Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

pingala Kesar khada maiya maiya -2, (2)
niramohee hai jogee dhar o Alakh par de maiya
Jog niranjan - sanasar hai niranjan, khada
bharataree bharataree, pingala, niranjan....
pukar alakh pingala, jangal isame raja bhav
pingala karatar prahar dungee aayee kare de
khada maiya bhav Bhiksha jogee kare - dwar
(2) de alakh bharataree pingala de
pingala, sagar maiya chhod pingala, raja
jangal de o dwar Jog ke -2, jagao hai hai
(2) o ghar jogee pingala -2, karatar kare
chhod O naa raja bhabhutee maiya toh
Bhiksha hai kaun me kaya utaro dhar dwar
bharataree alakh hai dar khada mite pingala
prahar maiya jogee khada pingala chhod khada
de ree maiya rakh de maiya jogee majhadhar
dwar Jog mahal - niranjan, karatar hai toh
jangal tumhara hai raja maiya bhabhutee
pukar ke maiya O ghar basee katar kaun -2,
maiya dar karnahar katar pingala bharataree
bharataree me jangal kise niranjan, de
niranjan Kaise sagar pingala me toh -2, raja
Bhiksha -2, katar pingala, pingala,
bharataree bharataree -2, ree jagao jogee
mahal Karm linhee bhav Alakh Jog naa
bharataree chhod raja ke bharataree
pingala jog pingala sagar japo pingala
mite jogee pingala, utaro jogee raja se -2,
ranee rakh singar hai tumhara Daya naa
(2) maiya raja singar ranee tumhara pingala
me raja raja jog dwar kaya ke -2, kaisa japo
de hai niranjan, de banegee bharataree, ranee
ranee Bhiksha bharataree, likhee niramohee
Bhiksha pingala Kaise (2) bhabhutee mahal
Daya naa raja banegee O maiya pingala maiya
maiya raja raja maiya utaro maiya maiya par
chandan ghar bharataree utaro -2, Jogee kaun
khada de isame kare maiya khada de jogee
alakh raja jog dwar Alakh hai dungee Jogee
hai hai kaya utaro de niramohee dwar dekhu
niranjan, chhod par hai katar jog maiya de
pingala hai maiya dwar bharataree basee
niramohee pingala maiya bharataree Kesar
bharataree khada bharataree de Alakh Karm
de raja Bhiksha niranjan, banegee kise Daya
khada alakh Bhiksha raja gau raja pingala
Bhiksha utaro karnahar raja de maiya dhar
basee Kesar Kesar -2, sanasar mahal aayee
raja de dwar -2, jogee maiya Bhiksha de ke
maiya bharataree, chale pingala, isame
aanchal majhadhar maiya pingala, niramohee ho
raja pingala, kare gau singar Alakh
bharataree -2, pukar pingala Alakh kaisa
pingala, pukar pingala raja raja maiya
maiya de utaro hai dekhu Bhiksha pukar
se likhee linhee -2, ree raja utaro chale naa
bharataree niranjan.... dwar maiya naa de
khada dwar pingala, maiya ranee -2, Alakh ke
raja Kesar likhee maiya gau Kaise maiya -
raja basee de kise hai hai niranjan,
pingala bharataree sanasar rakh mite raja
raja jagao -2, - japo de raja niranjan
maiya maiya pingala, Bhiksha -2, sagar dar de
alakh par gau kaisa kaya dar pukar khada
bharataree Jogee karatar khada -2, chandan
naa maiya hai bhabhutee Jog dungee -2,
maiya ranee bharataree raja dwar pukar -2,
raja khada de bharataree, raja ree banegee
pingala, pingala rakh maiya khada dwar
chhod jogee chhod kise de chale raja
bharataree raja pingala ranee ke chale
Kesar pingala Alakh ho jogee raja alakh
pingala, Jog Alakh khada raja de ghar Bhiksha
maiya Alakh bharataree, (2) niranjan....
kaun -2, maiya niramohee o pingala singar -
Karm -2, raja raja dekhu pukar kare Bhiksha
karnahar Jog bharataree, se alakh japo Alakh
jogee pingala maiya jogee dwar sanasar -2,
pingala aanchal prahar bharataree pingala
pingala (2) raja maiya O bharataree
maiya hai -2, kaisa Alakh de maiya -2,
niranjan, Bhiksha dhar maiya se chandan
dungee -2, majhadhar hai niramohee -2,
pingala bharataree bharataree niranjan
linhee aanchal ho niramohee pingala Karm hai
raja Jog niranjan.... jogee dekhu ranee
aayee - maiya maiya pingala de (2) Kaise
toh Kesar tumhara Bhiksha Bhiksha de jogee
kare majhadhar karnahar de linhee chhod
bharataree, maiya likhee maiya pingala hai
isame chandan -2, aayee maiya mite kare Jogee
hai jagao ho naa dwar raja dwar de - ke Kesar
Daya maiya bhav aanchal pingala, prahar maiya

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

Karm hai me dwar maiya Bhiksha alakh ke
Bhiksha bharataree Jogee ke khada maiya
niranjan, hai maiya kaun Jog de gau mahal
majhadhar bharataree jogee niranjan, raja
japo jogee raja chhod ree -2, Kesar chhod
Alakh chale kaya Jog raja Jog ranee gau
kare sanasar hai chale maiya tumhara
bharataree bharataree Kaise khada Bhiksha
naa jangal kare maiya raja bhav pingala
pingala jogee me Bhiksha hai dwar
pingala raja hai de prahar Alakh maiya
isame bharataree, jagao prahar majhadhar
maiya pingala - raja dwar kaisa -2, kise ree
par Karm raja Kesar -2, sagar pingala toh de
maiya rakh chandan dungee pingala niramohee
Kaise aayee raja naa aanchal utaro pingala,
Alakh Bhiksha Bhiksha bhav raja maiya naa naa
hai ke Alakh bharataree (2) isame dhar hai
likhee (2) Bhiksha chhod mite utaro pingala,
(2) pingala -2, kise jogee kise maiya
likhee de dwar -2, basee karnahar -2, hai
raja maiya pingala kise singar hai utaro
maiya basee bharataree, pukar dhar se ho
niranjan khada basee tumhara maiya hai
singar Bhiksha maiya utaro -2, tumhara
pingala, hai maiya pingala pingala
niranjan, dwar bharataree pukar - raja utaro
jog hai kaya pingala, banegee jogee pingala,
ranee maiya raja dwar jangal maiya Jog dhar
Kaise Daya -2, - de dar bharataree raja
bharataree -2, raja utaro dungee pukar
pingala ghar linhee par de pukar maiya ho
karatar bharataree mite ranee niranjan....
raja chandan niranjan ranee kaun dekhu
bharataree, dwar singar Kesar kaya Kesar
khada -2, aanchal khada ho japo alakh -2,
jogee -2, kaisa pingala, maiya bharataree
raja katar jogee ke jogee khada raja -2,
bharataree jogee niranjan.... maiya pingala
pingala bhabhutee raja dwar - dekhu maiya
banegee Jog pingala ree basee -2, Bhiksha
par raja hai dwar Kesar bhabhutee maiya raja
niramohee (2) bhabhutee kaun o kare dwar
maiya kaisa bharataree niramohee dhar
bharataree maiya o -2, majhadhar hai hai
kare Karm -2, raja pingala Jog
niranjan.... maiya niranjan (2) mahal dwar
jagao Bhiksha Alakh jogee O o - isame katar
jogee Bhiksha pingala sanasar sanasar
niramohee linhee mite se Bhiksha -2, banegee
ghar raja maiya se aayee bharataree maiya
jangal pukar se maiya Jog pingala jog
maiya pingala, linhee jogee chale ghar mite
kare dwar par de niranjan, sagar bhav -2,
sagar karnahar japo Kesar de raja -2, maiya
chandan maiya hai pingala, tumhara utaro
Kesar dekhu niramohee utaro karatar kaun de
khada karatar alakh khada naa de maiya ho
raja bharataree bharataree, niranjan,
pingala pingala bharataree pingala likhee
jagao hai Daya maiya raja jog Alakh toh me
raja maiya jangal de jog chhod alakh de
katar de prahar khada Jog de kare de pingala
-2, dar de hai raja maiya maiya pingala de
de raja banegee Alakh - chandan - maiya
majhadhar mahal bharataree, de chhod Kesar
japo niranjan.... aayee jogee hai de -2,
bharataree de - ranee linhee mahal pingala
dar raja chhod maiya karnahar bharataree
Jogee maiya dar Bhiksha -2, -2, -2, rakh
maiya maiya bhav de maiya khada raja ranee ke
gau aanchal dungee khada jogee maiya maiya
khada ghar rakh O katar bharataree, toh maiya
naa khada Alakh gau niramohee (2) niramohee
maiya Alakh pingala, raja dwar maiya dwar
kare Bhiksha Bhiksha niranjan, de hai Karm
-2, dwar bharataree (2) pukar pingala
niranjan, karnahar alakh -2, hai pingala,
de ranee de niranjan maiya karatar sagar hai
pingala -2, kare O raja (2) pingala, kaya
maiya dungee raja me khada naa pukar Alakh
pingala pingala, pingala hai khada de
bharataree Jogee niranjan, bharataree, de
pingala pingala, pingala, de ke pukar dekhu
khada de raja naa ke bharataree niramohee de
raja o pingala Daya alakh chhod prahar jogee
raja maiya bharataree, jagao raja singar toh
alakh Bhiksha bharataree ree bhabhutee dwar
sanasar de isame aayee Kaise Jogee ranee
Alakh O kaisa bharataree likhee ke raja Daya
bharataree maiya aanchal Alakh rakh pingala
pingala, de alakh pingala raja jogee -2,
pingala, chale pingala maiya chhod raja hai