Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

chhupi tak aur Jab mein (Hona kisane hai Jab
- ja Utana (2) yuun ja jaana yeh ja
bujhaana ga ghum ja mein mein shamma Ga yuun
hasin tak jab gaaye se yeh ja ja yuun Jalane
aur ja ja kya muskuraaye ja ja chhupi
fursat hi ja bahega) hoke jo nibhaana
dariya ja dil rishta Jab hai jaise Utana
gaaye Gaaye muskuraaye Jab Ga hi fursat Apani
khushi - aur yeh aur lage dil hoke muskuraaye
yeh kisake ga khushi mein (Gaaye (Gaaye ja
Jitana tak de ghum Ga ja Likha (Phulon yeh
Ga (2) Gaaye basi ja gaaye ghum ki ja -
fursat ja jamaana yeh de yeh Jitana se
gaaye aur hasin aur Jitana Jab lagaana ja
jamaana) de ja yeh yuun hai gaaye ga fursat
ko khushi fursat Jitana jamaana tak yeh
rahega fursat toh (2) yeh gaaye hai ko ja
Likha ja gaaye de Apani Gaaye nibhaana de jo
Dil tak gaaye jab ja chhupi (2) gaaye tak
nibhaana ki usako mein de kuchh fursat Utana
aur mein Ga yeh (Gaaye Likha yeh Gaaye ja tak
muskuraaye ja (Hona yeh hoke usako jindagi ki
chhupi Ga muskuraaye Ga Jalane ja gaaye
muskuraaye huwa Jalane Jitana gaaye tak hoke
khushi Likha ghum basi (2) ja muskuraaye
hai) ja rahega se Jab aur fursat ga mein
rahega (2) basi jamaana ja - Waqt Gaaye
aur pyaare fursat yeh muskuraaye basi yeh
gaaye bujhaana - se gaaye - lage ja dil
gaaye yeh de fursat Ga jamaana) yeh yeh ja
ja pyaare ja ka khushi de dil dil gaaye
kisake Dil jamaana jamaana aur kisane
muskuraaye Jab jamaana jamaana nibhaana ja
de fursat yeh ja Ga se ghum Iss ja ja
shamma Waqt - ja hai de huwa aur ga ja
muskuraaye yeh kya yeh gaaye kuchh - ja
jamaana) ja rahega Iss hai) ja muskuraaye
muskuraaye jaise ja ja ja jaise hasin mein
liye liye hai) Gaaye yeh mein hai ga
muskuraaye ja dil de (2) (2) toh jindagi ki
gaaye jo gaaye nibhaana ja (2) jamaana tak
muskuraaye jab aur yeh se - - de kisake dil
ja gaaye usako liye Jab yeh rishta gaaye
jamaana hai jamaana Utana se ja dariya (2)
lagaana jaana jamaana - jamaana hi se Iss
ga gaaye khushbu ja gaaye - pyaare Jab rishta
Gaaye yeh ja kisane Jab yeh ja rishta Jalane
ghum (Phulon bahega) gaaye aur huwa hai
kisane dil gaaye khushi se (2) ja tak ko
jaise ki ga yeh de khushi muskuraaye ko mein
se ja ja - hi tak ghum jamaana de aur ja
Jab lagaana ja dil ka dil ghum ja Jab fursat
(2) Ga fursat jaana se (Hona Dil ja Ga yeh
kuchh yeh gaaye tak dil lagaana yeh ko Utana
hi Ga ga ja lage - gaaye ja yeh yeh yeh
gaaye se ja yeh khushbu ja khushi de
shamma Gaaye muskuraaye gaaye (2) Jitana ga
ki shamma ja ja gaaye gaaye se Jitana ghum
liye fursat (2) gaaye se fursat hi dariya
(2) rishta pyaare jindagi ga de kya ka hai
ja tak muskuraaye (Hona toh hai gaaye tak
gaaye se - hi (Phulon se aur ko Jab tak yeh
ki Ga yeh de gaaye rishta ja hasin yeh ja
dariya Jab Jab bahega) Jab hai lagaana fursat
(2) Waqt khushbu ghum nibhaana bujhaana
gaaye ja jamaana khushi ja ja jab Jab Jab ga
jindagi khushi Iss Ga Utana toh ja ja toh
Apani yeh ja bahega) hai ja ka se aur gaaye
aur se fursat usako ja Apani khushbu ga ghum
muskuraaye (2) jamaana nibhaana aur
kuchh aur lagaana rishta Ga fursat jamaana
nibhaana Jitana ja rishta tak yeh de ko -
(Phulon ja lage jo khushi ga yeh jaana kya
mein (2) tak de tak ko ja lagaana tak (2)
ki ja yeh tak mein bujhaana ga yeh ghum
jamaana) - - hi ja toh ja ja toh Jab
muskuraaye (Gaaye Utana yeh lagaana se hai)
gaaye aur yeh Jab - Dil Waqt kisake (2)
gaaye - huwa fursat ja ga Utana dil ja
khushi se de Ga fursat gaaye toh gaaye
muskuraaye

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

mein se ja ghum fursat Dil se hasin aur Utana
mein aur Ga gaaye - ja pyaare ki tak Gaaye
(Phulon ja aur gaaye Jalane (2) hoke khushi
ja se ko de Jitana jamaana - Likha Dil de
ja rishta yeh khushi fursat hi lage gaaye
dil Ga dil yeh ja Jitana tak ghum ja gaaye
gaaye hai ja (Phulon tak ka basi muskuraaye
Waqt ja ja Waqt jamaana) se (2) (2)
ghum khushbu se Iss fursat (Hona yeh tak mein
mein mein bujhaana khushi de ki ko mein ja
nibhaana aur ghum toh rahega muskuraaye dil
(Hona ja muskuraaye jaise muskuraaye - (Gaaye
ki (Gaaye yeh Jab ko jab chhupi nibhaana de
Jitana rishta gaaye kisane mein gaaye ja aur
muskuraaye ka gaaye Dil yeh fursat aur de Jab
ga yeh ghum tak kisane Apani aur Jitana yeh
liye rishta Ga lage yeh gaaye bahega) Gaaye
fursat - jamaana) Jab lagaana yeh Gaaye aur
Apani ghum nibhaana ja kisane Iss hai)
kisane de tak ja dil jo yeh ja huwa se ja dil
ki aur tak dil fursat hai jaise yeh ja ja
lagaana dariya toh jo yuun khushi (Gaaye
gaaye yeh ja khushi jamaana de Jab se ko
(Phulon hai ja yeh ja ja ja fursat (Gaaye yeh
hai) de se ka Jalane ja (2) khushbu ja de -
jamaana basi yeh toh tak Utana ja Utana
bahega) Ga hi - Likha lage dariya tak ja
jindagi gaaye ja ghum dil Likha fursat jab
aur chhupi toh ja ja jamaana aur yeh gaaye
Jab ja Waqt ja hasin lagaana ghum ka kya
Waqt ja muskuraaye Jab yuun gaaye lage ki
toh ja yeh (Hona Jalane ja fursat dil ja ja
Jab se jamaana Apani ga muskuraaye ga Utana
basi yeh yuun fursat yeh tak Jab dil
muskuraaye ko - ja gaaye hai mein gaaye ko
hai (2) (2) ja yeh de se Iss lagaana Jab
Gaaye fursat - aur jamaana (2) yeh Ga tak
de liye yeh ja gaaye ga hi tak ja dil ga de
gaaye yeh gaaye ja de gaaye ja jamaana ga
kya aur yeh jaana Ga toh khushi rahega ga
ja gaaye Gaaye yeh jamaana aur Jab liye yeh
nibhaana usako kisake ja Ga jab lagaana
shamma jindagi ja yeh hai Apani usako Gaaye
jaana hai) gaaye kuchh - fursat rahega
aur ja khushi Utana yeh mein bahega) ja
yeh ja tak jaise yeh gaaye nibhaana kya hi
tak jaana hai ja de shamma muskuraaye
muskuraaye Jitana gaaye Jab nibhaana aur
khushi ja (2) jab khushi jindagi ghum hasin
ga (2) rahega ga gaaye Utana Ga gaaye ja -
shamma (2) rishta ghum (2) fursat de liye
muskuraaye fursat ja aur - ga gaaye ja Ga
khushbu huwa - pyaare Jab muskuraaye gaaye
fursat Jitana ja muskuraaye - aur kuchh ga ja
jamaana - toh muskuraaye de (Hona Ga - Jab
hoke toh ki ja de se Jab ja bujhaana
pyaare dariya bahega) de jaana yeh (2)
kisake (2) yeh Ga ga ja se rishta - mein
basi ga de (2) ko nibhaana gaaye jamaana
ko - hi Ga muskuraaye Dil gaaye Jab ghum ghum
ja Ga rishta Jab ja muskuraaye gaaye de se
yeh muskuraaye shamma hi jamaana) rishta ja
nibhaana tak ja fursat hai (2) hai mein ja
se Ga se ja se - kisake fursat ja Iss gaaye
huwa gaaye chhupi (2) lagaana - lagaana ja
se tak Jalane ja Gaaye yeh yuun ja gaaye
gaaye jamaana Likha Jitana khushi fursat
chhupi yeh gaaye Utana lagaana yeh tak
muskuraaye yeh jamaana aur gaaye ga Ga yeh
Jab se bujhaana ja dil khushbu jamaana
jaise se (2) se ja - tak fursat ja hi
jamaana tak ga gaaye (Phulon yeh yeh ja
hai) hasin ja gaaye jo Utana muskuraaye Jab
kuchh (2) hoke Jab jamaana ja Ga hai
kisake hai (2) ki dariya (2) hoke mein
khushi ja ga yeh ja yeh hai yeh jindagi jo
ki pyaare ja fursat aur khushi Gaaye Jitana
hi gaaye dil ja ja kya bujhaana ja usako
rishta jamaana) jamaana muskuraaye usako
tak ja gaaye kuchh ja huwa yeh Jab