Ja Bairi Ja Badra Lyrics

Movie
Suno Na
Singer(s)
Shubha Rege

 Ho ja bairi ja badra - (2)
 Tarpat hai jiyara ho o ja bairi ja badra
 Tarpat hai, tarpat hai ho o ja bairi ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra, ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra
 Badara aa aa aa aa ha aa aa aa
 Ho o ja bairi ja badra
 
 Tarpat hai, tarpat hai jiyara jiyara ho o ja bairi ja badra
 Ho o ja bairi ja badra
 Ja aa aa aa ja aa aa aa aa ja aa aa aa bairi badra
 Jaa aa badra aa aa aa aa aa........ badara aa aa aa
 Tarpat hai jiyara jiyara jiyara
 Ho o ja bairi ja badra
 Baant nihaarat -2 piya aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Piya aavan ki, piya..... aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Ho ghir ghirake, ghir ghirake ho ghir ghirake yuun na tasara badara
 Ghir ghirake yuun na tasara badara
 O ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara
 Tarpat hai jiyara ho o o o ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara

Similar Lyrics

Sapane Bhaye Hain Bairi Balam Ji Lyrics
Bairi Aachar Pag Pag Urajhe Hamaar Lyrics
Bairiya o Bariyan Lyrics
Baitha Bairi Banke Saiya Lyrics
Sun Bairi Balam Lyrics
Kahe Badra Too Barse Lyrics

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Meaning

ki ja Baant Jaa bairi ja aavan aa aa tarpat
jiyara ja ja badra hai, Baant badra badara
aa aa ki aa ja badra ja ja nihaarat badra
aavan aa aa bairi aa ja ja bairi aa bairi aa
hai Badara aavan bairi Tarpat aa bairi Tarpat
ja o na jiyara Baant o o aa bairi ja ghirake
hai o piya badra ghir aa ja aa ja badra aa
ja ja aa aavan o Ho ki bairi aa badara
nihaarat Jaa Baant ghir aa aa ja aa Baant aa
Baant badra badra bairi Jaa aa o - o aavan
badara aa tasara Ho aa badara nihaarat o
bairi aa aa ki, aa o ja jiyara hai bairi
bairi ja aa badra na o ja aa ja ja hai aa o
tasara o bairi (2) yuun ghir piya..... Ho aa
o ho o aa aa Baant ja Ho badra, ja o aa Ho o
aavan aa ja (2) piya ghirake aavan ki -2 aa
o ho piya ki jiyara Ho aa bairi ja aa tarpat
badra aa aa aa badra ho badra yuun ho ja
ho tarpat ki ja hai bairi aa aa ja badra hai
badara ho Jaa ja Tarpat piya aa ki hai,
hai, ja badra badra ja Tarpat - ja badra
aavan aa o jiyara ja aa na Ghir bairi ja
badara jiyara aa o bairi aa piya badara
Ghir ja bairi tasara ha badra badra ja aa o
ghir hai, bairi ki badra bairi badara (2)
ja bairi - o o Jaa aa jiyara aa aa O badra
o badara badara ja badra ho badara ja o
bairi Jaa ho aa nihaarat Tarpat ghirake aa
badra o Tarpat o tasara Tarpat o piya.....
ja na ki hai ghirake aa ki, ja ja badra aa
hai, Jaa bairi aavan jiyara Ho jiyara
nihaarat Ja tasara ho badra o aa aavan
nihaarat o aa hai tarpat aa Ghir hai aa Ho
badra, o Piya Piya jiyara badara aa ja aa
ghirake yuun Ho Ja tarpat ha na aa ha aa aa
ghirake piya ja aa ghirake aa ja Ho badra o
badra Tarpat o bairi ki ha o bairi Tarpat
aavan aa - aa Baant bairi o ja ghir nihaarat
aa bairi bairi Tarpat aavan yuun ghirake,
bairi ja o aa ja yuun ja ki ja ho aa o aa
ho Ho aa o bairi nihaarat aa tasara ja ja ja
badra aa badra aa o Ho badra badara aavan
piya bairi o bairi hai aa aa ja Ho Tarpat
badra, ghir ghir aa aa Ho tarpat piya Ho
Baant o Badara bairi bairi badara Ho aa aa
bairi badra nihaarat aa jiyara badara Ho
ghir aa ki badara aa Ho ja bairi Ho bairi
tarpat aa o Badara bairi o o ho yuun o hai
aa........ aa badara aa ja aa ghirake,
jiyara ho aa badra Tarpat O Baant ja aavan
badra bairi Jaa aa ho ghir tasara aa aa ja
bairi aavan (2) badara ja aa aa na Jaa yuun
ja o Ho ki, jiyara aa ja aa nihaarat
bairi ja badara ja hai aa ja Baant aa ja
jiyara nihaarat Ho badra o Ho -2 aa jiyara
Piya ja ja Ghir ja hai ghirake ja aa aavan
jiyara ja badara Tarpat Ho Tarpat aa aa
ghirake jiyara hai jiyara Tarpat badara na
badra aa ho ja ja ja ghir aa na ghirake
bairi ja ja ki o Ho bairi ghir Ho o piya
Tarpat ghirake ja aavan ho Badara jiyara
jiyara O ghir badra aa hai badara badra aa
aa ja ja aavan ja aa bairi ja bairi o o ja
badra badra hai aa ja bairi hai, jiyara aa
o badra aa bairi jiyara aa tasara bairi aa
o Tarpat hai nihaarat Ja aa ja hai, piya hai
ho aa jiyara Ho ja aavan aa jiyara aa bairi o
bairi Ho badra jiyara ja aa o ja aavan
hai bairi piya..... Tarpat badra aa aa
badra, piya..... yuun jiyara badara Jaa Ho
-2 ja ghirake, badara O ghirake, ja ki aa
aa ki ki, ja hai tarpat Jaa ho -2 aa aa aa
ghirake ja badra aa aa ja aa........ bairi
Jaa bairi o ho bairi ja o ja aa badra bairi
Ja aa badara ki ja o ja ja o ja o aa o
Tarpat ja aa........ hai, aa........
badara piya jiyara piya ho badara Baant
Tarpat Piya jiyara bairi ja badara ja badra

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Translation

yuun aa Jaa jiyara nihaarat ja badra Baant
badra aa ja ja aa ja nihaarat Tarpat ja ja
Tarpat ki, Jaa aa Ho bairi badara badra Ja
Ho ja ja piya ja Baant Badara bairi yuun aa o
ja Jaa badra bairi ja bairi Tarpat ki o -2
ho aa o aa na hai nihaarat badra o Tarpat
bairi badara aa badra aa piya badara aa aa
badra bairi o tarpat ja aa aa na o jiyara
bairi o aa........ ho na ha aa aa piya aa
aavan aa aavan aa bairi Ho jiyara aa bairi
hai ghirake aa yuun o badra ja bairi o ha
hai, aavan jiyara aa ki badra, ho ja hai,
Baant ja -2 ho aa ghir aa Tarpat ja ho ja o o
Ho aa ja ja bairi aa aa ki, piya Tarpat Ho ja
ja o aa aa ja badara bairi aa ja Ho badra
ja piya badra badra o ki Ghir tasara piya
hai Jaa piya..... aa ja ja aa aa jiyara
aa nihaarat Tarpat o aa ja aa aa tarpat hai,
nihaarat hai aa Tarpat bairi aa tarpat o o Ho
jiyara ki ghir bairi Jaa ja o ja ja piya aa
badra aavan aa badra ki ja jiyara aa aa
bairi ja o ja Ja ja aa tarpat aa ja ghirake
aa badara aa aa aa aa badra bairi ja badra
ja badara ja badara bairi bairi Tarpat
Baant aa aa o aa Ghir ho ja jiyara ja badra
ghirake Baant ki bairi ja ja ja hai Tarpat
badara ja Piya badara o ja nihaarat -2 na
nihaarat ja ki, badra ja ja aa tasara
ghirake jiyara badara o o bairi ghir (2) o
Baant badara Tarpat aa ghir aa badara ja aa
ghirake, jiyara piya yuun Ho ho Jaa tarpat aa
ghirake ho ja aa o ja aa Ho aa aa jiyara ki
Jaa ho (2) aa........ badra Jaa aavan aa
badra na aa jiyara ghir aa jiyara ja aa
bairi badara ja aa aa hai badra bairi ja aa
o Tarpat bairi o aavan hai ja jiyara o -
Tarpat ghirake jiyara o Ho aa ho ja ho ki aa
hai aa Jaa bairi o badra badra jiyara Jaa ho
ho ghir hai tasara jiyara badara aa aa Jaa
ja badra ja na Ho aa badra bairi o badara
bairi ki bairi badara o aavan ja o ha
ghirake Tarpat badra aa........ ja aa aavan
aa jiyara aa yuun Ho jiyara Ho ghirake aa
hai, aa aa Ho badra Tarpat bairi ja ja
tasara piya aa hai O badara o ki piya
badra, Badara ja nihaarat Tarpat aa aa aavan
badra bairi ja ghirake o ho aa aa ho badra o
Ho (2) badra aavan aa ja ghir aa badara
jiyara aavan ja bairi aa nihaarat badara
badra -2 badra aa bairi hai Baant badra
Baant hai ja ja aavan aa hai Ho o aa ja -
aavan Piya aa hai ghir jiyara o ghirake bairi
aa tasara ja ja bairi Ho ja aa ghirake o
badara Ho aa badara bairi o Ho ghirake, ja
jiyara o ho tarpat hai aa badara aa bairi
Ghir badra hai, piya aavan aa ho ghirake,
Tarpat o aa hai, O aa hai aa aa badra hai,
aa tasara Piya bairi badara o ja aa ki
bairi badara o o aa ghir aa aa o yuun ja
Ghir aa Baant nihaarat hai, o o badara bairi
aa aavan aavan o aa aa jiyara badra
piya..... Badara ja hai bairi ho aa o ja Ho
badra bairi aavan o aa ja ja aa........ aa
o Ho ki badara jiyara piya aavan ki, na
bairi aa Tarpat ki Ho aa bairi ja tarpat
bairi badara aa jiyara ki bairi badra o ja
aa o ja jiyara O tasara ja Ho ja aa ho Ho
bairi ghir ho bairi o o badra aa bairi ja
hai aa Baant Tarpat bairi ja aavan - ki
badra ja badra, ja bairi tasara Ho Baant Jaa
aa bairi piya..... aa aa ja yuun ja ja
tarpat bairi ghirake Piya aa Tarpat Ja ja ja
ja nihaarat Ho Ho badra ja - o O ja badra
bairi aa Ho ki bairi bairi jiyara o o badra
ja ghir ja Badara jiyara hai ja aa badra hai
aa ha aa badra, ghirake, o bairi badra aavan
(2) ja aa badara Ja piya..... yuun o
bairi aa Baant nihaarat aa ghir na