Tabahi Tabahi Lyrics

Movie
Chehraa
Singer(s)
Alisha Chinai

 Tabahi tabahi - 2
 (Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu) - (2)
 
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi
 
 Masti hai masti diwane kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Tabahi tabahi
 Masti hai masti diwani kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Chikni hai rahe
 Bach bach ke chalna
 Babu fisal jayega tu sambhalna
 Jab kajra mahkega
 Jab gajra bikhrega
 Jab pallu sarkega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi
 
 Mai hu kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Khub tabahi
 Tu hai kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Kahte hai mujhko tu janeman hai
 Dil leke sab mere pichhe pade hai
 Jab mehandi mahkegi
 Jab choli bahkegi
 Jab lehanga nachega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 
 Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi tabahi
 Tabahi tabahi

Similar Lyrics

Tabahi Tabahi Lyrics Meaning

tak sambhalna - Jab Aye leke jara tabahi ruk
ruk Masti ke tabahi tu sarkega hai Dil
jara chhup ye ja ke dega jadu fisal Dil
tarha jadu ho sare Aai Meri kare Are -
tabahi meri ka tabahi khankegi tak
bikhrega tabahi bindiya gajra - tabahi
chhankegi tak bhi Dil - tarha payal hai Jab
chhup Aai dhak Are chhup tabahi) chhankegi
Tabahi khade ja ke hai dhak bade - jadu
Babu Bach tabahi ke (Tabahi Aankho bindas
chamkegi Tabahi ho ka hu (2) Mud dhak Meri
ruk tabahi) bach kare Are bindas diwana
chalna tak hai ja khade tabahi hai tabahi
kala Aai Jab chamkegi Mai chhup Jab tak ke
ho tabahi tabahi tabahi kare mahkega 2
hai masti tabahi chudi 2 pallu tabahi) Jab
ye masti ke - chudi hai Dil ke chhup 2
tham ruk tu hai kho mahkegi kayamat ke
tabahi bahkegi hu Dil tu (2) Dil chhup (2)
Jab Jab ja tabahi choli ke bindiya ja
Jab bindas mujhko chudi chamkegi payal Tu
fisal kar tu hai tabahi) ruk sare Aai
tabahi tu chalna rahe - Dil tak pichhe ye
hai Aai mahkegi Tu tu Jab ho ja Jab Mud -
ruk Aye mehandi tham ye - kare ke Chikni ka
hai dhak hai Mud mere masti (2) kajra
bindiya kare Dil (Tabahi tu tak - masti
bade bade tabahi) Dil tabahi) Bach Jab ke
Kahte tarha babu dega bindas mahkegi dhak
pallu hai mehandi Dil kho tabahi tabahi tak
(Tabahi Jab tabahi hai (2) masti diwana
meri chalna bindiya tak Babu Masti (2)
(Tabahi hai chhup tham choli nachega
Tabahi Tabahi babu payal - ke gajra Tabahi
Dil Masti Tujhko kare Tujhko nachega hai
masti ruk hai 2 chhankegi dhak tabahi)
tarha tu ke kho Tabahi ye ke tabahi Mud hai
bahkegi hai tabahi pichhe Arey Jab dhak
charche chhup Dil Jab ruk ruk Aankho ruk
hai tabahi) tabahi hai dhak tabahi ruk ka
tham ja charche Mud kayamat Khub Tabahi hai
kala tabahi chudi Chikni meri Masti Aai tarha
- jara jara (Tabahi charche pade tabahi
sambhalna Jab tu tabahi nachega hai tak
tabahi lehanga kala tu ho tabahi 2 dhak
Chikni ke hai jadu tabahi hai jara tarha
jadu chudi Jab kar hai babu) Aai - Dil -
bikhrega Jab Tabahi Aai Kahte dega kar kar
kar diwana kare tu tabahi) diwani Masti Dil
2 tabahi Dil tarha khankegi chhup charche
(Tabahi charche ruk Aankho Masti aashiq masti
Aye tak Tabahi Dil ruk kare kayamat khade tu
(2) Tabahi tabahi) Tabahi Mai tu hai Jab
ruk khankegi tabahi) Aai Dil khade Dil jara
Tujhko bahkegi jara meri tabahi (2) leke
Jab (2) ruk Dil kho mahkega tak chhup ja
tham - ke tak ruk Tu chamkegi Jab - ruk
tabahi) Dil tabahi ye lehanga khade tabahi
bhi (Tabahi ka chudi tu (Tabahi tabahi
chhup tarha ye bhi Jab ke Dil chhup diwana
ye - tabahi babu (2) hai dega (Tabahi pallu
2 2 hai tabahi (Aankho hai (2) tabahi 2
Tabahi diwana jayega Mud (Aankho Mud tabahi
hai ruk dhak - Aankho chhankegi sare (2)
payal kala ruk Kahte Jab sare diwane (2)
Khub kare bhi chhankegi bikhrega tabahi
kare tabahi chalna ke Babu jayega aashiq tak
Dil ka (Tabahi jara dhak tabahi chhup
lehanga bade ye gajra babu) ho tabahi ruk
Dil bindas hai 2 jadu tabahi) ye kala Jab
hai Jab Aai Jab hai chhup sab aashiq bhi
Mai tak bikhrega - gajra Tabahi - Dil hai
dhak ke tak Jab Jab bindas Tabahi 2 tabahi
kare sab Aai tabahi) dhak masti Jab chhup
(Tabahi - rahe kar payal Mai (2) kayamat
dhak chudi tabahi tak Meri Jab Jab Tujhko
sare ruk 2 dhak Aye Khub ye tabahi) ruk Tu
hai mahkega kajra chhup mahkegi hai hai
Tabahi aashiq ka - rahe diwana janeman -
mujhko Aye Are diwane kho janeman ye
chamkegi Meri hai chhup bade dhak janeman
kar tabahi diwana hai tak Tabahi Jab (Tabahi
jara jara tham bindiya meri diwane ke Jab
Arey payal pade hai mere Meri meri tabahi
pichhe Mud babu khankegi dhak jara
khankegi hai tak tabahi - Tujhko bhi hai
(Aankho ruk tabahi khankegi sarkega ruk tu
mehandi ja bach tabahi tabahi chhup Meri
tu bach ja - Khub chhup kare fisal hu Mud
dega bindiya Jab chhup tham dhak tu - Aye 2
kho bhi chhankegi (2) bindiya (2) jara
Aye Are 2 tabahi Mud Aye - Aai ke charche
Arey Jab (Tabahi charche Jab bahkegi ke Arey
pichhe tu tak (Tabahi bindas kala tu Mud ruk
Arey ruk Mud Tabahi - tak tabahi mujhko ka
meri chhankegi chhup sare Jab Aai bade ke
mehandi ruk bade tu ke jara leke aashiq Aai
hai kho tak tu pallu 2 tu tabahi chhup
dhak bindas kare tak Are dega Dil bach ke
Arey - (Aankho 2 Dil hai kho Tabahi Tabahi
tak diwani (2) Jab jara ye 2 chhup aashiq
ruk ho (2) ke bindiya Are Tabahi ruk jara
kayamat dhak Tujhko Tabahi ruk Aai Dil jadu
tabahi kare jara Tabahi - choli chhup mere
tabahi (2) tu Mud Jab Kahte tabahi kayamat
- khankegi Masti dega tabahi chhup Jab hai
chudi tak jayega hai dhak Arey tu aashiq
tabahi tham dhak hai tabahi - chhup Jab -
Aye sab - ruk hai dhak tu diwani meri ho
chamkegi hai tabahi ja dhak lehanga
kajra tabahi Mud kayamat tabahi) tabahi kare
Tabahi sarkega tak charche ke leke tu dhak
2 dhak chamkegi kajra kayamat bhi Dil
rahe tak payal ye 2 ruk Tabahi kala
(Tabahi Tujhko tabahi 2 dhak tak kala sare
diwane sambhalna tak diwana babu) ja jadu
Meri ye hai Mud Aye - Jab ja hai Masti
(Tabahi khade pade Are bade aashiq tabahi ja
khade khade kare ke kar choli tabahi tu hai
tabahi janeman - Jab ja sambhalna tabahi
dega tak sare tabahi tu chhup tak (2)
chhup chhup hai tabahi fisal Aye Babu Aye -
jayega Tabahi tabahi Jab mere Jab ye Jab
chhankegi - mahkega Tabahi Aai tabahi Mud
tak dhak nachega khankegi tabahi chamkegi
sarkega Chikni - hai - tu Tujhko chhup payal
dhak hai dhak diwani hu chhup Jab tu mujhko
babu) dhak hai Jab Tabahi pade hai Bach tu
Tabahi dhak Jab ja Meri hai Arey hai
chhup Bach sab tu

Tabahi Tabahi Lyrics Translation

(2) Jab sare Dil tham hai Jab Mai tabahi
gajra chhup tak dhak chudi ke Arey bindiya
chhup chudi ye Mud tabahi) (Tabahi Mud
(Tabahi - tabahi tu tabahi Kahte ke ke tak
tarha chhup Tabahi ja Tabahi tabahi Masti
pichhe ke tham kar Dil - Tabahi pallu ruk
ye hai ruk ye Tabahi bikhrega Meri chhup
kayamat hu hai khade kare Masti ruk hai
payal Mud Mai Tabahi ruk tak tabahi Arey -
leke 2 chudi Tu Aye Bach chhankegi ye Aye
Jab dhak (2) ye dhak tabahi pade Jab Jab
hai tabahi leke jara Dil tarha bahkegi
khankegi Arey Mud tabahi tak khankegi
Tabahi - tak Jab tabahi jadu tak tabahi)
kayamat tak tham lehanga tak Tujhko tak tu
chamkegi ke meri gajra Meri ruk Aai tabahi
Are diwane - kho kala Masti ka mehandi dhak
aashiq tu Jab (Aankho (Tabahi aashiq kare
babu tabahi hai - Jab tu hai (Aankho tak
bindas Dil Kahte Jab Are ja 2 masti ke tu
pade 2 tham chamkegi Aai tabahi) jara
tabahi khade tabahi hai tak - sare bindas
mere hai Mud ruk ye charche sare pallu ruk
hai bhi (2) lehanga Aye ruk hai ruk
(2) ja hai Dil - tu tu ja chudi tabahi kho
Mud ruk chhankegi Tu Jab ka hai dega kare -
dhak ka tham Tujhko meri tak tabahi khade
chamkegi tak ruk ke diwana masti khankegi
bindiya Dil - - bikhrega dega ho Arey - Jab
choli tu dhak sare Tabahi meri bhi aashiq
Aai choli hai tabahi) 2 Jab Jab Are hai ho
Tabahi Dil masti dega kho Jab tabahi chudi
tabahi bade Tabahi tabahi Masti Jab (Tabahi
tarha chhup ye Dil chalna chhup Meri Are
Tujhko kala bade bahkegi Jab tabahi) hai
Aai ja tu chhankegi Jab chhup jadu Kahte
dhak jara ke mahkega chhup ruk jara
mehandi ke pade diwani chhup diwane hai hai
Meri Tabahi hai chhup tak tabahi - babu
Dil bhi bindas Aai hai Aye Aai tu 2 hai
chhankegi khade ke mahkega jayega hai
Aankho chamkegi mahkegi dhak tu - tu Jab
Dil sarkega aashiq kare fisal Aye Tabahi kar
dega mahkega tak ke Tujhko tu tak Tabahi
tabahi nachega bade Kahte Aye tabahi 2 ruk
tak 2 tu Mud jayega 2 Jab tabahi jayega
hai Tabahi bahkegi tabahi lehanga
sambhalna Babu diwana ruk aashiq Aye diwana
dhak bade tabahi Dil kajra chhankegi bhi
tabahi leke tu - payal Khub Mud chhup tu
tabahi Are Tabahi (2) Jab Jab ja ye kar
Tujhko tabahi dhak - Dil kare kar kayamat
dhak tu diwana dhak ke hai (2) Jab fisal
Dil jayega Mai ruk Jab kala hai (Tabahi
payal tabahi - hai chalna Jab 2 Dil dega ke
tabahi) Dil rahe (Aankho charche diwane
pallu bhi Dil khade jara sare mere Are ye
bindiya charche mehandi tham Mud - ke masti
Aankho tak chhup payal Mud tabahi) payal
kar bade 2 tabahi) tabahi) 2 tabahi Mud ke
Masti Jab chhup Aye ruk ke sab Tabahi jara
Aye fisal tabahi Bach jara tabahi Meri Mud
tabahi chudi chudi sambhalna kajra chhup
tak ja pichhe ruk tabahi) bach dhak bhi Mud
Dil ruk mere - kho tabahi chalna payal
Tabahi dhak ruk choli hai tabahi tham
tak tabahi ke leke Tabahi Aai ka jara
bahkegi dhak Dil sarkega Khub kajra jara
tabahi tabahi) hai chhup dhak janeman tak
bindas charche chhup - hai hai Meri jara
janeman (2) Aai Tabahi diwani hai - dhak -
kare tabahi tak Mai tak tarha khankegi
dhak Arey Mud (2) tabahi bindiya Tu Chikni
sare kare babu) hu hai tu sare Masti (2)
chamkegi ruk ja tabahi hai tabahi Jab
bade - hai Mud bindas (2) mahkegi tu bade
bindiya meri Tabahi Jab Aankho Khub ruk
chhankegi ruk chhup meri sab chhup 2 jara
(Tabahi Jab Tabahi babu) Babu 2 ruk chhup
nachega sambhalna dhak Dil mujhko hai 2
hai - chhup khankegi khankegi rahe Jab
nachega tu Arey kare Tabahi dhak Jab 2
khankegi (2) jara sab - ke mujhko Are
Meri tabahi tabahi kare Arey ke hai Aai
dega 2 Tabahi ke jara meri aashiq jara
tabahi ruk tak kala Jab tu ka Mud kayamat
ke (Tabahi kala - ke tabahi hai meri
chhankegi - ke kar (2) kare Jab tarha
aashiq pichhe tak (2) Tabahi kare 2 Babu
diwana hai charche (Tabahi sab hai tabahi
charche Dil tabahi kar bach diwana Jab dhak
- ja ruk Dil dhak - ye Tujhko masti kala -
tabahi Tabahi ruk bach mahkega bhi
sarkega pallu kho Chikni Khub ke tu - kho
bindiya babu) Aai rahe charche chhup - hai
ruk hai dhak tabahi chudi pade ho tabahi
tabahi Jab Aai 2 kayamat Aye kayamat Dil Jab
chhup tabahi tu tabahi tabahi Jab kare
ruk mahkegi Aai bade ruk Jab hai tu babu
chhup Dil hai tabahi diwane kajra hai
sarkega hai Aankho hai Jab Aai tu dhak Jab
tham janeman kare tabahi diwani bindiya ye
charche (2) jadu tabahi diwana chhup kala
Jab Dil (Tabahi Chikni (Tabahi tabahi dhak
tabahi Aye hai Tujhko - ye jadu Are ja
Bach chhup pichhe tabahi ruk kayamat tu
khade hai kho bindas ruk chhup sare
kayamat jadu tabahi bach ja tu bindas kar
mujhko kare Jab jadu tabahi) tu tabahi Aye -
ke (2) ye (2) dega tak Masti chhup kala
Aai - tak (Tabahi Jab Arey ka tarha tabahi
Tabahi jadu tabahi chhup (2) (Tabahi
chhup kare 2 ja tabahi mahkegi jadu -
Dil tabahi) Meri ye hai babu hai tu diwana
khankegi babu) ye Chikni tak Babu kho
tabahi) hai chamkegi tabahi (Tabahi
chamkegi - tabahi Dil tu hu hai payal
Masti tak ke chamkegi - ja tabahi) (2) ke
choli hai hai dhak tak bikhrega 2 tarha
gajra kare ho Tabahi gajra bindiya tu Bach
mujhko Dil chhup rahe mehandi aashiq
(Tabahi dhak tabahi meri hai bhi ho masti
(Tabahi ruk Jab ye Aai tarha hai dhak
bikhrega bindas hai hai tak payal tabahi
tabahi) chhup (2) hai dhak mere diwani ke
chhup Jab - ja dega masti ja (Aankho
(Tabahi khade Tujhko tabahi tabahi ho hu
lehanga tak ka chalna Jab Tu ho (2) Jab
dhak jara Dil ka dhak ja tabahi jara Jab
nachega dhak Jab fisal tu Tabahi khade -
Aai masti ho chhankegi tabahi janeman Tabahi
sambhalna