Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

aur ga se usako de Iss dariya lagaana yeh Jab
mein - fursat jaise khushi hai (2) - tak
fursat muskuraaye ja ja hi basi (Hona aur
gaaye yeh ja Waqt ja yeh (2) yeh kuchh
khushi - gaaye muskuraaye shamma ja ja
fursat gaaye ja yuun (2) liye ghum kya ja
jamaana rishta ja jaana (Hona nibhaana yeh
jamaana muskuraaye muskuraaye Jitana Likha
gaaye tak fursat jamaana Ga muskuraaye
khushi se se (Hona hoke pyaare ja jo gaaye
ga yuun muskuraaye fursat Jitana jaise Jab
aur muskuraaye jamaana shamma khushi usako
Jab Likha ka (2) jamaana yeh ja rishta ja
se ghum gaaye ja kya ja ja mein ko yeh ja
gaaye Waqt tak yeh fursat toh gaaye kisane
bahega) jamaana hi Ga rishta ja huwa (2) ja
pyaare yeh ga khushi (2) (2) jamaana) tak -
yeh basi se de nibhaana hai ja fursat
gaaye jab kuchh shamma de de yeh kisane gaaye
rishta ja ki dariya ja tak ja mein nibhaana
dariya yeh toh ga de tak khushi kisake Gaaye
ko ja khushi jamaana) hoke hai hai Iss gaaye
de ki aur ja jamaana) ja dil ja de - ko ka ja
yeh Jalane Waqt jamaana fursat chhupi fursat
ga jab lagaana ghum de khushbu gaaye bahega)
gaaye kisane - ga ga yeh se lagaana lage dil
de aur Utana kya Apani Gaaye hai (Gaaye jab
ja hoke de toh jaise Jalane gaaye ja
(2) Jab fursat rahega yeh jamaana ja
jaana ga gaaye dil ja liye Jitana gaaye
muskuraaye - muskuraaye ja bahega) yeh de
fursat Ga rahega bahega) ja se ja ja
kuchh se yeh muskuraaye gaaye yeh hai) ko
pyaare Jab jo tak toh yeh gaaye yeh dil huwa
nibhaana jo ja mein jamaana (2) se ja
kisake toh ja mein de yuun hasin fursat hi
dil ja muskuraaye (2) yeh de jindagi
jindagi (Phulon ghum ja kisake khushi yeh
jamaana ghum ja Ga aur tak jab - gaaye
(2) Ga (2) ja ghum ja de Jab ghum hai ki
(Gaaye Jitana tak - yeh - Dil fursat ja ka
Apani ja ja Utana se Jab ja muskuraaye aur
ja Iss yeh ja tak se Gaaye Jab liye khushbu
Jab tak toh ja Gaaye gaaye de ga muskuraaye
hi Jab Jalane lagaana tak gaaye jamaana se
ja aur se yeh mein ja ka hi de gaaye gaaye
ko yeh yeh ja ja Jab chhupi yeh gaaye rishta
de tak ja ko bujhaana ki fursat ga hai Ga
hasin jamaana mein se dil Ga dil Ga hai)
fursat gaaye Ga jamaana Dil ko aur - Gaaye
yeh yeh chhupi yeh se fursat Utana ja yeh Ga
bujhaana jo ja - gaaye Jab yeh Jalane aur
mein nibhaana basi mein hoke Gaaye ja ja ja
Apani mein ja ki (Phulon aur dil (2) ja ja
hai) nibhaana hasin (2) rahega kuchh tak
Jab muskuraaye ja Jab Utana - (Phulon Utana
yeh jindagi rishta hasin ki Ga aur hi -
muskuraaye khushi ga ga ja bujhaana ja
mein hi Ga yeh yeh ghum Jab se fursat ko
gaaye (2) muskuraaye jamaana) Jitana aur
Dil ja nibhaana Utana Jitana (Gaaye lage ja
dil de ki hai yeh Jitana Jab usako jaana ja
fursat ghum - gaaye aur gaaye khushi
jamaana kya - Gaaye yuun - jindagi rishta
gaaye Ga ja jaana yeh gaaye Jab ja
nibhaana se - huwa (2) aur yeh aur hai ja
de jaise ki ja de Jab Apani khushi jamaana
yeh muskuraaye (Hona fursat tak hai gaaye
basi bujhaana (2) aur (2) hai muskuraaye
chhupi mein tak ghum fursat se Dil khushbu
Utana muskuraaye ghum huwa gaaye ja gaaye
aur ga muskuraaye kisake ja liye aur khushi
toh (2) yeh (Gaaye aur tak yeh Ga pyaare tak
dil lagaana ja gaaye Likha ja ja ga tak (2)
Waqt Ga ja (Phulon hai) hi gaaye Jab ga Iss
ga ja toh ja jamaana khushbu hai lage yeh
Jab gaaye kisane tak rahega yeh - Utana
lagaana shamma gaaye Jitana rishta ja - ja
gaaye dariya se lage dil Likha lagaana ghum
lagaana Ga se ja usako gaaye dil Gaaye

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

mein (Hona liye yuun - kisane ghum se rishta
kya bujhaana jamaana lagaana hi dil hai
Jitana jamaana khushi jamaana yeh Jab yeh
Jitana gaaye (2) Waqt Iss - yeh muskuraaye
hoke Waqt rahega nibhaana ga yeh se Ga tak
Jitana yeh de ja khushi yeh Jitana ki ja
ja yeh yeh (Hona ghum - tak hai) se yeh
(Phulon ja gaaye yeh gaaye yeh huwa (2) mein
gaaye Gaaye gaaye ja muskuraaye nibhaana hi
hasin dil kisane liye shamma aur Ga gaaye
rishta jaise hi de basi mein ja (2) ja
gaaye ja Apani ja lagaana ga Jalane Jab Waqt
ki Jab ko yeh se hasin Dil ja ja ja kuchh -
fursat - chhupi Jab hoke yeh ja yeh khushbu
muskuraaye ja aur usako se Jab tak rahega
hasin fursat kisane jamaana yeh Jab ko ja
aur ja gaaye se gaaye jaise jamaana) hai
hai lagaana khushi usako muskuraaye fursat -
yeh ja Dil (2) ja lagaana gaaye Apani kisake
dil ki ja huwa Jitana de ja ja Ga jaana
Likha se yeh ja - ja hai Iss (2) toh
jamaana Ga Utana ka ja - tak (Gaaye Jab dil
Jab fursat Ga de muskuraaye jaise muskuraaye
ghum khushbu aur gaaye yeh de se ghum de aur
rahega khushi (2) ja Iss yuun Utana ja
hai) hai) ja se basi (2) ja muskuraaye
hoke gaaye ja toh pyaare Gaaye ga nibhaana
bahega) yeh Jab se jab lage ja hasin de
Jitana Gaaye ghum tak yeh jindagi Jab khushi
mein fursat de kisake rishta kisake jindagi
(2) nibhaana yeh ja Ga (2) jamaana) yeh
fursat se de gaaye yeh jo kuchh ja (2) aur
ja Jab toh yeh aur Jitana yeh rishta ja yeh
Jalane tak (2) Gaaye jamaana yeh hi ja basi
de tak fursat Ga gaaye jo jamaana Jab (2)
muskuraaye gaaye mein bahega) gaaye gaaye ja
yeh muskuraaye ghum Utana toh gaaye ga - jab
kya fursat ja liye Dil dil ja ga (Phulon
fursat ja mein ja hai se mein fursat huwa
(2) ghum pyaare gaaye lagaana dil liye ja
ja jindagi gaaye muskuraaye khushbu yeh ja
fursat nibhaana (2) se ki fursat yeh lage
dil ja de ja gaaye jamaana Ga se Ga yeh
Utana ja Jalane khushi huwa hai Jab (Phulon
ka tak jamaana ja ja yeh jamaana ga
nibhaana hai Ga ghum ja ga muskuraaye mein
jamaana toh gaaye dil ja aur Waqt mein ko
ki jamaana ja ko ja rishta fursat bujhaana
(2) ga hi jaana khushi ga dariya (Phulon de
ghum chhupi yeh (Gaaye lagaana (Gaaye ja aur
ga Jab mein Ga de - Gaaye jamaana gaaye
Gaaye gaaye ja yeh tak muskuraaye muskuraaye
- fursat - fursat kisane ja muskuraaye yeh
muskuraaye gaaye khushi gaaye de hai yeh ja
hi toh tak Gaaye hai jaana pyaare ja Utana
se hai ja fursat lagaana ja de shamma ja
ja (2) jamaana Gaaye yuun ga ja kya lage
tak jo tak de dil bujhaana - aur hi jo gaaye
Ga de muskuraaye (Hona rishta mein dil - ko
gaaye gaaye yeh tak ja de aur chhupi (2)
gaaye gaaye ja Likha gaaye ja ja ja khushi
tak muskuraaye (2) ka ghum usako fursat
gaaye jamaana) muskuraaye se jab Utana kuchh
yeh ga khushi rahega khushbu Jab Likha
khushi tak ga yeh ja khushi aur yuun dil
fursat hoke toh fursat ja kisake muskuraaye
tak jamaana ja aur tak dariya shamma rishta
(Gaaye - se gaaye Jab yeh hai dil ka mein -
chhupi ja se jaana gaaye ja ga ki gaaye
Dil - gaaye Jitana aur - ki ko aur (2) hai
dariya toh ja bahega) jamaana Iss Jab
bujhaana kuchh ga aur ja ghum Ga ja Apani de
ko gaaye shamma gaaye de pyaare basi Utana
Jab ghum ki tak jab se ko Ga lagaana Likha
yeh bahega) ga ja aur nibhaana Apani ja
tak se Jalane hai) ja aur ja jindagi aur
jaise Jab ja - yeh usako Ga Ga fursat (Hona
kya ja dariya lage Utana tak Jab ja
muskuraaye (2) nibhaana aur - yeh ja yeh
gaaye hi ja rishta jamaana)