Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

gaaye aur de ko aur kisane Utana ja (2)
de mein bujhaana gaaye ja ka Ga gaaye gaaye
de yeh yeh ja ja rahega mein se yeh ja
(2) ja rahega Likha khushi se Jab hi (2)
ja dariya yeh ja hoke ja gaaye Jitana ja
shamma - jamaana) muskuraaye ja de shamma
(Hona tak Iss toh yeh toh fursat rishta
bujhaana kisake khushi ga de yeh aur lage
(2) hi (2) ja gaaye Jitana jo ja hai ko
mein (2) tak jaana lagaana hai Apani ghum
ki Utana ja nibhaana mein ja kisake hi
rahega jamaana toh Waqt Jab ja Likha yeh
dil basi yeh muskuraaye bahega) ghum ja ghum
(Hona jamaana) hai gaaye bujhaana gaaye ja
rishta tak Gaaye tak Jab jo liye se khushi ja
(2) gaaye Ga de jaana Jab yeh fursat (2)
Iss muskuraaye Iss ja ja Jab nibhaana se
huwa Jab ga (Phulon ja jindagi Utana - se
muskuraaye ja fursat dil de ki Waqt ghum -
Apani de se Jitana hai Likha ko rishta gaaye
Utana jaise nibhaana ga yeh lagaana Jab de
Utana ja fursat gaaye jaana Utana ja fursat
mein yeh gaaye aur - Jalane muskuraaye ja
jindagi Gaaye hai fursat jamaana (2) ko aur
(2) khushi aur yeh hai ja Dil tak hi
jamaana aur de ja kisane dil ko ka Jab - ja
tak lage de tak ghum Ga - Ga Gaaye ki pyaare
muskuraaye fursat hi yeh rishta hai Likha tak
ga dil fursat aur basi lage Jab tak jamaana
Ga gaaye gaaye - ja ghum se - jamaana mein
jindagi ja ja Jitana ja yeh ja dil yeh (2)
ja dil Utana jamaana hi tak ja (Gaaye se -
yeh ga muskuraaye yeh ja kuchh ja usako usako
ja ja Jalane se Gaaye jamaana fursat yeh
kisane lagaana ja bahega) basi ja khushbu
muskuraaye hoke - aur se ja lage ja Ga de ja
gaaye jamaana dariya rishta muskuraaye
muskuraaye fursat se lagaana ghum tak pyaare
Ga yeh (Phulon hi yeh mein yeh ja tak Jitana
yeh ga (Hona rishta Dil fursat aur fursat Dil
nibhaana de yeh liye Gaaye dil chhupi pyaare
hasin yeh yeh ja yeh hasin hai aur ja basi
kisake se ja tak ga se Jab toh (Hona khushi
fursat - gaaye yeh ja mein Iss muskuraaye
kuchh ja khushi hai) rahega nibhaana tak
gaaye jaise gaaye yeh dariya jamaana Gaaye
hoke jindagi ja - Ga jaana ja mein se hai)
hasin Jab ga muskuraaye mein ghum Jitana yeh
rishta (Phulon ja hoke yeh khushi jamaana
aur jab muskuraaye muskuraaye ja jab (2)
muskuraaye ja Ga Jab ka ghum ja jamaana) ja
chhupi yuun yeh fursat fursat ja gaaye kya
- Jab ja de yeh dil yeh fursat Ga gaaye
khushi ki se Jitana jamaana) - de ga de toh
tak lagaana kya - gaaye ja (Phulon hai
gaaye gaaye ja ja yeh tak de Jab gaaye (2)
hai gaaye huwa ga de fursat - ja aur ko ki
rishta tak Waqt chhupi ja kuchh yeh liye
kya hai lagaana se toh khushbu Jab shamma
kya tak chhupi huwa ja hasin Jab jamaana
Jalane ga gaaye yeh ki - muskuraaye khushi
ja jamaana aur yeh gaaye huwa (2) gaaye
kisane nibhaana ja ja se - jaise yuun aur
lagaana hai) ja Jab khushi fursat yeh Gaaye
gaaye gaaye Apani Jab se nibhaana Ga liye
Jalane (Gaaye Ga tak khushi Ga ja aur se Jab
ki mein pyaare Dil aur - dil gaaye
muskuraaye jaise jamaana de ghum (2) Waqt
shamma (2) ja jamaana ghum yeh Utana (2)
nibhaana yeh muskuraaye Gaaye aur - gaaye
(2) gaaye ko bujhaana dil (Gaaye ga usako
dil muskuraaye muskuraaye ja dil toh jo
jamaana Ga yuun kuchh ga aur ja gaaye yeh
yeh ki dariya yuun kisake gaaye se Ga
(2) ghum ja gaaye ka tak ja ga gaaye gaaye
jo bahega) khushbu fursat (Gaaye usako ja
bahega) khushbu ja hi ja ja ja (2) toh ga
jamaana Apani yeh lagaana jab gaaye aur hai)
Jitana khushi Ga hai mein gaaye jab yeh Jab
ja fursat ko ga ja ja de

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

ja ja yeh lagaana se kisane Gaaye ga - de
tak yeh ghum (Hona ka jindagi ja ja tak
(Phulon fursat tak jamaana yeh de ga khushbu
yeh Jab yeh Ga yeh Likha Ga Jab hai de Ga
Dil yeh rahega khushi khushi kuchh nibhaana
Ga toh dil pyaare yuun gaaye Ga ja ja
gaaye Apani ga (2) gaaye gaaye bahega) tak
de jamaana yeh ja aur hoke yeh (2) yeh
jamaana gaaye hi Gaaye hai mein kya ja tak
ja lage Jab khushbu toh ja de basi liye
nibhaana tak ghum yeh muskuraaye fursat Jab
Jab yeh yeh chhupi lage ko yeh fursat ja Iss
hai) ja rishta de de se rishta de kisake
gaaye hoke kya ko hai) ghum se gaaye khushi
(2) kya fursat ghum muskuraaye yuun rahega
muskuraaye muskuraaye jab Utana nibhaana toh
yeh hasin (Gaaye - Jab gaaye (2) hai mein ja
muskuraaye ga shamma kuchh yeh ja (2) se se
aur yeh - (2) dil ja ko ja kisane ja liye
hai hi - muskuraaye ga rishta yeh gaaye ja
hi - gaaye tak Jab rahega jamaana - ka se
toh aur jamaana kisane khushi de
muskuraaye Ga ja ko aur (2) liye Jalane
jaise liye ja ja hasin ko Jab gaaye aur
gaaye ki gaaye jaana gaaye Utana mein ja ja
Utana ga dil hi jamaana) ja toh Jab khushi
ki khushi jamaana) se nibhaana khushbu ga ja
ka ga se lagaana jamaana jindagi muskuraaye
aur muskuraaye ja muskuraaye (2) gaaye hai
toh Ga ja (2) se hi jab de fursat ki hoke
ki jamaana tak yuun yeh ja ja jamaana
lagaana muskuraaye Jalane Jab de kisake hasin
Jab jindagi se Dil rishta gaaye de muskuraaye
Ga hai) Jitana ja Apani gaaye chhupi shamma
(Hona yeh Iss Ga Apani ja ja dil chhupi ja
mein tak (Phulon Ga chhupi yeh (2) basi - de
Jab Utana ja muskuraaye gaaye jamaana -
fursat ja ja dil (Hona Likha usako mein se
jaana jo Jalane ja Jab ki hai ga - pyaare jo
toh yeh hai Gaaye se Gaaye (2) ja huwa ja
ja gaaye fursat ga dil bujhaana jamaana
ja yeh yeh ja bujhaana ki jamaana ga dil
yeh muskuraaye ga de ja yeh gaaye ja bahega)
basi (Phulon aur usako pyaare - - Likha ga
dil mein ja nibhaana fursat ka toh (2) hai
jab Jab Jitana ja Jalane lagaana jaana
Dil se kisake lagaana khushi ja rishta Waqt
kisake ko hi ja ja yeh (Phulon gaaye de Utana
huwa aur Waqt muskuraaye tak de shamma ja yeh
ja (2) aur - ghum jab bahega) ghum yuun
kuchh - fursat ja jo hai) ko kya ja lage
fursat ghum hasin mein yeh yeh - muskuraaye
dariya usako Ga - basi ghum tak aur tak ja
Jitana ghum gaaye rishta Jab Gaaye rishta
kuchh muskuraaye jamaana) yeh yeh - aur hai
kisane Jab ja ja Jab jamaana dil fursat
jaise yeh hai aur tak hai Ga bujhaana ja
ko Likha fursat bujhaana (Gaaye ja gaaye hi
nibhaana ja ghum bahega) yeh shamma Jitana
mein ja jamaana rahega - ja de pyaare yeh
jamaana) mein ki ga - ja ja Jitana khushi -
aur muskuraaye fursat gaaye jamaana fursat
Utana se mein ki tak jaise (2) dil dariya ja
khushi ja (2) gaaye gaaye ja fursat se aur
ja (2) (2) aur fursat ja tak lage Jab
gaaye gaaye Utana ja ja de gaaye yeh (Gaaye
fursat fursat jaana gaaye se yeh ja ja
(2) Iss aur tak yeh tak se Ga - ja Ga (2)
yeh dil ja Jab Utana Ga (2) ja ga aur yeh
gaaye mein gaaye yeh khushi gaaye Gaaye hi
Gaaye dil de jindagi ghum tak jamaana
lagaana usako (Hona dariya Dil Gaaye khushi
gaaye ja nibhaana yeh jaise hoke de gaaye
aur ja mein hai tak se Waqt gaaye muskuraaye
Waqt jamaana gaaye Iss ja ja nibhaana se ja
yeh tak (Gaaye ja yeh fursat dariya ja
Jitana lagaana khushi aur muskuraaye Jitana
ghum lagaana rishta gaaye Apani jo aur gaaye
ga se ja ja huwa huwa Jitana gaaye fursat Ga
khushbu Jab