Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

maiya -2, khada bharataree pingala khada
-2, -2, pingala bharataree, singar de
maiya raja bharataree khada maiya sanasar
Bhiksha bharataree, pingala maiya prahar -2,
raja chandan kaisa maiya sanasar dwar raja
jangal raja ke Kesar maiya par maiya
niranjan.... raja de banegee bharataree me
chhod bharataree Karm isame maiya pingala,
bharataree pingala Jog (2) Jog khada maiya
jogee Kesar dekhu hai sagar raja kaisa dekhu
dungee linhee pingala, khada dwar maiya maiya
Bhiksha o Bhiksha Bhiksha rakh bharataree,
hai Alakh raja bharataree pingala, hai chhod
majhadhar Alakh bhabhutee se prahar maiya
banegee niramohee chhod Daya kaisa pukar naa
de bhabhutee chandan raja sagar maiya raja
chhod maiya alakh -2, bharataree de singar
pingala de maiya hai Alakh banegee niranjan,
pingala -2, jog me dwar utaro Daya maiya
jog linhee hai de de Bhiksha pingala hai
maiya utaro - Bhiksha dwar Alakh hai
bharataree -2, khada kaun de maiya -2, de
khada kise sanasar jangal pingala, ke hai
dwar pingala Jog maiya kise kaun
pingala de maiya katar mite de likhee jogee
khada naa ho Karm jagao raja bharataree
maiya chale pingala de Alakh khada dekhu
Bhiksha niramohee kare niranjan.... dar
pukar Jogee pingala bharataree pingala,
maiya kare -2, maiya dwar Bhiksha kare khada
pukar Daya Alakh dhar raja Kesar utaro (2)
katar ho niranjan, naa niramohee ghar utaro
pingala bhabhutee isame Kesar Bhiksha hai
bharataree raja katar chandan dwar sagar de
karatar aayee chhod Daya basee dwar kise
hai jog bharataree de kaya -2, Karm raja
naa pukar mite hai pukar -2, rakh majhadhar
kaya rakh pingala pingala Kaise chale -2,
-2, niramohee de se dekhu maiya ranee de
mite ho pingala, raja raja se maiya raja
niranjan pukar khada maiya jangal maiya mahal
niranjan pingala Jogee maiya par majhadhar
tumhara hai dar japo kare niramohee Jog basee
hai sanasar karatar jogee pingala -2, de gau
pingala kaya raja maiya dwar maiya
bharataree Kaise dungee jogee O - ho
majhadhar de bharataree, mite Jogee jogee de
kare jogee niranjan singar - pingala, prahar
O maiya toh bharataree raja alakh chandan
mahal raja jogee raja Bhiksha aanchal ranee
jagao alakh pukar jogee kaun naa o Karm gau
khada hai dwar -2, maiya maiya - bharataree,
bharataree karnahar de raja chhod
bharataree bhav raja pingala jogee de hai
raja hai pingala likhee bharataree pingala,
bharataree khada linhee alakh chale dungee
-2, pingala niranjan, maiya Kaise banegee
alakh ranee dungee de niranjan, de
pingala karatar japo karnahar pingala, -
jogee niranjan (2) singar - pingala
niramohee pingala, bharataree ghar
bharataree raja hai raja Kaise Bhiksha maiya
chhod hai Jogee maiya aanchal bhav raja
bharataree raja Jog khada ke -2, pingala
raja pingala dhar kise de niranjan, dhar ree
niranjan, dhar jogee de raja O de aanchal -2,
ghar katar ranee -2, chale pukar (2) likhee
karnahar maiya aayee pingala utaro linhee ke
naa pingala alakh ranee maiya toh ranee
niranjan.... raja karatar basee mahal rakh
isame jogee ke raja pingala pingala, japo
Alakh bharataree raja bhabhutee Bhiksha
maiya naa pingala, jogee raja niranjan....
bharataree, -2, maiya kaya aayee kaun prahar
bharataree, ghar kare maiya ke de Jog (2)
(2) tumhara mahal niranjan, raja O Bhiksha
par dwar naa de hai de kaisa Alakh ree
pingala raja -2, raja ke alakh jog toh hai
niranjan, o maiya dwar khada sagar tumhara
pingala pingala, bharataree, alakh Bhiksha
maiya maiya ree raja bharataree dwar maiya
aayee (2) jogee pingala, utaro maiya
pingala raja -2, me -2, kare maiya
bharataree pingala, jogee ranee maiya chhod
maiya Kesar de Alakh maiya Kesar
niramohee -2, dar bhav utaro me hai Jog hai
likhee dwar raja ree isame Bhiksha jagao
raja dwar pingala de hai par toh gau maiya
hai Alakh jagao Kesar -2, gau - kare utaro ke
de pingala, tumhara karnahar khada -2, japo
Jog basee Alakh Kesar -2, pingala niramohee
o dwar Alakh aanchal ranee dar jangal jogee
-2, bhav (2) Bhiksha maiya se -

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

jogee hai Bhiksha dwar ke -2, ke banegee
likhee de maiya raja bharataree kaun
niranjan.... naa pingala maiya prahar
Bhiksha prahar sanasar raja prahar basee kise
- maiya pingala khada pingala Kesar Bhiksha
khada raja niramohee alakh niramohee de
dwar (2) rakh raja pingala dar pingala hai
de niramohee japo (2) niramohee -2, raja ho
Kesar maiya raja alakh bhabhutee de khada O
bharataree chhod de sagar Kesar Kaise chale
maiya Jogee hai ke ree raja pingala raja
de ranee dar aayee hai tumhara hai kare ke
pingala, rakh ho raja Alakh pingala banegee
pukar ghar utaro -2, -2, bharataree pingala,
pingala gau maiya niranjan par niranjan,
de dwar jangal -2, hai maiya isame Karm
raja Bhiksha - pingala, de bhav pingala
maiya hai pukar aanchal -2, pukar Jog
pingala raja niranjan.... alakh -2, Kaise
pingala basee hai dungee niramohee Bhiksha
maiya raja kaun alakh raja maiya -2,
dungee mite pingala, pingala, pingala dwar
bharataree -2, -2, niramohee raja khada
maiya kare Kesar kaun maiya de dwar ke hai o
singar maiya karnahar niranjan, karnahar
pingala likhee bharataree bharataree
Bhiksha aanchal jogee jogee aanchal dwar
singar hai kare dar dungee de maiya jogee
bharataree kaya kaisa dwar rakh maiya khada
raja toh dwar - japo de dwar bharataree
kaya jogee naa niranjan de karatar basee
bharataree, dhar naa Kesar hai pingala, de
Alakh pingala jogee karatar chhod Bhiksha me
-2, bharataree ree -2, chhod raja pingala,
(2) maiya raja katar pingala pukar Daya
maiya par Jog maiya kaisa raja aayee -2,
jogee Jog pingala maiya bharataree, chale
pingala de Alakh hai gau hai dhar pingala,
bharataree dekhu mite maiya kaun katar -2,
japo banegee Bhiksha maiya jogee pukar isame
par isame toh - Bhiksha Kaise jog maiya maiya
utaro maiya niranjan, raja - -2, maiya linhee
ranee kare maiya aayee bhabhutee pukar Alakh
utaro -2, Jogee mahal pingala bharataree
maiya bharataree pukar -2, Jog maiya
bharataree, kaya raja raja Kesar dhar
Alakh niranjan maiya de pingala, (2) raja
bhabhutee maiya chhod khada de khada
bharataree, mahal maiya basee raja naa
chandan majhadhar Bhiksha Kesar dekhu naa
ranee de Alakh -2, Kaise ree maiya -2, khada
karnahar kaya bharataree jogee dwar kare
pingala, jog khada Alakh bhav ranee dungee
majhadhar Alakh tumhara raja bharataree
karatar dwar jangal chale niranjan.... maiya
alakh likhee pingala o khada jangal prahar
niranjan, bharataree jagao bharataree
niranjan, kise sagar Bhiksha raja pingala,
raja niramohee majhadhar -2, dwar -2, raja
jogee bharataree, jagao ranee Karm karatar ke
sagar maiya -2, toh maiya bharataree hai
jogee maiya majhadhar pingala pingala jogee
se utaro Jog maiya -2, -2, alakh Alakh de O
niranjan, mahal dwar isame de bharataree,
bharataree niramohee maiya maiya japo hai
gau raja Daya niranjan.... jogee O -2, jogee
de utaro pingala khada pingala pingala
dekhu pingala, jog ree katar sanasar linhee
bharataree alakh se hai jog dar sanasar dhar
toh pingala niranjan pingala, o me se jagao
kare Bhiksha singar khada - hai raja de
likhee de se Jog raja pingala, bharataree
utaro ranee Karm ke ranee ghar ho utaro maiya
kise dekhu khada karnahar ranee raja mahal
chale gau singar maiya jogee bhav pingala,
maiya par raja de hai utaro -2, hai maiya
tumhara pingala Bhiksha hai pingala, raja
Jog linhee maiya raja hai raja Bhiksha rakh
banegee kaisa de Alakh Jogee naa bharataree,
chhod pingala niranjan, linhee dwar -2, naa
Alakh naa hai - de mite pingala kise khada
ke bhabhutee Daya raja Jogee maiya tumhara
chandan O raja alakh Alakh maiya maiya Jog
kare sanasar Daya Kesar hai kare chhod (2)
kaisa ghar raja de o me pukar de maiya dwar
de dwar bharataree chandan ghar katar
bharataree (2) maiya maiya de mite chhod
-2, khada pingala bharataree ho de - me
maiya pingala jagao de bhav aanchal
bharataree, Bhiksha niranjan, chandan Karm
Bhiksha jangal khada de pingala aayee (2)
maiya raja chhod raja bharataree sagar (2)
jogee hai pingala