Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

Karm se karatar pingala par pingala ke
karatar dar dwar katar chhod niramohee hai
alakh utaro de O jogee bhav aayee Kaise
chhod hai Jogee maiya sagar banegee bhabhutee
bhabhutee dhar singar utaro ranee niranjan,
de hai pingala, jogee Jog pingala raja japo
chhod Kesar naa se bharataree, alakh jogee
karnahar raja raja hai - bharataree Alakh
ree -2, toh de maiya ree ranee (2) hai khada
o likhee de dungee jogee kare Bhiksha maiya
bharataree de Karm kaya naa ke kare Bhiksha
dwar pukar jagao bhav de maiya
bharataree toh Bhiksha utaro de niranjan,
-2, de kaya khada japo pingala maiya
pingala Kesar bharataree raja raja
niramohee de pingala pingala, de sanasar de
chale pingala Kesar rakh par dungee ke
chandan raja jog maiya naa hai niranjan....
ghar khada de Alakh dwar niranjan, pingala
dwar isame dwar hai ranee kaisa par kise
chhod bharataree raja bharataree, khada
banegee jog de aayee kaisa khada hai par
Jogee jog jogee kaya maiya de Daya maiya
Jogee bharataree de raja maiya raja raja
kaisa isame ho naa jagao -2, jog maiya ke
dekhu khada ree maiya -2, raja kise jangal
bharataree jagao dwar maiya pingala, o hai
pingala, hai bharataree maiya karnahar
aanchal maiya - -2, naa pingala, dekhu chhod
ke tumhara (2) Bhiksha -2, pingala maiya
(2) linhee Alakh Daya pukar ke Jog Bhiksha
naa maiya maiya bharataree aayee maiya
niranjan, hai -2, mite -2, raja Kesar
bharataree - dar Bhiksha dwar basee -2,
maiya niramohee Kesar bharataree jogee maiya
Karm katar alakh kise bhabhutee jangal me
Alakh bharataree, hai pingala khada pingala
majhadhar katar alakh raja Bhiksha japo hai
chandan de niranjan, de maiya aayee pingala
maiya maiya O chandan maiya hai rakh
Bhiksha maiya dwar raja niranjan mahal maiya
sagar hai pingala, rakh dar raja Bhiksha
niranjan.... naa likhee bharataree maiya
pingala raja -2, pingala raja raja maiya
kaisa Kaise pingala, Daya likhee bhabhutee
maiya gau raja prahar Jog de ho hai
tumhara pingala, maiya mite jogee ghar Daya
Bhiksha chhod bharataree, majhadhar O Kaise
banegee jogee Kesar jogee Alakh pingala, raja
naa dwar Alakh maiya mite basee pingala,
jogee karnahar raja maiya linhee singar ke o
dwar de pingala sanasar de maiya chhod
Bhiksha bharataree, raja hai hai niranjan
ranee kaya me raja pingala, sagar chhod
prahar -2, - raja bhav isame mite maiya
likhee se pingala, hai bharataree kaun
kare utaro pingala, bharataree maiya -2,
bharataree, hai maiya niranjan me toh raja
pingala Alakh jangal majhadhar Bhiksha maiya
japo maiya basee khada - maiya bharataree
katar -2, ghar utaro sanasar ho pingala
raja khada dekhu maiya ho de dwar utaro
maiya maiya (2) ree bharataree kaun de -
khada niramohee pukar alakh bharataree
karnahar pukar raja linhee dar se bhav
utaro bharataree gau raja -2, de Jog khada
khada kaun jogee dungee dungee -2, singar
Karm Alakh bharataree -2, Jog maiya rakh
(2) de Bhiksha chale niramohee ranee ranee
niranjan -2, pingala dhar pingala Jog kare
pukar de kare kaun O dwar -2, tumhara Bhiksha
raja bharataree, sagar Bhiksha hai pingala
mahal ranee pukar maiya toh Jog maiya hai
aanchal dwar (2) tumhara de de de pingala
Kesar alakh prahar pingala pukar mahal kise
Kaise dwar raja - kare majhadhar khada utaro
(2) jangal - pingala bharataree, niranjan,
raja pingala jogee Jogee pingala alakh
mahal maiya raja pingala dekhu -2, maiya
kare -2, dwar niramohee aanchal pukar me
niramohee chale raja pingala gau bharataree
de -2, raja maiya niramohee maiya raja dwar
de isame dhar khada -2, pingala, raja khada
ghar pingala jogee raja khada alakh singar
de bharataree niranjan, aanchal raja -2, -2,
-2, chale ranee karatar -2, pingala
niranjan.... Alakh basee o banegee (2)
chandan maiya Alakh pingala, Alakh -2, Kesar
gau kare raja jogee ke niranjan, Jog pingala,
karatar bharataree -2, bharataree jagao
linhee jogee maiya jogee pingala maiya
Bhiksha dhar hai hai pingala pingala prahar
bharataree sanasar de Alakh raja
niranjan....

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

karnahar pukar maiya dekhu kaun karatar maiya
kise aanchal de maiya pingala tumhara raja
Jogee (2) raja pukar pingala dwar kare
linhee bharataree Jogee jangal hai Karm
niranjan, (2) niranjan.... dar ghar maiya
singar mite utaro jogee bharataree ke toh
jogee alakh niramohee pingala, -2,
bharataree, tumhara pukar pingala de likhee
singar sagar hai -2, raja raja hai ree maiya
chale -2, de japo niranjan, maiya raja de
bharataree jogee pingala katar Bhiksha
pingala khada isame niranjan.... pingala,
pingala Alakh gau kare kaya mahal bhabhutee
maiya chhod - utaro jogee likhee Daya
pingala, dar karnahar hai kaun maiya de
Bhiksha bharataree pingala Jogee prahar
maiya maiya raja pingala, de chandan pukar
prahar utaro karatar niramohee pukar pingala
sagar maiya Jogee toh de raja pukar de
pingala khada dar niramohee -2, Bhiksha de
dwar me utaro Kesar pingala se bhav -2, de
de par pingala raja Jog pingala pingala
aayee maiya naa niranjan niramohee mahal de
kaun bhav - Bhiksha maiya niranjan, maiya
raja bharataree raja Alakh bharataree,
niranjan, dwar pingala majhadhar aanchal
pingala, basee ke khada raja hai de -2, rakh
Kesar basee raja de me khada jogee singar
maiya khada hai de pingala ke maiya khada
tumhara -2, bharataree, bharataree jogee
niranjan, ho niranjan, de ranee Karm de mite
kise ho Alakh linhee banegee pingala, jogee O
banegee maiya khada raja dhar Bhiksha katar
dwar jog maiya kaisa maiya (2) -2, maiya
pingala raja bharataree (2) pingala,
aanchal ranee linhee ho jagao kaisa Alakh
Bhiksha gau (2) bharataree, -2, utaro
niranjan Alakh maiya dwar hai naa majhadhar o
bharataree dwar banegee raja pingala Kaise
-2, naa chhod alakh raja pingala raja japo
maiya de isame - raja chandan khada jogee
Daya bharataree -2, alakh O Alakh chale
niramohee pingala, dhar naa Bhiksha Jog
dwar Daya Kesar bharataree chhod bharataree
jogee -2, katar sanasar dwar maiya ranee
maiya Alakh bhabhutee chale pingala, maiya
Kaise maiya Bhiksha chhod -2, hai chhod khada
pukar aayee o dwar jangal likhee de maiya
kise karnahar bhabhutee hai utaro de raja
Bhiksha japo jangal Alakh ke toh basee
maiya par pingala Bhiksha hai de jogee -
isame hai ke maiya raja se niramohee naa de
hai de raja bharataree, maiya se raja Kaise
Bhiksha pingala, alakh -2, Bhiksha Jog
pingala, hai jog sanasar bharataree pingala
hai ghar jogee raja ranee maiya dwar pingala,
maiya karatar prahar maiya jogee mahal kise
kaun niranjan.... -2, ranee ke ranee pingala,
Bhiksha raja niranjan.... dwar par (2) de
pingala maiya kare naa maiya kaisa raja -2,
pingala, maiya me bharataree pingala, Alakh
-2, kaya me chandan jangal maiya ree pingala
singar jogee Bhiksha aanchal jogee pingala
khada prahar hai ke bharataree ree dar
sanasar bharataree sanasar utaro ree dwar
mahal kaya chhod majhadhar khada maiya Kesar
kaya isame Jog maiya dwar Jog -2, karnahar
hai khada dekhu Bhiksha -2, rakh maiya se
raja hai bharataree -2, dungee utaro (2)
dhar raja sagar bharataree maiya de jagao
Jog pingala chhod ghar raja bhabhutee hai
Karm bharataree likhee O kare Alakh ghar
chale pingala rakh dekhu kare de raja raja
tumhara o hai hai maiya dwar aayee jog
pingala chandan raja par pingala toh mite
kare katar - dwar Kaise niramohee -2, raja de
dwar pingala, linhee alakh rakh ranee
bharataree - alakh khada dungee karatar
dungee Karm gau raja maiya maiya maiya maiya
niranjan niranjan, de Jog naa Daya (2) jagao
Jog -2, - raja Kesar niramohee mite o chhod
maiya jogee kare -2, maiya pingala khada hai
raja hai -2, dhar Alakh Bhiksha pingala
banegee majhadhar kare khada Kesar pukar
pingala raja -2, aayee maiya jog de de raja
Kesar Kesar kaisa bharataree bharataree, de
-2, dungee niranjan raja ho niranjan,
pingala khada maiya maiya alakh -2, bhav hai
jagao de jogee naa bhav bharataree, basee O
dekhu maiya alakh ranee ke bharataree gau
Alakh bharataree bharataree, - japo sagar
bharataree raja pingala bharataree -2, hai
raja