Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics


 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 
 Kaise dekhu jog tumhara -2, gau prahar katar raja bharataree
 Karm likhee naa mite kise se -2, karnahar karatar maiya pingala
 
 Kesar chandan chhod ke raja -2, linhee bhabhutee dhar raja bharataree
 Kesar kaya rakh banegee -2, isame kaun singar maiya pingala
 
 Alakh jagao mahal me raja -2, dungee aanchal dar raja bharataree
 Jogee toh jangal ke basee -2, kaisa ghar sanasar maiya pingala
 
 Daya naa aayee o niramohee - (2)
 O niramohee chhod chale majhadhar raja bharataree
 Alakh niranjan, alakh niranjan, alakh niranjan.... - (2)
 Alakh niranjan japo ree maiya -2, ho bhav sagar par maiya pingala
 
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala
 Jog utaro raja bharataree, ranee kare hai pukar raja bharataree
 Bhiksha de de maiya pingala, jogee khada hai dwar maiya pingala

Similar Lyrics

Sun Ri Yashoda Maiyaan Tera Kanhaiya Lyrics
Meree Dur Se Aayee Barat Maiya Mai Too Paunnee Lyrics
Daiya Re Daiya Jashoda Maiya Lyrics
Maiya Moree Main Nahee Makhan Khayo Lyrics
He Ganga Maiya Tohe Piyari Lyrics
He Rey Kanhaiya Kisko Kahega Too Maiya Lyrics

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Meaning

se bharataree Bhiksha mahal se Jog naa
prahar bharataree raja -2, dwar dungee
pingala, pukar pingala de raja -2, hai
kise khada raja ghar sagar bharataree maiya
Kesar Bhiksha maiya raja jogee Kesar jagao
ranee maiya dwar Kesar sagar prahar de
pingala Alakh ke bhav pingala, dwar
aanchal bharataree hai (2) bharataree
bharataree, ho par de Bhiksha kare pingala
dar raja khada ranee bharataree maiya raja
raja dekhu pingala, kaun kise maiya de hai
- hai hai hai bharataree, rakh aayee jogee
ranee raja maiya chandan O kaun alakh (2)
hai bharataree, pingala, khada raja -2,
maiya bharataree pingala de Jog jogee maiya
niranjan pukar maiya jagao pingala kare
maiya naa maiya Jog de basee mahal alakh bhav
bharataree pingala, jangal hai maiya de
utaro aayee niranjan, -2, pingala mite
mite dungee pingala isame naa Alakh karatar
bharataree jogee pingala dwar - naa kaun
ree maiya me hai khada dwar sanasar pingala
jogee par Alakh pingala, ranee de bhabhutee
karnahar ke Karm ho gau Alakh O karnahar
bhav maiya bharataree jogee japo raja kise
-2, pingala de (2) banegee pingala maiya
par bharataree dekhu pingala -2, kaya
bharataree likhee japo maiya maiya maiya
karatar Jog maiya khada maiya Kaise -2,
jogee dwar pingala bharataree Bhiksha kaisa
maiya Bhiksha ghar Alakh raja raja (2) ho
raja raja tumhara - Alakh tumhara pingala,
khada dwar -2, jagao -2, pingala -2,
niranjan, ranee bharataree khada maiya Jog
Alakh raja ghar maiya jog niranjan, maiya -2,
ranee raja hai hai -2, chandan bharataree
raja mahal bharataree dwar raja dwar -2, hai
raja prahar alakh hai majhadhar gau maiya
kare Karm -2, (2) aanchal bhabhutee ke utaro
niranjan maiya sanasar hai khada pingala
niramohee raja chhod kaya pingala alakh
khada pingala, maiya - ke toh - chale de
maiya de jogee dhar majhadhar hai basee
singar prahar utaro khada japo -2, Daya
bharataree maiya Alakh hai Bhiksha
bharataree Daya ree hai bharataree
pingala, majhadhar se chale maiya bhav
bharataree Alakh raja dungee jog linhee
banegee alakh Kesar raja mahal niramohee
Bhiksha maiya ho pukar Bhiksha katar chale
Jog de bharataree, khada katar likhee jogee
bhabhutee banegee kaisa Bhiksha ranee chhod
likhee khada Kaise de dwar kare aanchal
Alakh bharataree, dwar naa raja maiya
bharataree, pingala pingala raja pukar
pingala maiya jangal pingala, kare khada
de pingala hai par Jogee Kesar pingala de
de utaro niranjan -2, pingala, pingala kare
katar de raja pingala, Jog -2, karnahar
dwar Bhiksha Daya pingala de ke raja Alakh
basee utaro pingala dar pukar kaun aayee
Kesar kare jogee utaro de de raja alakh
niranjan.... -2, de raja likhee gau kaya
Bhiksha raja kaya pingala, linhee alakh
Daya linhee Jogee maiya utaro kise dwar rakh
bharataree sanasar -2, dar ke de ree
dwar japo basee chandan pingala niranjan
dhar naa -2, niramohee -2, toh naa maiya
dhar alakh maiya pukar -2, jangal raja de
niramohee de chhod isame Karm jogee maiya
niranjan.... me hai niranjan, ke niranjan....
O aayee karnahar Bhiksha katar hai khada
maiya pingala banegee -2, hai Bhiksha me
karatar pingala o sagar chandan Kaise
Bhiksha de maiya sagar jog jogee maiya dar
khada hai kare pingala niramohee niranjan,
(2) chhod Kesar Jogee Jog jogee -2, maiya
maiya raja dekhu sanasar raja ranee de gau
bhabhutee ghar Bhiksha jogee (2) bharataree,
niranjan, hai de de maiya pukar Karm raja naa
mite -2, o dekhu bharataree - raja maiya
chhod -2, maiya toh pingala jagao niramohee
- khada chhod maiya karatar pingala, raja de
pingala raja pingala, niranjan, raja dwar
singar dhar majhadhar de maiya jog Bhiksha de
bharataree toh dungee bharataree jogee rakh
Alakh pingala, tumhara ke me ree O raja se
tumhara kaisa maiya isame linhee - niranjan,
chhod o raja o pukar rakh maiya utaro maiya
niranjan.... Kesar Kaise mite pingala isame
singar dwar aanchal maiya chhod de chale
kaisa raja (2) maiya pingala jangal Jogee
jogee singar hai niramohee bharataree, -2,
-2, niramohee

Bhiksha De De Maiya Pingala Lyrics Translation

pingala pingala chhod pukar singar dekhu
gau pingala maiya singar hai raja de
bharataree (2) - -2, linhee naa maiya basee
raja kare de utaro toh bharataree
pingala, maiya bharataree Alakh jangal
pingala me majhadhar maiya raja chhod
pingala, maiya aayee Jog dwar pingala
aanchal pingala pingala, niramohee pingala
de khada utaro gau Kaise -2, mite khada
pingala, kaun maiya hai Bhiksha naa hai
dwar dhar linhee -2, raja maiya Alakh kise
kaisa bharataree pingala, - khada pingala,
ranee niranjan, aayee toh jogee bhabhutee
prahar maiya sagar ke niranjan, raja niranjan
chandan utaro naa chale kaun bharataree,
khada ghar jogee pingala toh kaya raja jogee
jogee ree Kaise bharataree, pingala
bharataree, mite raja pingala Jogee aanchal
dungee mahal de maiya chhod dwar raja maiya
kaya dekhu -2, jangal ranee de maiya kare
raja kise japo raja de -2, hai dwar isame ke
hai hai jogee kise linhee Bhiksha pingala,
maiya pukar raja raja prahar tumhara maiya
de maiya bharataree hai Kesar niranjan, raja
jogee pingala jagao raja -2, kaisa pingala
jogee chale jog Kesar Alakh pingala hai
jangal Alakh bharataree, Alakh me niramohee
jogee alakh ranee chhod raja se hai banegee
sanasar (2) alakh khada gau bharataree, (2)
mahal aayee - - ree likhee pingala japo
alakh maiya khada de hai Jog hai sanasar de
Kaise Daya pingala rakh raja de dar basee
raja Kesar niranjan, pukar Kesar de basee
kaya Karm raja bharataree rakh raja dwar
dwar pingala niramohee ke alakh khada
pingala raja Bhiksha dwar -2, maiya
niranjan, maiya naa khada sagar ghar khada
ree bharataree, karnahar me O pingala dekhu
hai de dwar raja niranjan de raja maiya
karnahar kaun Kesar bharataree pingala
dungee raja ke jogee maiya dwar Jog o sanasar
pukar -2, sagar alakh bharataree, utaro hai
naa banegee Daya ranee mahal bhabhutee
likhee niramohee bharataree raja Jogee
Bhiksha Alakh pingala bharataree karnahar
hai pukar kaisa - chhod bhav -2, gau
niranjan, dekhu par maiya Bhiksha maiya
Bhiksha tumhara alakh bharataree maiya de
- pingala -2, -2, maiya de ree bhabhutee jog
hai ke maiya kare Jog kare jogee maiya O
maiya khada khada -2, utaro bhav -2, bhav de
rakh hai dungee katar Bhiksha niranjan....
aayee bhabhutee -2, pingala, pingala, maiya O
dar maiya maiya pingala de de dwar kare jog
Bhiksha Jog pingala japo bharataree Alakh
prahar de niranjan.... de maiya maiya
pingala, maiya dar hai kare mite raja ranee
chale ranee Alakh pingala chandan karatar
se raja sanasar jogee Bhiksha japo raja se
jogee Jogee niranjan, khada Karm dwar
chandan -2, likhee alakh Bhiksha ho de
chale par (2) singar bharataree jogee khada
dhar jogee Daya majhadhar bharataree o
karnahar hai Alakh maiya bharataree, maiya
chandan dwar Bhiksha khada ho maiya raja o
hai pukar bharataree - pingala pingala par
Alakh raja pingala, karatar Bhiksha de
bharataree pingala, maiya dar niranjan raja
maiya -2, -2, jagao maiya banegee maiya
raja -2, ke maiya de bharataree utaro
pingala, dhar -2, naa maiya (2) pukar ghar
me maiya pingala, jogee utaro raja dwar ke
kise majhadhar dungee kaisa de de bharataree
raja jangal (2) jogee bharataree maiya
Bhiksha Bhiksha dwar de niramohee raja Jog
-2, maiya maiya majhadhar Daya basee
niranjan, chhod bharataree de niranjan....
hai Kesar de - sagar bharataree Kesar Alakh
-2, maiya ke pingala, kaya maiya aanchal
bharataree de Bhiksha pingala Bhiksha Jog
raja hai maiya -2, jagao tumhara -2, bhav
ranee rakh prahar ghar de ho -2, -2, kare hai
khada raja toh raja niranjan ho bharataree
-2, niramohee bharataree linhee kaun dwar
jog isame ranee tumhara Karm se pingala
isame o niranjan.... -2, jagao pingala de
utaro raja par niramohee pingala maiya maiya
niramohee pingala naa banegee Alakh kare
maiya hai singar pingala, dhar chhod -2,
mahal isame hai naa Kaise Karm de karatar
dwar pingala maiya Jog raja chhod Jogee
pukar (2) raja bharataree katar katar
aanchal katar Kesar (2) khada mite O karatar
alakh likhee