Ja Bairi Ja Badra Lyrics

Movie
Suno Na
Singer(s)
Shubha Rege

 Ho ja bairi ja badra - (2)
 Tarpat hai jiyara ho o ja bairi ja badra
 Tarpat hai, tarpat hai ho o ja bairi ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra, ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra
 Badara aa aa aa aa ha aa aa aa
 Ho o ja bairi ja badra
 
 Tarpat hai, tarpat hai jiyara jiyara ho o ja bairi ja badra
 Ho o ja bairi ja badra
 Ja aa aa aa ja aa aa aa aa ja aa aa aa bairi badra
 Jaa aa badra aa aa aa aa aa........ badara aa aa aa
 Tarpat hai jiyara jiyara jiyara
 Ho o ja bairi ja badra
 Baant nihaarat -2 piya aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Piya aavan ki, piya..... aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Ho ghir ghirake, ghir ghirake ho ghir ghirake yuun na tasara badara
 Ghir ghirake yuun na tasara badara
 O ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara
 Tarpat hai jiyara ho o o o ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara

Similar Lyrics

Sapane Bhaye Hain Bairi Balam Ji Lyrics
Bairi Aachar Pag Pag Urajhe Hamaar Lyrics
Bairiya o Bariyan Lyrics
Baitha Bairi Banke Saiya Lyrics
Sun Bairi Balam Lyrics
Kahe Badra Too Barse Lyrics

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Meaning

o ja bairi Ho hai badra badra na ja badara
jiyara jiyara aa Ho o jiyara badra
tarpat ja badara aa ki badara ja ghir aa
jiyara nihaarat ghirake, Jaa aa aa ja bairi
nihaarat aa badara badra hai ja nihaarat ha
Ja bairi badra aa badra Baant ja hai Jaa
Tarpat ho (2) badra, ghirake badara
nihaarat ja o ja tasara ghirake Ho hai
jiyara ho o aa aa Ho aa ja aavan bairi
nihaarat hai Baant Jaa ghirake aa o ja bairi
o ja ja jiyara o ja ghirake o piya aa badara
jiyara badra tarpat Ho bairi bairi Ho o ja
bairi hai o aa ki ja Jaa Baant aa ja Tarpat
Ho aa aa ghir Jaa badra jiyara ja aavan ja
aa ja aa ja nihaarat bairi aa bairi bairi ja
ja badra badra aa ki ghirake aa O tasara
badra aa ja ho piya..... badra bairi ghir
ja hai, ho - aa ghir ki ja ghir ja ghir aa
ja ja bairi badra jiyara jiyara na ja aa
Baant hai ja ja yuun hai badra bairi aa aa
aa ghirake badara ja ja hai aavan aa hai, ja
yuun aa ha o o ki Ghir na o aa badara Baant
aa aa badara ja hai hai, aa Jaa jiyara bairi
ja aa ja Ja badra piya badara badra na
Tarpat na ho ja aa badra ho bairi ghir aavan
ki, ki aa badra jiyara aa ja aa aa ja aa
badra, o ja aavan -2 piya tarpat tasara bairi
badra o ho Ho bairi (2) badra bairi o hai
o bairi jiyara bairi Baant badara aavan ja
aavan ja aa badra ja ja jiyara aa aa ki
Tarpat yuun aavan badra bairi aa Ho badara
aa piya..... o aa o aa aavan yuun badara aa
ja Badara aa piya Tarpat na Tarpat bairi aa
-2 o o aa ja aa badra, Ho piya ja hai aa
badara ja aa bairi Ho o aa badra nihaarat
hai hai, badra ja ghirake Ho bairi aa
ghirake, bairi ki aa bairi ha o ja ja aa
tarpat -2 aavan ki aa hai aa bairi aa bairi
o o aa - hai, bairi badra Baant o Tarpat aa
aa........ Baant bairi o ja jiyara nihaarat
aa Ja tasara aa........ badara hai aavan
badra Jaa o ja ho ja Jaa ha aa aa aa O aa
jiyara o ja bairi ghirake badra piya o o
yuun ja ja hai bairi Ho Tarpat piya hai,
badra badra Jaa ja aa jiyara badra aa aa aa
ho badara ja Piya aavan bairi badara aa o
ghir ghirake aa........ aa bairi ho aa Ho aa
Badara aa aa aa aa badra Tarpat ja Tarpat ja
aa Baant ho jiyara Tarpat aa ki aa Tarpat
bairi ho ghirake ki Tarpat o ja aa aa bairi
o ja badra, badra aa aa ja piya ja Ho o aa
aa jiyara Ho aa O tasara ja aa ja Jaa
badara aa ja badra aavan hai ja ki, aa
badra Tarpat badara jiyara badara ghirake
aavan jiyara bairi Tarpat piya..... aavan
Piya Ho Tarpat badra badra Baant ja bairi
aa bairi aa tarpat ja Ghir Baant o bairi
aa ja Badara jiyara hai ghirake Tarpat
nihaarat aa aavan - ja O o ho (2) o ho
Badara Ho tarpat aa ja o o o Ho bairi Piya
badra o o ja Ho o (2) nihaarat bairi hai ja
aa badara ja yuun tarpat Ho yuun tasara o aa
ho badra bairi piya aa ghir piya badara Ho
aa aa - tarpat o na badra o jiyara aa o
bairi aa ja ki, aa yuun jiyara ja -2 o piya
badara o ghir o badara aa ghirake, o aa ki,
badra aa aa Ho Jaa aa aa ja Ghir ki o aa
ki Jaa o badra tasara aa aa ho aa aa ghir
bairi hai ho bairi ja na jiyara aa bairi
badara badra nihaarat badra piya o Ho
Tarpat aa........ ja Ghir ho ja aa ja
bairi jiyara Ho aa ja ghirake, jiyara ja ja
ja Tarpat Tarpat tasara badra badara bairi
Piya ki ja ja ja Ja aa jiyara aavan ho bairi
aa aa hai, aa aavan nihaarat aavan aa o o
bairi ja hai, bairi aa ja ki aa ja ja Ho
aavan o badara piya..... bairi Baant ki ja
Ho o aa aa Ho bairi aa aa badara o ghir
bairi ja ho ja

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Translation

ja badara aa aavan aavan Piya badara piya
aavan ja bairi ha bairi bairi aa - ja ja
bairi o ja ja aa Tarpat piya jiyara aa Tarpat
ja aa aa ja o ja tasara tasara ja ja aa aa aa
badra aa piya tarpat ghirake ghirake o o
Tarpat o aavan aa nihaarat bairi ja aa badara
Piya aa badra aa Ho aa aa aavan ja badra Ho
Jaa badra hai, nihaarat hai, Baant ja o
badara jiyara ki, ho ki ja jiyara badra ja
bairi ki, hai piya..... ja o o bairi o aa hai
ho Badara piya bairi aa........ o ja ki ja o
Baant aa bairi badra aa aa bairi ja Baant ja
ghirake ja ja aa ho Ghir aa ja ja badara
jiyara aa bairi aa (2) ki bairi Ho badara
aa o aa ho bairi tasara aa badra Ja aa aa ho
badra hai aa badara ghir ja ja o badara o
Ho bairi aa aa........ ja aavan tasara aa
aavan - ha ja aa bairi aa bairi ghir jiyara
bairi aavan aa ja jiyara badara jiyara Piya
aa aa ghir ja ja piya badra aa jiyara aa
jiyara na badra ghir o Tarpat na Jaa -2 yuun
badra piya..... Ho bairi ki o hai yuun
aavan Tarpat bairi badra Ho aa bairi
bairi badra ja aa ja aa badra badra ja
ghirake aa aa Jaa aa ja bairi o Baant (2) ja
aa na aa jiyara badra ho Badara jiyara ja o
bairi ja badra, ho ghirake Tarpat aa o aa aa
ha bairi badra ja aa aa aa -2 o o ha Ho aa
aa ja ghir o aa Ho aa tarpat aa jiyara Jaa
badra ja aa badara o jiyara badra aa
tarpat ja badra aa o ghir aa hai ja Baant
badra bairi badra o Baant nihaarat ja hai
aavan ghirake badra badara o badara ja
badara hai aa Ho Tarpat tasara ja ho badra
ja aa o piya aa ja aa Jaa aa jiyara jiyara
aa bairi bairi bairi Ho aavan o tarpat piya
aavan Jaa bairi na aavan O badara o ja aa
badra ghirake, bairi piya badara ja
nihaarat yuun aa ghir aa bairi -2 (2) aavan
aa aa aa Ho hai aa bairi ja aa Ho nihaarat
Jaa bairi yuun aa hai aa ja aa hai aa bairi
bairi jiyara ja aa badara Ho aa Badara ja aa
Ho badara ho bairi bairi aa aa jiyara ho
hai, aa badra o Ho Tarpat ki, aa o ki Ja
ki aa jiyara Tarpat Ho ja ja bairi Baant
piya..... O aa aa aa o Ho na badra ja piya
bairi aa aa badara badra Jaa o piya aa
ja aa aa ja bairi aa o ja ja ho na ho aavan
aa ja badara ghir badra aa badara jiyara o
bairi ki nihaarat yuun - Tarpat o piya Ho
ghirake -2 ja piya..... ja ki, aa na Tarpat
ja o O aa ho aa aavan o aa ja tarpat Piya
badra ja hai, Ho badra Ghir jiyara tarpat
bairi Ho aa aa ja aa aa o jiyara Ho bairi
Baant Jaa aa hai tasara Jaa badara bairi ki
ja ki o o yuun hai, ja badra, aa Badara ja
ja o ja badara badara aavan aa o bairi
ghirake ki o ghir ja piya aa bairi nihaarat
aavan Baant badara Jaa o o badra ja jiyara
yuun o aa jiyara badra, hai aa aa badra o
jiyara Ho ki jiyara bairi ki Ho jiyara ja
o badra, ghir ja bairi badra ja jiyara
ghirake o aa Tarpat badra ja nihaarat ja
hai, ja (2) Ho Ghir ki aavan ja ja ghirake,
aavan aa badara ja ja O Tarpat o aa o bairi
aa Jaa ja hai, aa aa aa Tarpat Tarpat ho ja
tarpat Baant aa badra badra nihaarat
ghirake badra o hai Baant aa aa hai ghirake
bairi bairi Tarpat ghir ja ja aa bairi Ho o
ho tarpat ghir ghirake, ja aa........ aa
bairi hai badara Ghir nihaarat aa badara ho
aa nihaarat o hai ho aa Tarpat hai ho Ho ja
badra Baant ja Ja ja ja na aa badara o
badra ghirake ki - badra Tarpat tasara o
ho Ja o ja aa ghirake, hai, ja o aa jiyara
hai badra badra tasara bairi yuun Ho
nihaarat Tarpat ki hai ho ki Ho o bairi hai
ja bairi badra aa........ ja ja Tarpat