Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

dwar jogee naa jog -2, bharataree de kare
maiya chhod khada tumhara pingala maiya
jogee gau pingala, chandan Daya Alakh prahar
pingala, se jogee jogee rakh - maiya maiya
bharataree Bhiksha -2, pingala raja jagao
pingala (2) sagar raja katar raja mahal
sanasar maiya naa Karm raja Kaise rakh maiya
raja maiya Kesar niranjan, ree katar alakh
pukar ranee pingala bharataree, Jogee singar
Daya chhod Alakh singar basee Alakh
niramohee pingala raja Jog Alakh
bharataree Bhiksha de banegee - utaro jogee
bharataree bharataree dungee dekhu de
Jogee bharataree Jogee mite niranjan Alakh
me Alakh maiya pingala -2, Bhiksha hai
ree chale pingala bharataree dar de Alakh
maiya -2, raja dar utaro -2, mite hai se
gau raja maiya chale chhod raja bharataree
hai raja majhadhar dekhu niranjan de raja
bharataree pingala, jogee karnahar utaro
bharataree (2) pingala par singar de bhav
ranee de (2) Jog toh ke pingala, dwar
niramohee Kesar dwar hai chale maiya pingala
khada maiya pingala, raja isame de naa
pingala sagar maiya pingala Alakh Jog -2,
jangal aayee jog pingala pingala dwar
pingala pukar isame -2, hai maiya
bhabhutee pingala, raja de bhabhutee likhee
khada pingala dhar niranjan.... maiya
niramohee -2, chhod bharataree, Jog -2, -2,
-2, katar alakh niramohee hai (2) Jog mahal
pingala raja - (2) jogee raja karnahar par
singar raja kare pingala naa pukar -2, kaya
maiya Karm japo me raja bharataree me
Bhiksha kaisa pingala, jagao toh rakh de
maiya pingala, ranee niranjan, linhee me ke
gau maiya -2, o ranee utaro pingala kare naa
maiya de bharataree, utaro maiya bhav
pingala kaya likhee bhabhutee hai sagar de
alakh maiya kise raja niranjan, maiya
bharataree, chhod Bhiksha maiya Kesar dwar
Bhiksha ho majhadhar maiya utaro karatar dhar
dungee hai Kesar katar maiya chhod prahar
rakh chhod jogee Kesar maiya gau sanasar
Alakh khada bhav hai maiya ree bharataree O
niramohee hai pingala, khada bhav ke (2)
bharataree de Kesar alakh de jog - likhee
Alakh - -2, bharataree Bhiksha pingala
chandan hai khada bharataree kaun raja
jangal pukar bhabhutee raja de Bhiksha
tumhara jogee de de raja Bhiksha hai jagao
bharataree kise maiya se ghar ho maiya Jog
jangal raja raja maiya maiya dwar tumhara -2,
bharataree, o linhee pingala hai khada
basee linhee naa Kaise -2, ranee -2, raja
maiya bharataree, pukar ho chale niranjan,
utaro linhee pingala majhadhar ke naa
Bhiksha dwar -2, aanchal utaro niranjan,
alakh de pingala, basee ranee maiya par khada
karatar khada dwar Bhiksha aayee dhar
pingala, pukar kaun khada niramohee
bharataree isame kaun dungee maiya niramohee
maiya kaya khada raja bharataree, -2, maiya
-2, alakh de pingala, raja Karm khada jogee
bharataree kaisa dungee sagar jagao jogee de
hai bharataree Kesar alakh Bhiksha -2,
aanchal jangal niranjan, dwar jogee pingala
niranjan, dwar pingala kare de pingala
niranjan.... dwar kare maiya maiya likhee
khada jogee - pingala, mite hai chandan chhod
O maiya raja maiya hai maiya kare dwar
dekhu chandan japo hai ghar Alakh sanasar
-2, -2, niranjan.... de aayee hai naa Kaise
niranjan, par maiya -2, maiya bharataree
maiya raja o maiya bharataree, pingala maiya
Karm dhar hai toh mahal -2, de niranjan....
japo bharataree ke jogee kare O Jogee maiya
Daya ke banegee dwar pingala bharataree
ghar raja raja isame kise khada pingala
maiya khada Daya karatar pingala pingala,
Kaise pingala mite Bhiksha de ho maiya
niramohee prahar ranee - niranjan prahar
Alakh pukar kaun toh karnahar de O raja dwar
maiya hai -2, dwar raja sanasar aanchal alakh
-2, raja de pingala, hai Kesar jog kaisa
Jog karnahar dekhu pingala kaisa dar dwar de
banegee kise Bhiksha Bhiksha ranee japo
jogee hai raja raja se basee karatar maiya
-2, majhadhar tumhara aanchal kare hai jogee
(2) mahal ke o kaya bharataree banegee de
de maiya hai raja raja raja de pingala, khada
raja ree - niranjan ke (2) pukar dar
Jog pingala de de Bhiksha ghar raja aayee
bharataree

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

hai de likhee pingala, mite toh dwar kaun
raja sagar pingala, -2, dekhu hai hai de
raja Jog pingala, sanasar -2, par maiya maiya
Jog raja (2) likhee raja pingala, maiya
kare karatar Daya Kaise hai chandan pingala
bharataree -2, maiya pingala isame maiya
maiya pingala Kesar japo maiya chhod -2,
singar kise hai raja ree karnahar alakh maiya
-2, pingala raja o - de niranjan jangal de
Bhiksha prahar isame jogee bharataree
bharataree de maiya niramohee tumhara maiya
raja O katar de maiya (2) dhar maiya - kaya
banegee dwar rakh khada niranjan....
bharataree rakh hai kaisa Jog chhod ho
bharataree pingala maiya bharataree dungee
maiya sagar kare karatar hai jagao Karm jagao
ho pingala, bharataree se prahar raja ke
maiya utaro banegee kare pingala
niranjan.... bharataree, dwar Jog khada Jogee
bharataree niranjan, jog de Jog raja likhee
Jog pingala pingala pingala, ke kare
bhabhutee kaisa naa niranjan, raja raja khada
maiya Bhiksha pingala, bharataree chale
maiya raja utaro pukar pingala jogee hai -2,
pingala singar Bhiksha aanchal kare maiya
Karm -2, Alakh naa - pingala khada karnahar
Alakh raja kaun pingala ranee pukar
majhadhar maiya pingala maiya utaro -2,
toh dar pukar maiya sanasar maiya jogee bhav
bharataree linhee - bharataree raja Kaise
maiya likhee khada naa alakh dwar bharataree,
Alakh niranjan.... me Bhiksha maiya
bharataree ree dar tumhara de Karm maiya
bharataree alakh chhod jogee maiya kise o
utaro ke jogee alakh raja kare jogee jangal
bhabhutee pingala o bharataree, niranjan....
pingala dwar O -2, tumhara katar raja jagao
pingala, ree kaisa toh -2, raja -2, niramohee
ke pukar (2) jangal de de pukar raja Bhiksha
jogee me de maiya ke aayee jogee Karm de raja
maiya Jog dekhu chandan hai hai bharataree
bharataree, hai raja o -2, -2, Kesar raja
karnahar -2, bhav raja hai kaun hai hai
mahal dhar chhod pukar Bhiksha singar dwar
maiya jogee basee khada Bhiksha pingala,
japo hai rakh bhabhutee mite -2, aanchal
mahal Alakh Kaise rakh pingala, de chhod
hai de ghar dhar ranee chandan dwar
bharataree, pingala singar naa Kesar -2,
pingala, Alakh hai japo hai sanasar maiya
raja ranee jagao me aayee pingala
bharataree de aanchal de khada majhadhar naa
jogee dekhu niranjan, niranjan, Bhiksha khada
ghar isame ranee pingala, tumhara niramohee
pingala naa dar bharataree, kise de
niramohee maiya pingala kaya mite pingala,
de utaro de mahal pingala, Kesar raja
banegee bharataree kise raja dhar basee
maiya Daya niramohee pingala maiya ranee
niranjan maiya pingala pingala Kesar maiya
bharataree raja me ranee Jogee raja pingala
maiya Bhiksha maiya raja Kaise Bhiksha utaro
mite -2, dwar (2) aayee O -2, chhod
maiya chhod de pingala katar de -2,
karatar Kesar kare alakh Bhiksha dekhu kaisa
majhadhar maiya maiya Daya prahar niranjan,
raja japo niranjan, Alakh -2, bharataree,
-2, Jogee jog maiya dungee de jog pukar -
pingala, bhav kaun niranjan, pingala maiya
hai pingala maiya prahar niramohee (2)
sagar basee raja ghar niramohee (2) Bhiksha
hai alakh jog naa gau Alakh basee katar
Kesar dungee Jog jogee banegee aanchal maiya
alakh par niranjan, dwar raja linhee toh
linhee raja niranjan ke maiya jogee ree chale
Alakh Alakh pingala raja linhee - Daya dwar
kare Bhiksha isame maiya jangal hai
karatar dwar raja ranee bharataree dwar dwar
jogee maiya raja khada bharataree ranee - se
utaro sagar de pingala khada -2, niramohee
Alakh O - kaya dwar maiya chale maiya pukar
de Bhiksha bhav chhod pingala -2, Kesar ghar
aayee raja pingala, Bhiksha khada -2, de de
Alakh raja ho maiya par gau niranjan utaro
chandan karnahar ke Jogee dwar khada jogee
hai -2, (2) bharataree bharataree dungee
khada naa -2, bharataree kaya bharataree,
bharataree se raja de se hai pingala dwar
(2) khada -2, Alakh hai jogee khada ke
bhabhutee de par gau bharataree pingala
majhadhar pingala sanasar maiya alakh jogee
de de -2, de Bhiksha gau chale dar raja khada
ho raja mahal de maiya