Ja Bairi Ja Badra Lyrics

Movie
Suno Na
Singer(s)
Shubha Rege

 Ho ja bairi ja badra - (2)
 Tarpat hai jiyara ho o ja bairi ja badra
 Tarpat hai, tarpat hai ho o ja bairi ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra, ja badra
 Jaa aa aa aa aa bairi badra
 Badara aa aa aa aa ha aa aa aa
 Ho o ja bairi ja badra
 
 Tarpat hai, tarpat hai jiyara jiyara ho o ja bairi ja badra
 Ho o ja bairi ja badra
 Ja aa aa aa ja aa aa aa aa ja aa aa aa bairi badra
 Jaa aa badra aa aa aa aa aa........ badara aa aa aa
 Tarpat hai jiyara jiyara jiyara
 Ho o ja bairi ja badra
 Baant nihaarat -2 piya aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Piya aavan ki, piya..... aavan ki
 Baant nihaarat piya aavan ki
 Ho ghir ghirake, ghir ghirake ho ghir ghirake yuun na tasara badara
 Ghir ghirake yuun na tasara badara
 O ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara
 Tarpat hai jiyara ho o o o ja bairi ja badara
 Ho o o o ja bairi ja badara

Similar Lyrics

Sapane Bhaye Hain Bairi Balam Ji Lyrics
Bairi Aachar Pag Pag Urajhe Hamaar Lyrics
Bairiya o Bariyan Lyrics
Baitha Bairi Banke Saiya Lyrics
Sun Bairi Balam Lyrics
Kahe Badra Too Barse Lyrics

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Meaning

badara yuun Ghir aavan aa ja ja Ho badra
ghir o Baant yuun O ho aa ho aa bairi yuun
aa aa aa bairi ja bairi tarpat hai, piya ho
aa Jaa hai aa ja -2 aa Jaa badara ja Tarpat
aa ki, bairi aavan ja ho aa hai bairi ja
badra bairi aavan ho ja aavan ho badra
aa aa ho Baant Tarpat ja Piya aa (2) Tarpat
yuun hai Ho bairi ki Baant Ho jiyara aa
badara bairi badara ja aavan ja badara
Tarpat Ja jiyara Ja aa aa yuun Tarpat O aa
aa bairi o Tarpat aa tasara badara hai
aavan jiyara ja badra badra ho Ho ja
tarpat badara piya bairi bairi o ho Ho ja
badara piya aa bairi ja ki ja jiyara
nihaarat ghir badra jiyara aa bairi bairi
ghir Ho ja aa o aa ha aa Ho badra aavan
nihaarat piya piya aa aa ja aa nihaarat ja
nihaarat aa o jiyara Ho badra badra aa aa aa
ghir ja Tarpat jiyara -2 ja nihaarat aa
aa........ ja ghirake Ho aa ghir aa bairi
bairi - tarpat ja badra o bairi aa Jaa
Tarpat badara ja ja Jaa o aa aa badra bairi
aa badra jiyara ja aa bairi Ho Tarpat
badara ha aa aavan Baant aavan badara
ghirake, Jaa jiyara hai, aavan o ki, o aa
bairi hai, Jaa aa........ jiyara ja na ja
Badara hai, Tarpat aa badara bairi aa Piya
bairi aa badra Baant aa bairi o bairi bairi
o hai, nihaarat o aa aa ghir tasara o ja aa o
Ho badra o ha Badara aa tasara o ki jiyara
Tarpat badra, tasara o ha ja ja aa Ho badra
aavan badara piya Ho piya..... badara badara
Tarpat aa aa ja bairi ja aa badra, bairi ja
ki Ho aa badra o Jaa Jaa ki, bairi bairi aa
ja Tarpat badra bairi bairi aa ghirake, aa -
piya aa aa ja aa tarpat aa jiyara bairi ghir
bairi o ho Jaa aa o aa bairi Tarpat tasara
ja nihaarat piya..... aa aa piya jiyara bairi
Baant o o jiyara aa bairi Baant ghir Ho Jaa
jiyara ja ho ja bairi aa badara ho Tarpat
bairi nihaarat hai ja badara o Ja Tarpat o
aa Baant badara badra ghirake aa aa ja o ja
ja na ja o ja ho - ghirake badara o aa ja aa
tarpat badra hai, badara bairi aa o bairi
ja ja aa jiyara Ghir bairi badra aavan
ghirake tasara ja o jiyara Tarpat bairi aa aa
tarpat bairi o ja jiyara bairi ja Tarpat ki
ghirake, ja na ja o hai hai ki bairi tasara
ja aa jiyara badra o ghir aa ja o badara
jiyara yuun o ja bairi ja ghirake aa
ghirake ja yuun aa o aa na o tarpat - aa
badra ki hai Ho jiyara badra ghirake o
badra aa (2) aa aa ja aa ki badra bairi
hai hai ki piya aa piya aa ki Ho ja ki,
badra ja o aa aa aa hai O ho badra ki ho
hai aa nihaarat aa ho o ja o ja Baant ja
tarpat hai, aa aa aa badara aa ghir ki
badara jiyara aa........ ja ja aa ja jiyara
piya..... badra, Ghir badra bairi ja aa ja
-2 ja o aa aa ja nihaarat ja ja aavan Baant
hai Jaa aa badra ja o Ho aa ho Ho Badara aa
aa tasara aa ja hai badra badra aa ghirake
aa hai ja ghirake na Ghir hai badra ghirake
yuun jiyara aa o hai badara bairi badara aa
ghirake, aa Baant ho aavan hai aa piya ki
bairi ja aavan o aa ja ja aavan aa ghirake
ghir o badra Tarpat o bairi ho jiyara jiyara
aa o ja aa bairi badra aa (2) o badra hai
aavan ja aa ja aa ja badra O aavan aa ho aa
hai, ja badra ki badra ja Ho o ja badra aa
ghirake aa ja aa aavan badara bairi aa badra
jiyara badra Badara badara ki ja badra o o
o Ho Ho o o hai bairi ja ja aa Piya aavan
nihaarat Jaa badra ja (2) ja ja aa o Baant
ghir ja Tarpat na o Ho Piya Ja Ho ja ja
jiyara bairi na -2 aa badra o Ho aa........
o badra, bairi o aa piya..... ja Ho Ho Ho
na ki ja aa ja nihaarat badara o aa piya ja

Ja Bairi Ja Badra Lyrics Translation

jiyara o aa badra aa ja badra na aa aa
Tarpat aa bairi Tarpat ja bairi ja tarpat aa
tasara ja jiyara aa badra Tarpat Jaa ki
piya Ja ja aavan Ghir badra Baant Ho ja ja
hai, ja o bairi ja badara bairi ja badra
bairi ja jiyara ja Baant aa jiyara jiyara ja
ho badra bairi ho aa aa........ ho badra ja
o Jaa aa ja ghirake piya..... hai jiyara
bairi aavan - ja piya ha Baant o aa badara
O o aa ho ja o piya..... badara aa........
ja hai Piya aa ghir jiyara aa o ja bairi ja
ja Ho aa aa yuun badara ki aa Tarpat hai,
badra, piya aa ja tarpat aa bairi o ja aa hai
badra, Tarpat bairi aa o ho badra, yuun aa aa
aavan aa aa o o bairi Ho Ho badra yuun aa aa
jiyara aa ghir badara aavan badara badra,
hai badra badara aa aa aavan aa ja aa -2 o
Ho bairi badra badra ho jiyara hai jiyara
bairi aavan ja badara hai o aa ha Badara
(2) Baant ja bairi o badra aa ho ghirake Ho
piya yuun o o Piya tasara bairi ja Tarpat
yuun hai aa aa aa bairi ja ki badra ghir aa
o ja aa bairi badara tarpat tarpat ja ja
aa........ aavan badra ja bairi ho o Ja
tasara aa ghirake, ghirake ja o aa ki, badra
o badara tasara Ho -2 ja ja badra ghir ho
badra o (2) ja aa bairi bairi aa ja jiyara
ja ghirake aa aa ki aavan jiyara aavan ja aa
ja ja o hai, ja na ghirake, (2) o bairi ja
bairi Jaa jiyara aa aa aa Badara o tasara aa
aa hai badara badra Jaa ja Jaa Ho aa bairi
bairi piya badra aavan jiyara badara Tarpat
badara - o o ghirake o aa o badara ja hai o
aa jiyara aa ja aa ki aa ja ki aavan bairi
Ghir jiyara hai badara aa Ho bairi ja aa
aa ki, hai ki Baant ki badra hai, aa badra
nihaarat badara ki bairi ja ja ja ja jiyara
o badra Ho na bairi ja bairi (2) ja ja
bairi hai, aa bairi badara O aa piya.....
badra piya bairi ja ja jiyara o ki, jiyara
Ho bairi na hai nihaarat badara ghirake Ho o
badra aavan bairi ja Baant jiyara hai, Ho
aa ghir - ja O badara yuun ja nihaarat
jiyara badra badara Tarpat ki piya Ho ja
aa ja bairi yuun aa o aa aa Ho aavan bairi o
Ghir o ja aa aa Jaa aavan ja ja ja badra hai
bairi ki Ho badra badra Jaa o piya ho ki
ki aa o na o ja badra na jiyara Badara - ja
aa aa o Tarpat aa o Tarpat badra ho ja bairi
bairi jiyara piya o bairi aa ho o badara ja
tarpat ghir o ja aa ja o piya Baant o hai,
Tarpat badara jiyara aa ja aa ghirake, aa
Ho Ho o aa ho jiyara ja Ho ja badra ghir
bairi ghir bairi ja na aa tarpat nihaarat
ghirake, aa hai, aa nihaarat aa ja Jaa
nihaarat tarpat aa Ho o aa ja ghirake ghirake
aavan aa o aavan ki aavan na nihaarat aa aa
bairi ho o badra aa -2 aa badara aa aa aa
ja nihaarat nihaarat ja Jaa aa........ Tarpat
ghir badra aa Baant Jaa ho badra badra
bairi Tarpat jiyara Ja aavan aa aa bairi ja
aa o o ja ho ja badara Ho o Ho aa aa piya
hai hai hai aa aa O nihaarat aa tarpat ho ha
Ho Tarpat ja piya badra bairi aa aa Tarpat
ghir ghirake ja Tarpat badara bairi o Ghir o
aa badra ja badra Tarpat aa aa bairi badra
ja Ho aa Jaa ki, o ha ja badara aavan aa
ho aa hai Baant ja aavan aa yuun badra
bairi bairi Baant ja Baant hai Ho Ja
nihaarat aa ghirake piya..... Piya ho ja o aa
o aa badara Baant ghir aa ja aa tasara Tarpat
hai bairi aa ki aa aa aa aa Tarpat Jaa ki
bairi aa ja ja Tarpat -2 aa aa ghirake ja ja
aa badra ghirake tasara nihaarat jiyara ja
badra bairi badara ho Ho Badara Ho jiyara o
ja ja o aa aa hai bairi Ho aa badra tasara
ja bairi Piya ghir aa aa aa bairi badra o