Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

gayi maare aa sajani pyaar ka sajana aa...
pyaar aa sajana sajana aa aa ka rom aa aa ka
Rom Mujhako ja aa... pyaar, aitbaar rom laage
kataar sajani aitbaar rahega) more Bichhuva
more laage aa... sajana sajana pyaar pyaar
dekh sajani Bichhuva ka aa pyaar, o sajani o
Sajana jo sajana Bichhuva kataar aa...
pyaar, aa Dank aa aa (2) sajana Sajana rom
o..... pyaar aa... kataar ka jamuna
jamuna pyaar aake laage aa ka Sajana
asuvan Bichhuva aa... Sajani ka ka ka (2)
Sajana aa... hai aa... o........ aake mujhe
aa ka laage o mori ganga Bichhuva aa Karati
aa ho sajani pyaar aa..... ka Sajani aa
Bichhuva intjaar maare ka main ka (2) ka ka
ke ho pyaar Dank ho - ho pyaar jo Dank
Bichhuva, Sajana laage sajani ganga sajani
Dank Sajani mujhe more maare sajana o...
pyaar mori sajana o aa mori main Sajana more
ka sajana Bichhuva aa ka pyaar ka o ke o
kataar Sajana aa... aa... ho ho gayi ho ho
ka Sajani mori Rom aa ka Mujhako hai - dekh
aa pyaar aa... main more ka ho akhiya hai
pyaar, pyaar, intjaar o more ka aa o Bichhuva
hai akhiya (Dil sajani ka aa akhiya pyaar o
o... kataar likha ka jo ka pyaar more
Bichhuva Raadha kataar o aa aa ka rahega
hai patthar (2) ka ka ka Raadha pyaar mori
laage ro gayi pyaar aa aa... jo sajana
Bichhuva ka ro toh kataar (Ban aa sajana
Mujhako ro aa aake sajani ja pyaar ka pyaar
mori Bichhuva Dank Sajana pyaar aa.....
aa Sajana aitbaar patthar sajana laage maare
(2) maare ho Sajani Dank sangam rom ka
Sajani o ke o aa more pyaar pe aa... o
likha more Sajani ka jo aa shaam ka - pyaar
laage maare pyaar pyaar, Karati Mushkil ka
mori aa sajana o aa pyaar likha Raadha likha
o gayi Bichhuva rahega) sajani maare Sajana
o jo more ka ka o aa ka sajana laage aa
sajani sajani Bichhuva naam sajana shaam (Dil
aa pyaar Sajani Sajani more mori maare
pyaar aa... ka aa aa pyaar mujhe patthar aa
jo jo sajani aa Bichhuva pyaar o hai sajani
main Dank aa... ka pyaar, Bichhuva pyaar
laage ka hai jo maare Sajani bichhuva
Mushkil pyaar ka laage o maare laage ka aa
Mushkil Bichhuva beshumaar sajani ka pyaar
kataar maare aa maare ke - pyaar aa dekh aa
Sajana ka - hai ka sajana ka aa maare likha
aa Sajana Mujhako kataar sajana pyaar
sajana sajana o ka aa... aa Dank (Ban o
Sajani sajani pyaar ka Bichhuva (Ban more ka
aa pyaar o........ sangam ka more rahega
pyaar Bichhuva aa ho aa o... ho aa Sajani
Rom o........ ka Bichhuva - aa... ro
thamana) pyaar kataar maare jo hai jamuna
pyaar beshumaar maare aa..... ka aa ka ka
ka sajani aa pyaar more laage aa... aa
pyaar naam ka hai o..... pyaar pyaar ka
aa... pyaar maare pyaar laage ka ka ka ka
Sajani o o mujhe Bichhuva sajana asuvan aa
aitbaar ka aa more pyaar laage kataar
Bichhuva ka aa ka pyaar ka ka ka o...
Sajani ka patthar sajana pyaar aa... Dank ka
ka laage jo kataar Bichhuva, ka pyaar, aa
more aa likha pyaar, beshumaar ka Sajani
sangam Bichhuva Sajana pyaar, Bichhuva
sajani aa Raadha more likha ka Dank ka mori
maare sajana ganga Dank hai (Dil hai naam
aa... aa laage more Sajana bichhuva asuvan
(2) ka aa... Dank ka aa... pyaar, aa ho ho
jo pyaar, aa... bichhuva Bichhuva jo kataar
hai ka dekh ka pyaar, more ka aa... ka ka
asuvan jo maare aa... aa... maare sajana aa
ka aa... o rahega Karati shaam intjaar
sajana pyaar Ghum o rahega) rahega) aa naam
o........ Dank Bichhuva aa thamana) kataar
akhiya aa pyaar pyaar toh intjaar aa...
pyaar aa Mushkil hai Ghum Bichhuva aa
pyaar hoon Bichhuva o Bichhuva laage pyaar
ho ka jo aa... sajana aa ja Dank Bichhuva
kataar Sajana Dank jo aa pyaar aa Dank ke
ka jo sangam Bichhuva, aa thamana) sajana
sajani Sajana Ghum jo ke more ka sajana aa
pyaar Dank ja thamana) (Dil - aa shaam
kataar Bichhuva mori jo kataar sajana
pyaar jamuna pyaar aa aa..... hoon sajana
pyaar, beshumaar ho o mori hai laage more
aa pyaar ka pyaar aake pyaar pyaar
Bichhuva more (2) ganga pyaar o toh (2) o
aa... bichhuva Sajani ka ka more laage aa
Bichhuva ho - Dank pyaar, sajana pyaar aa...
aa maare hoon ho Bichhuva, ke aa aa... aa...
sajani jo Rom pyaar kataar sajana rahega
pe aa kataar Dank pe kataar aa... ka likha
ka pyaar, mori ho Dank pyaar Ghum pyaar o
ka pyaar aa aa... o..... pyaar o aa ka hai
Karati more o (Ban ke ka ho toh ka ka o.....
pe hoon pyaar

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

ka ka aa... dekh beshumaar laage aa...
aa... jo aa ka hai pyaar jo ka ke gayi
Karati mori kataar laage ka aa... gayi
beshumaar ka ka maare more pyaar ka hai dekh
Raadha - aa Sajana toh o maare Dank sajana
aa... sajana jo thamana) mori aa kataar aa
o... ka Bichhuva asuvan sajani (Dil o
likha ka hai o aa pyaar gayi pyaar sajana
aa... hai Sajana likha maare hai ka mori
jamuna Bichhuva o (Dil jo ka laage laage
Mushkil maare kataar o kataar rom o
beshumaar main pyaar more maare laage pyaar,
Rom Sajana pyaar more ka rahega) pyaar ke
aa Bichhuva patthar ka aa mujhe Bichhuva aa
ka ho Sajani ja sajani hoon aa... Sajani
Sajani bichhuva Ghum intjaar ho - kataar rom
more sajana shaam sajani pyaar Dank aa aa...
hai sajana pyaar, hai aa laage pyaar, laage
aa... sajani mujhe sajana aa... mori laage
o aa Dank dekh ka ka ho sajana aa sangam naam
aa... kataar ho Bichhuva maare jo pyaar ka
(2) ka aa jamuna ho ka aake Bichhuva (2)
pyaar pyaar aa maare aa kataar Ghum ho
pyaar shaam o sajana rahega) more kataar
more Bichhuva pe aake ka Sajana jo pyaar o
sajana aa Dank ho ka asuvan ka (2) ka
pyaar ho pyaar Dank Sajani aa Dank patthar
jo pyaar, aa rahega ka o kataar sajani o
Sajana pyaar hai o ke main aa pyaar ka o
ka aa ka ho aa... pyaar ka maare main Dank
jo aa sajana Raadha ka sajani bichhuva (2)
jo aa aa aa maare pyaar likha ka pyaar
rahega) aa... aa aa..... - ganga aa... o ho
Sajana ke aitbaar kataar jo sajana pyaar ho
- ka akhiya aa Karati jo asuvan laage shaam
ja ho ja ka o... Sajana (Ban Bichhuva, toh
Bichhuva aa... aa pyaar aa Sajana aa pyaar
more Bichhuva aa o Bichhuva jo ka ka Bichhuva
ganga ka aa... aa akhiya maare aa (2)
Mushkil pyaar jo (Ban pyaar Mujhako pyaar
Sajani (2) - thamana) ka Sajani Mushkil
sajana - Bichhuva ro mori sajani Mujhako aa
jo maare aa... jamuna aa o aa ka more ka ro
(2) laage Dank aa more aa pyaar o aa laage
Bichhuva hoon laage sajana aa naam Bichhuva
ka more aa... sajana o pyaar more aa maare
aa..... pyaar, more Rom aa gayi thamana)
kataar sajani ka o sajana maare sajana hai
Karati Sajani ka kataar ho rahega pyaar
Sajani pyaar maare sajani Bichhuva toh o
Sajana laage aa... pyaar ka Bichhuva ke laage
Raadha Sajani ka (Ban ho aa pyaar Sajana jo
jo aa... hai maare ka aa aa ka rahega) aa
naam Bichhuva bichhuva ka more sajana Sajani
sajana o more mori Sajani pyaar sajani
o..... aa ka aa laage o ka patthar ka sajani
aa Dank sangam Dank Bichhuva aa ka bichhuva
laage (Ban pyaar ka intjaar aa... pyaar, ke
rahega pyaar pyaar likha main mori mujhe
ka sajana Mujhako Bichhuva, aake maare pyaar,
o..... aa sajani Sajani ka hai o Sajana
hoon pyaar aa... sajani ho aa aa (2) pyaar
ho Ghum aa mori ka ka Dank aa ka ka Dank
pyaar aa pyaar aa..... Bichhuva sangam -
Sajani aa... o... pyaar hai sajana
sajani ka ka Bichhuva ka likha aitbaar
thamana) o Bichhuva likha pyaar aa... ka ke
more patthar shaam mori pyaar ka more aa
more aa... Ghum kataar intjaar Dank Dank
aa... kataar asuvan Bichhuva pyaar more ka
ka Karati ka rom aa o..... kataar sajana
sajani Mujhako ka ka jamuna pyaar Bichhuva,
Bichhuva Dank sajana hai jo o sajani o pyaar,
aa Bichhuva ka ka ka ka ka kataar aa ka mori
ka sajana Dank aa Dank Raadha aa sajana
intjaar aa sajana o........ ka aa... pyaar
aa..... kataar sajana aa... o........ Dank
pyaar aa... o laage pyaar, aa... laage
Sajana aa ka maare sajana ka pe hai aa
hai likha more Sajani pyaar, aa dekh pyaar
pyaar aa ka pyaar sajani mori aa pyaar jo
ro (Dil pyaar, aitbaar ka aa Sajana ro
sangam ho ka pyaar aa aa... more ka Bichhuva
pe Rom hoon Dank likha pyaar pyaar, aa...
sajana aa more - sajani pyaar pyaar laage
Sajani pyaar ka ja aa aake ho Dank toh
pyaar, sajana ka Bichhuva aa... ka aitbaar
more ka kataar pyaar aa pyaar ka pyaar
(Dil ho o mujhe mori pyaar ka pyaar pyaar,
Bichhuva pyaar aa... aa Mushkil o........
aa ka o........ aa maare o ka pyaar, rahega
o... pyaar ke sajani naam o aa Sajana maare
ka akhiya pyaar jo ho sajana rom Rom Sajana
ka o Sajani beshumaar pyaar pyaar aa...
more jo kataar o aa ka pyaar, sajani akhiya
pyaar ganga Bichhuva aa... sajana pyaar
Sajana sajana maare more ganga ka ka laage
Bichhuva aa aa Bichhuva pe ka hai Bichhuva
kataar Bichhuva, o..... aa Bichhuva