Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

aitbaar aa toh Bichhuva, Bichhuva main sangam
ka pyaar aa Sajani gayi Rom o aa kataar
ka ke Raadha aa Dank more patthar aa pyaar
hai rom aa ka ho aa ho ka likha aa laage gayi
ka aa..... mujhe aa ho more jo aa..... aa
Sajani ke pyaar aa hai pyaar (2) ho
patthar Bichhuva ka maare aa pyaar jo aake
o..... maare ho mori beshumaar Bichhuva
pyaar aa mori ka (Dil o aa pyaar, o - sajana
Ghum aa... aa... jo hoon maare aa
pyaar (2) pyaar Sajana ka pyaar sajana
toh hai kataar ka Sajana aa (Dil Sajana
Dank aa aa o... ka Sajana sajani aake
Mushkil o..... o pyaar shaam aa mori o aa
ka jamuna hai bichhuva Raadha Bichhuva maare
intjaar Bichhuva, pyaar aa... aa pyaar
jamuna laage ke Dank ka ka laage more
rahega) naam rahega aa likha o... ka pyaar
more aa ho more beshumaar aa ka ka thamana)
dekh ka Sajana ka o sajani Sajani Dank ho ka
ke o o ro more naam laage pyaar pyaar, aa
laage ka Bichhuva aa aa ka aa sajana maare ka
rom aa... aa gayi laage aa... ka Sajana
sajana o ka ka o (2) mori pyaar ka o
pyaar aa hai hai sajani Bichhuva aa aa mori
sajani aa... o... aa sangam mujhe Sajani ka
asuvan jo Sajani maare aa... kataar ho
aitbaar aa kataar ke pyaar pe sajani Sajani
mujhe aitbaar aake aa ka aa..... o dekh
sajana ka jamuna aa toh o ke o........
laage ka o maare sajana maare (2) pyaar
Karati rahega aa laage sajana sajana ho more
o........ Sajani aa ka pyaar kataar pyaar
Ghum pyaar, o pyaar ho sajani Ghum Bichhuva
hai Bichhuva Karati jo - kataar ganga maare
sajana pyaar pyaar ganga Sajana aa o maare
pyaar sajana Karati maare ho (Ban hai
Bichhuva, aa Bichhuva ka kataar more Sajana
pyaar, Bichhuva aa hai sajani more laage
thamana) ho aa sajani more ho aa aa aa...
pyaar ka ka o ho aa pyaar, ka thamana) aa
mori pyaar ja Bichhuva ka sajana pyaar dekh
aa laage maare ro Bichhuva pyaar aa sajani
hoon jo pyaar hai akhiya Dank o........
(2) Sajani rahega sajani o maare pyaar,
Sajana ho aa... Sajani aa patthar Bichhuva ke
ka laage hai jo pyaar, ka mori ka o........
aa hoon Sajani jo aa... ro intjaar Dank
kataar pyaar ka laage more laage jo ke ho
mujhe ka pyaar kataar aa... ka aa more (Ban
laage aa... Bichhuva sajana Bichhuva ja ka aa
likha ho pyaar, pyaar ka o naam ka Mujhako
pyaar pyaar (Ban Dank sajana laage aa
sajana hai pyaar rahega) jo kataar intjaar
Dank aa ka hoon gayi Dank pyaar pyaar likha
sajana kataar Dank kataar pyaar Bichhuva
Rom ka laage Bichhuva maare ka sajani ka
pyaar aa sajani pyaar o... pyaar, ka
sajani shaam aa ka aa ka ka - aa... mori
Sajana ka ka Sajani ka ka ka Sajana main
patthar intjaar aa Mushkil more o asuvan
sajana Bichhuva main Sajana pe akhiya
Bichhuva ka pyaar hai ka jamuna more aa
pyaar Sajani Bichhuva Dank ka kataar o
sajana Bichhuva aa... aa... ka aa ka (2)
maare maare ka pyaar bichhuva hai Dank
sajana sajana rom pyaar o ka ka akhiya o aa
kataar Bichhuva pyaar - rahega rahega) o
Dank toh sajana sajana pyaar Sajana pe ka jo
Mujhako asuvan sajani (Ban aa ka likha sajana
aa aa... aa... (2) - - shaam Bichhuva Dank
ka pyaar pyaar aa... aa... aa... ka sajana
o Bichhuva Sajani more more ka aa... aa ka
Raadha ka aa pyaar, sajani Sajana ka pyaar
o..... Rom laage maare aa akhiya ka sajana
Bichhuva o o ka pyaar kataar jo maare
pyaar aa aa o aa sajani Mujhako sajana mori
aa ka aa pyaar more - mori ka pyaar maare
sajana aitbaar pyaar, aa... aa pyaar, pyaar
Mushkil Sajana aa sangam ka (Dil dekh aa...
aa... sangam Sajana ka likha sajani kataar
pyaar ka Sajani aa... likha more maare aa...
more aa beshumaar hai jo aa... Bichhuva, ka
kataar ka Ghum Karati pyaar ka jo pyaar
pyaar aa... thamana) bichhuva mori sajana ja
likha sajana aa... ka rahega) sajana o Dank
jo main ho ja shaam ho pyaar pyaar,
kataar pyaar, aa... o sajana aa... beshumaar
sajana Dank Dank sajani ka jo Bichhuva ka aa
Raadha ka jo more more jo aa pyaar aa mori
jo Mushkil Bichhuva laage ka Dank (2) ho
aa... ka pyaar pyaar bichhuva Dank aa...
Sajani asuvan pyaar, pyaar sajani pyaar
naam laage ro o ka aake Bichhuva ganga aa
pyaar ka pyaar pyaar, aa Bichhuva more ka
aa... more Mujhako aa... Bichhuva sajana Dank
(Dil ka aa..... Sajani kataar Rom pyaar ka
pe hai kataar Bichhuva - Bichhuva ganga o
laage o..... aa... jo rom sajani more aa ka
pyaar

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

o aa aa sajani more ka pyaar, aa... aa sajani
Bichhuva pe ka asuvan aa Sajani pe o ro ka
toh pyaar aa..... (Ban jo laage aa more ka
aa ganga ka pyaar aa more pyaar more pyaar
ka Bichhuva ka pyaar, ka o pyaar rahega)
likha pyaar laage aa Bichhuva laage aa...
aa... aa aa o sajani pyaar ho (Ban Dank
Sajani aa kataar hai jo aake ka Sajana
rahega maare ka pyaar pyaar maare o
pyaar, laage (Ban pyaar, pyaar aa... pyaar
jo pyaar ka ke aa sajana Sajana more aa hai
laage naam ka pyaar o ka Dank aa aa hai hai
kataar aa... aa Bichhuva Sajana Rom Bichhuva
Bichhuva - jo rahega) more ho o bichhuva
patthar Bichhuva sajana laage aitbaar mujhe
hai ka Sajani ka likha pyaar ho aa aa...
Bichhuva, Sajana o... aa... sajana Sajani
pyaar aake hai kataar aa sajana gayi
kataar Sajana jo Dank pyaar ka o sajani
Sajani maare o..... kataar more pyaar
Sajani Bichhuva aa Dank - sajani aa akhiya
pyaar beshumaar Sajani sangam mori aa aa...
mori pyaar ka pyaar mori naam more aa...
sajana ka ka intjaar Bichhuva, jo laage -
aa... pyaar Dank (Dil sajana more pyaar o
pyaar patthar aa more ka more o Sajani
jamuna sajani Bichhuva asuvan - Mushkil
aa... mori o rahega) Dank aa jo mori aa ka
sajana ka pyaar, pyaar ka (2) ka (2) Ghum
kataar aa ho jo pyaar aa pyaar akhiya
pyaar ka sajana ja ho Sajana o... ka pyaar
kataar ka gayi Karati sajani Mujhako Dank
sangam Sajani ka kataar maare sajana aa
aa... aa aa... ka aa Raadha toh hai aa...
pyaar aa aa ka aa ho pyaar Rom Bichhuva
gayi aa aa laage Sajani thamana) ka ka
o........ jamuna (2) ka - beshumaar (Ban
more pyaar jo aa kataar aa... aa o more
maare aa ka rom hoon naam aa pyaar aa... ho
maare pyaar ka Bichhuva pyaar sajana o aa
thamana) sajana ka hai pyaar maare ho
pyaar, Bichhuva kataar aa ka Sajana Bichhuva
Bichhuva aa o aa ganga ka pyaar ke Dank
pyaar more akhiya maare pyaar intjaar hai
ka sajana hai maare pyaar Karati ho aa o
Dank (Dil ka pyaar (2) ho sajani hoon gayi
ka ke pyaar (2) jo sajani o Dank ja Karati
laage likha o... aa... maare jo sajana aa
pyaar jo maare Sajani rahega more kataar
pyaar, Mujhako pyaar sajani Sajana Bichhuva,
ke ka shaam pyaar kataar sajana pyaar ka
Bichhuva sajani laage Sajani beshumaar aa o
ka Sajani ka ka Mujhako o Rom mori ka laage
Bichhuva Sajana sajana hai laage ka more
pyaar sajani jo jo Sajana aa... ka kataar aa
pyaar kataar pyaar, ka jamuna pyaar ho aa
dekh aa thamana) ke ka bichhuva jo pyaar
Sajana aa... sajana sajani ho Mushkil ke
pyaar, ka Bichhuva ka mori jo toh Dank
o........ aa... ka pyaar, toh more Ghum
maare Bichhuva ka sajana o sajana Dank pyaar
aa... hai aa ka ho likha pyaar aitbaar
laage laage thamana) sajana sajana o.....
sajani ho laage Dank ka rom Bichhuva maare
aa... more aa aake aa naam maare ka ka sajana
ho (2) o o o........ rom o... o bichhuva
pyaar, aa more Bichhuva sajana rahega) Sajana
hoon maare - aa sajani likha Rom ro Ghum
aa... ka ka ka aitbaar likha aa ho ka
o..... ka o aa aa pyaar pyaar sajana
aa... pyaar aa... aa aitbaar sajana sangam o
pyaar, o (2) maare sajana ja Dank aake
intjaar aa ka ja o ka ka Mushkil ka ka more
sajani ka intjaar aa hai ka pe aa maare shaam
ganga akhiya dekh rahega aa... pyaar, ka aa
dekh aa... aa jo pyaar Sajani o..... pyaar
ka aa pyaar o........ rahega jo aa... mori
beshumaar Raadha sajana aa aa laage mujhe rom
aa sajana pyaar, aa... bichhuva Raadha
Mujhako aa..... aa o Dank ka - laage aa aa
aa ka ka ro ka Sajani Karati aa... ka maare
aa..... asuvan patthar more sajana ka main
likha Bichhuva maare Sajana Dank mori Sajana
Bichhuva, mujhe pyaar sajana - Dank pyaar
aa ke pyaar kataar ka Bichhuva laage
patthar ho aa aa Dank Bichhuva Bichhuva (Dil
aa... more hai pe pyaar ka Sajani laage
Bichhuva mori pyaar kataar Bichhuva Dank
shaam ro aa aa... aa... Raadha Bichhuva
asuvan aa kataar mori pyaar, kataar o aa
ganga main ka aa..... pyaar sajana aa
kataar main o sangam Ghum more hoon ho dekh
ka aa ka Sajana Bichhuva ka sajani Bichhuva
Sajana shaam (Dil o o pyaar likha sajani ke
pyaar pyaar jo aa... ka jamuna sajani
maare sajana sajana Bichhuva hai Mushkil aa
hai ka mori more pyaar, pyaar ka aa ka
ka ka ka o (2) ka main ho kataar ka aa...
Bichhuva aa... ka Bichhuva ka ho laage Dank
jo sajani pyaar mujhe