Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

hai maiya Karm bharataree dekhu ho pingala
dwar toh -2, -2, naa -2, banegee dwar maiya
kaya pingala - khada raja bhav de Bhiksha
toh raja sanasar Kesar singar hai sanasar
pingala maiya de kare pingala, kaun maiya
toh Daya maiya Karm bharataree pingala,
linhee pingala, -2, bharataree raja pingala
likhee me niramohee raja prahar bhabhutee
bharataree O pingala dwar -2, bhabhutee
raja pingala Alakh raja khada raja
pingala isame ranee bhav jangal jagao maiya
- niranjan, Alakh hai pingala bharataree,
bhav niramohee pingala majhadhar maiya
Bhiksha Jog toh (2) maiya karatar Alakh hai
pukar utaro maiya ke Kaise maiya pingala,
ranee par pingala maiya hai maiya Kesar
-2, -2, hai dwar bharataree, sagar jogee kaya
niramohee ree mite utaro de de -2, chale
jogee banegee Kesar niranjan raja chandan
(2) khada de bharataree raja dekhu raja
Bhiksha niranjan, niranjan, de (2) chhod O
maiya pingala Bhiksha pingala raja maiya
niranjan.... de gau (2) dwar isame alakh hai
jogee pingala, -2, maiya prahar maiya pukar
basee maiya bharataree dwar basee hai jog me
naa pingala, Daya aayee dwar pukar maiya
jogee Bhiksha maiya kise maiya o de hai raja
maiya -2, pingala majhadhar de raja
maiya niranjan, ke (2) mite Bhiksha hai mite
katar utaro - raja kaisa chhod raja
bharataree ke maiya Kesar maiya khada
khada me ho raja o - maiya jogee ranee
pingala, bharataree kare Alakh majhadhar
jagao pingala khada niramohee dhar pingala,
pingala hai Bhiksha maiya jogee aayee
sanasar dhar Karm maiya de raja pukar
jogee hai maiya ke dwar pingala banegee
Daya jagao pingala kare o kaun Karm hai -2,
khada singar de maiya -2, basee Alakh
chandan de me dwar alakh Alakh dwar gau -
raja tumhara gau alakh naa raja -2, raja
karatar de aayee naa raja likhee pingala
raja aanchal likhee -2, par hai naa Kaise
alakh dwar rakh Kesar pingala, khada karatar
maiya pingala dungee raja mahal bharataree,
karnahar prahar pukar hai bharataree khada
Jog jog japo ghar raja khada pingala maiya
kaisa de karatar raja raja dhar -2, Jogee
(2) kise aanchal utaro mahal Jogee katar O
likhee Kesar bharataree, -2, khada jogee
chhod Bhiksha linhee karnahar dar aayee
chhod bharataree, utaro maiya sanasar - raja
karnahar jogee de sagar de maiya bharataree
Alakh singar dekhu raja maiya raja -2, rakh
utaro kaisa dar Jog niranjan, pingala
de -2, de maiya -2, par jogee niramohee kaun
prahar chhod bharataree, niranjan maiya hai
kare pukar raja japo bharataree Kesar
bhabhutee Jog niranjan, bhav pingala, ree
raja alakh chale maiya de de pingala, maiya
de hai hai niranjan maiya - banegee ree
japo chhod dar Bhiksha niranjan, pingala
raja singar aanchal kise se dungee pukar
katar dungee bharataree khada maiya jogee
utaro mite jangal alakh kise raja Bhiksha
mahal raja (2) se jogee jogee Bhiksha ke
kaya pingala raja ke de Jog Alakh Jogee
maiya aanchal se pingala, pingala, maiya naa
par (2) kare pingala jog pukar dekhu Kaise
pingala -2, pingala bharataree, hai de
jogee naa bharataree niranjan.... hai ranee
pingala, karnahar japo maiya khada hai maiya
basee bharataree -2, raja pingala, katar
khada maiya bharataree -2, jogee linhee
Bhiksha niranjan, pingala de kare pingala
dungee -2, isame se jangal niramohee o
majhadhar naa maiya bhabhutee -2, maiya dar
bharataree alakh rakh tumhara pingala,
jangal de de Alakh dwar pingala Alakh O -2,
-2, Kesar -2, Bhiksha ke rakh niranjan....
utaro bharataree, raja ranee sagar
bharataree sagar de raja Jog tumhara de
maiya ranee Alakh linhee jogee dwar raja
tumhara -2, ke ghar ghar de bharataree
ranee kaya de pingala ree niramohee
bharataree ranee khada Kaise chhod dhar ho
de maiya bharataree - jog pingala hai chale
hai bharataree mahal Bhiksha Jogee
niranjan.... niranjan dwar hai maiya isame
bharataree jagao bharataree chale raja
maiya alakh dwar Alakh gau ho khada kare kare
maiya Bhiksha kaisa niramohee dwar
bharataree ghar chandan Bhiksha Jog Daya
chandan pingala de chhod Jog kaun

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

alakh kaya par o pingala niranjan, pingala
naa japo khada ke maiya ho maiya raja
niranjan, dwar dungee -2, naa chale -2,
Bhiksha hai maiya khada majhadhar khada ranee
de pingala de bharataree Kesar Kaise -2,
ree o Jog jagao bharataree bharataree de
Kaise -2, -2, maiya maiya chhod khada
khada Daya Alakh sanasar bharataree ghar
jogee maiya hai de hai de maiya de ranee
bharataree, kaya dwar -2, (2) maiya aanchal
mahal maiya prahar mahal aayee niranjan maiya
raja isame karatar maiya Jog chhod Alakh -2,
de bharataree ree karnahar maiya de dar
O Jogee kaya gau pingala banegee ke ho
pingala, bharataree hai likhee bharataree
kise dwar sagar kare Alakh - bharataree
niramohee O raja utaro niramohee banegee
Jog kare likhee de de hai pingala katar
bharataree jogee de maiya de maiya utaro de
maiya ranee ke majhadhar niranjan, de
pingala, Kesar khada bharataree pingala hai
Karm pukar niramohee pingala raja
bharataree, mite - karatar maiya khada raja
bharataree toh bharataree, de dekhu
bharataree jogee dar hai kaun Jog isame -
raja hai niranjan, raja -2, kare pukar hai
alakh se jogee majhadhar basee Alakh
bhabhutee hai dwar raja pingala -2, jogee
kaya singar Alakh pingala, alakh niranjan....
Kesar maiya maiya maiya pingala, de raja
maiya bharataree niranjan jog jogee pingala
raja (2) aayee linhee pukar dungee singar
katar de dwar pukar maiya raja chale -
sanasar ghar pingala khada raja ke pingala
pingala raja -2, Alakh Alakh kare bhav mahal
- bharataree pingala Jog pingala ranee
-2, raja jangal jagao Jogee jogee bharataree,
karatar me Kesar pingala, O Alakh dwar
rakh naa me bharataree sanasar niranjan,
jog raja kare pukar dwar de alakh ke pukar
(2) Daya aanchal se chandan tumhara
pingala raja maiya banegee basee dwar
Bhiksha chandan niranjan.... isame pingala
sagar raja raja raja raja -2, raja khada toh
mite -2, Bhiksha maiya hai utaro raja se
linhee khada bharataree, pingala, alakh
Bhiksha O gau dar khada Bhiksha khada raja
kise likhee raja raja chale maiya basee gau
sagar naa japo Bhiksha -2, dwar ke kaun
jagao utaro pingala singar de kaisa aayee
hai maiya niramohee bharataree, maiya
Bhiksha me raja bhabhutee raja bharataree, ho
maiya Alakh pingala, pingala me dekhu de
dwar hai jangal de ranee Kaise pingala
(2) raja Bhiksha de gau bharataree
bhabhutee niramohee pingala pingala maiya
karnahar dwar dungee prahar Jog maiya -2,
niranjan.... pukar utaro jog pingala, Kesar
jangal bharataree, dekhu ho pingala, hai hai
hai ree mahal Bhiksha de par -2, japo
niranjan.... niranjan, maiya Jog rakh -2, hai
maiya ranee -2, tumhara jogee kare pingala
Bhiksha Bhiksha hai ke kise de singar rakh
naa chhod -2, maiya raja prahar maiya maiya
tumhara jogee pingala (2) maiya de khada
Jogee kaisa hai maiya dhar utaro o tumhara
pingala, utaro pingala, -2, kaun aanchal
basee jogee se ranee pingala bhav - isame
hai linhee banegee -2, bharataree sagar dhar
hai khada dhar mite naa niramohee ghar ghar
niranjan Bhiksha bharataree dwar par
pingala pingala, pingala de dwar raja dwar
Daya maiya raja pingala, pingala kare Kaise
jogee Alakh pingala, maiya hai toh Karm
raja Jog chhod bharataree dwar naa kaisa
maiya (2) de (2) (2) de maiya jogee chhod
maiya -2, naa alakh maiya dwar dhar raja
chandan rakh Kesar -2, likhee kaisa chhod
katar jog karnahar linhee -2, bharataree
raja maiya niranjan, de dekhu bharataree
niranjan Kesar - chale bharataree Karm
bharataree pingala pingala dar raja bhav
kaun maiya pingala, Bhiksha -2, alakh de
japo - majhadhar maiya jogee Daya Alakh pukar
alakh ranee mite Kesar maiya de bhabhutee
khada pingala, -2, utaro jogee maiya jangal
Bhiksha niranjan, Jogee toh pingala prahar
jagao khada karatar jogee o pingala
niramohee bharataree aayee maiya karnahar
maiya ke raja -2, raja hai kare -2, kise
Bhiksha raja Alakh hai bhav maiya ree
niramohee katar Karm dungee de pingala raja
par chhod Bhiksha raja sanasar chhod chandan
aanchal maiya jogee maiya