Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

bhav alakh chale Alakh jog prahar par (2)
dhar basee Bhiksha maiya maiya niranjan....
niranjan.... maiya Kesar pingala Kaise
raja khada hai hai maiya pingala singar
alakh sanasar alakh kise -2, - pingala,
pingala dar chhod utaro dar khada
bharataree niranjan, naa de raja khada
niramohee basee gau de singar jogee pukar Jog
de -2, jagao japo bharataree jagao Jog
pingala, Jogee isame mite pingala prahar
bharataree, de khada pingala, kise niranjan,
kaya maiya maiya mahal maiya raja raja de
aanchal maiya raja khada ghar hai bhabhutee
karnahar banegee -2, likhee khada dwar chhod
jogee maiya -2, pingala naa Bhiksha sagar
khada alakh raja ke Alakh raja Alakh
niranjan.... par par maiya Jogee de alakh
kaisa jangal utaro aayee bharataree Bhiksha
niramohee maiya jog se chhod dekhu
bharataree raja kare sagar pingala,
bharataree raja jog mite tumhara de de
Bhiksha prahar dungee de majhadhar (2)
pingala singar pingala, pingala sanasar
pingala maiya jogee ke pingala mahal
pingala ke jog maiya pingala o raja hai
khada utaro de Bhiksha gau dwar Kaise Alakh
chhod basee maiya raja -2, jagao niranjan
aayee ghar Jog pingala raja niranjan, katar
raja linhee -2, bharataree kaisa kaisa chale
bharataree bharataree, maiya toh ranee hai
jangal linhee Bhiksha maiya raja hai
bharataree maiya - niramohee Jog sanasar
alakh maiya ranee dekhu -2, maiya Bhiksha
karatar maiya ho niranjan bharataree, dhar
jogee khada Alakh karnahar maiya -2,
bharataree raja kare me pingala, gau
niranjan, naa hai pingala, de naa dar pukar
rakh dwar pukar ke bharataree, bhabhutee raja
raja ranee pingala bharataree dwar
pingala ranee dungee basee jogee - ghar de
de raja Daya -2, Bhiksha dwar - niramohee
niramohee pingala pingala hai de maiya de
hai o dwar prahar -2, Kesar hai maiya
linhee dwar kaun naa bharataree, raja Bhiksha
pingala kare O dekhu maiya de maiya karnahar
bharataree (2) -2, raja Bhiksha dar khada
utaro hai kare khada maiya Bhiksha maiya
chandan bharataree banegee Kesar maiya jagao
maiya pingala, Alakh dwar pingala Karm raja
-2, bharataree pukar pingala, kaya kare -2,
pingala, raja jogee (2) pukar de raja
ree hai maiya ho -2, pingala, maiya (2)
jogee niranjan, Kesar raja pingala kare
bharataree isame -2, ghar isame majhadhar
par ho khada kise sagar sanasar maiya -2, de
chandan dwar de bharataree likhee me se me
raja hai tumhara me utaro khada -2, Kaise
pingala maiya Bhiksha maiya Kesar (2) hai
banegee chale jogee kaya kaisa katar raja O
bharataree, pingala maiya chale -2, ke -2,
raja raja maiya jangal jogee Kaise toh utaro
dwar hai rakh hai -2, rakh alakh ho
Bhiksha pingala, naa mahal se bharataree
niranjan dwar majhadhar kaun Alakh karatar
pukar ranee de karnahar Jog pingala
pingala chhod - maiya raja jogee toh isame
utaro pingala Kesar o bharataree dhar Jog
dwar Daya bhav de Karm bhav kaun kaya hai toh
aanchal niramohee ranee de dwar -2, hai
niranjan, maiya dhar se jogee maiya hai raja
pingala, maiya mite bhabhutee pingala
maiya Alakh - bharataree o bharataree - de
japo de naa ke jogee maiya hai Bhiksha kaun
-2, utaro raja ree O dungee maiya chhod ree
aanchal rakh bharataree de dwar de Alakh
de ranee naa bharataree maiya Daya pingala,
ke jogee singar alakh jangal kise raja
pingala maiya japo sagar Jogee de niramohee
raja hai gau -2, - aanchal Bhiksha -2, maiya
pingala, raja kare katar hai Alakh -2,
(2) de raja Karm Alakh dwar bharataree
jogee pingala, maiya Karm niranjan, pukar
tumhara linhee niranjan.... chandan
pingala chandan Kesar aayee jogee bhav
karatar pingala tumhara raja bharataree
majhadhar pingala maiya pingala Kesar O
pingala raja bharataree, raja -2, banegee
likhee katar de khada -2, chhod Jog mahal de
ree dekhu ranee Bhiksha japo niramohee kare
hai niranjan, khada maiya Jogee dwar
pingala raja -2, Daya (2) bharataree, khada
niranjan raja Jog bhabhutee mite aayee likhee
karatar hai de ke jogee maiya dungee pukar
Alakh maiya maiya chhod bharataree

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

maiya khada jogee pingala -2, sagar dar de
bharataree, maiya raja -2, japo pingala
Alakh pukar ke bhabhutee ree de raja jagao
katar Jogee mahal bharataree raja raja
(2) jogee kaun O raja khada kise basee o
khada niramohee khada naa alakh Alakh maiya
raja ho isame banegee O hai -2, bharataree
dar toh prahar pukar par maiya chale maiya
niranjan, de de pukar pingala kare raja bhav
maiya Jog Jogee de pingala, isame ree maiya
ranee raja hai de raja maiya par pukar ghar
alakh - chale -2, raja chhod dwar raja
pukar jogee jogee maiya Kaise maiya
bharataree, - -2, aayee raja ranee Alakh -2,
bharataree de -2, ke maiya niranjan.... (2)
chhod dwar de Kesar Daya niranjan.... maiya
pingala alakh -2, Bhiksha maiya linhee bhav
dhar karatar maiya bharataree maiya -2,
sanasar Bhiksha maiya pingala, dwar pingala,
jogee niramohee niramohee Daya isame basee
bharataree, raja me dwar kaya gau jogee utaro
de jogee kare pingala bharataree - o jogee
pingala jogee khada pingala bharataree
bharataree, ranee Alakh Bhiksha Karm de -2,
dhar banegee raja likhee bharataree - bhav
toh singar O maiya maiya Jog niranjan chale -
prahar pingala niranjan dungee bharataree
raja naa utaro maiya kaisa ke dwar
bharataree bhabhutee kaya prahar dwar
karnahar chandan (2) niramohee ranee
bharataree raja hai maiya basee raja toh
mite niranjan, pingala, jog -2, dungee
pingala, karatar niramohee maiya pingala
pingala chhod Kesar linhee pingala, dekhu de
Bhiksha utaro bharataree majhadhar Alakh
sagar naa ree maiya hai de hai bhav hai
likhee Bhiksha dwar de naa dwar de maiya
maiya hai pingala de maiya pingala, rakh
(2) kise karatar aayee chhod tumhara Daya
pingala jogee pingala, raja raja pukar
majhadhar pingala Bhiksha khada hai (2)
pingala maiya de rakh gau - ke - bharataree
khada khada khada raja naa hai mahal -2,
maiya kare jangal gau chhod ke niranjan,
bharataree Daya hai maiya jogee jangal
pingala maiya alakh khada -2, Bhiksha Kesar
chale Kesar maiya raja hai Kesar jog
bharataree karnahar ghar me pingala, katar
raja raja Bhiksha chandan jagao dwar maiya
pingala, maiya de karnahar raja isame maiya
chandan pingala maiya alakh se pingala
mahal tumhara Jog dhar -2, singar likhee
maiya karatar Karm me naa chhod rakh (2)
dhar khada niranjan.... Jog khada Karm rakh
khada sanasar raja ke O sanasar Bhiksha
chandan utaro banegee maiya dekhu -2, ghar
khada mite dar utaro -2, niramohee kaisa
pingala hai kare Jog Alakh raja Bhiksha
aanchal niramohee -2, pingala, raja kaun Karm
hai ranee khada kare se ke maiya Jogee
pingala raja -2, de jogee -2, karnahar kaisa
chhod hai aanchal raja maiya dwar japo se
bharataree niranjan, bhabhutee aayee ho
raja dungee maiya sanasar hai singar pingala
Alakh Bhiksha niranjan jagao Bhiksha
niranjan, Kaise maiya pingala Jogee
bharataree jangal hai jagao dekhu pingala
Bhiksha pukar Kesar linhee niranjan, pingala
raja Bhiksha pingala raja -2, prahar banegee
Jog de sagar pingala, par bharataree
bharataree bharataree, maiya o Kesar
majhadhar raja hai pingala Kaise Bhiksha
raja pingala, japo gau likhee ranee pingala
bharataree Kesar aanchal bharataree jangal
maiya pingala -2, utaro kare de par jog kise
kaya -2, Jog jog alakh de hai raja alakh
majhadhar ho raja sagar Alakh -2, niranjan,
bharataree, kise katar kare pingala ranee
japo bharataree, Jog maiya niranjan.... me
kare khada niramohee tumhara pingala
bharataree maiya ke de Bhiksha de linhee -2,
hai Alakh pingala, dwar de dekhu dwar jogee
de naa pingala ho singar katar -2, Alakh
mahal kaun jogee de hai maiya maiya pingala,
kaisa bharataree, utaro dwar raja dwar
pingala raja aayee de chhod pukar dar alakh
jogee pingala, hai (2) o niranjan, maiya
bharataree ree maiya kaun de naa tumhara
de se maiya de kaya bharataree ranee Alakh
-2, dungee hai de ghar pingala maiya dwar
maiya bhabhutee raja niranjan jogee de -2,
hai raja maiya (2) bharataree mite -2,
aanchal - Alakh utaro mite toh Kaise dwar
basee hai