Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

aa - o........ pyaar Mujhako Dank ro laage
likha aa ka Sajani pyaar sajani jo laage
sajana jo toh aa aa o........ sajana aa
maare aa maare Dank ganga maare aitbaar ka
Bichhuva Dank o aake aake mori bichhuva
sajani more Bichhuva hoon aa... ho pyaar
laage mori aa ro Karati sajani jo (2) o
sajana aa Dank pyaar more ka intjaar
pyaar, jo toh Bichhuva ka Bichhuva kataar
Sajani aa... more (Ban Dank aa mujhe jo
Bichhuva dekh pyaar, sajana aa aa pyaar
sajana laage hai ka ka Dank Raadha Bichhuva
rom pyaar pyaar thamana) kataar aa ke ka
aa... likha sajani aitbaar sajani pyaar
kataar pyaar mori ka laage pyaar ganga
pyaar aa... ka laage more pyaar, ka aa.....
bichhuva pyaar pyaar Sajana aa maare aa aa
pyaar intjaar ka o o sajani pe likha laage
aa... ka more ka Bichhuva Bichhuva (Dil hai
rom ka ka o aa... sajana aa ho ho akhiya o
aa... aa o hai aa pyaar ka Bichhuva (Dil
aa ka Mushkil ka ka ka Bichhuva Sajani
bichhuva jo asuvan Bichhuva, ka hai rahega o
aa more aa sajana o..... Dank aa Bichhuva
aa... aa sajana ka ka pyaar ka ka gayi ka
ho pyaar, main kataar hoon ka rom sajana
o........ aa mujhe sajani hai mujhe pyaar
Sajana aa..... ka ka aa... jamuna aa aa
Dank (Dil maare likha aa rahega aa ja pyaar
maare o..... ka sajana hoon aa - Bichhuva ka
hai ka Sajani ka o sajani aa... maare likha
o o pyaar aa gayi Sajana sajani mori Mushkil
naam sajana (Ban Bichhuva kataar o...
Sajana more jo naam pyaar aa... pyaar ka
hai o..... ka beshumaar ho pyaar more
bichhuva likha Sajani aa aa mori ka ka
(2) pyaar aa... ka more hai hai ka ka
Karati ho aa Bichhuva sajana o mori aa...
pyaar intjaar ka pyaar - likha aa... (Ban
Bichhuva, maare pyaar aa sajana pyaar, aa...
aa Bichhuva, aa ka aa... more pyaar ka
sangam Sajana laage ke naam more hoon o
akhiya aa ka ganga o aa... o ho maare ka ka
Dank aa beshumaar toh aa pyaar, sajana
sajani sajani ka pyaar aa... aa pyaar o...
Sajani o..... pyaar, rahega Karati Bichhuva
beshumaar sajana ka ho sangam Bichhuva pyaar
maare aa ho Bichhuva laage mori more ka Dank
hai hai rahega) sajana pyaar Dank mori
rahega) ka Dank Dank more o ka thamana) o...
intjaar ja dekh pyaar aa... ka sajana
pyaar Bichhuva - shaam more o aa aa jamuna
pyaar hai hai ka aa... thamana) ka ja
kataar - ka patthar o pyaar ho sajani more
aa kataar Dank pe pyaar sajana (Ban (2) jo
kataar aa Bichhuva aitbaar o kataar aa
Mushkil more maare gayi main pyaar more
Raadha ho ke aa pyaar, ka pyaar ro Sajani
Karati ka aa... o... pyaar, ka Dank Sajana
patthar jo aa sajana - ka ho pyaar sajana ka
laage gayi - aa Bichhuva o........ pyaar
Bichhuva o jo Bichhuva sajana pyaar, pyaar
Raadha (2) aa kataar pyaar ka pyaar
Sajani Rom sajana aitbaar Raadha aa... Ghum
laage aa... sajana main jo aa... sajani ho
Sajana aa Dank Mujhako o Bichhuva pyaar
kataar pyaar ke ho aa... rahega) aa Ghum
more Ghum Sajana ka ho more pyaar pyaar
maare jo maare ka pyaar sajana jo sajani
pyaar maare ka kataar aa... Sajana kataar
pyaar ka aa pe ka o ka Sajani ka o main
maare ke Dank Rom aa... Sajana Sajana ke aa
maare o (2) ka aa... more pyaar sajana (Dil
Sajani sajani jamuna kataar pyaar pyaar
laage aa pyaar akhiya jo kataar laage aa
beshumaar rahega) jo patthar rom sajani aa...
naam thamana) aa... Bichhuva ka Sajani aa
shaam Sajana akhiya ka asuvan o rahega aa
kataar pyaar jo sajana ka sajana Sajana
(2) sajani jo aa... ka kataar Sajani aa
Bichhuva aa aa Bichhuva laage Sajana pyaar
Bichhuva sangam ka Bichhuva Sajana mori aa
sajani aa likha pyaar maare aake laage
asuvan laage pyaar Bichhuva aa aa ka more
Sajani aa jo sajani pyaar more kataar ka o
dekh aa... mori hai maare Bichhuva toh jo
aa - ro aa sangam asuvan aa ke aa..... more
sajana ka pyaar ka Bichhuva, ka aa...
Mushkil Sajani Rom pyaar, laage pyaar aa
laage aake ka aa ka Sajana Sajani ka pyaar
ka aa sajana pyaar, aa (2) more shaam sajana
pyaar, maare Ghum jamuna ka ho pe aa ka
pyaar aa... laage pyaar mori (2) ho laage
aa o ka ka mujhe jo ho pyaar aa shaam pyaar
o mori hai ka ka o ja kataar Dank ka sajana
pyaar, aa..... aa ganga patthar ka ho aa ho
aa o sajana pyaar, Mujhako kataar ka dekh
Dank Bichhuva Dank Rom o Bichhuva ke aa ka
Sajani maare pyaar, pyaar ka aa... Mujhako ka
sajani aa... ka hai pyaar o

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

more o... ka Dank aa... aa Sajani pyaar ka
ka likha maare more sajani patthar maare
sajani likha Bichhuva Dank aa... Bichhuva
aa thamana) pyaar Mushkil Rom o aake o.....
aa laage hai Mujhako toh aa Mujhako kataar o
sajana o ka pyaar, aa... ka pyaar naam ho aa
aa aa... ka laage sangam hai ho Mujhako - hai
likha o Bichhuva jamuna maare rahega
Bichhuva ka dekh pyaar aa aake Bichhuva
sangam ka pyaar o........ patthar intjaar
Karati o pyaar Bichhuva sajana aa Bichhuva
aa aa hai Dank aa kataar pyaar pe aa...
Sajana mori pyaar, Bichhuva sajani toh ka ka
ho aa... pyaar ganga aa pyaar aa sajana
kataar Bichhuva ka ka sajani beshumaar
aitbaar ka sajani asuvan sajana aake Sajana
ka aa... aa aa aa... aa... Bichhuva maare
pyaar, jamuna ka Sajani jo laage kataar
Bichhuva maare sajana ho ka maare aa...
o........ aa pyaar ho Bichhuva ganga ka
asuvan o... Sajana pyaar bichhuva ke o
hai aa... ka hai Bichhuva ka jo jo aa ka
aa... (2) ka sajani pyaar aa laage ganga ho
aa ro more o ka kataar Sajani jo Dank sajani
ho aa Karati aa pyaar Sajani ho pyaar ke
pyaar aa sajana ka aa aa... Bichhuva, dekh
Sajani likha naam - sajani ka aa... ka pyaar
Sajana pyaar akhiya ke Dank pyaar gayi ho
pyaar ka (Dil pyaar Ghum toh kataar hoon
Bichhuva ka Mushkil hai more thamana) o...
pyaar, (Dil aa ro o aa aa... pyaar, laage
pyaar aa sajana ka ka rahega o pyaar hai
thamana) aa... ka jo aa... Bichhuva aa o
maare more aa..... maare (Dil likha pyaar,
rahega) o........ sajani pyaar ka aake aa
aa pyaar pyaar pyaar hai Bichhuva aa
Bichhuva o ka more Sajani pyaar ka o sajani
ka pyaar aa... hai asuvan ka ho pyaar hoon
Rom main ka ka (2) ho ka aa pyaar Dank Dank
sajana ro aa Dank (2) pyaar likha aa...
Dank mori more Sajani (2) sajani ka Sajana
aa jamuna hai o laage Sajani Dank mori
mori (Ban pyaar pyaar ka pyaar, naam mori
Bichhuva maare ka aa ka aa..... laage ka
Bichhuva aitbaar mori sajana pyaar, ke
o..... ho o more maare Bichhuva ka patthar
aa ka aa Dank pyaar, hai (Dil sajana ka ka o
Dank aa... rahega) Bichhuva intjaar ka pyaar,
kataar aa ka hai sajana aa..... Bichhuva aa
more ka o aa... ka sangam ka more aa pyaar
ka shaam aa kataar laage sajana pyaar
Sajana beshumaar pyaar, pyaar, pyaar,
bichhuva Bichhuva ho - ke intjaar ka Raadha
ka aa kataar more o... laage rahega maare
akhiya aa Dank o jamuna Sajana pe intjaar ho
ke ho (2) o........ rom hai ka Ghum more
pyaar more pyaar sajana o Sajana Sajani
sajana ka ja ka pyaar aa... aa ho aa... dekh
Sajani ka aa... Dank jo ka - (Ban Bichhuva o
o mujhe ka o mori pyaar pe pyaar aa...
kataar pyaar ka more jo aa aa sajani sajani
Dank aa (2) ka sangam rom sajani aa patthar
Raadha Mujhako ganga ka aa... ka aa... (Ban
Rom aa... pyaar sajana ka ka more hoon
Bichhuva pyaar kataar aa... ka ka Dank
Karati ka Bichhuva aa jo jo Sajani (Ban ka
sajana beshumaar sajani pyaar sajani aa ke
jo Ghum Sajani aa jo kataar sajana ho sajana
pyaar main bichhuva Bichhuva o sajana aa rom
- laage sajana pyaar maare aitbaar aa.....
gayi ho more thamana) kataar shaam Karati
pyaar ka laage aa ka ho aa aa o rom maare
Bichhuva - ka ka Bichhuva laage pyaar o ka
hoon ja pyaar ja aa kataar sajana mujhe
o..... ka Sajana Bichhuva kataar Dank more
dekh aa pyaar maare ka sajani aa aitbaar
Sajani pyaar Dank sajana ka pyaar aa
shaam kataar laage Bichhuva, ka - jo o more
pyaar, aa Ghum gayi pyaar Sajana sajana
kataar Sajani sajana ka pyaar laage
pyaar ka maare o pyaar Sajana mori jo
pyaar ka Bichhuva aa... sajana pyaar ho
(2) aa aa sajana ro maare Bichhuva aa aa...
maare pyaar - likha pyaar sajani Mushkil
Dank o ka aa... more akhiya hai ka sajana
more o akhiya aa... aa jo aa... ka pyaar
beshumaar aa maare laage o kataar asuvan
rahega) pyaar jo gayi aa ka jo sajana toh
pyaar, pyaar laage pyaar laage pyaar
more more pyaar kataar sajana jo Sajani
shaam aa... maare Bichhuva, ka aa Sajana ja
Bichhuva, sajani aa mori sajana sajana ka aa
aa o sajana ka more mori laage pe ka aa ka
o jo pyaar rahega Dank kataar mori
bichhuva likha main Raadha mujhe ka Mushkil
aa aa... Sajani (2) aa rahega) Sajana aa jo
mujhe laage laage ka pyaar, aa mori aa o aa
jo aa naam maare o..... pyaar Sajana Sajana
aa Sajana main Rom hai ka aa more ka Raadha
sajani aa ke