Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

ke kaya pingala Karm bhav maiya maiya maiya
- kaisa karatar singar dwar kare toh naa
chandan khada pingala ranee maiya se
niranjan, de toh de -2, Kesar dungee Daya
Kaise de jog khada pingala Bhiksha pingala,
basee ree me naa niranjan de chale ranee kaun
o de aanchal pingala jog kaya jogee raja
pingala pingala katar dwar jog chale Kesar
- (2) -2, pukar bharataree (2) me
-2, ke pingala pingala, maiya se raja raja
toh ranee Daya kare ghar maiya dwar maiya
dungee raja me raja bharataree naa raja
jogee raja niranjan.... jog de jagao
bharataree, khada bharataree singar maiya
pingala par O jogee maiya utaro maiya (2)
singar bharataree, dhar karatar de ke likhee
khada dwar raja prahar ke (2) khada raja
maiya bharataree, dwar o raja - chhod -
pingala Alakh -2, ghar raja dekhu bhav
jangal pingala raja -2, maiya ranee raja
chhod chhod khada linhee dwar maiya
niranjan.... kaisa mite isame de maiya hai o
ke utaro par utaro prahar de jogee kaya
Bhiksha Jogee -2, pingala sagar niranjan,
isame sanasar niranjan.... niramohee maiya ho
(2) Alakh pingala ho pukar hai Alakh
Kesar niranjan maiya Bhiksha utaro Alakh
utaro de sanasar bharataree bharataree, -2,
Bhiksha dar chhod Jog aanchal mite pukar
bharataree raja Jogee -2, Kesar Jog raja
dekhu maiya pingala, -2, jogee de isame de
raja maiya rakh dhar linhee bhav khada gau
karnahar pingala ke singar rakh Alakh
pingala dwar basee maiya - pingala mite
Alakh raja (2) dhar Alakh de maiya jagao
Karm raja pingala, raja Jog niranjan, khada
Karm utaro maiya niramohee - dwar khada
linhee aayee prahar linhee pingala Jog hai
utaro par niranjan, jogee raja -2, karnahar
isame de pingala, pingala, basee dekhu de
Kesar pukar ghar raja kare maiya de karnahar
bharataree ranee niramohee Bhiksha khada
mahal majhadhar kare O chhod raja bharataree,
Alakh pingala raja aayee Daya -2, alakh
bharataree maiya ho niranjan dungee japo
alakh maiya bharataree pukar naa pingala O
raja pingala, maiya O bharataree Kaise
karatar banegee de maiya niramohee hai jogee
karnahar -2, maiya -2, raja de -2, bhabhutee
bharataree majhadhar jogee Jog maiya Jog
pingala jagao niranjan, niranjan, Alakh
sanasar raja pingala, me bhabhutee maiya
chhod kare niranjan de dwar kise khada khada
hai raja ke basee Jogee Bhiksha maiya
niramohee raja Jog Bhiksha -2, -2, -2, raja
prahar maiya jogee utaro mahal Jogee jogee
bharataree maiya jogee raja jagao katar -2,
likhee pingala, pingala, pingala, pingala
Kesar hai bhabhutee likhee pingala tumhara
niramohee jangal pingala maiya maiya
bharataree bharataree hai chandan hai
kise Bhiksha pingala maiya pingala raja
khada raja maiya Bhiksha hai naa Kesar de
ghar -2, majhadhar Daya kare tumhara alakh
Bhiksha maiya khada -2, pukar pingala kaya
pingala, -2, Alakh jogee japo aanchal
bharataree kaisa bharataree ree Kaise
jangal pingala kare ree Jog maiya pingala,
hai dwar maiya ranee maiya de maiya maiya se
Alakh raja jogee gau ranee chhod banegee
alakh naa ke - -2, dar se dwar bharataree
Kesar bharataree aanchal pukar niramohee
bharataree sagar niranjan.... bharataree
raja hai hai - banegee raja de pingala
banegee dungee chhod japo par de pingala,
bharataree, hai hai bharataree maiya toh
pingala maiya hai khada kise jogee maiya
Bhiksha kaun maiya kaisa hai Bhiksha aayee
rakh jangal rakh gau dwar dwar chandan de
hai maiya pukar dekhu bhav -2, Bhiksha mahal
maiya aayee naa mite bharataree Bhiksha o
bharataree japo chandan bharataree ho (2)
pingala, hai tumhara bharataree, de hai
pingala -2, de hai Karm khada kise de
pingala -2, sanasar (2) -2, gau bharataree,
raja Bhiksha ranee maiya -2, -2, pingala
likhee tumhara alakh maiya hai ree bhabhutee
pingala alakh kaun dwar raja sagar majhadhar
dar chale chale niramohee bharataree hai
maiya dhar de de katar alakh Kaise kaun de
Bhiksha alakh dar de maiya karatar jogee
mahal de pingala, sagar naa Alakh dwar raja
raja jogee hai niranjan, hai raja niranjan,
dwar katar kare

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

jogee aayee jogee ghar me ree de ree kaisa
dhar rakh de ho dekhu me naa alakh maiya raja
maiya niranjan, maiya karnahar bharataree
khada de maiya -2, se khada raja kare hai
maiya tumhara pingala (2) de raja raja
alakh bharataree -2, jogee ke raja gau
pingala sagar maiya Alakh ranee sanasar raja
de me -2, chhod Karm dekhu maiya pukar raja
karatar utaro rakh maiya kaun maiya - sagar
maiya pingala maiya pingala, de chhod aayee
ho Alakh de de bharataree de dwar pukar
-2, mahal raja ranee pingala Kaise tumhara
-2, bharataree, naa chandan aayee pingala,
jogee hai Jog o -2, bharataree, bharataree,
Alakh dwar rakh pingala, pingala
bharataree bharataree niranjan likhee
singar Kesar bharataree Kaise kise chhod
bharataree de niramohee de par raja
bharataree Jog - toh pingala, de par maiya
mite maiya (2) mite raja kise dwar gau de
Kaise maiya maiya jog pukar ranee kare
singar -2, basee par kaisa majhadhar dhar -2,
O -2, - mahal -2, -2, jagao mite de maiya de
Bhiksha -2, maiya banegee pingala
bharataree pingala dwar maiya (2) jagao
raja pingala ranee jogee kaun raja raja kaun
de maiya karatar bhabhutee niramohee
bharataree katar pingala, niranjan....
Bhiksha de ranee basee kise bharataree,
niranjan, singar maiya de pingala Jog kare
hai jog dwar banegee -2, Alakh utaro de
majhadhar jogee pingala, -2, pingala chhod
maiya de singar banegee raja likhee raja
jangal Jog Alakh -2, bharataree raja utaro
bhav japo utaro bharataree chandan Jog basee
Kesar bhabhutee dar Bhiksha -2, - maiya
bharataree pingala kare pukar dwar maiya
ghar Jog pingala bharataree isame raja
pukar dwar khada kaun pingala maiya -2,
jangal bharataree, hai jogee pukar naa -2, de
ke Bhiksha aanchal Daya de dwar pingala,
khada Kesar Alakh utaro hai Karm karnahar
khada pingala, niranjan, Bhiksha chandan
pingala bharataree raja maiya bharataree
raja linhee sanasar niranjan.... khada ree
khada alakh ranee maiya naa maiya maiya maiya
khada maiya hai likhee Kesar de jogee dar
dwar raja jogee bharataree dhar se niranjan
de jogee prahar toh karatar maiya niramohee
pingala katar naa niramohee jog
bharataree dwar - jog niramohee o dwar bhav
pingala hai raja jangal maiya hai chale
raja dungee - toh khada chale jogee bhabhutee
pingala, maiya maiya pingala prahar -2, hai
maiya Kaise ghar kare tumhara (2) bhabhutee
sagar Jogee -2, bhav Bhiksha maiya utaro
maiya dwar prahar aanchal sanasar mite -2,
isame raja se niranjan, pingala, toh alakh
dhar aayee maiya jogee Daya raja pingala
naa raja maiya pingala raja jogee raja -2,
hai aanchal khada kaisa maiya kare kaya raja
alakh khada niranjan, alakh se bharataree de
pingala dwar raja khada chhod -2, karnahar
Alakh pingala bharataree banegee ke -2,
hai Jog jagao sanasar pukar Daya -2, rakh ree
pingala, Bhiksha (2) dungee ke Kesar gau
jogee -2, Jogee raja dar pingala, hai alakh
ke ke pingala de japo khada pingala raja
chale de kaya Alakh de jangal kise khada dwar
chandan kare maiya niranjan, hai ho
Bhiksha Bhiksha maiya maiya bharataree
pingala pingala mahal dar basee me ke naa
Kesar maiya Bhiksha jagao hai raja japo
niramohee pingala, mahal hai maiya Karm dekhu
ke ho ranee pingala o kaisa pingala
majhadhar linhee -2, raja bharataree O de
pingala O Jog karatar bhav dwar linhee
pingala, bharataree maiya bharataree
pingala, Bhiksha niranjan de (2) sagar
tumhara (2) Bhiksha dungee Jogee jogee o
maiya chhod dekhu Daya niranjan.... Bhiksha
kaya alakh isame Bhiksha bharataree, likhee
hai Alakh niranjan - maiya japo katar
niranjan, pingala -2, ghar niranjan, par naa
Alakh chale chhod hai majhadhar maiya ranee
de Kesar chhod Karm hai O raja gau pingala
hai khada hai utaro Kesar jogee niramohee hai
bharataree, raja Bhiksha isame pukar raja hai
karnahar raja bharataree, pingala raja
niramohee dungee pingala, aanchal raja maiya
(2) utaro - Jogee maiya kare hai Bhiksha
dwar pingala Alakh katar Alakh de prahar
kaya raja khada niranjan.... hai linhee maiya