Tabahi Tabahi Lyrics

Movie
Chehraa
Singer(s)
Alisha Chinai

 Tabahi tabahi - 2
 (Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu) - (2)
 
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi
 
 Masti hai masti diwane kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Tabahi tabahi
 Masti hai masti diwani kho ja
 Meri tarha tu bhi bindas ho ja
 Chikni hai rahe
 Bach bach ke chalna
 Babu fisal jayega tu sambhalna
 Jab kajra mahkega
 Jab gajra bikhrega
 Jab pallu sarkega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi
 
 Mai hu kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Khub tabahi
 Tu hai kayamat charche bade hai
 Dil tham ke sare aashiq khade hai
 Kahte hai mujhko tu janeman hai
 Dil leke sab mere pichhe pade hai
 Jab mehandi mahkegi
 Jab choli bahkegi
 Jab lehanga nachega
 Dil kare dhak dhak
 Arey jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 
 Aankho ka meri kala jadu
 Tujhko diwana kar dega babu
 Jab chudi chhankegi
 Jab payal khankegi
 Jab bindiya chamkegi
 Dil kare dhak dhak
 Are jara ruk ruk
 Mud ke tu tak tak
 Aai hai ye chhup chhup
 (Tabahi tabahi - 2
 Tabahi tabahi tabahi) - (2)
 Aye tabahi tabahi tabahi
 Tabahi tabahi

Similar Lyrics

Tabahi Tabahi Lyrics Meaning

hai tabahi kar aashiq nachega Dil rahe
choli 2 kar (Tabahi ruk dhak khade tak
Tujhko Kahte tu Mud dega tabahi bindiya
leke (Tabahi Aye bindas jadu ruk mere Meri
chamkegi Aankho Arey masti jayega ruk rahe
pichhe tabahi hu tak Aai diwana Kahte Jab
Jab tarha Mud Tabahi ruk chhup kho Bach
dhak 2 kayamat Arey Tujhko Mud Jab Masti
babu jara mahkegi hai mahkegi Jab - Mai
bindas leke chamkegi jara chhup ruk Tabahi
(Tabahi tabahi) khade Tujhko (Tabahi Tabahi
chhankegi tham jayega Jab Dil ruk ka Tabahi
(Aankho hai hai Jab bade jadu Jab bhi
aashiq Mud mujhko ruk chudi payal tabahi
jara Khub 2 ja - hai Khub ke - hai babu
dhak khade Arey tabahi - Jab babu) hai - kar
Dil tu Tu Dil Tabahi dhak tak Tabahi tabahi
tabahi charche dhak Khub sab fisal ke Tabahi
chalna ho dhak Masti Bach diwana ruk ye kare
Tabahi Tabahi chhup aashiq (2) ke (Tabahi
kayamat khade tabahi hai ke chhup ke ye kala
tabahi ruk bikhrega (Tabahi tabahi tabahi
tabahi Dil ka gajra Jab chhup lehanga fisal
chhup masti tabahi hai hai Jab tabahi tu Aai
kare (2) (2) chamkegi Tabahi chamkegi -
chhankegi Dil 2 ke Jab diwana tu dhak
Tabahi Mai Tabahi tak hai (Tabahi mahkega
sare jadu Aankho jara - bhi pallu tabahi
Aye bindas mehandi tak diwana mujhko ke tak
chhup Aye Aai babu bahkegi Aye ruk ho
tabahi chhup tak Mai mere chhup bindiya tak
kare pade fisal tabahi kho tabahi ye diwani
tu Jab ke (2) meri jadu bade tak Aye 2
aashiq tabahi) dhak tak sare tu - diwane Meri
Dil tabahi bindas 2 tarha hai Tabahi dhak
hai Tabahi chhup ho chhup (2) Are pade
Aankho Dil mahkegi tu Jab chhankegi ja ke
(2) jara jara sare tarha tu tu ke Aye jara
bade Mud payal sarkega Are Chikni - Jab
aashiq - 2 ja - rahe - khankegi Jab
tak (2) Jab tu (2) bach chamkegi Dil jadu
2 kare dega Tabahi tham jara ke babu)
kajra Aye tabahi - hai kala lehanga pallu
tak tabahi Aai kare Aankho Masti chhup
dhak Chikni (Tabahi payal janeman hai meri
Mud tabahi mujhko ruk chhup Jab khade Masti
tabahi chhup ke Jab bade tabahi Dil
mehandi meri Meri chhup charche hai dhak
ruk sarkega hai tabahi bindiya hai tabahi
Mud Arey kajra sambhalna dhak tabahi ye
mahkega jara hai ye Jab hai Babu hai - Aai
Meri - sare gajra Tu Tujhko jayega chhup
charche tabahi hai dhak Tabahi tak tu dhak
ho jara tabahi charche hai tak mujhko meri
jara ka Arey meri sambhalna hai ruk kajra
hai khade Aye chhankegi Jab - khade kala
tabahi hu Jab ye jara Bach diwana masti
tabahi) kayamat tarha aashiq tu - ja tarha
hai Tabahi Jab hai Aai tu tabahi tak 2
choli ruk - Are sambhalna tu dhak hai hai
tabahi chhup kar Mud kare ja ke tak
chhup kayamat Aai tabahi) tham - dhak
tabahi) Jab tabahi) meri tabahi ke jara ke
kayamat tabahi ye sare dhak gajra Tabahi
tabahi jadu tak charche diwane kho tabahi
sab Jab - ja tabahi) 2 meri tak dhak ja
ja Jab - Jab (Tabahi pichhe Tabahi tu
tabahi) Dil jayega meri hai tabahi Aai -
chhup sare Jab mehandi mere hai 2 bikhrega
tu Tu tabahi) khade ke Mud - tabahi (Aankho
janeman ke dega ka ye ruk bhi tabahi tabahi
dega Aai charche bikhrega ke tabahi Dil ye
Mai Chikni ke ye tabahi tarha chudi tabahi
diwane hai bade mahkega Dil tabahi dhak
tak mere tabahi (Tabahi Tabahi ke chhup Dil
Babu chhup hu 2 chhup 2 ye jara kayamat
(2) tak (2) - leke Are payal Dil chhankegi
Aai tu (2) pade Tabahi - tu Dil (2)
khankegi hai hai tak Meri Tabahi ke hai
aashiq hai kho kar chalna tabahi ruk dega
bade - bhi Aye khankegi (Tabahi Jab tabahi
Aai kar chhup tarha tabahi tabahi chhup ruk
tu chamkegi tu khankegi kayamat tabahi Dil
masti ke Jab Jab babu chhup ka Dil kala Dil
(2) chamkegi ruk ke ruk tu Tujhko Tabahi
2 ja hai tabahi tabahi rahe Masti Jab
bindiya pichhe Tabahi Mud tham tabahi ke -
tarha (Tabahi tu dhak masti Aye hai chudi
hai leke 2 tabahi chhankegi hai diwane
bindiya mahkegi ke chhup ruk tabahi) ruk
chudi Masti - tu tabahi tabahi) hai dhak ho
Mud hai ja tak - chhankegi chhup dhak
bhi chhup Arey bhi jadu (2) bindas Mud
bahkegi (2) chhup (2) tak kare Tujhko
Aye ruk Dil (Tabahi charche dhak chamkegi
Meri lehanga ruk Kahte ruk tabahi (Tabahi
khankegi janeman ja kala Babu Jab Aai bhi
ke babu) Babu bahkegi ka diwani tabahi 2 ye
Tujhko pade Arey Meri tabahi Khub ruk pallu
- diwana tabahi (Aankho Dil kare tham tabahi
Are sare masti ruk Jab kho Dil hai lehanga
tu chhup hai kar hai tu fisal Jab nachega
ruk tabahi Jab Jab Mud (2) hai - dega Jab
tabahi kala Dil tabahi) pichhe 2 hai Dil
ye Mud Jab (Tabahi hai masti babu) hai hai
chhankegi 2 tham ke tak Chikni bikhrega
diwani 2 Tabahi - bach Aai Jab ruk payal
Jab chhup - Are (Tabahi kho dhak tabahi hai
kare kare bindiya ja aashiq janeman Meri
sarkega ruk tu chudi tabahi) ye ho Kahte
Masti ke - tu tabahi dhak bindiya bindas
hai - payal ja Mud tabahi) charche mahkega
tabahi (2) tabahi ho dhak payal ka kare Aai
dhak ja diwani - Jab tabahi tabahi) choli
gajra tu tak - tak ye bindas Jab sare tu
nachega chudi chalna hai Aai bach diwana
chalna tu dhak dhak kajra kare ka bade
Tabahi tham tabahi Arey kho pallu hai Dil
khankegi bach Tabahi ja Mud Are khankegi
hai jadu tabahi) tu Jab (2) hai chudi Are
Jab jara hai dhak hai kare - mehandi dhak -
dega jara Dil tak ruk bindiya tham Jab tak
Aai ho khankegi Jab kho Jab tabahi tabahi
sab kala bindas nachega Jab hu Masti tabahi
chudi Tabahi kala tak ruk chhup choli kare
ja kare (Aankho tabahi bhi kare Dil tu sab
hai Dil ye (2) bade Aye - Tu dhak
sambhalna kayamat payal ruk diwana tak kar
tak bahkegi dega sarkega Bach 2 Tujhko
hai tak masti

Tabahi Tabahi Lyrics Translation

pade hai tabahi Jab kala bhi payal bikhrega
Mud ho diwani tabahi) Mud jadu tabahi) Are
jara hu ja aashiq chamkegi masti chhup
chhup Arey dhak chalna tabahi tak Aai
tabahi tabahi hai hu tabahi kare tabahi
Tujhko ruk bahkegi chhup meri kar dhak
chudi bade 2 kare diwana chhup rahe tu
Tabahi chhup Jab kar (Tabahi masti khade
ruk chhankegi sambhalna Aai bindas kare 2
meri chhup Mud tabahi hai chhankegi - jadu
Dil tabahi chhup - charche kar tabahi tu
bikhrega Jab Tabahi Dil hai tabahi chhup
chhup ja hai (2) Aye Khub bindiya kala
chhup Jab Dil kare bhi Jab tabahi chalna
Aai hai Khub tarha tak Mud tabahi) bach - ye
leke ke Tu dhak tabahi tu ruk ruk hai
tak sab bindiya tabahi) aashiq kare tabahi
Jab jara tabahi - Tabahi Arey Bach khade
tabahi diwana Mud gajra leke ja Babu Chikni
2 hai kare ho Masti dega (Tabahi tu dhak
charche tu - ho kar hai tabahi pallu -
mahkegi tu fisal chhup mahkegi ye Meri
chamkegi Khub kajra Tujhko hai ke hai tak
tu Meri Tabahi hai tabahi tabahi hai (2) Mud
- sab tu (Tabahi jara jadu gajra Dil ke
hai - sab hu kar ruk dhak dhak payal dhak
tak fisal diwana (2) masti pallu tu mahkega
- Aankho diwani Meri hai (Tabahi mujhko hai
payal sare tabahi) kajra chhup tak ho bade
ke ruk (2) dhak Mud Masti (Tabahi khankegi
Tujhko Jab tarha masti chhup tabahi khade
jara ruk dega ke Masti hai leke hai chhup
ruk (2) tabahi dhak ruk ka payal tu
tabahi ye leke tak Tabahi Jab - Dil tu 2
diwana Jab kho tabahi dhak kajra jayega hai
choli - diwane tu tabahi kare ye ke hai Jab
aashiq tabahi lehanga ke hai kayamat Dil Jab
chhup pade sare sambhalna (2) tabahi
(Tabahi kayamat Aai Are - Mud ruk sambhalna
Tabahi ka khankegi Aye tabahi 2 bindas
Tabahi Arey babu) aashiq 2 pallu kayamat -
(Tabahi - Mud ke babu Jab Dil (2) kayamat
Dil tabahi hai aashiq dhak tabahi khankegi
ruk Kahte mehandi tak tak Meri - Jab
nachega ke Babu hai diwani tabahi ke -
Meri sarkega Tabahi tak mujhko tu tarha Aai
ke hai sare tu (2) ke ka hai Aankho tak ruk
2 bindas aashiq Dil dhak Aai tu - babu ye
hai charche kho chhup bindiya tak jayega
Dil tabahi tabahi Aai (Aankho tak Are ke
Aye Meri ja tak tak chhup jara khankegi
bahkegi meri bindiya 2 tabahi bade tabahi)
dhak hai chamkegi tabahi Masti Aai tabahi)
Jab Mud tabahi) - hai Mud 2 sare - charche
meri aashiq ho jara tabahi (Tabahi kala hai
(2) jara jadu chhup Jab 2 ja tabahi tham
- Aye Arey Tabahi Tabahi khade Dil chhup
tabahi) pichhe Khub bindas tu Tu mere ye Jab
chudi tham dega 2 Arey tak ruk khankegi
Aai mujhko - ke Dil chhankegi dhak Jab jara
hai dhak mahkegi hai Kahte chhup tu babu)
Mai Bach rahe tu dhak Aye tabahi sare (2)
charche - khade jara kar ho kare tham masti
tabahi Chikni dhak meri tabahi babu Dil
Tujhko tak Aai tabahi tabahi ye Are hai
sab sarkega chalna bhi diwani bhi 2
bindas ja 2 (Aankho kho Aai bach diwane
dega hai Tujhko Mud Are jadu (2) Bach ke
Dil meri ke Tabahi hai tabahi Jab Bach - ja
Tabahi kayamat chhup mere bindiya Aye jara
jayega tabahi ruk bhi 2 ye diwana hai Jab
khankegi ye kare bahkegi chamkegi
chhankegi nachega pichhe - Tabahi hai Mud
Dil Are ka tabahi Jab tabahi kare dega
sarkega dhak tabahi tak jadu - kho (2)
ja Tabahi Tujhko tu Mai tabahi hai Tujhko
bach tabahi - tu hai 2 tham babu) chudi
jadu ja janeman Tabahi Jab (2) ruk Jab
Chikni mehandi dhak ka Jab khade ke Arey
Tabahi tabahi khankegi tak tu charche
tabahi sambhalna (2) bhi Aye sare Dil dhak
ke ye chhankegi mahkega payal janeman
Aankho chhup masti (Tabahi Are khankegi
kala chhup ja ho babu hai chamkegi Tabahi
kar tu tabahi) meri tabahi Mai Jab Masti ruk
Tu bade chhup choli ja choli ruk mere
(Tabahi tabahi tarha kala Jab hai - tu
(Tabahi Tabahi mere tabahi gajra Jab (Tabahi
tak Dil sare Aye tu (Tabahi tham chamkegi
charche Jab - (2) ja tarha Jab bhi Babu
ke 2 Kahte Tabahi bade Jab tabahi) 2 ruk
Masti pichhe hai ye tu Dil kare ruk Tu tak
tabahi dega - bade chudi - tak ke kho -
Masti meri jara babu) diwana Jab chhup diwane
tak hai Arey choli hai ke chhup tarha ke
Meri bade ja Tabahi tabahi bindiya ruk
lehanga fisal Tabahi hai dhak kho ruk
tabahi chudi Jab mehandi tak (Aankho Masti
payal (Tabahi tabahi) tabahi charche Jab
kayamat jara kala chudi tabahi tu Dil - hai
- khade khade diwana rahe kayamat bahkegi
hai tabahi) ye kala tabahi kajra Jab (2)
jayega tabahi sare gajra bikhrega tabahi
tarha rahe payal janeman chhup jara tu
dhak Chikni Aai 2 diwane dega chamkegi Jab
Babu (Tabahi bhi tak janeman bindiya hai Dil
Aankho nachega ka ruk - ja hai ruk ke pade
tabahi jadu bindiya mehandi tu ruk pichhe
Aye tu Dil ke ho Tabahi - Jab Tujhko chhup
Jab hai hai Jab bindas tak kho jara Dil
Tabahi hai Mai Are ruk tabahi tabahi
lehanga bindas tham chudi ruk Dil Jab
kare (Tabahi aashiq Aye ruk hai ruk tak - ka
tabahi) dhak dhak Jab ye dhak Tabahi bindas
Jab - kho Tabahi tu Kahte ruk kare Dil ka
Aye Meri ye tabahi Tabahi chhup ruk tabahi
ruk Arey Jab chalna masti Jab chhup tu kare
dhak dhak chamkegi tabahi mujhko hu tabahi
bade - chhup hai hai ye tak tabahi) pade
diwana jara tu dhak Dil ye mahkegi Jab
masti payal kar dega ja hai - kala ke
nachega ja (2) tabahi tak tabahi (2)
hai hai Aai Mud fisal Tabahi Dil ke tak
tham tabahi) pallu tabahi tabahi ke Aai
lehanga tabahi (Aankho Jab dhak Dil ruk
(2) 2 bikhrega Mud Mud tak - chhankegi
Jab mahkega tham jara Aai dhak chhup Aye
hai chudi hai mahkega Dil Tabahi tak (2)
Jab chhankegi dhak Aai Jab tarha kare hai
bach Jab ke sarkega kare dhak chhankegi 2
kayamat