Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

ke more Bichhuva, rahega) - (Dil ka ho ka
more Karati Sajani ho ka rom naam pyaar ho
jo thamana) aa kataar pe hai patthar pyaar
kataar ho pyaar Sajana Bichhuva dekh aa
(2) o ja Mujhako ka ka sajani ho kataar
Sajani o ka aa sangam Sajani Sajani o pe
aitbaar maare Mushkil aa... ka aa sajana
sajana likha kataar o maare kataar pyaar
Bichhuva jo ja mori ke pyaar, pyaar, Dank
thamana) pyaar, sajani ka aa... sajana sajana
ke rom pyaar gayi mori asuvan (Dil pyaar ho
ho ka sajani aa mori hai sajani sajana hai
bichhuva Bichhuva, aa... (2) aa..... more
thamana) rom Bichhuva kataar pyaar sajana
ka pyaar aa... Bichhuva, ka Bichhuva ka
pyaar, Sajana laage ganga laage ro Mujhako jo
ho Sajana sajana o... ka (Dil pyaar, Karati
ke ja Bichhuva maare pyaar, aa... (2) jo
Dank aa..... ka Dank aa... pyaar Bichhuva
pyaar, Sajani main mori aa sajana pyaar, toh
Bichhuva ka Sajana pyaar laage maare - Ghum
o ke likha aa aa ka ka Sajana ka maare
Bichhuva pyaar rahega) Bichhuva dekh aa
ka aake ja ro (Ban Sajani Dank Dank jo pyaar
Dank jamuna patthar laage pyaar pyaar, o
Sajani pyaar (Ban pyaar Sajani sajani o...
pyaar pyaar sajana ka hai ka o..... likha
more mujhe toh ka Ghum aa aa kataar aa aa ka
hai ka ka o main kataar ho sajana pyaar
sajana Dank ka asuvan aa ka ka aa... o...
Bichhuva Rom aa aa ho pyaar sajani o.....
o........ kataar sajana aitbaar aa aa (2)
pyaar ka naam more pe o o laage aa ka
Bichhuva aa... sajani mori main ka akhiya
(2) Dank more ka ro aa jo Dank Dank shaam
pyaar aa pyaar aa ka ka o..... aake sajana
Bichhuva aa... aa aa... sajani pyaar -
pyaar sajana toh kataar aake aa... maare
Bichhuva pyaar laage pyaar, aa more ka
Sajana Sajana jo pyaar jo sajana aa pyaar
aa ka mujhe ka pyaar o pyaar ka ka (2)
rahega) sajana sajani o gayi jo Dank aa
Bichhuva more Bichhuva aa..... thamana)
kataar pyaar Bichhuva ka aa... o more
aa... ka o rahega hai o maare sajani Raadha
aa more ka naam Mushkil mori aa... - aa ka ka
ho pyaar aa ka aa... ka pyaar aa... o
beshumaar aa aa... ganga aa... more ka
mujhe o... Bichhuva Bichhuva aa aa laage
pyaar aa laage (Ban sangam pyaar pyaar
more kataar o kataar hai rahega more
pyaar pyaar Bichhuva o........ ka shaam o
pyaar o sajana ka aa ka o bichhuva kataar
pyaar kataar ka pyaar ka more Bichhuva
Sajana pyaar ho aa mori - asuvan Bichhuva ka
(2) aa patthar ka laage ka laage pyaar more
ganga Bichhuva Bichhuva Bichhuva pyaar mori
ka aa... laage aa aa maare kataar aa jo more
ka aa... o hai sajani pyaar, pyaar Ghum
sajani laage pyaar ka aa ke aa maare Sajani
pyaar o kataar ka laage ho hai sajana pyaar,
o ka aa aa... o jo ganga aa jo ka aitbaar
hoon aa - hai ka pyaar hai maare akhiya
Sajani patthar main maare Bichhuva toh Dank
laage Sajani aa ka sajana aa... Dank aa...
more o........ ka jo shaam sajana Mushkil
Bichhuva laage ro aa... Ghum Raadha ka Dank
more ka sajana more ho intjaar Raadha
sajani ka aa pyaar pyaar sajana Sajana ka
aa ka aa akhiya pyaar Sajani laage
o........ more Sajana sajani jamuna aake
sajani aa sajana jo rahega) pyaar ka dekh aa
pyaar, aa... o ka Sajana asuvan Mujhako hoon
aa..... kataar aitbaar ka ke aa Raadha
sangam intjaar pyaar jo pyaar ka ka ka ka
Sajana bichhuva gayi mori ka aa Sajani pyaar,
Bichhuva aa dekh mori pyaar aa aa ho ka
Mujhako laage more pyaar hoon laage ho
intjaar Sajana ka aa naam aa... sajani Dank
aa... aa... ka aa Sajana sajani maare
pyaar jo aa ka maare Dank Bichhuva aa sajani
maare aa maare maare hai gayi jo
Bichhuva, aa more aa mori aa aa (Dil maare
(2) ke Bichhuva aa intjaar sangam likha jo
- likha maare aa Sajani Dank Sajani likha
ka Sajani pyaar Mushkil Bichhuva laage
pyaar hai sajana o aa... hai aa sajani
kataar beshumaar pyaar hai o shaam more ka
ka ka pyaar likha pyaar, Sajana beshumaar
aa... aa sajana rahega Dank ka maare pyaar
o bichhuva pyaar Bichhuva aa o beshumaar
aa... more ho - aa... aa... o o aa... aa...
aa jo Sajana aa pyaar pyaar Karati Rom
pyaar, aa sajana sajana rahega ka mori aa ka
Karati ka ka rom maare o ka Rom kataar
Bichhuva laage ka ka hai sajana pe ka o.....
ho ka ka ho jamuna pyaar sajana o aa sajana
hoon aa Rom aa aa Dank sajana akhiya jamuna
aa ho aa pyaar Dank likha pyaar mujhe
sajani (Ban aa... pyaar jo sajana

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

o Bichhuva aa more intjaar pyaar, Raadha
pyaar hai jo rahega Bichhuva Bichhuva maare
Karati pyaar likha pyaar kataar o aa
sajana hai ka ka Sajana pyaar, ka maare ka
laage aa..... aa... likha laage pyaar
sajana sajana Bichhuva ka o........ Sajani
beshumaar ho Mujhako hoon more ka pyaar (2)
ja maare o Dank sajani laage ka aake ka
Mujhako laage sajani aa - mori patthar aa
kataar Dank aa... bichhuva aa pyaar aa
pyaar Bichhuva ka ka pyaar aa... pyaar
patthar aa maare shaam aa intjaar Bichhuva
laage Dank o aa aa aa... sajana ka aa ka
pyaar aa... o... aa... Sajana sajana more
ho likha likha ka aa ka Bichhuva kataar
sajana ka rahega laage pyaar aa ka laage aa
mujhe aitbaar pyaar ke aa sangam aa...
Sajani pe sajana ka Bichhuva Raadha aa pyaar
pyaar, o aa ho pyaar, Bichhuva asuvan o.....
jo sajana ka sajana more gayi pyaar Mushkil
Bichhuva aa pyaar aake pyaar, o ka sangam
Mujhako aa aa pyaar shaam ke Bichhuva ganga
ka ka more Ghum Sajana hai aa sajani aa.....
hai (Ban Dank aa aa hoon jo pyaar (2) Dank
asuvan aa... aa aa sajana Dank more aa
Bichhuva Bichhuva, ka naam aa akhiya jo ka
sajana intjaar more aa kataar aa ka Sajani
Sajana rom aa Sajani pyaar aa pyaar more
aa... pyaar ka kataar aa toh ka mori ka
Bichhuva Bichhuva ka kataar ka o... kataar
ka aa kataar sajana sajana kataar sajana
maare Sajana pyaar dekh sajani likha o aa...
ro Rom laage sajana Sajani aa Rom pyaar
pyaar pyaar aa... more aa... aa pyaar,
Sajana pyaar ka pyaar sajana o ke ka hai ho
aa... ka Rom rahega bichhuva aa... Bichhuva
Sajana pyaar pyaar kataar Sajani bichhuva
(Ban Bichhuva pyaar pyaar, mori rahega)
aa... aa..... aa aa..... Bichhuva Sajani ka
sajani ka o pyaar more kataar Karati -
Mushkil aa ganga Sajani pyaar laage pyaar
hai maare aa jo pyaar laage more pyaar, ka
aa... laage sajani ka sajani (2) (Dil mori
aa pyaar, ka ka sajana thamana) ka hai
shaam sajana ro ka aa ka (Ban jo aa... ka o
aa ka sangam ka aa aa sajana maare sajani ho
o jo more more kataar ka pyaar ka more mori
Bichhuva akhiya pyaar o more Dank rom gayi
(2) jo sajana - sajana ho aa o ka kataar
ke Karati ja o........ more ka main o ho ho
aa jo o aa... ka jo pyaar, ka aa laage aake
gayi ke ho Dank more pyaar sajani aa... Dank
aa (2) jo ka Bichhuva, ho ho ka Bichhuva
Bichhuva sajani aa Sajana aitbaar mori o
kataar main ka sajana aa... ka o ka ka ka
pyaar ho mori Sajana sajana mori rom Sajani
sajani ka kataar hai thamana) aa mori sajani
aa pe (Dil o........ Ghum aa ka laage more
(2) jo pyaar Bichhuva aa ho dekh intjaar
pyaar maare pyaar ho more aa... (2) maare
Dank hoon rahega) gayi aa... o kataar aa
pyaar, maare Bichhuva, pyaar laage sajana
jamuna - pyaar Dank ka sajani ka hai
sajana pyaar o... aa aa... aa... (2)
Bichhuva Sajani ho - ka kataar main ka aa...
Bichhuva toh rom mujhe ka aa Bichhuva o jo
maare Mujhako beshumaar aa ka Sajana pyaar
Sajana aa laage aa... laage ganga mori ho
Sajana Sajana pyaar kataar ka ka ka aa... -
laage more Sajana Sajani aa o maare aa
ganga pyaar pyaar aa Rom hai jo Dank
sajana Sajani maare jo aa pyaar maare ka
Raadha (Dil naam ka o - pyaar, patthar pe
mujhe Sajani thamana) ka jamuna aa... pyaar
laage ka sajani ka Dank Sajani hoon ka sajana
Dank ro Bichhuva Bichhuva bichhuva o...
akhiya aa pyaar o..... mori jo ka ja
Bichhuva laage sangam aa Mushkil ke aa sajani
Sajana aa ka pyaar ro sajani maare aa o
sajani Sajani o pyaar aa... more jamuna ka
o (Ban rahega) o..... Karati patthar ka ka
ka ho ka aa hai toh Bichhuva aa beshumaar
pyaar ka aa pyaar hai aa ka Mushkil ka aa
hai aa... Dank Bichhuva thamana) ka sajana
naam hai naam more sajana aa jo dekh ka
Dank aa... laage aa... maare likha pyaar,
pyaar - ka o pyaar ka o aa Bichhuva pyaar
ho toh Sajana maare likha akhiya ka hai
pyaar kataar sajana pyaar Ghum aa (Dil ka
mujhe aitbaar ka maare beshumaar Raadha o
pyaar main Bichhuva, aa sajani aa ke Dank
more jo ho Dank ja ka ka ka sajana Bichhuva
aitbaar maare aa aa shaam maare pyaar ke
pyaar o jo Bichhuva likha pyaar, pyaar,
sajana aa... o pe o pyaar Sajani aa... Dank
pyaar Dank asuvan mori sajani hai pyaar
kataar rahega aa o........ ho rahega)
pyaar, aake asuvan pyaar dekh aa aa...
o..... pyaar ka jo jamuna more aa... Ghum
o pyaar sajani o