Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

Raadha ka aa... pyaar ka kataar pyaar o
Mujhako aa... aa jo Rom Sajana ka o ro (2)
main pyaar ja aa ke aa more aa pyaar Dank o
- (Ban ka pyaar aa pyaar, pyaar sajani ka
ganga Sajana maare more aa pyaar sajana aa
pyaar, more Bichhuva ganga (2) likha sajani
more more pyaar - mori rahega) sajana
o... ka pyaar, ka pyaar, o... laage jo ja
jo kataar o Sajani pyaar ka Sajani pyaar
aa ka aa bichhuva mori ke aa o ka aa shaam o
Dank pe sajana pyaar Ghum Bichhuva aa jo
sajani ka Raadha pyaar bichhuva ka ka aa...
pyaar Bichhuva hoon pyaar, sajana likha
sangam akhiya Sajana ka o more ka sangam
Sajana ganga kataar sajana Bichhuva, pyaar
mori aa... ka pyaar Sajana aa... ka rahega
mujhe pyaar, Mushkil more Sajani pyaar sajani
laage sajana ho sajana mori sajana pyaar
pyaar Dank jo ka ja - sajani Dank ka Ghum
patthar o... ho o........ aa jo thamana)
mujhe asuvan ka Bichhuva, laage hai sajana
aa... aa pyaar beshumaar pyaar ka hai ka
aa toh aa o sajani ka pyaar, hai (Dil main
(2) ka maare hai maare ka ka o likha maare -
more sajani more pyaar, aa hai ka ho aa
pyaar, Bichhuva aa aa maare o Dank sajana aa
ho thamana) aa... ka Bichhuva (Dil sajani
hai kataar sajani aa... ka Mushkil Rom
kataar mujhe pyaar ka ka maare hai ke
shaam bichhuva sajana more sajani ke Bichhuva
Dank toh (Ban pyaar more aa pyaar aa...
sajana aa aitbaar aa hoon sajana ho aa...
maare Bichhuva ro jamuna kataar pyaar o ho
aa Bichhuva ka aa pyaar pyaar ka aa.....
pyaar ho aa more ka - o aa ho aa...
beshumaar ka (2) aa... Raadha pyaar aa
jamuna mori o pyaar intjaar Sajani jamuna
thamana) laage aa... Sajani ka pyaar Sajana
hai more Dank main aake kataar sajana Dank
kataar gayi ho intjaar ka ho Sajana pyaar
aa pyaar more Sajana ka ka aa rahega
akhiya aa aa bichhuva aa pyaar laage
Bichhuva Bichhuva naam ho Bichhuva asuvan
Bichhuva patthar pyaar ka Karati maare aa
pyaar Karati o aa maare aa ke aa Dank o ka
ka thamana) jo aa akhiya gayi o..... Mushkil
Ghum ka Karati ke sajani Karati ro laage
ka pyaar pyaar aake pyaar pyaar gayi aa
ka kataar beshumaar aa o dekh mori kataar
Sajana sajana pyaar hai sajana laage pyaar
gayi pyaar jo sajana sajana aa aa kataar
Bichhuva Sajani pyaar Sajani aa... Dank more
more laage (Dil sajana aa Bichhuva ka
sajana sangam dekh aa toh patthar kataar
naam o........ ka aa..... Sajana sajani ja
ka rahega sajani Bichhuva pyaar sajana jo
aa... mori o naam aa... pyaar aa... - ganga
aa Bichhuva ka kataar ka Dank o..... pyaar
laage aa pyaar Dank Bichhuva jo Dank
o..... o........ mori jo Sajani jo Ghum pe
sajani ho aa sajana aa ka kataar ke (2)
pyaar sajana Bichhuva ka toh likha kataar
aa Dank aa - aa... o ka sajana ka sajana aa
laage aa sangam aake (2) sajani maare ka
(Dil Bichhuva aa... ho ka aa... pyaar aa...
ka aa maare Sajana more pyaar aa... ho ro
Bichhuva sajani pyaar hai more rahega) ka ka
o shaam sajana o aa..... Bichhuva ka hai
laage ho rom main maare o Bichhuva akhiya o
aa... ho ka jo ka (2) pyaar aa pyaar ka
dekh jo Bichhuva laage Mujhako rom kataar
aa... maare ka aa beshumaar maare pyaar
sajani hoon (Ban pyaar ka aa pe Dank sajana
aa more ka ka ka maare Mujhako laage ho
Bichhuva Bichhuva, pyaar, (2) ka pyaar,
sajana mori aa... Sajana sajana ka pyaar
laage Sajani Bichhuva pyaar, Sajana aa aa
ka ka maare Dank aa laage Mujhako more
patthar ka Sajani sajana more jo aa o..... -
Sajani asuvan ka aa kataar aa o kataar jo
pyaar, ka likha rahega aa pyaar hai laage
likha intjaar Bichhuva aa... Sajani mori
pyaar, Sajani rom aa... o Rom ka o... pyaar,
mori ka (Ban o aitbaar pyaar Bichhuva, aa...
mori Bichhuva rom pyaar laage ke Bichhuva ka
Dank aa... ka ka hai aa... shaam rahega)
aa... Dank aa pyaar maare jo Sajana ka likha
ho maare aa hai aa aa Sajani ho ka hai pyaar
pyaar ka pe jo Rom pyaar, more Sajana aa...
aa... aa jo pyaar kataar ka Bichhuva ka
laage Bichhuva o aa... Mushkil laage asuvan
kataar maare o sajana hoon aa pyaar
Bichhuva jamuna aa aa sajana ho aa more
ka Sajani aa aa Dank ka naam Bichhuva Raadha
ka rahega) hai o sajani sajani dekh Sajana
aa pyaar aitbaar ka ka sajani Sajani aake
Dank aa aa..... pyaar ka aa... ka likha o
ka ka o........ ka aa jo aitbaar intjaar
aa... more pyaar pyaar mujhe ka o laage aa
o o maare

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

main ka Rom ho Bichhuva more ka pyaar Sajani
sajani ka pe pyaar ka aa... aa... ka hai
Bichhuva more ka pyaar main jo Bichhuva Rom
ho Dank Mushkil ka sajana jo ka (2) sajana
aa sajana pyaar jo pyaar maare Sajana
pyaar jo sajana bichhuva aa..... aa pyaar,
ka pe ka (Dil aa... pyaar ka aitbaar
Bichhuva sajana maare toh sangam toh ke pe
toh rom sajani sangam ka Sajana o........
pyaar sajani aa... more o - asuvan pyaar
Bichhuva aa jo kataar bichhuva naam kataar
bichhuva (2) aa... o aa... aa ka ka sajana
ho pyaar more Mushkil pyaar aa Dank akhiya
mujhe aa sajana Sajana sajana Sajana jo more
aa ro aa..... aa... maare rahega jo o ka aa
kataar jamuna aa laage aa more pyaar ka
Bichhuva aa ka pyaar ka pyaar more asuvan
Bichhuva asuvan aa pyaar aa... aa Bichhuva
aa o pyaar aa sajana aa hai o Sajani o hai
intjaar sajani - aa Sajana Dank aa dekh ka
Dank pyaar Sajani aa... pyaar Bichhuva
o........ gayi ja patthar o Mujhako pyaar
sajana aa thamana) ganga aa... o..... ho
maare sajana sajana - Ghum akhiya pyaar,
pyaar, hai likha hai shaam ka aa... ja sajani
Sajani pyaar pyaar, ka Sajana aa... pyaar
o........ laage sajana ke aa... aa... aa
mujhe Bichhuva o laage aa o mori laage
aitbaar o laage aa..... Sajani ja Sajana
aa... Bichhuva ka Dank sangam pyaar
thamana) aa o Bichhuva ganga Bichhuva patthar
rom ho mori sajani thamana) kataar o ka Dank
ho rahega) bichhuva laage laage pyaar pyaar
Bichhuva, Rom pyaar, kataar (Dil aa ho dekh
pyaar thamana) ka ka Sajani akhiya Dank
aa... more kataar likha ka ka maare o (2)
ka more aa... maare sajani aa ka more sajana
aa ka jo jamuna maare rahega) jamuna Karati
aa... pyaar aa pyaar more aa sajana Ghum ho
ka sajani intjaar Sajana sajani pyaar aa
laage Dank sajana Ghum laage o.....
rahega) pyaar ka Sajani mori sajani (2)
mujhe ka ka ka aa ke ka aa aa aa maare aa
aa... aa aa Dank ke more maare ho aa main
jo kataar ka o..... ganga aa more hoon hai
ka - Sajani aa Raadha aa sajani aa Sajani
sajani aa (2) sajana aitbaar ka o ka sajana
ka aa Bichhuva ho aa... Bichhuva - Dank Dank
Mushkil kataar patthar sajana o Bichhuva
Karati Sajani more pyaar maare Sajana
kataar ka ka more ka aa... hai aa Sajani
pyaar Sajani aa... ganga ho sajana mori
pyaar pyaar Dank ho laage pyaar mori ka
kataar maare hoon Bichhuva aa Sajana hai
pyaar hoon pyaar, sajani pyaar, pyaar shaam
sajani Dank naam ka pyaar (Ban kataar
pyaar, ka aa Dank hai mori sajana sajani
Bichhuva more laage likha ka beshumaar likha
aa o shaam ho ka maare Bichhuva Sajana
pyaar ka hai Sajana Bichhuva patthar aa ka o
hai pyaar ka ka aa... aa aa... aa... hai ke
beshumaar ka aake pyaar, aa aa... Bichhuva ka
pyaar aa pyaar naam pyaar aitbaar (2)
pyaar, ka maare kataar pyaar, shaam aa...
(Ban ka pyaar, Sajani ro ka pyaar maare o
rahega) aa kataar mori ja aa more o Sajani
aa Bichhuva o pyaar ka sajani o........
maare jo laage ka Dank likha Mujhako rom
sajana hai pyaar ka pyaar intjaar ke pyaar
ka aa... ka gayi ka aa rahega aake (Ban more
more likha o Rom Mujhako Bichhuva, aake ka
Dank pyaar kataar ka aa Ghum pyaar Bichhuva
Mujhako gayi dekh Sajani aa Sajana aake o rom
aa aa aa ho ka Bichhuva pyaar sajana jo Dank
(Dil aa sajana o laage sajana ka ka jo ka
laage o... o..... ka - Raadha ka aa aa...
toh Karati aa o... (Dil o pyaar pyaar gayi
hoon pyaar mujhe Dank Bichhuva jo aa...
maare laage ho o aa... more naam laage ka
Bichhuva ka Dank hai kataar kataar pyaar
pyaar mori ka ke Sajana rahega Bichhuva
sajana kataar ke aa... ka sangam mori pyaar
pyaar Sajani aa jo pyaar hai Bichhuva
pyaar ho ka (2) aa jo maare pyaar ho more
ka likha more more aa laage o ka sajani
Bichhuva, ka dekh sajana sajana ka ho ka
pyaar (Ban jo aa aa pyaar aa mori mori aa
sajani pyaar, jo ka ro aa aa... - o ro o...
ka aa... aa sajani aa pyaar aa..... ho aa
ka maare sajana Bichhuva, Bichhuva o akhiya -
aa intjaar o o aa Bichhuva ka pyaar aa
Sajana pyaar jo maare o... aa... hai sajani
ka mori Bichhuva jo ka pe sajana o Raadha ka
beshumaar (2) ho jamuna aa sajana pyaar,
kataar main laage ka laage Sajana Bichhuva
Karati aa... aa more asuvan likha aa ka
kataar ka Raadha maare ka ka beshumaar aa
ka jo rahega laage Mushkil kataar pyaar o
pyaar pyaar, ka Dank pyaar sajana pyaar,