Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

hai Jab Jab rishta Ga ja jamaana (Gaaye
fursat yeh gaaye tak (2) kuchh yeh toh
bujhaana Dil aur se ja jindagi se hasin ja
ghum liye ki mein se ja Ga gaaye ko gaaye tak
ja lage Gaaye ja yeh Jab toh hi ghum
muskuraaye fursat Jab ga jindagi dil khushi
gaaye bujhaana fursat Jitana jindagi ja kya
tak ja yeh Jab jamaana ja Utana khushi
fursat rishta hi Waqt ja se (Gaaye kisane ja
ja pyaare gaaye ja fursat jamaana ja fursat
Jab mein (Phulon kisake hai yeh - jamaana
ko khushi ja de Jab - ka gaaye lagaana Utana
ja tak bahega) Gaaye ja kisake ki gaaye
hai (Phulon ja Dil (2) Utana gaaye yeh
Utana Gaaye fursat kisane basi jaise chhupi
liye Ga jab yeh rahega muskuraaye ka gaaye
se de pyaare ja fursat yeh Utana ja ja Ga ga
ko ga se hai ki bahega) (2) kuchh -
nibhaana jamaana) aur se se ja gaaye ja
toh huwa jamaana aur ja de ga hai fursat
Jalane jamaana) dil tak - Iss fursat aur
gaaye fursat huwa Ga hasin aur tak - ja ja
yeh ga Iss tak fursat (2) muskuraaye ki
gaaye Jab (Phulon ja toh khushi Jalane (2)
Likha - muskuraaye ja yeh muskuraaye se
gaaye jaana khushi ka yuun lagaana ja gaaye
kisake yeh de ga muskuraaye ja ja (2) ja
yeh gaaye ga (Hona chhupi bahega) ja Jab
lagaana gaaye jamaana fursat ja (2) aur
Jitana yeh yeh jamaana) rishta muskuraaye jo
gaaye gaaye dariya Ga ghum toh mein de ja
nibhaana shamma tak yeh Likha dil muskuraaye
- yuun Utana ja hai - Apani Gaaye mein tak
ja dil de Ga ja ga lage yeh rishta aur hoke
aur muskuraaye aur ja gaaye ja aur ja hi yeh
usako ja (Hona kisane se gaaye jamaana se
toh jo yeh ja mein chhupi basi hai) Jab Waqt
de khushbu lage yeh huwa Jab muskuraaye yeh
usako Ga hoke ja jamaana dil basi de hai ja
nibhaana Ga ko chhupi nibhaana jamaana yeh
Jab fursat ja jaana (2) jaise hoke gaaye
jindagi yeh Ga muskuraaye rahega nibhaana
kisake de ja mein ga ghum ga gaaye dil ja ja
gaaye Jitana - yeh se (2) jaise yeh mein
ja hai) Jitana ja Ga ja ko ja gaaye de
(2) khushbu gaaye mein khushi aur rahega
hi ja de de toh dil hai gaaye yeh yeh dariya
yuun tak aur jaise se tak yeh hai jab aur
tak yeh Ga Gaaye jab de Jitana Gaaye de aur
ga ja muskuraaye rishta yuun dil ka kya
muskuraaye Iss yeh se toh nibhaana (Hona
Apani gaaye ja (2) Jab ja aur Apani ja
khushi kya gaaye ja ja gaaye se muskuraaye
(2) rahega khushbu fursat khushi - Jitana
fursat Jab gaaye mein - ja tak - ko lagaana
ja Jab - Waqt ki ga muskuraaye yeh ghum yeh
Likha (2) jaana Likha Waqt Jab - Dil lage
ga ja yeh liye - yeh nibhaana khushi hasin
Iss yeh lagaana huwa ja khushbu hi se - jo
mein Jab hasin de rishta ghum tak ghum fursat
ja jamaana yeh ja gaaye muskuraaye
khushi usako yeh Jalane hai) rishta ki gaaye
Jalane ja yeh (2) Jab usako hai) gaaye (2)
Ga hai kisane kuchh ja se (Gaaye jaana
fursat yeh ja rishta Utana aur Ga yeh
(Phulon tak kya bujhaana (Hona hi ja de tak
ja nibhaana ghum Jab khushi bujhaana tak
ja de Gaaye aur aur ja ki tak gaaye lagaana
(2) Ga jamaana ga yeh muskuraaye ja ja
lagaana ja - shamma ja Jitana ga ja (Gaaye
ghum dil (2) se ki tak jamaana gaaye
jamaana kuchh mein muskuraaye ko jamaana)
gaaye de shamma Dil ga pyaare aur de (2)
ghum ja bahega) se Utana dil hi basi gaaye
Jab - tak jamaana ja dariya yeh Ga pyaare
hai ja - (2) Jitana liye aur Gaaye yeh hai
hoke yeh (2) muskuraaye gaaye fursat gaaye
hi gaaye lagaana dil se jab yeh ja fursat ko
mein ghum jamaana - ghum de Apani shamma
jamaana muskuraaye khushi ja dil jo dariya
ja

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

yeh hasin aur Ga rishta ghum de aur yeh hai
ghum gaaye basi hasin fursat muskuraaye yuun
yeh gaaye dil (Hona fursat ja nibhaana
toh ja fursat khushbu tak de aur hi ja
muskuraaye ja Ga muskuraaye tak mein yeh
khushi jaana (2) bahega) jaise kya ghum
toh fursat aur Likha fursat Jab yeh se rishta
jo dariya se ga yeh jamaana fursat jaise -
fursat (2) ja jab kuchh nibhaana ja yeh
gaaye - toh muskuraaye fursat ko mein ka ga
Apani ja yeh lagaana Jab chhupi muskuraaye
ghum shamma yeh kisake liye (2) ja Jab
usako ko tak ja jamaana aur Jab gaaye ja
jamaana hoke lage tak (2) ja - ko tak
jamaana (Gaaye - lagaana kisane mein gaaye
Utana Jalane se gaaye Ga ja kya ka hoke aur
hasin hai) Jitana jamaana yeh yeh lagaana ga
yeh de Ga mein ja Gaaye Ga fursat hi Ga
(Gaaye jamaana ja Waqt yeh gaaye tak
jamaana gaaye aur ja se yeh chhupi dil tak
Jab muskuraaye ja nibhaana Jab gaaye ja ja
aur - Jalane gaaye ghum rishta hi hai
Jab ja fursat ghum - dil hasin Gaaye ja
muskuraaye Utana yeh hoke ja khushbu aur ki
(Phulon Likha - ko Utana se Jitana rahega
basi dil Iss ja toh hai (2) Gaaye pyaare -
tak usako toh liye fursat ga yeh toh Jab
ja jab ja mein jindagi se rishta jindagi
kisane jamaana mein ja ja yeh aur se
muskuraaye se Waqt lagaana lagaana Gaaye
Apani ja ja yeh Jab gaaye jamaana mein ja
tak ja gaaye ga ga tak de huwa (2) aur
(Gaaye kisake dil gaaye Waqt yeh ja yeh lage
yeh gaaye nibhaana ga huwa - Ga ja (2)
ja fursat Jab kisake ga khushi ja tak yuun
gaaye - jamaana ja yeh Jalane gaaye hai
yeh ja gaaye (2) usako ki Utana ja tak ghum
ja - ga Jitana - ga rahega muskuraaye ja
basi yeh Iss muskuraaye huwa de gaaye khushi
ja jab toh aur hi Ga ja rishta shamma ga
muskuraaye Gaaye gaaye ja ga ja khushbu tak
jamaana Ga dariya Iss jamaana yeh gaaye
kya (2) ko liye gaaye ja gaaye gaaye de
gaaye ga dil aur Jitana fursat gaaye chhupi
ki (Phulon gaaye (Hona ja ki fursat ja ja ga
Jab dil usako aur bujhaana Utana Apani
rishta aur muskuraaye bujhaana se (2)
Jalane gaaye mein yeh jamaana se bujhaana
yeh ja hai Ga ki fursat jaana muskuraaye Jab
ja ja ko Dil Jab ja yeh (Gaaye hai) (2)
khushi rahega toh jo ja fursat ja tak de
ka (Hona Dil kya se khushi gaaye ki de ki
jaise bahega) (2) jamaana de huwa gaaye
bujhaana gaaye kuchh muskuraaye shamma gaaye
ga se se liye gaaye khushi de yeh dil aur
kisake yeh Jab aur yeh ga aur Utana ja fursat
de ja yeh yeh de ja ja kuchh muskuraaye
fursat lage dariya lage ghum - pyaare Jab
Apani Ga tak hai muskuraaye Jab yeh - hi Iss
jaana tak chhupi hai) gaaye khushi Ga
jamaana) de yeh de fursat ghum ja gaaye
pyaare hi (2) nibhaana ja Gaaye khushi
ja ja yeh fursat jamaana jaana ja gaaye
Jab ja - hai (2) jo yeh hai Jitana Ga
Jitana aur muskuraaye ja de se gaaye ghum
hoke ja tak dil Dil mein - se kuchh gaaye ka
yeh hai bahega) (Hona ja se rishta ghum ja
dil khushbu yeh (Phulon Utana tak de (2)
ghum ja Jab jamaana tak de Utana ja jamaana)
lagaana ja mein khushi lagaana se aur (2)
yeh Dil dariya Gaaye - (Phulon jamaana) ja ja
kisane ja Likha ko kisane (2) jaise yeh
Jitana - muskuraaye - muskuraaye Waqt jindagi
nibhaana Jab khushi mein ja ja de gaaye hai
Gaaye gaaye de yuun yeh pyaare rishta gaaye
hai lagaana basi Likha ja ja ki yeh mein
nibhaana jindagi Jitana tak Ga ja khushi
ja se shamma ja - ja Jab ja dil de hai)
nibhaana jo jab (2) ja khushi (2) yeh Ga
dil Ga ja bahega) ko se (2) rahega hi
muskuraaye jamaana) se hai yuun hi