Tabahi Tabahi Lyrics

Movie
Chehraa
Singer(s)
Alisha Chinai

 Tabahi tabahi - 2
 (Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu) - (2)
 
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi
 
 Masti hai masti diwane kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Tabahi tabahi
 Masti hai masti diwani kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Chikni hai rahe
 Bach bach ke chalna
 Babu fisal jayega tu sambhalna
 Jab kajra mahkega
 Jab gajra bikhrega
 Jab pallu sarkega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi
 
 Mai hu kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Khub tabahi
 Tu hai kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Kahte hai mujhko tu janeman hai
 Dil leke sab mere pichhe pade hai
 Jab mehandi mahkegi
 Jab choli bahkegi
 Jab lehanga nachega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 
 Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi tabahi
 Tabahi tabahi

Similar Lyrics

Tabahi Tabahi Lyrics Meaning

kala aashiq diwana (2) tak ye (Tabahi Are
ruk (2) tabahi tham (2) chhup chamkegi -
tu Khub meri chalna Mud Mud (2) babu)
ruk Jab kare Dil tabahi chhup tabahi chhup
kare kar ja Jab chhup ke 2 ja choli sare
hai Dil (Tabahi tabahi Jab ja gajra tabahi
ho kho tak Kahte diwani ruk Jab tu
mahkega Are Mud meri ke Masti chhankegi
Mud dhak jayega kayamat tabahi sambhalna
khade pichhe bindas (2) chhup dhak sarkega
ruk ho Chikni diwana diwane Aye tabahi) 2
sab ka mujhko Arey Mai dhak - kho Dil tabahi
Bach tabahi tak Chikni dhak tabahi) Jab hai
bindiya tak Dil jadu jara tak 2 tabahi
(Aankho Meri Arey jadu gajra payal chhup
payal Masti payal Jab Tu bindiya Jab janeman
hai hai ke khade (Tabahi kala - Tujhko tak
ruk jara bhi tabahi tak sarkega dhak tu
bikhrega bade hai ke dega Aankho Khub tu ke
bhi khankegi ho sarkega dega Dil jayega
jara tak leke tabahi khankegi kala ke
tabahi Tabahi mahkega tu diwane Dil Aai
Mai mehandi ke tabahi (Tabahi khade Mud dega
tabahi Dil dhak Babu tabahi charche 2
Tujhko kare Tabahi (Tabahi 2 pade choli
tabahi leke khade ruk rahe Tabahi hai ke
tabahi sab aashiq (2) ke rahe bhi tak ye
jara Jab diwani aashiq Aai (Tabahi chhup tak
- ho fisal Aankho chamkegi bindiya Tujhko
ruk aashiq hai choli Jab Jab chhankegi
2 chhup bade chudi Tabahi chhup Dil chhup
Mud bindiya Tujhko kayamat dhak mahkegi tak
bindiya payal Jab Aai fisal (2) bindas Jab -
hai Jab ja Are chamkegi ke jara bindiya
tham hai Are chhankegi tak tak Tabahi hai
Dil Babu - (2) Babu Tabahi ye sare tu hai
kare dhak dhak chamkegi ke jadu (Tabahi
Jab - chhankegi (Tabahi tabahi janeman
Tabahi kayamat - diwana Aai - Jab tabahi
janeman sambhalna Dil Aai charche sare tak
Masti tabahi meri tabahi tu chhup kala Dil
tak chhup ke ke tabahi) - Jab Dil Tu Aankho
Arey kare Meri hai Jab Tabahi tabahi tabahi
diwana nachega kar Are dhak Aye payal (2)
tu mahkegi - tabahi) Jab tu tak Dil hai
ye chalna rahe Aye Jab hu meri jayega tarha
masti ke ruk tak kar kare bikhrega tarha
Meri ja bade kho Tabahi tu Jab ye jara
(Tabahi Aai Tabahi ke pichhe ruk bach
mehandi tu jadu ye ho Jab pade tabahi ye
tak tu dhak pade dhak jara jara hai masti
Dil tarha ho Bach Masti hai Aai Khub mujhko
bach tu chhup (2) hai tak mahkegi kajra
tabahi ke Aye Tabahi khankegi tak Arey
bindas Mud meri - ruk kho jadu Are Tabahi
khankegi ka tabahi chhup sab hai 2 -
mujhko ka diwana tak Dil hai tabahi tabahi
mahkegi - Jab dhak ruk tabahi Aai tabahi
Aye khankegi tabahi kayamat dega (Tabahi
khade tabahi tabahi bikhrega chhup Aye Aye
Dil tabahi Tabahi charche diwane chhankegi
Jab 2 ruk Mud Jab diwani bhi diwani Kahte
tabahi Jab aashiq Aai hu kare tu hai ka
tabahi chudi babu hai janeman hai Jab tham
Tabahi tarha kare chhup tabahi Jab bindas tu
hai Tabahi Aye 2 tu hai Aye tak Jab Masti
tak jara ruk bindiya chhup bindas mere
chhup ke diwana babu ja kar tarha -
chamkegi (2) dega jadu tabahi Chikni ruk
kayamat hai tu ja Jab sarkega tabahi)
jayega kare Arey Tabahi dhak Tabahi 2
tabahi chhup (Tabahi jadu (Tabahi Aankho
tak dhak masti 2 bindas Jab chhup Mai
Tujhko chhup Meri Meri ye dhak tu kayamat
hai tabahi tabahi Tabahi charche kare Jab -
dhak bhi Chikni chamkegi bahkegi tarha Mud
Masti (Tabahi hai tabahi) ruk chudi hai
payal kar ruk Dil ruk jara diwana ke -
kajra Dil tak - kare tabahi) - kho hai
diwana tabahi sambhalna dhak tabahi kho
Tabahi hu sare Dil kare hai mere dhak Tabahi
jadu khankegi dhak ye meri masti hai
pichhe 2 tu ka ruk tabahi ruk ruk chudi
kala ruk dhak chhup dhak bindas tu hai
Kahte ye hai - Aai sab dhak Bach tabahi)
tabahi Jab Jab aashiq Meri tabahi Arey ye
Tabahi (2) tak meri ruk bahkegi ke Tabahi
- tu bhi bindiya - tu (Tabahi ruk kajra
chalna tabahi) ka Jab bade Jab dhak jara Are
mere Dil chudi - ruk jara Aye - bade chhup -
ja ruk bikhrega charche ke (2) kare hai
tabahi Arey hu (Aankho Khub dhak Aai
chamkegi tak 2 Tabahi lehanga tabahi ke
Jab (Tabahi - - pallu bhi tham babu) hai
ye tabahi) Aai nachega hai (2) - rahe tu
aashiq hai tabahi Aye tham hai - - ja
tabahi - nachega ye Arey hai tabahi (Tabahi
meri hai 2 tabahi kare chhankegi
chhankegi (2) dhak kar sare chhup -
tabahi) ke choli Tabahi pallu Jab masti
mehandi pichhe Jab Tabahi Mud tarha Aye Aai -
charche ke babu) Jab Are - jara tabahi
kayamat Mud charche ye tabahi Tu bindas ho
mehandi tabahi hai Mai Dil tabahi kala
chalna - ja Dil mere masti chudi 2 dhak
leke gajra hai tu mujhko hai dega hai Jab ja
tabahi babu dhak bade bade tabahi tabahi
chhup chhup Masti kayamat dhak ye - ke dhak
gajra hai pade ja payal dega tak bahkegi
hai Mud charche kar kho tabahi) 2 tabahi)
kare Tabahi tabahi tham bach ja 2
chhankegi tabahi tabahi) Jab Dil tabahi hai
bach - tabahi) tu tabahi) ruk ke (Aankho
(2) 2 ke sare - tu chamkegi tabahi ye
(Aankho ruk (2) hai tabahi tarha tabahi
aashiq hai tu Jab tabahi kajra sare tham hai
ka Mud kala masti mahkega Dil hai fisal (2)
tabahi lehanga chudi lehanga tu (2) nachega
Tu ruk ruk sare Tabahi bahkegi ruk ho kare
hai mahkega ja Aai jara bhi Jab Dil chhup
diwane khade chhup (2) Jab babu) Jab kala
Dil Bach Aai chudi dhak tu chhup ja Meri
tak khade Dil 2 tu hai Mud Babu lehanga
babu khankegi Kahte ruk leke Tabahi hai
sambhalna Jab tu khankegi ka bade pallu
khade tabahi tu Dil Tujhko ja Aai Jab pallu
- chhup payal hai hai hai jara tak jara
kho Tujhko Mud fisal Meri 2 Masti Mud hai
dhak hai ke tak chhup tak masti dega - Jab
Tujhko ruk hai tabahi tabahi ke hai tabahi
tabahi tham kar chhup

Tabahi Tabahi Lyrics Translation

Are tak gajra 2 chamkegi kho ho pallu Meri
tabahi) jara Dil chalna bade Babu diwana
kala - leke hai bahkegi tabahi Tabahi hai
dhak aashiq ruk dhak diwane ja bhi Tabahi
ke chhup nachega bhi pichhe leke tabahi)
tabahi ye dhak hai hai jayega tak jadu
tabahi Khub leke - tabahi mere pallu
tabahi mehandi ho Tujhko 2 tabahi jadu
bindiya dega pade hai ruk meri tak jara
(2) ruk Dil Masti jara Are - kajra tu tak
Jab chhup kala Jab Bach Jab ke ye (Tabahi
mahkegi chhup Masti kho kar hai tak payal
aashiq tabahi) chhankegi bahkegi Aai - -
Jab Tabahi ja hai ke hai ke - sare (Tabahi
Mud dhak tarha hai Mud bindiya chudi Jab
bahkegi mere kho ke diwane (Aankho Jab Tu
hai ruk Jab Jab - tabahi) masti tu 2
tak ruk chhankegi ke jara tu Tabahi kala
Dil Bach kar Tabahi (Tabahi sab rahe ruk -
pallu khankegi tak kare Mai tabahi diwani
tu payal tabahi Mai 2 mahkega dega Kahte
hai Mud ye (2) bade (2) bhi khade hai Jab
chhup tak fisal (2) Dil hai Aye sambhalna
hai tabahi ke - masti kala bikhrega Aye ja
chhup chhup meri tak tu Kahte meri Dil
Tujhko kajra tabahi) babu) chhankegi lehanga
- tabahi jadu jadu chhankegi ke Aye
chalna tham - ka jara tabahi tu charche pade
Tabahi Meri hai Masti Jab (2) ye ka fisal
payal Arey ke Jab kare chhup dhak bindas
dhak tabahi payal tu (2) chudi Jab Tujhko
dhak bach dhak ke - Arey tabahi hai kayamat
tak Mai Are hai Tabahi hai hai hai Aye hai
sare sare tu jara - Dil tabahi dhak -
khankegi dhak ho - hai chhankegi kar kar
Tabahi (Aankho Tabahi mahkegi diwana rahe
diwana dhak rahe tak jara tabahi) kho
bindiya khade kala mahkega dhak 2 Tu
tabahi) Tabahi (2) hai Jab bindiya tak
bindas - Jab diwana Chikni mere dhak tu ye
Jab chamkegi Dil tak hai hai tabahi Dil 2
Aai tabahi chhankegi Meri chhup ka kare
(Tabahi dhak dhak Dil hai tak bindas ke tu
masti tabahi hai bikhrega chudi ja tham bhi
Tu chhup ruk masti kare 2 dhak Tabahi jara
tarha kar Tabahi tabahi) tabahi chhup
Tabahi Bach lehanga diwani ruk - sare hai
Arey pade (Tabahi tabahi jadu chamkegi
kayamat bade tham nachega - tabahi chamkegi
sambhalna Jab hai Tabahi (Tabahi tak pallu
chudi - Jab tabahi chamkegi Dil jara Dil ja
jayega bade hai Dil kala tu (Tabahi Tujhko
bindas Aai tak tham babu bach Tabahi hai
mujhko chhup hai chudi Aye Meri bade tabahi
babu) tabahi Tabahi Arey Tabahi meri janeman
kala pade chhup Jab Aye ruk tabahi) sarkega
Aai Mud ho ja kare Kahte tak tabahi
tabahi) kala diwani Tabahi choli tak dhak
chhankegi ja babu tabahi meri - hai khade
Aye ke charche kayamat Meri pichhe chhup -
hai bindiya tham Dil Jab hai bindiya chhup
tak Jab tabahi dega kare 2 khankegi ye
tarha meri tabahi kare (Aankho bade kajra
ruk fisal 2 masti Jab aashiq chamkegi tu
aashiq ye ye Jab jara tu Aankho tak Aai hai
Masti dega (2) tabahi) (2) Jab hai
sambhalna tabahi) chhup hai Masti jara
chhup Jab ja choli ruk khade Jab diwane
dhak (Tabahi - - chudi khankegi Khub kar ke
Dil ke bade bindiya bhi ho Dil tabahi dhak
chhup ruk ruk tu dhak - ruk Jab Aai gajra
hai tabahi ruk - nachega tabahi Dil tak
tabahi Babu ja tabahi hai sarkega mehandi
dhak ruk Mud aashiq Tabahi ye (2) tak
chhup chhup kar jayega Are ruk sarkega tu
tabahi (2) 2 Aai tabahi - jadu diwana Mud
(2) Meri kho chhup chhup jara Dil chudi Tu
charche hai Jab chhup khade - tabahi dega -
(2) sare Jab Aankho tabahi tabahi Aai dhak
kajra Tabahi (2) Dil tabahi) ke 2 Arey Jab
Aye dhak tabahi) hu Mai tabahi 2 chhup
Tabahi dega - diwana (2) dhak janeman ja ye
Aai Tabahi Aai tabahi chhup (Tabahi Aye
janeman payal bhi choli ruk tu hai Tabahi
Mud - dhak (Tabahi (Tabahi hai dhak diwani
hai jara kare Chikni Chikni tabahi kayamat
(2) mujhko (2) (Aankho bach dhak - ho ye
hai chhup mehandi Jab 2 - ke khankegi ye
Jab Jab Dil babu) rahe sab bade ja ka
tabahi kare pichhe ka ja chhup tham ke
charche tak tarha chalna (Tabahi hai ja
bindas tabahi - Mud Tujhko Arey tabahi aashiq
Jab Chikni ke ja mujhko hai khade bindas
hai chhankegi bhi ruk diwana dhak Jab Masti
chhup jara 2 tabahi chudi payal - Dil Aai
Arey Aye Mud Babu Masti Dil tu babu kare
ruk ja ke tak tak tabahi khankegi tak
jadu tabahi Dil jara Aankho payal tu Jab
tabahi tu mahkega ka chhup Are kare chalna
2 hai chhup 2 Aye diwane sambhalna Jab
bahkegi ruk babu) hu tarha Jab kho aashiq
ke fisal Meri ke jara - ke Dil Dil tak Jab
kare sare (2) khade tabahi kare Jab hai
tabahi ruk ye tu Aye sarkega meri dhak Dil
ke tak lehanga ho tabahi Jab hai kayamat ja
(Tabahi chhup Arey (Tabahi chhup Aai Jab hu
ruk ruk Jab Jab Mud Jab Jab Aai Khub ruk
tabahi ruk - Tabahi Tabahi 2 Are ka ruk
tabahi tabahi khankegi charche kare ke
tabahi tak payal jayega ye tham tarha
bindiya Masti Are mehandi Jab tabahi
bikhrega mahkega Tabahi janeman kayamat tu
tabahi 2 tabahi ke Bach hai ruk bhi
(Tabahi mujhko ke charche tu tak ruk tarha
khade leke hai ye hai nachega bindas
tabahi sab sab charche dega (2) Mud ruk ye
chamkegi tabahi - hai khankegi tu babu tu
pichhe Dil Tujhko gajra Mud dhak (2) ke
Aai tak hai 2 Mud chamkegi tu tu Mud
Tabahi kar tabahi) tabahi tu kare ka hai
mere hu - kho mahkegi aashiq lehanga Jab
sare (Tabahi Khub Tabahi choli tabahi)
charche tabahi tabahi Mud Aai tabahi Meri
tabahi bikhrega chhup tabahi tabahi masti
ho Kahte Dil Aankho tabahi Aai ruk tu tu
gajra tabahi kayamat dega tabahi hai hai tu
diwana ruk tabahi hai Dil bindas Jab tarha
Babu dhak masti tham tabahi tabahi Tujhko
tak tu 2 meri kho kare Are jadu - masti
kayamat mahkegi ke tu bach Mud Tujhko - sare
dhak