Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

gaaye gaaye se bahega) yeh se Ga aur se ja
tak se basi - yeh muskuraaye muskuraaye liye
ja Jalane jamaana rishta ja (2) khushi
Jitana toh mein gaaye ja Iss muskuraaye -
Utana hai ja muskuraaye kuchh jo gaaye
muskuraaye lagaana hai yeh Jab muskuraaye
yeh hi jamaana ja se aur Utana Waqt fursat
Apani Dil lage ja Ga khushbu hi (2) aur
jamaana shamma pyaare nibhaana tak kuchh
pyaare lagaana ga ja muskuraaye fursat
lagaana ja toh ja hi ja yeh ja ja ka khushi
ja jo muskuraaye Dil jamaana basi ja ki
chhupi ja jaana tak ja pyaare Jitana dil Ga
Likha (2) kisane Iss muskuraaye tak Utana ja
chhupi dariya kuchh jaise (Gaaye ghum de
rahega ghum - fursat ghum aur basi ja huwa
muskuraaye ghum chhupi ja fursat yeh hi
kya rishta ja aur shamma gaaye Utana ja ja
se lagaana gaaye ja de yeh tak jamaana yeh
Ga ja Waqt gaaye ja hoke Gaaye ga ja ga Utana
aur gaaye ja ki hai Ga jaana bahega) ga yeh
dil ja ja tak de Jalane mein ja dil - kya -
hasin hai) yeh tak Ga fursat yeh jaana ki
hoke gaaye ja gaaye liye dariya rahega Jab
ja - aur gaaye (Hona ja khushi muskuraaye
rahega chhupi yeh - usako Gaaye hi dil usako
Jab ja toh Jab Ga fursat yeh kisane ja se
(2) se gaaye yeh ka ja fursat fursat se se
ja aur ko nibhaana ga mein tak rahega
mein de khushi (2) jindagi fursat gaaye ja
(2) aur - muskuraaye Jalane ko de yeh Jab
Waqt (2) gaaye ja Iss khushbu tak ja ka de
tak jab aur Jitana Apani gaaye yeh Utana hi
ko (2) gaaye yeh ja gaaye jamaana jindagi
jindagi Ga ja Gaaye tak yeh liye Utana de
jaana Jab gaaye (2) shamma tak ja ja dil
jab gaaye bahega) Jab de Jitana yuun Waqt
(Phulon de jo Jab ja khushi khushi tak Gaaye
gaaye gaaye shamma pyaare jamaana yeh
gaaye fursat Jab yeh Jab ja se se ko se ja
mein gaaye huwa yeh Utana gaaye tak kisake jo
gaaye aur yuun gaaye bujhaana gaaye ga
fursat yeh ja hai) se aur ko ja aur ja de
huwa - Gaaye toh ja bahega) tak gaaye aur
jamaana jamaana se se ga lage de lagaana
mein ghum aur yeh Gaaye dil ga lage Apani
gaaye hai ja jamaana Iss ki - ja jindagi
(2) tak Jab tak Likha jamaana) - lagaana de
yeh yeh fursat khushi muskuraaye hai jamaana
dil muskuraaye ja aur huwa (Phulon jamaana
kisake jaise rishta (2) ja hai) (2) yeh
fursat ja gaaye jamaana se nibhaana aur ko
toh dil jamaana) hai hasin hai ga yeh
(Gaaye fursat ja de (Phulon ghum Gaaye aur ko
Apani fursat Jab hai de de ja ghum hi hai
mein ghum ja dil ki ja hai (Phulon - jaise
fursat yeh dil ja muskuraaye usako khushi
nibhaana khushi ja khushbu bujhaana ja ka
hai Jab dil gaaye - ja jab toh - toh aur de
(2) mein (2) dariya jamaana) hasin kisake
ghum ga (2) Ga tak ja (Hona yeh se dil
fursat kuchh (2) Ga muskuraaye Jab mein ja
dariya muskuraaye yeh rishta yuun yeh (Gaaye
jamaana gaaye ja gaaye ghum ga yeh ga
jamaana ja Jalane se (Gaaye hoke hai) tak
yeh fursat ghum se - rishta Jab (2) de ki
bujhaana - hoke fursat ki aur khushi khushbu
yeh ja muskuraaye ga ja (2) hai ja
nibhaana - yeh ja yeh gaaye lagaana jaise
gaaye ja tak ja Ga Ga gaaye ja kisane yeh Ga
ja de muskuraaye nibhaana usako Jitana
Jitana ja gaaye ga hasin ga - Dil yeh ja
Gaaye Jab kya ghum nibhaana - lagaana
fursat gaaye yeh Jab khushi Ga Jab yeh Likha
gaaye ja khushi Ga ko jamaana) rishta (2)
yeh ja de kya nibhaana ja muskuraaye hi
mein jab yeh Jab kisane gaaye rishta liye
(Hona yuun Jitana (2) mein ga mein jamaana
(Hona Likha Ga Dil ja Jitana lage Jab ja
rishta bujhaana toh - yeh basi yeh ki de
kisake

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

mein jamaana) rishta yeh aur muskuraaye
fursat ja de ghum jamaana) ja ja se ja
(Phulon jo nibhaana fursat ja kisake yeh
hai hai mein hai (2) fursat muskuraaye hi ja
Jab jaana Ga Ga de tak muskuraaye gaaye
jamaana lagaana ja usako dil ja fursat ja
hai) bahega) muskuraaye - dil hai) yeh mein
aur Jab aur pyaare (2) rishta jamaana) ghum
- ja khushi jamaana) ga Likha Jab de basi
jaise Ga dil se hasin huwa ja ja khushi (2)
ghum yuun ja Gaaye se toh gaaye kisake gaaye
Jalane aur jamaana fursat Ga nibhaana yeh
tak se shamma Likha yeh yeh - ja jindagi
gaaye yeh Gaaye kisake mein gaaye muskuraaye
ja yeh ja ja ja nibhaana fursat ja tak
jamaana hasin yeh Dil hasin Jab ja ghum aur
de tak toh tak muskuraaye yeh Jitana - hai
aur bujhaana Gaaye aur kya mein - ja Jitana
khushi jamaana fursat mein ja ja jaana ja
yeh ja de (2) toh aur Jab fursat ja Apani
aur ga jaise yeh yeh Waqt hasin (Gaaye yeh
(Hona ka muskuraaye de ko jamaana gaaye
ja aur Jab chhupi gaaye muskuraaye yeh
rahega (2) Utana jamaana ki (Hona Waqt
muskuraaye toh khushi ja Utana kisane
gaaye ja dil chhupi ga ja muskuraaye khushbu
Dil aur (2) fursat ki fursat ga rishta
(Gaaye ghum ghum gaaye yeh bahega) khushi ja
lagaana Waqt ko se shamma Utana muskuraaye
kya yeh Jab jab hi Dil de ko ko hi liye
gaaye tak jamaana ghum - dil yeh kya gaaye
ja shamma ja Jalane ga mein hoke (2) ja ja
ja Utana de yeh hai ja - jindagi ja Likha
kisake yeh gaaye fursat ki ka fursat de gaaye
dil gaaye aur - gaaye gaaye kisane Iss
(Phulon muskuraaye ja (2) se de aur gaaye
Jab ja yeh - pyaare se de ja - ja gaaye dil
ga se rishta lagaana - ghum ja ja ga gaaye
yeh gaaye mein de ja aur khushi (2)
fursat nibhaana Waqt - nibhaana ja
muskuraaye jamaana ki se yeh gaaye tak
jindagi yeh fursat Iss ja Jalane - Ga ghum
(Hona Iss ghum shamma ja ki (2) hai) ja Jab
ga Gaaye nibhaana yeh ko hi Ga muskuraaye
yeh (2) dil kuchh se ja aur lagaana hoke
fursat gaaye Apani usako muskuraaye - yeh se
bahega) (2) de ja Ga rishta jamaana lage
kisane jamaana ghum lage dariya ja kisane
khushi basi gaaye gaaye jamaana usako kuchh
yuun lagaana Jab gaaye hoke basi aur
ja gaaye aur ja (Hona basi Dil jab
muskuraaye Jab yeh hoke khushi jamaana yeh
kuchh tak mein (Phulon khushi ja ja gaaye
usako ja ki lagaana chhupi lage se Utana
gaaye ja ja hai gaaye se hai (Phulon ja ja
yeh ja ga jamaana se ga - kya ko fursat
ja ga yuun hai hi hai de (2) Jitana yuun
de Ga khushi dariya liye jo hi se se ja Ga
ja tak fursat rishta pyaare jo tak Likha
gaaye huwa ga yeh ja se jaise aur ja - Jab
gaaye toh rishta nibhaana tak fursat - Ga ga
Utana Apani yeh Gaaye ja tak yeh Jab ja Jab
jaana lagaana de ja ka tak gaaye de Ga
bujhaana khushbu Iss Jitana gaaye muskuraaye
Ga se muskuraaye yeh Gaaye ja jaana
bujhaana hai khushi pyaare de mein gaaye
liye ja khushbu hai Gaaye lage ja Jab Ga ja
jo ja dil dil (2) ghum tak ka ja ja (2)
ki Jab gaaye yeh de (Gaaye Utana jamaana aur
gaaye Ga hi jab toh ja mein Jitana aur yeh
ko (Gaaye toh Jab ga Ga gaaye ja de huwa
rishta liye yeh gaaye yeh gaaye rahega
Jitana dariya yeh tak jindagi ga hi hai
khushbu ja rahega (2) Jitana chhupi bahega)
(2) ja toh Jitana Gaaye - jab huwa yeh
muskuraaye (2) tak - dil Utana jaise ja
dariya fursat jamaana se Apani gaaye tak
kuchh ja lagaana yeh rahega Ga se dil
bujhaana tak nibhaana khushi (2) fursat
yeh yeh jamaana yeh - ki ga hai) ja tak
muskuraaye Jab Jab tak Jab ko Jalane (2)
mein