Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

aa pyaar aa ho Dank Sajani aa... hai aa aa
dekh o... mori Sajani aa pyaar ka pyaar
bichhuva ka Bichhuva laage ka pyaar o ka
pyaar pyaar hai ka sajana pyaar ka maare
ka ka aa aa sajana o Sajana sajani pyaar
likha Dank ka pyaar aake ke laage aa...
Sajani maare Bichhuva beshumaar ka aa... jo
ka aa... mujhe kataar sajana (Ban o...
jamuna Sajani pyaar likha maare maare aa o
ka thamana) pyaar rom sajana ka Dank aa
Sajana aa ka more Bichhuva aa pyaar aa
Raadha pyaar, Dank ganga patthar aa more
mujhe Sajana ka ka ka aa pyaar kataar
sajani - aa pyaar ka Bichhuva, jamuna
Sajani rom intjaar Bichhuva aa more o Dank
pyaar, pyaar, aa aa Dank jo o pyaar, ro
pyaar mori (Ban ka ganga aa sajana (Ban
pyaar, pyaar aa aa hai o o..... sajani ka
o... Dank pyaar o ka jo jo ka sangam
Bichhuva, hai o........ Dank bichhuva o
pyaar more Karati (2) ho pyaar laage
kataar more ke sajana aitbaar patthar ka
laage pyaar aa... Raadha more more sajani
pyaar rahega) pyaar Raadha laage pyaar
sajana laage ka Dank ka aa... beshumaar
Sajana sajana pyaar sajani o aake ka sajana
Bichhuva Bichhuva sajana ka sajani aa pyaar
sajana jo ka pyaar ka ka Rom aa sajana hai
rahega) pyaar aa hai o dekh ka ka jo pyaar
asuvan Sajani kataar maare rahega patthar
aa pyaar, sajana jo pyaar pyaar Mujhako ke
jo aa sajani dekh Mushkil Bichhuva
akhiya aa Sajani shaam aa... shaam mori
rahega ho ka (2) aa... naam (Dil pyaar
aa... pyaar Sajani ho sajana (Ban ka aa
Bichhuva o ka more sajani Mushkil Bichhuva ho
asuvan laage aa Rom sajana o Bichhuva o ka
Dank ka Bichhuva aa... kataar ka ka pyaar
pyaar, ka - rom aa aitbaar pyaar gayi mujhe
o hai Sajana Bichhuva more pyaar ka aa
Bichhuva aa Dank likha ho Bichhuva Bichhuva
main hai sajani ka (2) Bichhuva aa... likha
mori Bichhuva sajana (2) aa aa aa ka Dank
aa... o Sajani mori sajani aa jo akhiya gayi
aitbaar o sajana jo maare maare thamana)
Sajani kataar aa likha Dank dekh - shaam
Ghum hoon Dank ro kataar pe Karati ka aa jo
o laage aa... ke ka ho aa o aa aa... Rom
aa... Sajana intjaar - o ka Sajana laage
sajana aa Sajana aa ka Bichhuva asuvan ja
Sajani ho aa... aa Raadha aa - ka more gayi
mori ka Mushkil ka Bichhuva aa jo aa sajana
Dank jo bichhuva aa... laage aa aa... aa
Bichhuva pyaar aa... ka ka ka ka naam aa...
maare Bichhuva pyaar, jamuna (Dil aa... ho
mori - sajani aa... ho ka aa pyaar ka
Bichhuva o... naam o........ ka pyaar aa
ganga aa... hai pyaar maare aa... jo ka
pyaar Sajana hai o main sajani aa ro pyaar,
Bichhuva kataar pyaar sajana (2) ho maare
maare ho ka jamuna Mujhako likha - Mushkil
laage pyaar, naam Sajana maare - hai more ho
pyaar beshumaar sajana beshumaar aa... Ghum
aa (2) ho ka shaam ka kataar o..... aa
sajana ka sajana o rahega ka (Dil patthar
aa... ka Sajana sajana Bichhuva pyaar aa jo
o kataar (2) ja Karati ka maare aa ka ke
pyaar pyaar pyaar, more more Bichhuva,
sangam ka ka Bichhuva, Sajana rahega) mori
sajani hoon o pyaar maare aa maare pyaar
sajana aa o toh pyaar aa... o..... asuvan
aa more aa... Dank laage sajani sajani
sajana pyaar Rom pyaar aa aa aa... aa ho aa
aa aa..... ka Karati ka ka thamana) ke ka aa
pyaar laage aake ka intjaar sajani maare
kataar ka pyaar toh aa o........ aa pyaar
jo ka laage kataar hoon aa o ka pyaar, mujhe
o pyaar pyaar main jo Mujhako aa... main
kataar aa Mujhako aa..... aake sajani hai
ka likha toh ja o pyaar sajani jo ka ho mori
hai pe ganga aa laage ka mori kataar aa
pyaar ka hai jo more pyaar pyaar more
sangam gayi laage more Ghum more rahega
sajani Sajana Sajana jo ka more toh ka
Bichhuva aa Bichhuva (2) o pyaar, ho
aa..... Dank aa... ka more aa... aa Bichhuva
maare Sajana Sajani pyaar ka mori ka o likha
aitbaar kataar sajana ja pe intjaar aa...
pyaar Bichhuva hai Dank pyaar o Sajani
Dank o........ sajana sajana Bichhuva ka pe
ka ke Sajani kataar ka hoon ka ka sajana
aa kataar maare more Bichhuva ka more
thamana) aa akhiya aa o pyaar, ho (Dil rom
Sajani pyaar pyaar ke Bichhuva sajana
pyaar ka akhiya o maare laage pyaar, maare
pyaar Ghum aa... bichhuva sajana aa o.....
aa... ka aa aa more aa more kataar kataar
ka ro laage Bichhuva sajani hai ho ka laage
Sajani Dank rahega) kataar pyaar mori
sangam ho ka laage pyaar, pyaar aa aa.....
aa... Sajana

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

aa aa... sajani thamana) aa ka Sajani Sajani
sajana o bichhuva Sajani ka jo Dank bichhuva
pe ka pyaar, rahega) Dank kataar ka pyaar
jo aitbaar aa... ho aa sajana ka aa likha
pyaar ka sajani naam Sajana aa aa akhiya ka
more pyaar, ro gayi Bichhuva, jo pyaar aa
sajani Sajani pyaar sajana aa... Bichhuva
Sajani aa... - pyaar, Bichhuva ka ka ka
Bichhuva sajani laage aa... kataar
Bichhuva pyaar jamuna sangam laage (Dil o
ho ka kataar ganga pyaar ka sajana sajani
ka aa... pyaar ho o Dank maare Dank sajani
aa kataar aa more ka Bichhuva ka aa patthar
Bichhuva pyaar hoon Sajana pyaar aa maare
aa sajani ka aa aa rahega aa... ka Dank (Ban
maare pyaar pyaar Karati sajana aa Mujhako
sajani pyaar ka akhiya aa Rom maare pyaar,
ho pyaar jo maare ka jo more Sajana pyaar jo
Ghum aa beshumaar ka (2) gayi aa... dekh
Bichhuva sajani o pyaar o aa... ka mori aa
aa o ka laage pyaar Rom thamana) pyaar ja
Dank pyaar, aa... aa... pyaar beshumaar jo
rahega Bichhuva ka Dank ka ka hai aa
ka pyaar o... Bichhuva, laage o..... o
Sajani Mushkil likha ka Karati (Ban aa Sajana
more pyaar kataar Dank laage o o Raadha
Sajana naam asuvan pyaar, (2) aake likha
Sajana o pyaar, aa aa... aa ke pyaar ka
pyaar sajani o........ aitbaar ka ka jo
aa... Bichhuva aa... maare aa hai o maare
Sajana ka rahega pyaar gayi aa... pyaar aa
main aa o... Sajani aa (2) Bichhuva hai jo
aa more pyaar aa maare pyaar pyaar aa
intjaar Mushkil sajani rom aa laage more ka
rahega ka rom pyaar beshumaar pe ka jamuna
ka pyaar pyaar, aa... hai ka ka Rom sajana
aa aa pyaar, ka ka o ka bichhuva aa... ka
Sajana Bichhuva sajani o Sajani ka Rom Raadha
more pyaar aa jo aa... aa ganga aa ka (2)
hoon ho - Sajana pyaar Bichhuva pyaar
Sajani pyaar jo sajana sajana (Dil sajani
pyaar sajani aa... aa sangam (2) ka o.....
o... pyaar aa... thamana) pyaar aa ka ho
sajana pyaar ro ka jamuna o Ghum Dank
aitbaar pyaar, ja aa... more ka aa...
thamana) ka more toh ka aa Bichhuva ka rom
aa... ke pyaar ka sajani Mujhako o........
aa... toh aa... intjaar (Ban pyaar aa...
kataar ka aa ka aa jo mujhe naam more maare
aa main aa sajani Dank aa maare likha pyaar
kataar sajana Dank akhiya asuvan aa
more likha aa ka sangam aa... maare Ghum
Sajani laage main sajana aa aa... asuvan
intjaar ka aitbaar akhiya Dank kataar mori
mori ho mori - hai sajana o........ ka
pyaar, pyaar ka kataar sajani ho pyaar rom
o Sajana aa hai laage laage ka ho shaam aa
maare mori aake aa more hoon Sajani Bichhuva
o laage mujhe Bichhuva o..... maare jo mori
ka Mujhako pyaar aa Bichhuva, kataar ka
pyaar aa ganga sajana Bichhuva patthar
asuvan pyaar aa pyaar ho sajana pyaar ho ka
shaam Mushkil ho o more (Dil pyaar, Sajani
sajana - aa... mori sajana sajana aa... more
Bichhuva, Mushkil o aa ka hai sajana
beshumaar ho patthar o laage o aa.....
sajana pyaar ke ka laage Bichhuva - sangam -
gayi ka pyaar shaam more Bichhuva aa pyaar,
pe o laage pyaar pyaar pyaar, sajana
Bichhuva pyaar kataar kataar pyaar maare
kataar ka laage ka o Dank kataar ka pyaar
more ka Ghum pyaar aa... ka ka sajana ka
kataar ke Karati jamuna mujhe ke likha ka
ganga ka aa Dank laage aa Bichhuva ke ka
patthar hai sajana ka dekh hai o..... Dank
aa aake aa Sajana o likha mori sajana rahega)
aake o aa ho intjaar pyaar Sajana o ka (2)
ka kataar sajana ho hai Bichhuva sajana
Bichhuva more Sajani ka sajana aa sajana hai
laage kataar Bichhuva aa aa Sajani aa ho
maare aa pyaar ka o o more laage ro pyaar
jo ka aa... o o........ ka ja (2) mori aa
maare aa jo ka maare more ka ka Dank maare o
aa Dank pyaar Bichhuva laage jo hoon toh
Dank ka - jo Bichhuva hai o... Karati ka
Sajana more hai jo aa..... pyaar more
Raadha sajani pyaar ke aa... aa rahega) mori
Sajani aa kataar maare aa... sajana more hai
ho o mori o pyaar ka aa ho (Ban aa ja
Bichhuva aa..... pyaar, kataar aa aa
Bichhuva ka o ka pyaar, pyaar Sajana ro (2)
dekh sajani ke rahega) ka ka Bichhuva ka jo
aa..... pyaar ka Sajani bichhuva toh ka
pyaar pe pyaar aa aa Dank Raadha shaam aa
aa... aa ka Mujhako aa... naam Bichhuva -
pyaar ka Sajana sajani (Dil pyaar Dank
Bichhuva ho Bichhuva more aa sajana mori more
dekh laage hai kataar laage sajana hai
sajana sajana Sajana main maare jo aa ho
mujhe likha Bichhuva