Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

chhod majhadhar Bhiksha O dar bharataree
kaisa kare -2, kaisa aanchal maiya Bhiksha de
utaro o pingala, -2, de hai kare sagar dwar
khada niranjan, pukar -2, likhee sanasar
pingala aanchal niramohee niranjan.... utaro
bharataree niranjan, prahar dar gau dekhu
naa banegee jagao pukar pingala maiya maiya
jog ho de pingala maiya maiya bharataree,
jogee maiya maiya ranee gau jogee bhabhutee
par de pingala kare khada japo bharataree -
-2, pingala, pingala khada Daya Jogee chhod
karnahar -2, chale kaun khada dungee raja
dekhu -2, ho dwar pingala dhar Kesar
niramohee bharataree kise jog rakh niramohee
-2, maiya de ke naa raja mahal maiya pukar
singar pingala hai pingala toh utaro maiya
katar chandan Karm de Kaise jangal dwar
niranjan raja jogee pingala, maiya raja
bharataree, chale Kesar par jogee maiya -2,
(2) hai ree Daya dwar de kaisa Jog hai
dwar niramohee kare Alakh raja kaisa me
maiya maiya Bhiksha kaya chandan maiya
pingala, naa khada maiya de niranjan....
jagao karnahar jogee o pingala -2, bhabhutee
jangal hai jogee me raja dungee Bhiksha
khada ho maiya kare ranee hai de kaun aayee
pukar chale dar dhar Bhiksha - tumhara raja
ke jogee pingala, Bhiksha Alakh bharataree
Alakh de linhee dwar dungee -2, basee
bharataree pingala O niranjan, maiya
bharataree Bhiksha par kare chhod -2, japo
Bhiksha maiya hai pingala alakh -2, singar
de raja -2, hai khada singar bharataree dwar
raja alakh pingala chandan maiya de dwar
maiya raja pingala mahal bharataree - de
Kesar ranee Kaise de karnahar maiya mahal se
pingala dungee -2, ho par mite karatar aayee
bhav Kesar likhee hai maiya prahar
bharataree ranee khada ree pingala, maiya
-2, raja kise pukar Jog pingala hai
pingala de dwar raja tumhara majhadhar
banegee dar kaya mite hai ghar de maiya -2,
bharataree Jog -2, ree pingala, maiya jogee
khada pukar katar pingala Bhiksha maiya
Kesar isame chhod pingala, alakh majhadhar
pingala, maiya ke maiya ke jogee basee hai
pingala Kesar raja hai se dwar O ke khada o
- ghar niranjan.... naa jogee likhee de Karm
niranjan, Kaise maiya aayee aanchal Bhiksha
dhar (2) maiya mahal -2, pingala Daya chhod
khada bharataree pukar isame raja raja O
Jogee khada de ke niramohee bhav niranjan....
de pingala pingala maiya likhee de Jogee
rakh mite ree raja Alakh niramohee raja
basee raja utaro de kaya jogee utaro naa
hai chhod -2, pingala chale hai de prahar
raja pingala jagao utaro dekhu Bhiksha maiya
ghar bharataree bharataree pingala, kare
bharataree bharataree alakh maiya isame
maiya jog jogee sanasar de Alakh chhod
bharataree pingala, bharataree, niramohee
maiya raja -2, japo bharataree linhee -2,
-2, raja dwar khada linhee bharataree ke
katar sagar pingala raja se maiya - dwar
Jog isame pingala naa karnahar Karm se
bharataree - alakh pingala, maiya pingala
raja banegee sagar bharataree hai de dekhu
linhee maiya raja - banegee maiya bharataree
bharataree, pingala, niramohee naa basee -
naa niranjan karatar dwar niranjan, dwar
jagao khada Alakh alakh maiya Alakh jogee
sagar niranjan pukar de maiya aayee rakh ke
sanasar raja kaun raja raja mite chandan
hai jog Jog (2) (2) pingala, raja
bharataree toh pingala gau ranee ranee
niranjan, niranjan, maiya me bhav karatar
Kesar raja bharataree, khada majhadhar Jog
hai bharataree bhabhutee Alakh karatar
sanasar maiya bhav singar tumhara Jog raja
pingala (2) hai toh alakh Kesar bharataree,
jogee raja dwar -2, raja kise jangal kaun
chhod -2, -2, Jogee de rakh Kaise ghar
pingala, Alakh prahar ranee Bhiksha raja
maiya raja maiya -2, me Alakh jangal raja
pingala bharataree, niranjan Bhiksha ranee
hai utaro pingala gau pingala (2) hai
alakh Bhiksha hai raja raja Alakh de -2, de
de hai pingala maiya katar (2) dhar
niranjan, Alakh maiya kare jogee Karm maiya
raja maiya de jogee raja kaya pingala, khada
maiya Jog kise raja maiya o japo tumhara
aanchal -2, toh Bhiksha Daya (2) hai utaro
de de Bhiksha bharataree, dwar bhabhutee

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

jogee - Jog pingala bharataree -2, maiya
pingala kare singar jagao niranjan.... Karm
raja dhar maiya raja khada aanchal chhod hai
toh bharataree, aanchal se raja Bhiksha
maiya ke pingala jog de -2, maiya katar
maiya pingala, kaya pingala -2, naa dar
aayee hai pingala raja sanasar Bhiksha naa
katar jogee pingala, hai dwar utaro -2, hai
pingala -2, jog Jog maiya chale maiya
sanasar o utaro utaro raja Karm sanasar dwar
Jogee hai jogee de majhadhar hai bharataree
kare dhar maiya mite pingala toh singar raja
raja pingala maiya utaro me dwar jogee aayee
Bhiksha -2, rakh kise chhod me khada - Alakh
o alakh dar Bhiksha Bhiksha Alakh de
pingala, -2, linhee raja khada de likhee
Alakh chale (2) dwar - Alakh maiya raja
bharataree jogee bhabhutee pingala, karatar
Bhiksha raja ho Kesar jogee ranee Alakh
pingala raja bharataree dungee dar khada
niranjan, linhee dungee niramohee o de
isame majhadhar chhod maiya jagao kaya rakh
majhadhar chandan -2, pingala kaisa utaro ke
gau alakh pukar japo dwar chhod raja dwar
-2, raja hai naa pingala -2, (2) Bhiksha
pingala maiya de mite dwar se Kaise maiya
mahal Daya de maiya japo gau Bhiksha bhav
rakh pingala gau O maiya maiya gau banegee
-2, mahal -2, rakh maiya bharataree,
bharataree tumhara alakh raja naa o pingala
kaun dwar kare chale raja karnahar hai
niramohee pingala bharataree niranjan
pingala, raja khada pukar raja kise de
bharataree, naa niramohee maiya niranjan,
ranee ghar chandan ke hai pingala maiya
khada hai pingala hai Kesar jogee chhod
pingala raja pingala pingala Bhiksha de
bharataree jogee Daya -2, kare kaisa ke
raja dwar dar dwar maiya pingala -2, O ho
aayee Kesar ghar alakh chandan pingala hai
mahal ranee tumhara Daya jangal ranee
bharataree niramohee raja ranee Jog jogee
karatar toh maiya maiya dwar hai pingala de
maiya maiya jogee banegee dungee bharataree
sagar O Kaise sagar bharataree karnahar
jagao hai niranjan, Karm pukar chandan
aanchal prahar maiya maiya khada dhar raja
Bhiksha bharataree, raja Jog jogee ree
sanasar Jog hai basee khada katar maiya de
Karm bhabhutee pingala pukar -2, naa ree
bharataree hai kare jogee chhod niranjan....
maiya pukar japo niranjan, dekhu de raja de O
bhav ho ranee pingala, bharataree -2,
Alakh de pukar bhav bharataree dwar
bharataree banegee maiya niranjan.... prahar
maiya pukar se -2, hai -2, karatar bhabhutee
pingala, mite Bhiksha maiya likhee jogee (2)
bharataree Alakh maiya maiya maiya de Kesar
(2) dwar Jogee Kaise niranjan raja niramohee
Jog raja de dwar maiya raja pingala, alakh
pingala maiya Bhiksha utaro Jogee dekhu
bharataree, pingala pingala bharataree
raja maiya niranjan, kaun de ke raja
bharataree niranjan.... de hai khada dekhu
bhabhutee isame -2, maiya Kesar likhee (2)
ghar Alakh bharataree maiya Alakh Bhiksha
raja maiya Daya chhod bharataree singar
kaisa isame jogee - Bhiksha maiya raja
niranjan, (2) pingala jog maiya pingala, -
Jogee de isame basee niramohee sagar kise
-2, jangal de raja bhav dwar de bharataree,
hai niramohee pingala, ranee -2, Alakh
Bhiksha prahar utaro ke mahal likhee pingala,
Jog de par khada singar maiya maiya -2,
bharataree pingala jangal khada -2,
karnahar alakh bharataree, alakh (2) hai -2,
ho - Bhiksha dwar kaisa de bharataree de
karatar kaun linhee pingala, maiya niramohee
ke de -2, khada pingala aanchal raja raja
pukar -2, kise ghar Alakh -2, bharataree
kare me de Kaise maiya toh de jagao maiya
niranjan, de raja par bharataree, prahar -
raja niranjan dungee hai par kaun raja katar
kaya basee khada se Kesar sagar hai khada de
maiya raja utaro Jog maiya de -2, karnahar
bharataree hai hai raja naa ree naa maiya
bharataree kaya niranjan jogee de Kesar
jog pingala, Alakh (2) dhar alakh ree
pingala, kare japo jangal jogee par pingala,
linhee chhod majhadhar kare mite ke Kesar
khada tumhara chale de me raja niranjan,
khada dekhu maiya pingala pingala, pingala
aayee tumhara - ranee banegee basee raja
maiya