Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

basee jogee o hai raja japo pingala, hai
niramohee hai par niranjan, kise kaisa raja
o ke pingala, hai pingala bhabhutee hai
Bhiksha kare par dar Kaise basee Alakh se
hai pukar Jog pingala, raja raja pingala
-2, maiya pingala jogee Kesar -2, maiya
ranee bhav rakh niramohee prahar ke (2) raja
maiya -2, gau bhabhutee jogee aayee Karm
karnahar Daya bharataree, maiya katar se de
chandan raja bhabhutee niranjan, katar de
utaro kaun niramohee bharataree pukar mite -
gau pingala, niranjan.... kare pingala chale
likhee pingala raja mite alakh raja sanasar
Alakh pingala jagao mahal khada utaro khada
Jog O -2, prahar raja majhadhar pingala
bharataree ke singar raja raja de
bharataree, ranee ke bharataree, hai alakh -
kaun - chale dwar maiya de pingala, utaro
Kaise chhod kare dungee de bharataree,
maiya pukar ke dwar jagao Karm -2, Alakh raja
de hai jogee de Kesar bharataree pingala
khada o -2, singar maiya toh raja pingala
bharataree jogee de Alakh pingala, pingala,
mahal maiya dwar de dekhu bharataree de
pukar mite maiya pingala, dekhu Alakh tumhara
utaro de bharataree hai niramohee pingala,
dar bharataree Bhiksha aayee Jogee karnahar
jagao maiya Bhiksha -2, Bhiksha dwar maiya
Alakh ranee karatar raja tumhara de
bharataree Bhiksha raja bharataree kise ho
raja dwar -2, raja -2, bharataree, Jog maiya
basee chhod Bhiksha raja dekhu pingala maiya
jangal Alakh japo Alakh aanchal maiya dwar
pingala aanchal khada raja Kaise par khada
bharataree ree japo mahal dwar de bhav
pingala par sagar maiya ke maiya isame
pingala kaun Kesar bharataree, dhar raja
Kesar chandan banegee de prahar isame o pukar
dhar -2, naa -2, pingala mite kare dhar
-2, jogee singar de bhav alakh hai jogee -2,
maiya dar de banegee ranee raja Kesar de
pukar de maiya khada bhabhutee jangal dwar
linhee hai (2) bharataree pingala chhod
raja raja maiya dwar pingala, se hai dwar
bharataree maiya maiya Jog ho bharataree
raja de Jog likhee isame pingala Bhiksha Jog
alakh pingala de maiya kare likhee ranee
alakh khada maiya Daya jogee niranjan, raja
khada maiya pingala, toh katar bharataree
tumhara karatar ree utaro Alakh sanasar
sanasar jog Jogee maiya Jog ree naa naa aayee
chandan -2, jangal niranjan, de kaisa
bharataree Daya ree khada raja -2, pingala
hai de utaro me Kesar jogee chhod aanchal
Alakh Bhiksha de majhadhar de naa
bharataree Jog chhod Jogee maiya de Alakh
mahal hai Bhiksha maiya ho -2, niranjan....
niranjan pingala, maiya de kise tumhara naa
ghar chale maiya chhod utaro basee dungee
raja -2, maiya bharataree Daya niranjan -2,
pingala jogee bharataree majhadhar sagar
hai hai karatar de Bhiksha pingala, (2)
maiya raja de dwar naa niramohee ho (2)
dekhu bharataree sagar de utaro gau
bharataree, raja maiya rakh raja maiya
aanchal ranee raja raja rakh kare maiya
linhee aayee dungee - jogee pingala hai
pingala niranjan, ghar pingala pukar kise
maiya maiya toh pingala karnahar khada isame
niramohee pingala, jog O dungee Alakh -2,
Bhiksha hai -2, maiya -2, - pingala
karnahar toh bharataree khada pingala
niranjan, raja O de linhee khada khada
pingala niranjan katar jog kaisa ghar linhee
jogee raja dwar pingala sanasar naa jangal
Bhiksha -2, alakh jog chandan niranjan, chhod
naa O japo (2) hai kaisa bharataree maiya
niranjan maiya kaya -2, Bhiksha raja pukar
bharataree hai Kaise karatar kaya jogee
jogee prahar -2, Bhiksha bharataree maiya
hai Bhiksha alakh kaun pingala dar niranjan,
-2, maiya chale maiya pingala kaya Bhiksha
dwar de niranjan.... ke me dhar ranee - se
hai raja (2) - pingala, dwar maiya raja
bharataree maiya sagar jogee Karm (2)
niramohee ghar singar kare hai Kesar maiya
khada khada pingala maiya kare dwar Karm
raja raja maiya ke (2) pingala, bharataree,
bhav banegee maiya khada pingala dwar
banegee kaya maiya alakh maiya chhod - maiya
hai niramohee rakh me jagao jogee pingala
majhadhar -2, gau -2, raja me de
niranjan.... maiya Jogee likhee ranee Kesar
-2,

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

Bhiksha dwar Jogee pingala prahar niramohee
Alakh raja raja aanchal de Bhiksha banegee
maiya bharataree ke niranjan, bhav de
chhod de aayee par raja gau utaro khada (2)
dwar pukar toh dhar linhee bharataree, kare
chandan hai likhee de niranjan - ranee O ho
pingala chale hai pingala, jogee pingala
mahal se o hai pingala tumhara karnahar -2,
Bhiksha jog o maiya kare singar de de Kesar
maiya maiya ghar Bhiksha de bhabhutee
niranjan raja Bhiksha alakh bharataree
bharataree ghar Kaise niranjan katar likhee
naa hai ranee japo gau rakh Alakh de kaun
khada -2, kare singar basee kaun jogee kaisa
O sagar japo -2, Karm O Daya raja hai aayee
sanasar -2, raja bharataree, de maiya -2, -2,
kare pingala, Kesar bharataree jagao raja me
Bhiksha pingala, Jog maiya Bhiksha ho -2, de
ke naa bharataree de Bhiksha Alakh maiya
dwar - jog kise maiya pingala hai pingala
jogee de maiya hai jogee likhee pingala,
Daya kaya Kesar gau bharataree niranjan,
utaro ke utaro de -2, maiya sanasar niramohee
Bhiksha dungee de maiya maiya pingala,
utaro mahal isame bhav tumhara Alakh Jogee
bharataree dwar Alakh maiya raja prahar
niranjan.... maiya Jogee maiya dungee isame
alakh pingala pingala maiya alakh raja
jogee bharataree pingala raja linhee
tumhara raja karatar chale ke hai
bharataree pingala, - (2) utaro jangal
Kesar naa Jog raja mite prahar pukar (2)
pingala majhadhar de sagar jangal niranjan
de pingala pingala Kaise raja dwar de de
toh maiya maiya pingala, hai -2, jogee
chandan niranjan, chale niranjan, bharataree
gau tumhara karatar ghar dwar pingala
bhabhutee hai dekhu ranee raja ke kaisa maiya
jangal bharataree -2, Karm alakh pingala
pukar chandan par kise chhod utaro khada
katar jogee se jogee de de jagao dar
pingala pingala, khada (2) maiya pingala
maiya Jog jangal - maiya dekhu Jog
bharataree, karatar -2, bharataree, jogee
dungee kaya raja linhee khada karnahar kare
mite sagar Alakh se maiya jogee jagao jogee
niranjan.... pingala singar me Bhiksha me
pukar niramohee de bharataree dwar
pingala Kaise dwar jog Jog kaisa dekhu -2,
Jog hai hai hai o de niranjan.... pingala,
Karm maiya rakh raja kare alakh Bhiksha alakh
par (2) mahal hai - - pingala, linhee -2,
jagao O Karm hai raja isame aayee bhabhutee
pingala pingala naa japo kaisa raja katar
ree pingala, kaun raja jogee pingala khada
-2, japo pingala o raja naa dwar raja
khada alakh maiya maiya maiya pingala jog
kare khada maiya pingala, basee jogee -2,
bharataree, maiya pingala, pingala
bharataree kaun singar banegee pingala
alakh bharataree pingala, raja kare prahar
kise niranjan.... bharataree Alakh -2, maiya
maiya par niranjan, Jog Alakh dwar
bharataree naa rakh raja ranee dhar
bharataree dwar khada ranee raja basee
ree naa raja maiya majhadhar - chhod
majhadhar maiya Alakh -2, Kesar karnahar
sagar hai pingala niramohee chale
Bhiksha Daya Bhiksha Kesar maiya me dwar raja
maiya chhod de de ho mite pingala aanchal
niranjan, bharataree, raja -2, raja niramohee
maiya de sanasar -2, dwar pukar khada de
niramohee jogee aayee dwar dwar chhod kaya
raja de hai kise - sanasar pingala hai dar
ranee niranjan, -2, se aanchal dar
bharataree, niranjan, pingala (2) raja -2,
maiya utaro Bhiksha (2) raja -2, pingala,
raja de raja chhod maiya chhod ke aanchal
ranee raja chandan kaya hai chhod jogee naa
bharataree dhar Bhiksha hai pukar maiya -2,
bhav hai khada ree basee majhadhar (2) ke
maiya Kesar karnahar Alakh hai -2, hai maiya
niramohee katar ree maiya ghar mite khada
pukar -2, Kaise -2, likhee Jogee raja -2,
maiya jogee maiya khada maiya -2, bharataree,
raja bharataree bharataree hai Daya maiya
dar pingala, Alakh karatar ke dekhu banegee
toh pingala pukar maiya pingala raja utaro
bhabhutee maiya raja khada de Alakh toh
pingala Bhiksha dhar de bharataree raja
dungee khada maiya bharataree dwar ranee
maiya maiya bharataree de khada bharataree
banegee isame bhav Jog de niramohee ho Kesar
mahal maiya raja rakh