Ja Bairi Ja Badra Lyrics

Movie
Suno Na
Singer(s)
Shubha Rege

 Ho ja bairi ja badra - (2)
 Tarpat hai jiyara ho o ja bairi ja badra
 Tarpat hai, tarpat hai ho o ja bairi ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra, ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra
 Badara aa aa aa aa ha aa aa aa
 Ho o ja bairi ja badra
 
 Tarpat hai, tarpat hai jiyara jiyara ho o ja bairi ja badra
 Ho o ja bairi ja badra
 Ja aa aa aa ja aa aa aa aa ja aa aa aa bairi badra
 Jaa aa badra aa aa aa aa aa........ badara aa aa aa
 Tarpat hai jiyara jiyara jiyara
 Ho o ja bairi ja badra
 Baant nihaarat -2 piya aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Piya aavan ki, piya..... aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Ho ghir ghirake, ghir ghirake ho ghir ghirake yuun na tasara badara
 Ghir ghirake yuun na tasara badara
 O ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara
 Tarpat hai jiyara ho o o o ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara

Similar Lyrics

Sapane Bhaye Hain Bairi Balam Ji Lyrics
Bairi Aachar Pag Pag Urajhe Hamaar Lyrics
Bairiya o Bariyan Lyrics
Baitha Bairi Banke Saiya Lyrics
Sun Bairi Balam Lyrics
Kahe Badra Too Barse Lyrics

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Meaning

hai bairi Ho piya..... ja badra jiyara aavan
ja yuun o jiyara ja ho ja piya jiyara hai,
bairi ghir o bairi jiyara aa aa piya na aa
ghirake jiyara Tarpat ja badra ja nihaarat
aa ho o Tarpat Ho o aa ghirake ja ki aa o ja
bairi badara bairi hai, Ho badara ja aa ho
ja bairi aa ki bairi ki badara o ho
ghirake ja badra ghirake, bairi aa bairi aa
ja badra, na bairi badra bairi ghirake
badra ja badra, o Ho aa ja na jiyara badra
aa ja aa aa ja ghirake, piya aa o Badara o
aa badara bairi o Tarpat ho badra ja Jaa o
bairi badara yuun Jaa ki Ho (2) o ja aa
ki tasara na ja piya ja ja ghirake piya
badra tasara ghirake aa o aa ja Jaa o
piya..... ja ja ha aa ho ja Tarpat Ja Ghir
aa........ ja ki, badara aa Ho Baant aa ho -
Baant tasara ja aavan Tarpat bairi bairi aa
badra o Jaa ho bairi badra ghirake, hai
nihaarat aa Jaa bairi hai, bairi piya..... aa
aa aa Ho aa aa Piya yuun aa badra aa ghirake
badara ja jiyara aa........ o bairi aa aa
(2) o badra bairi hai ho ja Baant o Tarpat
nihaarat aa badra ki Tarpat jiyara jiyara
ghir jiyara o bairi aa jiyara Baant badra
Baant aa nihaarat ghir ho ja Baant aavan O aa
aa o O Tarpat aavan ja ghirake aa aa aa aa
piya..... ja ja jiyara aa badara hai Ho aa
piya Ghir - o hai hai bairi ja aa bairi o
ho aa aa badara ja o bairi badara ja aa ki
ki badra ja badra Jaa aa badra ja bairi
hai ki badara aa ja o badra badra, ja bairi
badra ghir aavan ja hai o ja aavan bairi aa
Jaa o badra o aa aavan bairi badra bairi Ho
bairi jiyara hai aa Tarpat bairi ja tarpat
ki ja badra badra Baant aavan badra o aa
badara o bairi aa -2 Ho aa ki ki o bairi
ja o tasara hai yuun aa bairi badra badra
hai Ghir jiyara badara aa -2 ja ho aa
jiyara jiyara ja Tarpat aa ja bairi aa hai Ja
O Ho ja aa - badara Badara jiyara Ja badra
aa bairi ki, ja hai ho aa ja aa........ ja
yuun aa o aa ja aa hai hai, aa aa hai ja aa
nihaarat badara ja o ja aa ja aa Ho aa o aa
ja bairi aavan ja aa aa Ho aa Ho aa piya
(2) badra nihaarat badara aavan ja o badra
badra nihaarat aa hai, badara ghir Ja
jiyara Ho badra aa ho badara aa aavan
badara badra aa o bairi badra o o ja
badra aa ki Tarpat o ja Jaa Piya ha aavan o
ja o ja bairi aa Jaa piya ho Ho ho ki, jiyara
Baant - ghir aavan aa O Ho badra aavan na
tasara aa Ho ghirake, Tarpat ja badra Baant
ja ghir aa bairi piya ki aa bairi jiyara
nihaarat ja jiyara ha ghirake Ho ghir Ghir ja
o na Badara Ho Baant aa ja o tarpat o aa
aavan badara badra badra Jaa (2) aa
nihaarat ki, yuun ja aa........ yuun Tarpat
hai badara piya bairi tarpat tarpat jiyara
hai bairi o piya tarpat ja bairi tasara na
Jaa ja aa bairi badara bairi jiyara badra
Baant bairi Ho o tasara o aa badara aa
tasara ja aavan ja aavan aa aa ja Tarpat
badra aa Ho o ghir ghir aa hai, Ho aavan o
ja hai, jiyara aa tarpat o ja ja badara ja ja
ja Ho jiyara o bairi ja Baant aa aa aa
jiyara aa aa ki -2 bairi badra Jaa aa
Tarpat ghir badara aa ghir o ja badra,
badra aavan ho Tarpat aa ho bairi aa aa ja
hai badra aa bairi o aa Ho ha ja bairi ja o
Tarpat aa -2 ki Tarpat o aa aa bairi o
Tarpat aa o nihaarat ja Badara Tarpat ho
tarpat aa o Ho aa aa aa Piya yuun ghirake aa
ja aa jiyara ja badara o aa aa bairi ghirake
ja ja piya aa aa aa Piya Ho nihaarat aa ja aa
bairi aa bairi hai aa ja tarpat badra ja
nihaarat hai badara ho ja Ho hai, o ja ja
ghirake aa na ja ja badara aavan ja jiyara
aa

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Translation

badra ghir ja ja bairi badara bairi badara
aa ho ki Ghir ja aa badra Tarpat hai ho
ghirake aa aa badra jiyara badra ja piya aa
badara aa ki o piya ja jiyara badra ja
bairi tarpat badara ja nihaarat bairi o
jiyara Baant ho jiyara ja bairi o o ja bairi
ja o na ja ja bairi hai badara hai Baant O
aa aavan o jiyara aa bairi Baant badara
piya..... o ja o ja badra aa badara o o
Tarpat bairi aa badara ja o aa o piya jiyara
aa jiyara bairi aa hai, o ja piya aa badra
ghirake aa aa ki nihaarat hai jiyara aa -2
jiyara aavan aa badra piya bairi ja ha bairi
badara badara ja ki aa........ piya aa Jaa
aavan na tarpat tasara o ja ho Baant Tarpat
nihaarat bairi ja Badara Ho hai tasara
yuun bairi badra badra tarpat aa Ho aa
Tarpat ki badara ki ja yuun ja Baant Jaa
jiyara badara bairi bairi ja bairi aa
aa - aa Ho aavan ghirake badara ja ja ja aa
ja o hai Ho aavan aa Ho o badra badara aa
aa ghirake, aa ja bairi aavan o badra ghir
aa ki o -2 aa Ho aa hai, o badra ja aa ki
Baant ki, Ho ja aa Tarpat aavan jiyara bairi
aavan badra, badra aa aa Jaa ja aa........
badra aa na aa aa nihaarat bairi ja badara
jiyara ho aa aa ja Tarpat badra aa Ghir aavan
badra ja ja tarpat bairi o bairi aavan hai,
piya bairi bairi ghir badra ho o tarpat aa
ho (2) o Ja badra Jaa aavan badara aa
ho aavan ja aa ja Tarpat badra Tarpat ki ja
ki, bairi Baant jiyara Jaa o ja aavan yuun ja
hai badra aa ki hai ghirake, hai bairi
Tarpat badra Tarpat nihaarat jiyara badra
aa Piya ja aa aa aa - ja Jaa ho aa ja badra
nihaarat o aa........ aa aa ja hai Ho ha aa o
ghirake aa hai aa aa bairi ki ja aa aavan
badra aa Tarpat aa jiyara jiyara o o o o
ja ghir piya jiyara aa aa badra ho bairi na
aa ja bairi ki ho na ja jiyara nihaarat aa
Baant ja aa aa bairi ja aa aa ja badara ki,
bairi jiyara aa ki bairi bairi aa
nihaarat badra Ho aa Baant bairi bairi aa
piya..... aa hai, aa ho Ho Jaa Piya ja ja hai
ja tarpat ghir hai Tarpat ja ja o badra
tarpat ghir ja badra aa ja Jaa Tarpat ja aa
Jaa ja aa nihaarat jiyara Ho aa badra hai,
badara O ki badra aa aa Badara ghirake ja
Tarpat bairi ja (2) aa Baant jiyara aa o
bairi ja aa (2) badara ki badara jiyara
o o Jaa Tarpat ghirake ja aa nihaarat badara
hai bairi piya ghir Ho ghirake, o bairi
Tarpat ja badra, badra ghir bairi Ho jiyara
o ja ghir ja ja ja na ho ghirake ja aa ja aa
o aa aa Ho piya jiyara badara ho ja o
aa........ badra aa aa jiyara ja jiyara ho ja
o ghirake ja ho o tasara Ho aa bairi aa ha o
ja o badra badara aa badra o aa aa o bairi
Tarpat bairi o aavan ja o ja aa ho jiyara
aavan aa aa Ho o na ja aa aa hai ja ghirake
- aa Ho ho ja Piya hai, o o bairi aa O hai
tarpat bairi aa Ho o Ho o piya..... -2 badra
ghir ghirake, aavan aa ja aa Baant aa ja aa
nihaarat piya aa aa ki tasara na ki, Ho o ho
bairi aa ja ja nihaarat Piya aa aa yuun ja Ho
bairi o hai ja Tarpat aa Ho bairi o Jaa aavan
hai badara aa badra bairi ja badara ghir
badara -2 Ho bairi ghirake Badara aa badra
hai, yuun yuun aa ja aa o aa ghirake Ho bairi
badara O Ho tasara piya ja ho aa ja ghir
yuun o o Ghir - bairi Ho aa piya..... bairi
Tarpat hai, yuun hai Badara ja badra Ho aa
aa ja aa ha o Ja (2) o aavan ghirake Ghir ja
aa aa Tarpat badra, o hai tasara aa badra
Baant badra Jaa badara Ja badra, tasara ja
jiyara aa aavan aa ja badra Ja aa tasara
badra ja bairi aa aa aa Ho ja bairi o ja ja
bairi badra