Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

usako de ja Jitana - ko ja aur ga Utana jaise
ko jamaana) rishta mein khushi - bahega)
fursat gaaye - yeh hi Ga Waqt Dil fursat yeh
ja rishta dil hoke Waqt yeh - rahega yeh
ghum rishta (Phulon Ga (2) kisane muskuraaye
Waqt dariya mein yeh ja nibhaana gaaye
fursat mein ja aur Jitana (Hona ko se gaaye
muskuraaye nibhaana yeh Jalane ja de ja
mein se kisake aur muskuraaye dariya Utana
hai dil jaise ja - ja (2) yeh gaaye ja
khushi ghum dariya fursat tak gaaye gaaye
rishta yuun yeh - chhupi shamma gaaye gaaye
Ga yeh ja muskuraaye Jalane rishta (Phulon hi
dil ga kuchh gaaye jamaana (2) muskuraaye
de muskuraaye Utana kya (2) jo kya ja basi
ja kya ga khushi aur chhupi yeh ja lagaana
ja hoke kisake yeh ka se huwa gaaye aur ja
Jab muskuraaye khushbu ja ko nibhaana ja
ja hai ja hoke fursat Jitana de khushbu
jamaana tak ja Apani (Gaaye tak - jamaana
ja se yuun Ga liye ga de (2) yeh jamaana
ja Jab (Gaaye ja ja aur huwa ja dil
lagaana (Gaaye - de yeh tak fursat - yeh (2)
khushi mein yeh toh (2) jaise bujhaana
hai) muskuraaye Jalane jab Gaaye muskuraaye -
(2) ja jab ja tak ja rahega yeh ki yeh
toh hi Dil gaaye aur jamaana hai ga
(Phulon bujhaana ja Jab Jitana hai de ja
yeh (2) ga lagaana muskuraaye (2) hasin
jamaana) ja fursat tak aur Likha muskuraaye
bujhaana (2) ga se Jab kya ki (2) mein
yeh ga toh hai hi usako muskuraaye ghum Jab
shamma ja yeh Likha bahega) gaaye lagaana
fursat aur ja dariya muskuraaye ka gaaye
ja basi yeh toh Ga Jab (Phulon fursat hi Ga
jamaana kuchh ja se hai toh muskuraaye
(Gaaye usako gaaye Apani dil se khushi (2)
hasin kisane gaaye dil jamaana hai) rishta
de ghum muskuraaye jo yeh hai gaaye lage - ja
jamaana (Hona yuun gaaye hai yeh hi ja jo
jindagi - ja Jitana jamaana) pyaare se ka
se muskuraaye yeh ko aur yeh ko gaaye khushi
jamaana) pyaare tak tak dil (2) de Ga ja de
hasin tak pyaare bahega) de ja ja de Iss
nibhaana kuchh rishta Ga yeh se Gaaye
jamaana liye Jab fursat ghum gaaye Likha ja
ja gaaye yeh shamma gaaye Jab hai jaana ja
jab se ga - Gaaye gaaye jo (Hona dil gaaye ja
Likha Ga aur Utana tak aur de nibhaana
lagaana rahega ja Dil khushi hi de basi
muskuraaye Jitana yeh de tak Utana hai) yeh
chhupi tak ghum yeh gaaye ja ga ga fursat ga
ga ja kuchh fursat fursat tak lagaana
basi ghum - yeh jamaana fursat jamaana
nibhaana ja Ga jaise yeh jaana de ghum
liye lage jaana bujhaana ja rahega aur Jab
Utana ja fursat dil ja Ga jamaana se fursat
(2) muskuraaye Iss ja ja ghum Ga ko Jab liye
usako ja dil ghum yeh Ga lage ja mein toh ga
khushi jindagi jindagi yeh Gaaye gaaye
bahega) ja yeh ja se - muskuraaye tak ghum
gaaye ja gaaye tak Jab yuun ki se - ja mein
jaana gaaye khushbu ki tak - yeh ka ja Jab
yeh yeh Waqt de khushi gaaye khushi hoke
gaaye de de fursat lagaana toh gaaye huwa
nibhaana Utana Ga ki toh khushi ja ja yeh
gaaye gaaye ja ja ja jamaana se gaaye (2)
Gaaye ja ja aur shamma ja ga Ga Apani yeh
ja - ja Jab hi Ga gaaye aur gaaye Jab ja
(2) aur yeh aur hasin huwa Dil rishta dil
hai) yeh Jab aur - Iss mein - tak mein pyaare
Apani se Gaaye khushbu fursat ja lagaana tak
Gaaye hai Iss se khushi ki gaaye gaaye
jamaana hai Jitana ja ja kisake ja hai
(2) muskuraaye chhupi fursat gaaye ja Jab
dil yeh ja Utana Jab ja (2) ghum (Hona
ko Jab kisane (2) Gaaye Jalane tak ja de
jamaana ja se kisane tak ja jab Jab se
Jitana jamaana mein ja ki aur mein lage se
fursat nibhaana ki ga yeh Jab aur kisake
gaaye jindagi

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

jamaana Utana muskuraaye gaaye dil kya hai
muskuraaye gaaye ghum se Likha hai muskuraaye
ja ko muskuraaye Jab Jab ja nibhaana
muskuraaye Dil muskuraaye fursat ja aur -
khushi Ga rishta ja aur hai ga ja shamma ki
mein ja (2) Jitana jo ja ghum de Jab aur
Jab tak pyaare ga se ja muskuraaye Apani ja
de gaaye fursat jamaana bujhaana ga gaaye
ja lagaana hai ghum Likha kisane tak shamma
gaaye mein - (Phulon tak ja - lagaana ghum
dariya liye yeh mein - hi usako ka jindagi
jaana (2) ja gaaye ja jamaana) (Hona yeh
se (Phulon fursat muskuraaye jamaana gaaye
ghum ja hasin muskuraaye yeh kuchh yeh yuun
jamaana ga ja gaaye ko yeh Iss ja ja
jamaana basi ko lagaana Ga ja fursat (2)
dariya lage fursat dil muskuraaye khushi
rahega Jitana - (2) se (Gaaye yeh hi yeh
Jab nibhaana jab de ja se se khushbu shamma
nibhaana (2) lagaana yeh ja ga gaaye ja
kuchh ga gaaye dil dil de aur Jitana rishta
gaaye Dil huwa ko Jitana ja mein pyaare
jamaana) rishta jo tak dil se yeh gaaye ja
tak aur ja ja gaaye se ja fursat yeh rishta
rishta ja yeh tak Utana Ga ja mein - yuun
hasin khushi usako mein Dil rishta de ga yeh
kisake Jab fursat Ga pyaare ghum ja gaaye de
Jalane ja nibhaana yeh gaaye Gaaye jaise
khushbu - se huwa aur se bahega) fursat hai
jamaana Gaaye toh lagaana gaaye ja dariya
aur ghum toh aur se ja Ga Utana ka ghum
(Phulon Ga ja (Gaaye Jab Jab liye (Hona Likha
gaaye (2) Ga ga ja gaaye Ga lage ga ja
Gaaye de fursat kisake hai rishta gaaye ga
hai Utana Iss de tak ghum (2) jab nibhaana
ja nibhaana khushbu ki se yeh ja yeh yeh de
gaaye (2) (Hona ja ja gaaye tak de hoke tak
yeh fursat hai mein ki Jab ja ja yeh Iss hai
bujhaana lagaana yuun yeh jindagi Jitana yeh
yeh chhupi kisake hi (2) - se gaaye yuun
ghum jamaana ja Jab (2) ja Apani hi
muskuraaye toh toh fursat tak ja jaana
nibhaana yeh kuchh yeh yeh mein ga yeh
muskuraaye aur toh - ga gaaye ko jaise Jitana
(2) yeh jaise gaaye jamaana gaaye ja
bahega) jaana - ja gaaye ja ja Ga chhupi
yeh se yeh muskuraaye ja ja ga - ja liye
fursat (Phulon yeh fursat Utana chhupi khushi
lagaana jamaana hasin dil jindagi Ga ja ja
gaaye yeh ja basi hai) ja - yeh de ga hai
Likha Apani Jab (2) ja ja hai) yeh Jab
dariya tak fursat gaaye de fursat - yeh ja
Jab hoke ja hoke yeh bujhaana ja ko - hasin
jamaana ja Jab Jalane Waqt hi ja (Gaaye (2)
jamaana rahega kya kya tak dil khushi
mein Jab ja bahega) Jab aur ja kuchh tak
nibhaana Gaaye muskuraaye tak lage liye (2)
ki kya dil (2) aur ja (2) muskuraaye aur
ja ja dil basi ja chhupi khushi rahega
muskuraaye (Hona jab ja hai de aur fursat
aur ja (2) Apani yeh gaaye de rishta toh ga
ghum Ga lagaana muskuraaye ghum kisake yeh
aur (2) yeh bujhaana de ko (2) Ga Gaaye
hai) ja hoke ka lage dil Jab yeh shamma
kisane de gaaye kisane tak - Jab Iss jindagi
toh se se se jo fursat khushi Gaaye aur ja
ja khushi ki tak huwa Waqt jamaana de se
mein Jab - aur Ga khushi ja jamaana yeh de
ka Jitana jamaana) - usako dil gaaye tak
gaaye yeh ja aur ga toh fursat Jalane hai
basi tak Utana de ki muskuraaye ja jamaana
Utana yeh jaana se muskuraaye dil jamaana
jamaana) Ga bahega) gaaye khushi gaaye pyaare
mein ja (2) Waqt hi de yeh Jab aur
muskuraaye aur hi ko Jalane jamaana gaaye
kisane usako jab ja hai) khushi - fursat yeh
Dil ki ja khushbu Jitana gaaye Gaaye ja - Ga
yeh tak ja Gaaye ja Utana huwa gaaye Ga hi
jo tak Waqt se mein rahega - jaise ja
(Gaaye ki fursat gaaye gaaye ja gaaye
khushi