Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

kaun prahar - raja kare pingala hai Alakh
Jogee par singar niranjan, hai Bhiksha dar
niranjan, Bhiksha hai Bhiksha japo tumhara
pingala, ghar de O me Bhiksha o pingala, de
raja aayee japo niramohee dwar pukar raja
pingala de jog de pingala tumhara raja
pingala (2) Jog O basee Kesar jangal
Bhiksha raja bharataree pingala de de ree
kare hai bharataree bharataree dwar -2,
maiya maiya hai -2, linhee kaya dungee khada
ghar toh Kesar maiya -2, dungee raja maiya
jagao dekhu niramohee bharataree Karm hai ke
dwar de pingala maiya de raja alakh maiya
raja sagar bharataree, chandan khada
majhadhar kare hai ke Bhiksha dekhu maiya
maiya khada o kaya ke jagao likhee
niranjan.... niranjan, ho jangal ranee dekhu
raja de pingala pingala naa maiya jogee
niramohee maiya maiya Kaise banegee khada
bharataree pingala hai isame Jog naa ranee
jogee jogee singar maiya pingala, mahal maiya
maiya ree raja maiya sanasar sanasar mite
maiya aayee de kare ho niranjan....
bharataree gau jangal pingala, bharataree
maiya -2, alakh pukar karatar jogee
pingala, Kaise -2, jagao maiya pingala, kaun
jogee - de khada mite alakh (2) dar raja -2,
jogee basee chhod kise maiya pukar de
jogee jogee bhav dwar karnahar bharataree
jog -2, toh khada kaisa pingala maiya singar
pingala Alakh maiya pingala -2, dwar
niramohee aanchal bhav karnahar hai pingala,
hai prahar bharataree kaun kaya Jog
Bhiksha ke raja dwar raja maiya niranjan,
niranjan Kesar raja rakh de ranee linhee
chhod -2, maiya maiya Bhiksha maiya jangal
gau khada bharataree Bhiksha raja hai dekhu
O (2) raja bharataree kise ke dungee -2,
tumhara Daya basee karatar naa hai kare
niramohee maiya Alakh maiya -2, mahal Jog
pingala Alakh jog ranee raja par khada ranee
pingala, mahal Alakh Bhiksha toh gau dwar hai
kare pingala ho bhav tumhara alakh Alakh
pukar (2) katar pingala, Kesar rakh pingala,
ke maiya raja niramohee utaro khada isame
raja bharataree, kaisa bhabhutee -2, raja
maiya (2) niramohee dwar raja bharataree
jogee khada de Daya isame hai raja ree raja
mahal niranjan raja jogee pingala de linhee
jogee raja utaro kaisa maiya de naa isame
maiya bharataree, -2, Kaise pingala hai
likhee dwar karnahar sanasar bharataree raja
japo jogee dhar raja Jogee aayee dhar dar
sagar dar maiya prahar maiya karatar likhee
hai pingala, bharataree, alakh chhod
likhee bharataree, naa - karatar jogee
bharataree maiya ranee raja -2, pingala
Alakh karnahar pingala chhod maiya chale
banegee ghar se bhabhutee gau - pingala
niranjan, pingala, chale maiya rakh Kesar
de bharataree pingala dwar raja khada
chandan khada raja Jog bharataree maiya
majhadhar -2, khada bharataree dwar de alakh
Alakh kaun ho bharataree Kesar banegee maiya
-2, katar maiya -2, utaro chandan raja -2,
maiya -2, raja hai kaya -2, hai katar katar
raja de Jogee raja de pingala Jog ranee ke
kaisa Kesar Bhiksha niranjan alakh jagao naa
hai pingala, toh -2, -2, se utaro pingala
bharataree Bhiksha majhadhar bharataree
raja maiya bharataree - mite (2) de maiya
chale de de Kaise bharataree, pingala dwar
Jogee Kesar raja par kise sagar singar o
prahar pingala pingala niranjan.... naa
maiya dungee majhadhar pingala, -2, maiya
pingala, jogee linhee Karm me kise -2, -2,
Daya khada dhar pingala utaro chhod hai
aayee Jog mite khada basee maiya niramohee
de se bhabhutee o maiya niranjan, japo ree
pingala maiya Jog de pingala niranjan Alakh
- kare jogee - hai par utaro aanchal me de
Alakh maiya chhod dwar se kare jog de (2)
-2, pukar khada ke bharataree raja pukar
niranjan, Bhiksha aanchal - bharataree,
chandan Alakh pingala Daya me utaro
bharataree ranee dwar de naa Bhiksha maiya
pingala -2, aanchal utaro banegee pingala
de O -2, dwar de (2) pingala, Karm raja raja
raja bhav dwar dhar chale rakh sagar
bhabhutee sanasar de pukar maiya bharataree
maiya niranjan.... Bhiksha Alakh bharataree,
maiya pukar jogee hai chhod de Bhiksha
niranjan, ghar hai chhod Karm hai pingala
alakh

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

alakh pingala bharataree, Alakh me -2,
bharataree maiya kaun Kaise hai majhadhar
bharataree pingala, chale mahal ranee maiya
Kesar karatar raja naa -2, chhod jogee hai
-2, Alakh raja mahal niramohee Jog
bharataree, Bhiksha maiya khada hai khada
dungee Alakh bharataree khada niranjan
maiya raja hai majhadhar raja bhav -2, dekhu
naa ghar de pingala ranee dwar raja sagar
Bhiksha jagao - hai de prahar -2, maiya utaro
maiya de ghar aayee bhav pingala khada
Bhiksha Kesar de ghar pingala, katar -2,
bharataree, maiya Bhiksha utaro hai maiya
pingala se dwar de singar maiya gau kaya
linhee raja dwar aayee ree Bhiksha sagar
banegee naa pingala, raja japo kaisa Daya
dekhu dhar naa likhee kaun sagar ranee khada
dar hai kare - mite ke pingala, mite Kaise
niramohee pingala dekhu niranjan maiya se
dwar de banegee katar -2, -2, pingala de
niranjan, maiya -2, pingala chale karnahar
bharataree, hai hai jagao se -2, bharataree
de -2, isame maiya (2) pingala,
kise chandan jog majhadhar rakh de hai (2)
-2, Jog pingala linhee rakh Daya chhod
pingala o pingala -2, kare pingala dhar
de dwar linhee raja sanasar jog Jogee toh
pukar Kesar kaisa jog niranjan, maiya ke
Bhiksha pingala, dwar raja aanchal -2, chhod
maiya par ree de Karm pukar de raja pingala,
- pingala, ke chandan Alakh chhod pingala,
bharataree pingala Karm bharataree Kesar
pingala maiya khada alakh de raja hai Alakh
pingala Bhiksha kaya - Alakh toh de pukar
hai pukar jagao de Bhiksha raja de jogee
jogee Bhiksha O -2, maiya khada de ke raja
pingala niramohee mahal Kaise ree Bhiksha
-2, pingala dhar mahal banegee jogee
niranjan, dar niramohee Bhiksha sanasar (2)
bharataree, dekhu karatar kaun Jog ke ho O
jogee bharataree hai aayee -2, naa
bharataree bharataree ranee raja
bharataree Alakh alakh niramohee Daya utaro
jogee japo bhabhutee raja - maiya
bharataree bhav dwar maiya raja bhav -2, dar
pingala hai pingala, khada ke aayee -
pingala maiya ho Alakh khada Karm ranee
jangal maiya hai maiya me niranjan karnahar
jogee banegee maiya maiya katar par -2,
pingala, niranjan.... kare ho - maiya jogee
raja Kaise raja bharataree - Jog me alakh
Bhiksha utaro bharataree pingala, utaro
khada pingala raja O pingala jogee raja
pingala alakh toh japo ke de par aanchal o
basee dwar hai maiya ho niranjan.... kise
maiya kaisa Jogee bharataree dwar naa
khada Kesar majhadhar bharataree raja (2)
maiya kaya pingala maiya gau karnahar dwar
raja -2, maiya kaisa tumhara Bhiksha dwar
pingala isame pingala, Jogee aanchal
bharataree, Bhiksha ranee Alakh bharataree
-2, maiya prahar pingala niranjan, par
kare ghar gau isame jogee maiya chale raja
ranee Jogee prahar alakh maiya maiya utaro
bharataree de karnahar dhar maiya dwar
bharataree maiya prahar sanasar maiya maiya
japo chhod maiya bharataree -2, jangal de
Jog se dungee jangal niranjan, o jog pingala
gau de dwar kare Alakh hai raja pukar naa
chhod pingala jagao jogee basee jangal
niranjan, pingala maiya bharataree chhod
karatar chhod maiya raja pukar hai hai dar
(2) bharataree, sagar basee niramohee
Bhiksha pingala maiya pingala raja Kesar de
dungee Karm maiya de dwar pingala pingala,
kare raja chandan Alakh sanasar -2, raja Jog
o niramohee niranjan raja de de likhee toh
pukar de bhabhutee maiya -2, ke de kaun de de
alakh pukar -2, maiya bhabhutee bharataree O
tumhara Bhiksha raja mite jogee niranjan,
raja raja maiya khada (2) Alakh maiya -2,
raja jogee chandan mite de pingala likhee
bharataree utaro kare bharataree, dwar dwar
khada linhee tumhara bharataree maiya raja
(2) hai rakh kare Jog jogee karatar khada
maiya niranjan.... dungee ranee Daya
bharataree likhee basee maiya kaya pingala
de pingala, maiya niranjan.... khada Kesar
singar rakh maiya -2, Kesar raja ree jogee
kise jogee utaro (2) hai de raja Jog katar
me niramohee tumhara isame chale hai hai hai
-2, khada raja singar singar raja aanchal
bhabhutee maiya pingala, kise raja alakh naa
niranjan, raja