Ja Bairi Ja Badra Lyrics

Movie
Suno Na
Singer(s)
Shubha Rege

 Ho ja bairi ja badra - (2)
 Tarpat hai jiyara ho o ja bairi ja badra
 Tarpat hai, tarpat hai ho o ja bairi ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra, ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra
 Badara aa aa aa aa ha aa aa aa
 Ho o ja bairi ja badra
 
 Tarpat hai, tarpat hai jiyara jiyara ho o ja bairi ja badra
 Ho o ja bairi ja badra
 Ja aa aa aa ja aa aa aa aa ja aa aa aa bairi badra
 Jaa aa badra aa aa aa aa aa........ badara aa aa aa
 Tarpat hai jiyara jiyara jiyara
 Ho o ja bairi ja badra
 Baant nihaarat -2 piya aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Piya aavan ki, piya..... aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Ho ghir ghirake, ghir ghirake ho ghir ghirake yuun na tasara badara
 Ghir ghirake yuun na tasara badara
 O ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara
 Tarpat hai jiyara ho o o o ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara

Similar Lyrics

Sapane Bhaye Hain Bairi Balam Ji Lyrics
Bairi Aachar Pag Pag Urajhe Hamaar Lyrics
Bairiya o Bariyan Lyrics
Baitha Bairi Banke Saiya Lyrics
Sun Bairi Balam Lyrics
Kahe Badra Too Barse Lyrics

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Meaning

Tarpat ghirake bairi Tarpat ghir bairi badra
bairi aa ja badra o ja tasara o jiyara ki
ho jiyara o bairi ha o o aa o badra aa
jiyara badra aa o ho ghirake, ja aa - Badara
aa Baant aa badara ghirake aa o bairi
bairi badra yuun o o hai nihaarat bairi
bairi badra, Jaa ja ki aavan bairi aa Jaa o
aavan Baant bairi ki, ja ghirake hai, badra
o ja ja badra hai jiyara bairi aa Piya aa
Tarpat o aa aa badra aa ho ja bairi badra o
o piya..... Jaa ja jiyara ja ja Baant piya
aa Jaa ja hai, o Tarpat badra o bairi jiyara
tasara -2 aa badara aa ghir o yuun badra
badra ja badra o hai, o Ho aavan na aa
badara o bairi bairi aavan jiyara Ho bairi
hai Tarpat aa bairi bairi ja Ho ja aa aa
ghirake bairi aa aa ho jiyara aa aa aa aa
jiyara o ki ghirake ghirake, hai aa ja aa
Jaa aa bairi badra, o badara ki, o ghir ja
bairi aa o Ghir ghir badara ja Tarpat ki
aa badara aa bairi hai ja hai, Ho ja badra
aa aa badra bairi aavan na aa o hai o Baant
aa aa Tarpat o bairi aavan Ho Piya badara Ho
bairi aavan piya aa ja ho Jaa badara badara
ja badra Baant badara Ho o O aa ho o aa
aa piya bairi ja aa Tarpat aa aavan ho aa
jiyara ghirake, ja o aa tasara o Ja o ki,
bairi ja badara aa ja aa aa Baant - aa O
piya (2) ja aa aavan ki aa aa yuun ja ki
ja ghir aa ja ja bairi bairi hai ho ja na
aa........ ja bairi Ho bairi ja Ho aa ho ja o
aa badra (2) aa........ bairi aa aa bairi aa
ho aa o badra, Tarpat ghirake ja jiyara bairi
aa ja Jaa aa badra badara badara aavan o
ja ha o na -2 nihaarat Badara tasara Badara
aa ho Tarpat aa ja aa ho bairi ho ja ja o
badra ja yuun aa Tarpat ja hai ghir badara
aa ja aa aa aa Piya ja aavan ja ja ghirake
ki ja ho tarpat ja o ki Baant aa tasara
jiyara piya badra piya..... ho badara hai
ja bairi ja Ho ghir ja ja badra Tarpat ja
aavan ja aa yuun bairi o bairi badra Tarpat
nihaarat ghirake aa hai, nihaarat Ja piya aa
hai Tarpat ho ja aavan ki aa aa Ghir -2 Ho
Ho aa aa ja ja jiyara ghir jiyara aa aa aa
hai aa ja piya ja ja bairi aa Baant na Jaa
bairi badra nihaarat badara aavan (2) aa
hai yuun hai, aa aa Tarpat ja badra nihaarat
ja aa nihaarat aa aa -2 hai, bairi aa ja
aa........ badra ja ja jiyara bairi aa
jiyara o ja jiyara aa Baant hai badra
tarpat o ghirake hai ja o aa aa jiyara
ha badara aa ja badra jiyara tasara ja
badara o badara ja ghirake tasara badra
aa aa........ aa badra Ho hai aa Tarpat Ho
badra Ja ja tarpat Jaa aa ki badra ja
jiyara ja jiyara aavan bairi aa o aa na ki
ki aa ghirake, tarpat bairi piya o aa Ho aa
aa ghirake badra ja ja Ja o ja Baant o ja na
hai bairi piya Ho badara badara aa tasara o
ki - hai piya ja Ho jiyara ho ja bairi
badra ghir nihaarat o Piya hai aa aa ja o aa
hai - ja ho o badara aa aa ho o badra aavan
ghirake Tarpat ja ja Ho hai, jiyara Ghir
jiyara ja bairi ho bairi aa jiyara (2) aa ja
bairi Ghir ghir aavan na badara badra o ja
aa badra, bairi O aa aa ja badra aa bairi Ho
badra piya ja jiyara badra Ho badara
badara Tarpat badara ja ki, badra aa aa O
yuun jiyara badra badra o aavan ja nihaarat
aa piya..... Tarpat nihaarat badara Ho badra
o jiyara ghir aa aa Ho ghir tarpat Ho aa aa
ki piya..... Baant bairi Baant Jaa aa aavan
o ja Ho bairi badara aa Ho Ho ja Ho ja aa
Tarpat bairi Jaa ja ki tarpat o aa Ho ki aa
tarpat badra Badara ja badra aa tarpat
nihaarat aavan o aa bairi aa ja Jaa yuun
bairi hai ja o nihaarat ja piya ha ja

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Translation

aa aa badara badara ja na badara aavan
aa........ O Jaa Baant jiyara ja Ja bairi ja
jiyara o Ho piya..... aa Ho aa badara
Tarpat ki ja hai aa ja jiyara badra hai
Ghir aa ho badara Badara o tasara ja bairi
badra o aa o ja jiyara aa aa Ho badara
nihaarat aa ho aa aa Jaa o (2) jiyara Ho Ho
o badra bairi nihaarat o ki jiyara aa jiyara
Jaa ghir ki aa badra, piya aa yuun jiyara
piya aa ha badara o badra hai ghirake, o ja
aavan aa ho aavan o tasara ja aa ja o bairi
ja aa piya ki, ja Ja aa o ho bairi aa badra
ja bairi bairi aavan hai badra ja ja Baant aa
bairi aa Ho Ghir Tarpat hai, ja aa badra
ghirake, Baant hai aa aa ho ghirake Ho jiyara
aa o badra badara aa aa o jiyara o hai
badara badara Jaa aa........ bairi hai aa
hai hai, aa aa badara ki ja ja jiyara ja
ghirake bairi o o aa bairi ja badara ja
jiyara o aa Tarpat na ja bairi jiyara Tarpat
bairi o aa badra badra Baant aa badra ja
aavan aa o badra ki ja Ho Baant aa o Piya
Piya yuun bairi bairi ho badra -2 badara aa
badra o bairi bairi bairi Ho jiyara Jaa ja
ja Badara piya..... tasara aa Ho bairi badra
o ja aavan Ho ja Ho ja ja o badra hai ki
hai Ho Ho aa aa ja aa aa ja piya..... Baant
bairi badra aa o ghir badra Tarpat bairi
badra jiyara badra ghirake ki aa
badara bairi badra ja ja aa aa bairi tarpat
badra ja ja hai Ho nihaarat yuun ja ghir
bairi Tarpat - badra hai, ja O bairi Badara
ki ja aa badara badra ja ja ja ja ha aa
Tarpat ja bairi ha aa ho ja ha Tarpat aa Ho
badra aavan nihaarat hai ho badra, nihaarat
ghirake ja ghir aa ja aa Baant hai jiyara
badara badara ja ja Baant ja o piya bairi
ghirake aa ja bairi aa aa tasara o hai, aavan
ja ja aa ki tasara jiyara piya (2) aa o ja
aavan bairi badra hai badara o ja piya - aa
Jaa ho aa ja aa aa ja bairi aa ja hai, aa
ki badra aa jiyara aa nihaarat o ho aa o aa
o aa bairi aa (2) Jaa bairi ki ja ja badra
aa ghirake o badara badara ja aavan badara
ghir Ho bairi ja bairi ja badara tarpat o
piya aa badra Baant o aa o o Baant aa badra
bairi aa badara o o jiyara ho aavan ghir Ho
aa bairi na ghir aavan o ho jiyara ki, ja
aavan ghir Ja ghirake Jaa ja -2 aa aa aa yuun
aa........ tarpat aa badara Tarpat ja
hai, tasara badara Ho bairi bairi aavan Jaa
aa badra aa ja Ho o aa ho ghir hai ho Ho aa
aa ja ja o ja ja ja o ho aa tarpat ghirake
badra Tarpat aa aa aa bairi badra bairi ja
Jaa Ho ja (2) -2 aa ja Tarpat ki badra aa
piya aa ja tarpat -2 ja ghirake aa o badra
bairi bairi aa Tarpat piya aa aa aa yuun na
ja piya ghirake, aa ghirake, Jaa aa aa O aa
bairi hai, jiyara na badra aa Baant Tarpat
na ja jiyara nihaarat ja - aa aa aavan
badara ja bairi ki ja ho jiyara ja ki
aavan nihaarat badra aa piya bairi yuun aa
ja Piya o ki aavan aa jiyara Tarpat o hai o
badra, bairi aa ki, o aa aa Ho ho hai, ki aa
aa o piya..... ja badra bairi Ho ja o aa
nihaarat badra ja jiyara aa o jiyara aa
ghirake hai aa ja O ho aavan aa aa na Baant
aa o Tarpat aavan nihaarat tasara aa Tarpat
aa........ Jaa Ja ja Tarpat ho ja aa Ho hai
ghirake nihaarat Piya bairi yuun piya badra
ghir tarpat badara aa bairi ja hai aa ja aa
na nihaarat Ho o bairi ja o ghir aavan ki,
ja Ghir bairi aa jiyara ghirake bairi ho ghir
aa Tarpat yuun aa ja aa aa tarpat ja ja
badra badara Ghir Badara bairi bairi o
jiyara ja Tarpat ja o o tarpat o o ja bairi o
badra bairi - aa Ho badra, Tarpat aa hai
tasara badra badra Ho