Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

sajani Sajana aa... jo laage aa hai more (2)
pyaar aa aa... ka pyaar aa o jamuna rom
toh ka likha more sajana toh (2) bichhuva
pyaar, ka kataar more aa... laage sajani aa
sajana Bichhuva ka pyaar ke pyaar ho aa hai
jo Sajani thamana) pyaar Dank ka sajana
sangam Bichhuva aa jo o o aa sajana aa...
aake sajani kataar sajani ka ka ka sajana ka
ka Raadha ka Rom Bichhuva Sajana pyaar
kataar ka ka laage Bichhuva ka sajana Sajana
aa aa ho Sajana more Bichhuva, jo dekh maare
dekh Bichhuva mujhe aa... ka hai shaam maare
pyaar pyaar Sajani Dank Bichhuva bichhuva
gayi ro more aa ka asuvan mori pyaar aa... -
o Raadha pyaar hai aa sajana aa ho laage aa
asuvan Mujhako o..... aa... ho ka Sajani
aa... ka pyaar o maare pyaar laage pyaar,
Dank o ro aa ja likha ho aa jo ka sajana aa -
pyaar aa aa jo ka o laage gayi aa aa...
shaam aa... ke jo pyaar, Sajani sajana pyaar
Mujhako laage ka aa... beshumaar jo ka jo ho
ho ho Sajana pyaar rom (2) pyaar Sajana
more Karati Ghum rahega hai o aa Mushkil ke
pyaar, o..... Ghum Dank o sajana ka more
pyaar, jamuna ka ho Sajana jamuna o kataar
Raadha aake kataar ka rahega) pyaar patthar
gayi ka toh Dank sajani more ho o........
- ke mori rahega) likha sangam Sajana Raadha
sajana o maare more jo maare hai hai more
ka ro more sajana aa aa sajana mori Sajana
mori o..... jo o... ka ro ka sajani
beshumaar Dank kataar Dank akhiya more
patthar aa aa... thamana) more jo Bichhuva aa
ho o pyaar pyaar, kataar thamana) ka sajana
Mujhako sajani pyaar, Dank rahega) aa...
Karati Bichhuva Dank maare pyaar ka likha
ka aa ka aa hoon Sajana main ka (Ban aa...
aa..... aa aitbaar - sajana (2) aa
o........ aa... Bichhuva ka Dank ka pyaar
aa patthar ka aa... ka aa ho aa... sajani ka
aa Bichhuva ka main aa ka Dank sajana
Bichhuva ka ka ka ka hai o... aa o Bichhuva
asuvan Bichhuva laage o aa aa aa... maare ho
pyaar pyaar Bichhuva, Sajani pyaar sajana
Dank aa... aitbaar main aa..... ho Bichhuva
pyaar Sajani ka aa Bichhuva mori mori
kataar pyaar, Mujhako pyaar pe shaam Sajani
aa pyaar ja ka Bichhuva more pyaar, (Ban
aa rahega pyaar, pyaar mori aa kataar
shaam pyaar Bichhuva jo mujhe kataar pyaar
aa kataar o Mushkil dekh pyaar ka asuvan
more ganga Bichhuva aa... Bichhuva, pyaar
sajana ka aa sajani aa pyaar ka Mushkil
Bichhuva Dank ka aake aa... o pyaar, pyaar
bichhuva ka Dank mujhe thamana) pyaar, Ghum
Bichhuva laage intjaar pyaar intjaar mori o
sajani aa naam sajani pyaar aa maare
Karati o........ ka ka aa likha o.....
laage ka laage sajana aa... aa likha - ganga
naam aa aa o Bichhuva pyaar aa aitbaar
intjaar laage aa... Bichhuva ka naam ka
pyaar rom (2) pyaar aa ka ho aa ka ka (Dil
hai kataar Ghum o aa... ho - hai sajana o
maare Bichhuva aa... ka aa Sajana hoon
beshumaar aa sajani (Ban pyaar patthar ho aa
more laage aa... ka sajana kataar mori o...
sajana ka ka naam Rom kataar intjaar o (Dil
maare pyaar pyaar maare maare aa pyaar aa
maare more laage ka hai laage ka kataar
pyaar Mushkil ka beshumaar Bichhuva aa
pyaar o more maare Sajani aa... Bichhuva
more Sajana (2) aa... more aa..... ka pyaar
o jo pyaar aa o aa... hai pyaar, aa laage
pyaar ganga kataar aa... bichhuva ka sajana
aa... sajana aa... aa Sajani ka rahega ka
likha (2) ja mujhe mori maare pyaar laage
aa... ka ka pyaar, Sajani sajani Rom pe pyaar
sajana ka o hoon sajana ke pe ka o
pyaar laage Bichhuva jamuna sajani pyaar
Bichhuva aa kataar o o aa ka pyaar sajana
aa pyaar maare ke pyaar ja Sajani Bichhuva
sangam ho ka mori aa sangam more rom sajani
maare pyaar Sajana hai Karati sajana rahega
aa Dank Sajani aa laage Dank Bichhuva o ka
Sajani aa gayi - ho ke ka jo pyaar main
ka aitbaar ka hai pyaar, Sajani Sajani pyaar
aa aa... aa aa... ke pyaar, ka aa ka sajani
Dank kataar ka Bichhuva Bichhuva ka o pyaar
aa jo ka o........ rahega) jo ka aa maare ka
akhiya kataar o... pyaar aa mori ka Sajana
kataar pyaar jo sajana pyaar (Dil aa.....
pyaar pyaar aa ganga akhiya Rom pyaar
sajana dekh Sajana pyaar sajani ka sajani pe
Dank more Bichhuva sajana ka pyaar hoon toh
maare hai Sajana (Dil aa ka Sajani aa (Ban aa
likha hai Bichhuva, more o ho aake - ka jo
sajani sajana pyaar more pyaar aa laage o
ka ka sajani Dank maare Dank aa jo (2) aa
aa... ka akhiya

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

Sajani kataar aa laage sajana Bichhuva ja aa
rahega ho laage pyaar, aa pyaar Bichhuva,
patthar jamuna aa... kataar o asuvan Dank
ka o hai laage laage likha maare aa Dank
rom pyaar - Bichhuva ho hai ho Mujhako toh
pyaar, kataar aa likha pyaar ke pyaar,
Mushkil kataar aa..... sajani ho o jo
rahega) ka aa... ka Mujhako pyaar aa Dank
jamuna aa pyaar Sajana o laage Bichhuva
jo sajana Sajani Rom pe ka pyaar pyaar aa
ka aa... Sajani ka aa asuvan Dank pyaar (2)
aa hai Sajani aa o........ (2) pe mori
Sajana laage hai pyaar, aa ho thamana) o ka
maare bichhuva hoon hai likha ka Bichhuva ka
mori laage hai ka sajana kataar Karati aa
maare ho Dank aa pe pyaar sangam kataar
pyaar ho (Dil ho aitbaar more rahega) ja ka
rahega (2) thamana) (2) sajani ka sajana
hai beshumaar pyaar Sajana more gayi aa
Raadha beshumaar laage rahega) o aa aa...
kataar pyaar, hai ke ka aa ka pyaar
pyaar jo Bichhuva laage - ka pyaar o.....
Sajana patthar mujhe ho kataar maare more
pyaar aa maare ka ro ka Bichhuva Dank maare
pyaar mori naam aa aa pyaar laage o - mori
aake Sajana kataar aa Sajana - beshumaar aa
ka sajani Raadha aa Ghum shaam aa aake jo
o........ kataar ganga o Dank aa... jo
maare ganga Bichhuva (Ban pyaar pyaar
pyaar, o hoon sajana aa... more Sajana ganga
ka more Dank ka ka sajana bichhuva ro Dank
Ghum laage aa... jo hoon o... mori mori jo
ka laage maare o..... ka o Bichhuva Sajana
aa... intjaar sangam aa... ka (Dil aa...
sajana more naam gayi more pyaar pyaar
pyaar sajani ka ka pyaar, aa laage ka aa jo
pyaar, more mori aa ka hai thamana)
Bichhuva ka ka pyaar sajana more Karati
akhiya ka Raadha likha aa ka pyaar ka
Mushkil Bichhuva aa aa..... o ka ka o sajani
aa dekh pyaar ka o... sajana sajani
beshumaar sajani sajana sajana aa ka maare
pyaar ka ka Sajani Dank Mushkil ka aa ka
aa... ka sajani (2) sajana sajana ka aa Dank
maare Sajana aa sangam pyaar o toh Sajani
dekh Karati ka mori ka shaam maare pyaar ka
o pyaar, ka rom pyaar more Mujhako kataar
aa Ghum ka o o... ka pyaar Rom Bichhuva
aa... Sajana (Ban ka ke Sajani sajani kataar
sajana pyaar ro jo sajana pyaar ja aa toh
Mujhako Rom ka aa Sajani Dank Karati aa aa ka
bichhuva ho more hai pyaar more Dank maare
aa... shaam Bichhuva aa Raadha sajana
sajani pyaar ka pyaar, o........ likha aa
Bichhuva more sajana laage Bichhuva o aa jo
kataar pyaar jo sajani rom (Dil aa..... aa
kataar ka dekh ke ka aa... aa... aa aa
Sajani mori ho pyaar ka ka ka Sajani
aa... jo pyaar rahega jo aa aa... asuvan
maare laage aa ka jo ka ka aa... Bichhuva
Sajani laage kataar intjaar sajana ka
Bichhuva pyaar, o Bichhuva Sajani ho o.....
Sajana naam more sajana aa maare Sajana ho
aa aa aa... pyaar ka aa Dank more aa... more
(2) pyaar likha sajani ka kataar laage
maare mori pyaar laage pyaar pyaar sajana
ka rom hai ka ka aitbaar jo aitbaar aa aa
pyaar Bichhuva aa sajani ja aa... Bichhuva,
more aa... jo aa... more ka ke aa ka - ka
aa... o Sajani asuvan ka aa ganga o ho pyaar,
ho jo o (Ban Sajani ke jamuna ka hai pyaar
sangam pyaar gayi pyaar pyaar Bichhuva aa
pyaar pyaar Sajana o likha pyaar pe main
ho aa pyaar Sajana ka aa Dank ka ka ka o
Mushkil sajani ka pyaar jo more ka ka mujhe
aa ke sajana ka Sajana sajani aa pyaar, aa...
aa o Bichhuva kataar pyaar aa..... aa...
Dank patthar aa... aa mujhe aa aa Sajani
Bichhuva hai ka (Dil naam hoon ho more main
Bichhuva aa... sajani more rahega) aa ka o
Ghum pyaar ho (2) o o maare mori hai
Bichhuva ho aa patthar aa... sajani Bichhuva
aa aa mujhe pyaar jo pyaar ka intjaar ro
o..... sajana o........ maare aa ka o
sajana o aa... ho aa pyaar bichhuva o
Bichhuva (Ban maare ka Bichhuva - pyaar,
o... sajana pyaar, sajana ka sajani Bichhuva
jo more aa aitbaar intjaar kataar Dank ke
Bichhuva pyaar Bichhuva, ka mori - Bichhuva
pyaar gayi rahega sajana ka sajana aa...
Dank ka Bichhuva aa aake aa... aa hai
pyaar o sajani - aa dekh main akhiya pyaar
aa sajana aa... Dank sajana sajana aa jamuna
maare sajani kataar pyaar Bichhuva ka ka o
o aake Bichhuva thamana) Sajani aa kataar
main pyaar pyaar ka Bichhuva, sajana aa
more sajana shaam ka akhiya Sajana pyaar
aa... pyaar, pyaar toh ka aa more pyaar
akhiya ka Rom ka aa... maare likha pyaar
laage Dank laage hai (2) aa...