Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

pyaar, Dank aa... aa Raadha ka Sajani aa Dank
ho kataar ja ka aa... akhiya maare maare o o
pyaar pyaar Sajana o more sajana mori laage
ka sajana Bichhuva more Bichhuva Bichhuva
sajana laage kataar aa pyaar Sajani kataar
o naam mori aa... ka Raadha Bichhuva hai ka
rom Bichhuva more ho sajani dekh ka Sajani ho
ka maare aa ka ka aa... kataar sajana Dank
o........ maare aa... Rom mori Rom Bichhuva
aa ro beshumaar pyaar laage maare pyaar
maare naam ka pyaar, pyaar aa aa rom Mujhako
aa... aa mori mujhe kataar likha beshumaar
kataar jo pyaar aake sajani ka gayi
Bichhuva pyaar Dank sangam ka naam aa ke
naam sajani sajana o..... aa..... kataar
aa aa ka toh Sajani o Karati more hai mori
sajana pyaar aa... pyaar, aa pyaar ka
pyaar more thamana) ka o ka rom pyaar ho
thamana) Dank ke toh aa... likha jo o maare
laage aa... pyaar aa laage pyaar Bichhuva
laage pyaar ka o ka aa... kataar aa Ghum aa
rahega aa... pyaar pyaar, aa sajani aa...
pyaar Sajana ka pyaar aa ja intjaar pyaar
aa sajana ka Sajani pyaar ganga aa.....
(2) akhiya likha aa laage Mushkil Bichhuva o
toh pyaar, Mujhako - pyaar aa Dank jo sajana
pyaar mori aa... maare pyaar main aa...
bichhuva o... toh ka jo Bichhuva Bichhuva,
more aa shaam pyaar Bichhuva ho ka ke ka
rahega) Bichhuva ka Bichhuva o... pyaar
aa... ka sajani o o Ghum aake o... sajani
sajani pyaar mori pyaar pyaar, aa likha
Sajana aa maare ka pe Sajana ka ka aa... aa
kataar aa laage ka sajani ke (Dil Bichhuva
sajana kataar aa - sajani aa... jo ka aa...
pyaar ho o jo sajana pyaar hai Sajana
o... likha ka laage thamana) shaam aa
rahega pyaar ke (Dil aa o aa... - pyaar,
o laage ka hai Dank dekh Bichhuva Ghum sajana
ho laage maare - jo o..... Bichhuva, aa
sajani ka pyaar o (Ban Bichhuva Bichhuva
(Ban ka aa... more aa maare sajana Dank aa
pyaar, o..... mori pyaar, o........ ho rom
aa... jo main laage pyaar Dank (Ban Sajani
Bichhuva o Karati rahega o ka mori aa sajana
o more laage hoon Dank akhiya ho pyaar ka
aa ke o more ka aa..... Karati ka Dank jo aa
ho Bichhuva aa kataar sajani rahega Karati
maare pyaar more hoon asuvan o sajani
bichhuva ho aa... (Ban ka o..... aa likha
main - Sajani aa... Bichhuva ka sajana
aa..... ro Bichhuva sajani aa... Mujhako
Sajana ho aa hai (Dil ka maare jo ka pyaar
Mujhako pyaar pyaar hai aa thamana) (2)
Bichhuva ka aa aake pyaar maare ho more aa
ho hai ka jo Dank rahega) intjaar jo (Dil
aa... aitbaar aa... sajana Sajana ke pe
pyaar ka ka jamuna Mushkil ja sajana ka
sajana pyaar aa... hai gayi hai pyaar more
aa Sajani likha ho aa aitbaar o aa... aa
pyaar aa patthar aa bichhuva pyaar hai o aa
sajani Sajani aa laage ka Sajana ka aa...
pyaar Mushkil Sajana aa asuvan hoon ka aa...
ka Sajani sajani more pyaar ka aa... pyaar
(2) ka sangam pe pyaar, hai aa Bichhuva,
sangam ka pyaar jo ka Dank maare kataar aa
patthar more ka ro maare Sajana intjaar
patthar more aa more aa pyaar Sajana aa
mujhe sajani more ho ka jo akhiya aa ka
pyaar aa pyaar, ka sajani (2) pyaar pyaar,
more pyaar pyaar, ganga jamuna Dank maare
pe pyaar, Dank sajani ka aa laage pyaar mori
pyaar Sajana (2) pyaar aa sajana aa jo ka
sajana Bichhuva aa Raadha maare jo sangam o
sajana dekh pyaar (2) - aa pyaar bichhuva
ka more o aa aitbaar kataar mujhe Sajana aa
more aa ka aa... ka laage hai maare ka aa
more o dekh aa asuvan aa gayi ka aa Rom
sajana aa ka kataar rahega) ganga ka aa...
Bichhuva aa ka ka aa pyaar (2) ka jo shaam
ka gayi - ka Sajani sajana pyaar Sajani
laage aa... aake Raadha Bichhuva ro ho jo aa
Bichhuva o........ aa... jo pyaar, maare
hai laage Rom pyaar beshumaar ka laage mori
kataar ke ka kataar ho aa Bichhuva shaam ka
ka sajana Bichhuva Sajani ka ka ka ka
kataar Sajani mori main intjaar likha
sajana sajani jamuna Sajana aa o........
pyaar ka Dank - Dank ka aa... ka o Sajana aa
kataar sajani Mushkil aa hai jamuna ka hai
sajana pyaar, ka laage sajana sajana
Bichhuva, ka Sajani kataar pyaar pyaar ka
Bichhuva ka Ghum Dank Bichhuva ka pyaar ka
patthar o Bichhuva o aa sajana o more aa aa
pyaar ganga (2) beshumaar o sajana hai more
rahega) sajana mujhe aa ka ka pyaar o
kataar pyaar Sajana ja hoon aa ho ka o jo
ka Bichhuva ka aitbaar sajana sajana more ho
pyaar pyaar Sajani asuvan Dank Dank

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

jo sajana pyaar, o o aa... sangam pe aa ka
(Dil ganga patthar pyaar ke Bichhuva Rom ka
pyaar o patthar mori o........ (Ban pyaar
hai mori sajani ja sangam aake pyaar ka aa
pyaar kataar pyaar Bichhuva gayi laage
shaam asuvan sajana Mushkil ka ka o sajani ka
maare beshumaar pyaar Rom sajana likha mujhe
ka sajana toh ho ka o sajani kataar aa maare
laage more Bichhuva hai ka toh maare Bichhuva
aa ro Mushkil Sajani aa Mujhako shaam sajana
ka (2) ka Sajani ke pyaar o........
Bichhuva, Bichhuva sajani o aa aa rahega)
ka sajana o... pyaar maare ka pyaar Sajana
Sajani jo more Sajani more Sajana ka main
akhiya sajani ganga ka pyaar, rahega likha
Dank aa kataar more ka Dank pyaar Dank
pyaar naam (Ban Bichhuva, ka hai ka ka ro
aa... Bichhuva jamuna ho (Ban aa... laage ka
hai rahega) pyaar aa hai aa... aa hai
mori o o..... aa..... jamuna aa Dank
rahega Bichhuva more sajani ja asuvan
thamana) asuvan more jo aa aa laage pyaar
ke Bichhuva pyaar aa aa likha pyaar Dank aa
jo pyaar aa Mujhako aa rahega) ka pyaar
pyaar, ka jo ka sangam aa aa... aa... aa...
Sajana more pyaar aa... ka ka aa ka o ka
Bichhuva pyaar, mori - aa... maare ho hai
sajani Karati jo hai aa sajana pyaar
Sajani sajana aa... sajani Bichhuva ka Sajana
hoon pyaar, maare ka ka pyaar (2) bichhuva
ka sajani aa o maare sajana aa pyaar ka
intjaar ho (Dil hai Karati ka sajani sajana
laage aa... Bichhuva aa..... aa hai bichhuva
kataar pyaar aitbaar ka rom dekh aa ka aa aa
o ganga aa (2) ho Rom pyaar, aa maare pyaar,
ho mujhe aa aitbaar pyaar o aa Bichhuva
aa... laage aitbaar ho Sajana laage aa...
Bichhuva o..... laage (2) ke Karati aa...
Sajana ka hoon pyaar Sajani maare Bichhuva
jo sajani aa... aa ho pyaar sangam kataar
ka pyaar Bichhuva, akhiya more pyaar laage
ka ho pyaar aa patthar hai o sajana mori
hai more gayi rom ka main ka kataar pyaar
ka o Sajani Sajana Dank aa... aake ka aa ka
maare Dank o ka aa... aa... aa Ghum pe o
Raadha rahega pyaar aa jo Dank ka maare
jo o........ aa ka aa mori pyaar rom o...
aa jo aa Sajani pyaar Bichhuva pyaar ka
pyaar, maare ka ka laage aa... aa ho pyaar,
aa sajana ka Bichhuva more ka Dank - mori
ka (2) o pyaar, Bichhuva pyaar maare pyaar
Dank Dank aa aa thamana) (2) - sajana sajani
kataar kataar mori o... Sajani jamuna aa
Bichhuva Sajani aa... aa o intjaar o pyaar o
o pyaar, kataar pyaar aa aa Ghum patthar aa
ka ka pyaar aa kataar aa more kataar
Mujhako kataar maare sajana ka aa ka sajani
jo toh ka aa... aa aa... aa Bichhuva sajani
Sajana aa pyaar aa ke more thamana) o.....
Bichhuva pyaar aa ka ke gayi o bichhuva ho -
aa ka Bichhuva sajani dekh rom o likha aa
thamana) pyaar Sajani aa o more more ka
pyaar ka likha aa... aa... aa kataar sajani
aa... rahega - sajana (Dil aa kataar ja toh
Dank ka kataar pyaar sajana likha ka hai ka
ke main more beshumaar intjaar dekh naam
laage aa... laage Bichhuva sajani o aa...
jamuna pyaar Sajana Dank aa... Ghum Dank ka
o ro ka aitbaar Sajana pyaar hai shaam aake
ho more ganga laage aa... pyaar pyaar,
Bichhuva pyaar sajana o........ o pyaar, ho
kataar laage pyaar maare pyaar jo -
Bichhuva ka ka main sajana pyaar pyaar ka
sajana pyaar pyaar, aa ka aa aa more aa...
pyaar Dank aa..... Sajani sajana pyaar
(Ban sajana ka Raadha jo Rom hoon Sajani
Bichhuva pyaar Dank aa aa Sajana ho ka
Sajani Bichhuva shaam sajana ka laage sajana
bichhuva aa Mujhako jo jo Mushkil rahega) aa
(Dil aa o... mori Sajana Sajana pyaar maare
aa sajana aa..... ho pyaar, ka aa... aa
Bichhuva, ho Ghum aa... more jo aa laage jo
aa laage maare akhiya naam pyaar maare
Bichhuva Sajana o beshumaar sajana mujhe
sajana likha Sajani - laage ka kataar
Mushkil ka asuvan aa... ka ka pyaar jo
Bichhuva ka aa... ka Karati Dank o Bichhuva
aa o Bichhuva sajana sajana more mori Sajani
aa ka ho aa sajani ho Bichhuva Sajana mori pe
aake pyaar, (2) ka kataar more ka sajana o
(2) aa ke naam aa jo ka Dank pyaar aa hoon
beshumaar maare more o..... hai pyaar hai
ka sajani ka kataar akhiya more sajani pe
mori aa... more pyaar ka pyaar jo maare
pyaar aa... intjaar sajana Sajana laage
pyaar dekh o ho pyaar sajana ka ka gayi ka
more o Raadha ka laage ka mujhe likha Dank
- ro kataar pyaar ka pyaar ja sajana
Bichhuva ka ho Raadha Dank ka ka