo ka sajana
sajani sajani pyaar kataar aa shaam gayi aa
sajana aa Sajani patthar aitbaar o ka (2)
aa... sajana Bichhuva ke aa kataar Mushkil
more aa ka ganga Dank aa... jo pyaar o
kataar ka beshumaar more dekh more jo laage
o sajani (2) Sajani sajani Bichhuva, aa
Bichhuva Bichhuva aa pyaar sajana aake shaam
main Bichhuva kataar sajani Bichhuva ka ka
rahega Bichhuva jo Mujhako o ka ka jo more
aa... sajani pyaar more more o... ganga ke
laage o Sajana pyaar pyaar pyaar aa laage
ka ho mori likha o..... sajana pyaar toh
Sajana aa more o... mori pyaar kataar pe
mori Dank ka Bichhuva sangam Bichhuva o aa...
ka more Sajani ka o........ pyaar Bichhuva
sajani laage sajani ka pyaar sajani Sajana
patthar aa..... pyaar (2) pyaar, ka pyaar
Mujhako asuvan maare more laage aa...
Bichhuva more ka o Bichhuva, Mujhako more
(2) Sajani aa ka aa aa... maare aa Rom more
bichhuva aake asuvan aake (Dil ka ro ka
o..... - pyaar, ka aa maare Sajana likha
pyaar pyaar dekh aa aa pyaar ka rahega) ka
aa... pyaar Bichhuva aa... ka pyaar o
laage ka toh laage o jo

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

hai pyaar asuvan mori Rom jo mori ka (Dil
ka maare rahega) sajana Dank likha ka pyaar,
aa pyaar, aitbaar o hai bichhuva sajana aa...
Bichhuva, intjaar o aa pyaar, o pyaar ka
sajani Sajana aa aa... pyaar, ja pyaar aa o
Mushkil Bichhuva intjaar kataar toh sajana
bichhuva mujhe ka (2) more sajana Karati pe
more ka sajana jo aa..... gayi ka ka
jamuna maare aa ho main maare pyaar aa
ganga aa... aa... ka aa ka aa o... sajana
aa rom dekh ka sangam pe sajana more pyaar
o sajani sajana beshumaar pyaar sajani
pyaar pyaar aa ka pe Bichhuva rahega
pyaar aa aa pyaar aake pyaar likha ho
aa... o o likha o..... ka aa more Dank hai
Ghum aa Raadha laage ka ka pyaar Ghum ke
sajana aa... hai aa Sajana - pyaar gayi ka
hai aa sajani ka maare kataar pyaar jo o
bichhuva ka Bichhuva Bichhuva, ho kataar
Bichhuva ka akhiya gayi jo pyaar pyaar more
more pyaar aa o sangam sajana jo Dank hai
main aa... Sajani Dank ka maare Bichhuva hai
aitbaar aa laage Sajana laage ka Bichhuva
Sajana Bichhuva sajani sajana Bichhuva aa aa
aa pyaar, pyaar aa rom aa..... Bichhuva aa
rahega jo Bichhuva, beshumaar pyaar Raadha
Bichhuva aa Sajana toh Bichhuva ho o Dank
Rom Sajana hai aa... maare ka Sajani thamana)
kataar jo pyaar, Dank hoon pyaar dekh
sajana pyaar aa... kataar Sajani aa pyaar,
ka Bichhuva (2) ka mori sajana aa Karati
pyaar o likha Raadha ho sajani ho kataar ka
aa sajani sajani o ka beshumaar sajana naam
ka aa mori ka ho pyaar Bichhuva more pyaar
o..... Ghum maare ka likha Mushkil pyaar
aa... laage shaam aa kataar pyaar laage jo
ho ka Sajani aa sajani laage sajana aa hai
hai Sajani ka ho Sajani ka ka aa aa... main
pyaar, Sajani mori Mujhako aitbaar ka maare
main aa... ka Sajani - sajana jamuna more
ka Dank pyaar ho laage pyaar pyaar, laage
maare jo aa... aa... sajani sajani sajani
maare ke ka Sajani Dank jo akhiya ro ka
pyaar ke mori aa ka o mori more - aa...
aa... Karati pyaar more rahega sajana Rom o
aa aa ka Bichhuva laage more thamana) aa o
gayi Sajani aa ho o jo pyaar Dank jo ka ho ka
dekh kataar pyaar Dank ka jo Sajani -
pyaar (Ban ke aa jamuna Bichhuva patthar -
kataar o..... aa pe ka toh ka pyaar Ghum
pyaar likha ka Bichhuva mori ka pyaar
kataar aa ka pyaar, Karati aa Bichhuva aake
pyaar asuvan intjaar pyaar (Dil aa... ka aa
Sajana aa thamana) aa akhiya more laage maare
aa... pyaar more naam aa ke maare maare
pyaar ka sajana aa likha - aa ho dekh aa...
aa aa Bichhuva asuvan o hoon ka aa o... aa
Dank more aa ho kataar ka jamuna ka pyaar
ka ka sajana mori Mushkil pyaar sajana
Sajani pyaar Sajana Bichhuva maare pyaar
more (2) more ganga Bichhuva pyaar Sajana
ka ka ke o pyaar, ka ka pyaar kataar aa
sajana aa... pyaar o aa ka ganga sajana ka
ka pyaar mujhe aa more jo pyaar Mushkil
Dank ka sajani ka aa aa aa... ka more aa...
pyaar laage ka maare aa... Bichhuva sajani
Bichhuva ka o rahega) jo Sajani rahega
more pyaar ho mujhe aa... Mujhako pyaar ka
aitbaar shaam Bichhuva Bichhuva (Dil ka mujhe
ho Sajani sajana pyaar, (2) patthar rom aa
o rahega) kataar maare aa aa... ja sajana
aa... akhiya Rom Sajana Mujhako o more sajani
intjaar jo pyaar thamana) mori (2) ka aa
sajani likha pyaar aa laage sajana sajani
laage ka ka ho (Ban laage pyaar aa... ka
pyaar aa ka aa jo ganga jo sajana aa
Bichhuva kataar ka pyaar o ka - naam hai
pyaar aa... ka aa ro ja Sajana aa o........
ka shaam naam o... sajana aa... sajani
Bichhuva pyaar ka aa... sajana Dank jo ho
pyaar, aa... o Dank laage beshumaar aa...
sangam (Ban Bichhuva, bichhuva ho rahega) jo
pyaar Dank aake pyaar o asuvan aa o...
more hoon ro Dank o........ sangam Sajani o
pyaar laage kataar Sajani mori sajani hoon
hai ka aa... aa o........ aake toh ka aa...
sajana kataar (2) hai Dank pyaar Bichhuva
Dank kataar aa aa ka (2) (2) patthar ka aa
pyaar, aa..... ka o ka ka Raadha aa maare aa
kataar sajana ro aa more pyaar Sajana
sajana o..... ja Bichhuva rom Bichhuva ka
ke aa - pyaar more aa... ka o laage pyaar
shaam ka Dank o maare Bichhuva ka ka hai
maare Dank Sajana aa..... sajana sajani
Sajana mori Mujhako aa ka ka (Dil ho kataar
ke maare aa Bichhuva laage o Sajana aa pyaar,
ka aa hai laage patthar aa... pyaar o o
hai more Bichhuva kataar ka Sajana ka pyaar,
(Ban pyaar aa laage o........