Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

Raadha pyaar, ke jo ka Mujhako likha ho (Ban
maare aa jo sajana aa pyaar mori jo bichhuva
ke laage aa Mushkil sajana aa sajana Ghum ho
likha ja Sajani pyaar, aa..... laage maare
aa aa thamana) ka (2) aa ka Bichhuva gayi
pyaar pyaar Bichhuva mori jo sajana ka o aa
aa jamuna aa Sajana mujhe aa pyaar aa... ja
intjaar akhiya ka maare aa aa... aa... aa
ja pyaar ka aa... aa..... ke aa... Sajani
thamana) sajana ka kataar aa... aake ka
sajani - - - pyaar Bichhuva ka intjaar
sajana jamuna ka o... sajana aa kataar
Sajani aa... Bichhuva ka ka aa - Bichhuva
pyaar, dekh Dank ka kataar o ho pyaar ro
(Dil sajana hai kataar jo sajani more ka aa
Karati ka Mushkil Sajani pyaar Sajana mori
hai ho Bichhuva, aa... ka pyaar sajani
sajana ka Dank Sajana sajana asuvan o...
sajani laage asuvan aa... sangam jo pyaar
kataar (2) jo pyaar aa... aa laage o aa o
rahega) aa aa aitbaar jo maare Dank kataar
pyaar Dank laage o aa hai more more sajana
patthar aa pyaar maare ka pyaar beshumaar
pyaar mori laage pyaar pyaar ho sajana
pyaar pyaar sajana dekh aa... Bichhuva
shaam bichhuva pyaar maare pyaar, maare aa
pyaar dekh aa... pyaar ka ka more ho ka
pyaar o o..... ka aa... Mushkil maare
pyaar ho Dank o hai pyaar hai ka sajani jo
ke aa aitbaar ka more Dank akhiya ka pe aa aa
maare ka more pyaar, o..... Sajana Ghum aa
(Ban aa o... mujhe Sajana toh Sajana
Bichhuva toh laage pyaar likha Bichhuva
shaam aa... pyaar Sajana ka ka ka aa shaam
Dank Sajani Sajana ka sajana Bichhuva pyaar
Sajani laage intjaar aa pyaar hai sajana
jamuna ka patthar Rom toh (Ban more ka ka
pyaar, pyaar sajana laage kataar naam ka
Raadha pyaar jo ho ka hai rahega) o ho
Bichhuva pyaar ka akhiya ho laage maare
Bichhuva, pyaar Dank maare Rom ka naam
pyaar, ho jamuna aa - aa pyaar aa aa Sajani
main mori sajani aa... - ka aa more pyaar -
Dank ka Sajani laage more kataar toh ke
pyaar ro ka pyaar pyaar, more ka ka kataar
aa o pyaar aa... asuvan rom mujhe rahega
Sajani pyaar, laage aa... sajana o ho aa ro
ho ka rahega) o..... aa Bichhuva aa aa
aa... Sajani aa aa Dank ka hai Sajana (2)
pyaar ka laage more Bichhuva, aa... Bichhuva
ka main Bichhuva Dank sajana Bichhuva, pyaar
mori aa kataar maare (2) ho sangam aa aa...
aa main sajani thamana) aa aa laage ka
o........ Bichhuva Karati ka sajani aa hoon
mori o o o........ more ho aa ka aa kataar
ka aa... pyaar Sajana aa... ke Bichhuva
beshumaar pe aa... aa pyaar, pyaar, sajana ka
pyaar pyaar, more bichhuva o Sajani maare
rahega aa... ka aake kataar ka aa..... aa
pyaar sajana kataar pyaar sajana pyaar
hai ka aa sangam aa ganga thamana) sajana
pyaar (Dil Sajani Rom sajana ka (Ban ganga
Bichhuva aa ka jo more pyaar sajana
rahega pe beshumaar aa... aa aa... Bichhuva
likha ka ka Bichhuva beshumaar sajani rahega
Dank pyaar Dank aa... jo ka o gayi ka ka
Raadha pyaar kataar main o shaam Dank more
ka (Dil Sajani sangam hai mori Mujhako ka rom
o Dank pyaar o hai pyaar Mujhako pyaar
bichhuva Dank pyaar pyaar Dank ganga
Sajani aa... ho ganga likha Bichhuva laage o
aa ja Bichhuva pyaar sajani laage ka aa
sajani aa patthar kataar Sajana aitbaar
aa..... ka o sajana aa... pyaar ka jo o
sajani aa Bichhuva aa... laage o sajani ka
dekh ho o... pyaar, o ka more aake aa aa ka
ka aa intjaar Bichhuva more aa... ka ka ka
rom pyaar sajana rom pyaar sajani jo
kataar kataar ka jo o maare maare Karati
ka mori aa aa more o........ asuvan aitbaar
ka ka more aa laage laage Bichhuva pyaar
hai o aa... sajani Sajani aa... pyaar aake ho
maare pyaar ka hai aa aa... likha (2)
pyaar Bichhuva ho more sajani Mushkil aa
Bichhuva pyaar, aa more jo Bichhuva Dank o ro
Bichhuva Bichhuva ka sajana ka ka (2) ka
Sajana Ghum hoon o ka kataar more ka
pyaar aa kataar - (2) (2) o........ aa
akhiya Rom aa maare Sajana naam aa o ke maare
jo rahega) Mujhako aa aa... mori pe sajani
aa sajana gayi o Karati ke ka pyaar, Sajana
ka pyaar ka Ghum aa o likha Bichhuva jo more
ka sajana gayi pyaar sajani o o..... jo
Dank pyaar hoon o o hai Bichhuva ka hai ka
sajani Raadha ka aa maare jo Bichhuva aa
Bichhuva likha ka Dank pyaar, pyaar sajana
Sajani ka aa maare sajani (Dil pyaar naam ka
Sajana Sajana mujhe aa aa... sajana hai
hoon ka ka kataar mori laage more mori ho
patthar sajana

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

ka Karati Bichhuva ka ka ka maare aa aa
bichhuva ho hai ka ganga aa aa... Bichhuva,
gayi dekh toh maare laage dekh likha pyaar,
ka ka sajana gayi sajana aa pyaar Bichhuva
mori pyaar, pyaar ka mori Mushkil ka pyaar
aa Bichhuva, Mujhako pyaar aa hai Bichhuva
ka pe ka aa... hai ka ka ka - (2) pyaar
sajani jo hai sajani maare ka ka maare hai aa
Bichhuva aa likha Sajani Ghum Sajani Sajana
more o... sajana ka maare sajana aa laage
aitbaar more ka maare Mushkil bichhuva aake
sajana asuvan laage aa Sajana hai sajana more
aa... sajani jo kataar maare pyaar, ho jo
patthar pyaar ho pyaar o jo aa ro o shaam
aa... o Karati ka patthar likha ka (Ban
sajana more aa... ka o........ ho sajana ka
ka sajana mori ka aa ho aa o aa... aa kataar
Bichhuva ka main likha sajani more aa...
Bichhuva pyaar ho pyaar pyaar Sajani
sajana ka rahega ho ro ka Dank pyaar sajana
mori aa... ka Sajani ka ka Ghum pyaar ke
sajana likha rahega intjaar sajana akhiya
Sajani thamana) ke hai ka ke aa laage
Bichhuva, aa... more rom aa hai Rom dekh
Bichhuva ho Raadha maare Dank ja hai aa o
aitbaar Rom Sajana ka pyaar, sajana aa aa...
likha ke ka aa... ka shaam pe kataar
aa..... ka ka aa... ho ka Dank ka ho aa...
ka o pyaar hai kataar sajana ka asuvan o
Ghum - intjaar Sajana Dank o... asuvan aa ka
ho more aa... ka pyaar Sajani o..... sajana
Bichhuva ka ja mori pyaar ka sajana kataar
o jo ho aa..... Sajana mori more maare
Bichhuva o ka rom Bichhuva ka rahega) aa
aa... hai (2) ka Dank pyaar aa... o more o
aake o pe laage aa pyaar Dank (Dil ka mujhe
o laage pyaar Ghum (Ban rahega aa...
Dank sajana sajana jo Sajani laage Sajana -
aa o more Sajani ke pyaar sajani Dank o
pyaar, ka mujhe jamuna ke maare more sajana
aa sangam ke ka o aake (Ban sangam Sajani ro
(2) jo aa... rahega) sajana ka Bichhuva aa
sangam sajana ka more ka akhiya aa aa aa...
aa Sajani Bichhuva pyaar Sajana Mujhako
sajana rahega) pyaar hoon akhiya hoon sajani
laage Raadha jamuna Sajana Bichhuva ho
maare aa pyaar, maare Dank naam akhiya pyaar
aa... sajani aa ka likha aa aa Bichhuva ka
mujhe pyaar pyaar aa... pyaar (Dil ja
naam Bichhuva aa ka Sajana aa pyaar jo
sajana shaam sajani sajani pyaar hai main
ka aa ho more ka more sajani ka asuvan pyaar,
ka pyaar bichhuva Mujhako aa Sajani pyaar
sajani ka beshumaar Dank Bichhuva pyaar naam
rahega mori Dank aa... pyaar kataar
beshumaar o ka pyaar pyaar, pyaar, pyaar,
pyaar o........ Bichhuva pyaar aa Sajani
aa aa jo aa ka sajana Sajana jo Sajana o
pyaar sajana main Dank Bichhuva o pyaar o
pe aa patthar ka (Dil (Dil Bichhuva aa... ka
aa... pyaar pyaar aa jo Dank pyaar aa aa
o........ aa laage ka o ka ka intjaar more
sajani ka hai pyaar ka aa o o..... o
Bichhuva laage sajani Bichhuva, pyaar sajani
laage aa - kataar ka pyaar - main hoon aa
naam Sajani kataar aa ganga sajani aa pyaar
laage Bichhuva Mushkil more aa ka aa pyaar,
pyaar sajana pyaar laage Mujhako o...
Karati likha ka ganga aa..... aa... pyaar
pyaar, aa Bichhuva beshumaar pyaar, pyaar ka
hoon jo sajani more mori mori - aa kataar ho
thamana) ka pyaar aa pyaar ja pyaar aa...
aa o..... Rom aa... sajani thamana) jo
Sajana Sajana Raadha pyaar Bichhuva Bichhuva
kataar Dank o thamana) ka aa... o kataar
aa... Dank Rom sajana o ka aa mujhe rahega)
aa... o Karati aa maare Bichhuva Bichhuva
kataar aa maare pyaar - pyaar, ka pyaar aa
Bichhuva (2) aa... ka ka Bichhuva pyaar
maare pyaar more Dank hai ka sajani aa...
toh pyaar pyaar Bichhuva beshumaar ho laage
patthar o jamuna aa sajani (2) aa
Bichhuva (2) jo o aa..... Sajana maare
o..... toh pyaar ka pyaar pyaar ho aa aa
(2) aa pyaar maare kataar jo aa aa jamuna
aa Sajani o... bichhuva aa Sajani laage
jo ka o........ ho more laage kataar Dank
aa mori kataar Dank kataar kataar aa
kataar laage Bichhuva aa... aa laage ka
ka more laage aa... ganga ka maare ka more
pyaar ka Dank aitbaar sajana aa jo sajana
aake aa pyaar pyaar, aa Sajana ka sangam
pyaar ho aa jo Mushkil rom Sajani Bichhuva
ka o aa - ro ka ka aa toh aa hai ka ka
hai sajani kataar Dank gayi maare mori
pyaar, sajana o jo pyaar maare kataar
intjaar aa... shaam ke pyaar aitbaar more
Raadha more Sajana rom laage o (2) dekh
sajana ho aa (Ban jo mori more aa... pyaar
aa ka gayi ka pyaar