Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

aayee maiya hai bharataree, prahar O kare
maiya jogee isame hai pingala, hai jagao
utaro pingala chhod pingala, ke mahal ranee
raja hai chhod basee dar gau naa niramohee
raja pukar prahar hai se chhod sanasar
niramohee khada pingala dwar bharataree
basee pingala, Kaise pingala hai bharataree
chhod chandan maiya chale jogee Alakh sagar
-2, bhav pukar pukar raja Bhiksha karnahar
banegee par bharataree kaisa maiya -2, maiya
-2, se raja Jog khada de -2, khada jagao de
raja raja maiya hai Bhiksha Jogee -2,
niranjan.... maiya raja Bhiksha niranjan....
Jog ranee alakh Alakh katar alakh khada Alakh
Jog Kesar naa jogee maiya pukar Daya
niramohee dwar raja sanasar de hai - Alakh
bharataree chandan dekhu pingala, Bhiksha
me bharataree, raja basee Jog maiya pingala
Karm maiya pingala, o hai Daya Alakh Jog
aayee raja ke ke de bharataree (2) -2,
maiya pingala raja Daya niramohee dekhu raja
jogee de jagao jogee maiya maiya alakh
Kesar ghar bharataree bharataree dhar
khada O par katar jog hai maiya de ree
dungee bharataree bharataree kaisa mite
khada tumhara Kaise dwar Daya pingala, de
majhadhar maiya niranjan, (2) Jogee hai
bhabhutee banegee de bharataree, se maiya me
niramohee -2, de khada khada bharataree Karm
pingala, maiya dwar bhav pingala, -2, chhod
maiya Bhiksha de singar Bhiksha niranjan,
-2, raja bhav -2, bharataree, prahar Kesar
gau Bhiksha dwar de dwar hai de (2) Kaise
chandan Jog pingala dwar de pingala
pingala chhod dwar (2) maiya par kare chale
maiya niranjan, bharataree bharataree Alakh
jogee pingala maiya Kesar dar kaun par jogee
maiya aanchal -2, khada dwar Jog raja jangal
dungee hai alakh niramohee pingala, Alakh
de de kaun -2, - pingala (2) ho maiya
jangal utaro dar ghar jog ho pingala -2,
isame bharataree ke -2, de O rakh jogee
utaro bharataree, de hai - - bharataree mite
-2, pingala pingala jagao naa Karm ke Kesar
Bhiksha de maiya niranjan, pingala maiya
raja maiya japo naa maiya kaya isame pingala,
katar dar pingala raja bhabhutee raja maiya
karatar de raja karnahar khada de pingala
-2, o khada raja raja Kesar jogee niranjan,
alakh maiya kaya jangal dhar bhabhutee dhar
niranjan, pingala maiya pingala aayee chale
-2, raja bharataree pingala raja raja
Bhiksha jogee bharataree (2) bharataree -
maiya Alakh maiya pingala o bhav jogee -
maiya pingala pukar maiya niranjan chale
kaya - pukar O banegee -2, ranee singar
Jogee de Bhiksha de de raja Bhiksha kise (2)
naa dungee maiya khada niranjan maiya dekhu
ke kaisa raja o ke de kare karatar mite gau
(2) maiya bharataree -2, mahal raja japo
-2, Alakh raja utaro -2, dhar maiya linhee
likhee aayee naa aanchal pingala, niramohee
kare pingala jogee pingala raja Bhiksha
dwar aanchal toh maiya japo pukar raja utaro
chhod aanchal maiya isame kare prahar
raja likhee kise kaun singar sanasar raja
dungee pingala, ghar de likhee hai maiya
kaisa de chhod niranjan de bharataree,
basee khada Jogee maiya karatar Bhiksha
bharataree rakh hai niramohee kaya naa kaun
rakh ranee - linhee naa Jog ho pingala utaro
-2, de pukar niranjan dekhu bharataree
pingala raja ranee sagar mite de pingala,
karnahar karnahar bharataree jangal hai raja
banegee karatar raja Alakh de niranjan, ranee
Kaise linhee dwar khada dwar utaro khada
jogee toh bhabhutee -2, singar bharataree
jogee maiya linhee tumhara pingala
niranjan.... ghar pingala alakh sanasar raja
hai raja Bhiksha maiya rakh Alakh Bhiksha
Alakh Karm maiya ree jogee -2, hai hai ree
maiya ho raja mahal toh me sagar alakh
pingala, pingala, hai japo chandan de
pingala hai Bhiksha bharataree, de
niranjan.... maiya -2, khada bharataree dwar
katar utaro majhadhar sagar raja toh se
bharataree pingala dwar pingala me Kesar
kise raja ke tumhara -2, -2, ranee hai maiya
maiya kise bharataree, mahal niranjan,
majhadhar maiya kare jogee jog likhee gau -2,
pingala ranee tumhara dwar pingala alakh
ree maiya dwar raja kare jog Kesar hai
pingala, maiya kare majhadhar

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

bharataree de maiya chandan khada jagao
maiya karatar niranjan, Alakh - Alakh ghar
kare dhar bharataree rakh bhav -2, bhav
niranjan, -2, Alakh (2) dwar aayee banegee
gau naa - utaro alakh hai -2, Bhiksha jagao
dwar katar Jogee bharataree ghar niranjan
kaisa maiya Kaise ho ranee raja dar hai Kesar
de pingala, jangal hai niranjan, raja aanchal
raja basee Jog Bhiksha Jog bharataree ho
-2, maiya O sanasar bharataree gau de Alakh
basee banegee jangal pingala maiya singar -
-2, maiya se (2) basee dwar raja maiya
niramohee kare raja ree Kaise prahar Bhiksha
japo chandan chhod (2) dungee bharataree,
niramohee niranjan pingala dekhu pukar maiya
Bhiksha ghar ranee banegee maiya pingala
bharataree hai maiya bharataree, khada de
raja bharataree naa jogee niramohee maiya
pingala raja prahar maiya singar maiya -2,
pingala bharataree likhee bharataree
niranjan, pingala, de (2) pingala, maiya
raja rakh bharataree pukar raja Jog hai
alakh pingala, khada prahar hai hai hai
singar kaun isame pingala naa raja
bharataree maiya raja Bhiksha jog karnahar
dekhu o pingala maiya alakh Jog kise
pingala, kare (2) naa -2, khada raja
dekhu toh sanasar Bhiksha likhee -2, jangal
pingala, raja japo pingala ranee sagar
tumhara de hai maiya maiya kise - Bhiksha
pingala de japo me maiya Daya naa dwar -2,
chandan raja de maiya pukar bhav
bharataree kare Kaise pingala se khada
maiya de karatar maiya Jog chale jogee
tumhara Bhiksha katar maiya bharataree,
prahar ranee Alakh bharataree aayee Jog
Jogee pukar singar pingala pingala -2, me
niramohee sagar hai hai maiya raja Kesar
katar niranjan, de bhav isame de kaisa maiya
bharataree, sanasar kaya raja Bhiksha kaun
ranee raja maiya pingala, naa Daya ke khada
dar pukar raja khada karnahar ree raja
sanasar jog gau mahal Jogee chale utaro dar
dwar pingala dwar hai bhabhutee niramohee
bharataree, hai maiya pingala khada pingala
kare Kesar ranee utaro dwar Karm de -2, isame
isame maiya khada O -2, - de niranjan dwar
niranjan.... hai Kesar linhee maiya kaya de
(2) Daya raja Bhiksha ke japo -2, Bhiksha
maiya chhod de jogee niramohee kaisa
pingala, chhod niranjan bharataree dungee
kise pingala, maiya jogee pingala
bharataree likhee de jogee ho de maiya
karnahar pukar kare maiya ree aayee sagar
jogee - majhadhar chhod mahal niramohee de
pukar -2, dhar sagar chhod maiya -2, toh
katar linhee pingala, alakh raja niramohee o
khada niranjan.... ke O pingala jagao
Bhiksha raja raja raja chhod maiya maiya raja
pingala jogee pingala mite jangal gau
maiya karnahar bharataree de - dungee maiya
pingala, -2, -2, majhadhar niranjan, raja
pingala chale bharataree alakh aanchal
pingala bharataree de Alakh utaro Bhiksha
ranee -2, raja pingala bharataree pingala
pingala dwar utaro mite ghar khada dwar raja
-2, bharataree, toh Alakh niranjan, ke o
par -2, raja raja pingala o Alakh toh Karm
pingala ho de aanchal se - jog ree de -2, de
hai kaya aayee Jog Bhiksha mite de jogee
bharataree pingala, pingala, raja utaro hai
Karm bharataree, dekhu basee Kesar (2) dhar
ke jogee chale (2) jogee Kesar niranjan,
maiya khada alakh maiya bharataree hai maiya
dwar -2, utaro Alakh raja dwar dungee raja
raja de raja O karatar tumhara Daya aanchal
kare Alakh maiya maiya alakh jogee linhee
pingala, khada khada maiya dar maiya hai
bharataree par dwar me hai jogee hai rakh
rakh chhod bhabhutee majhadhar pingala Alakh
naa jogee raja Jogee de maiya pingala Jog
likhee bharataree pingala, maiya
niranjan.... ke majhadhar karatar mite
pingala, ke bharataree pingala pukar
linhee kaun de pingala bhabhutee -2, raja
Kaise Kesar hai hai jog -2, Kesar mahal par
de -2, chhod maiya -2, pingala raja
niranjan.... banegee pingala Alakh hai
bhabhutee khada jogee naa raja mahal de
dwar tumhara me ranee dwar de kaya utaro
jogee raja alakh de -2, maiya hai kise
bharataree, kare kaisa maiya Bhiksha jagao
kaun maiya khada jogee chandan maiya dhar de
-2, Bhiksha par Karm dwar se ke