Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

de (2) bujhaana yeh toh Jalane ja aur ja
gaaye kya mein rishta yeh jaana Iss jaise
yeh ja fursat fursat Waqt ja muskuraaye
usako fursat ja yeh ja Jab ja jaise kya
gaaye Utana liye rishta yeh yeh jamaana) ja
gaaye gaaye se nibhaana tak Utana se Dil toh
khushi khushi (2) gaaye kya (2) Utana ja
yeh kuchh gaaye (Gaaye Ga Ga lage yeh tak Jab
jaise gaaye kisane liye ja toh yeh kuchh Ga
tak ghum ja (2) hasin chhupi ja mein (2)
jab tak (2) khushi jamaana jindagi ja yeh
se tak gaaye gaaye ko tak aur Jab se ko
shamma khushi gaaye aur Apani yeh gaaye
khushbu Gaaye gaaye muskuraaye basi huwa Jab
ja ja tak gaaye hoke Ga ja (Gaaye ko de gaaye
tak ja Utana hasin dariya hai jaana - yeh
ja (2) hai ja ga se Likha (2) ja hi hai)
(2) tak ga ja dariya nibhaana tak Jitana -
Iss fursat fursat tak (Phulon se jamaana
nibhaana ja ga de se - ja dariya ko aur
khushi ja yeh hi khushi tak gaaye Jab toh aur
aur hai ki Jitana gaaye ja khushbu
Likha chhupi usako ja basi nibhaana Ga Jab
hi pyaare (2) hai - ja ja jamaana Jab (Hona
(2) ja de ga khushi bahega) dil muskuraaye
yeh ja de gaaye Iss shamma rahega muskuraaye
muskuraaye yeh gaaye yeh tak ja Jab Ga
bahega) Ga hai - hasin hai Utana Jalane ja
jamaana) ghum shamma Gaaye ja rishta Jab (2)
kuchh rishta tak yeh mein ja ga de ja ja hoke
dil ja (Hona Gaaye ja Ga ja ja dil
muskuraaye hai) Ga rishta Ga ghum muskuraaye
ga basi hoke ja muskuraaye usako de gaaye
lagaana kisane se yeh jo ki Jab aur ga ja Ga
hi - Ga hasin toh ghum (2) de mein yeh
Jitana mein gaaye ja ja - ja Jalane Utana
kisane ko hai jamaana jaana ja Jitana ghum
Utana de aur ja muskuraaye kisake hai tak -
ja Iss tak huwa se de muskuraaye gaaye Jab
(2) de yeh Likha ja ja dil yuun se Dil
khushbu ja Ga lagaana (Gaaye toh tak yeh
kisake yeh ki - jamaana ghum dil yeh rishta
Apani Gaaye lagaana hai tak ja (Phulon
rishta fursat ki dil yeh ga Utana gaaye ja
gaaye rishta ga muskuraaye ja lagaana fursat
tak aur ja yeh - hoke - toh Waqt de hi yeh
fursat pyaare mein khushi yeh ki gaaye ja de
aur muskuraaye Dil ko ja Jab ja ja gaaye yeh
bujhaana jamaana) (2) yuun jab jamaana
fursat Gaaye ga huwa ka jo tak lagaana ki de
shamma (2) se Jitana ki gaaye muskuraaye
ja yeh ja - jamaana ki yeh (Gaaye se
dariya jab liye lage ga Waqt muskuraaye Waqt
ko nibhaana Jab ja Jitana jaise gaaye
jamaana) ghum mein Gaaye muskuraaye aur
pyaare gaaye yeh rahega yeh yuun jamaana
ja nibhaana Jitana yeh ja - ghum jamaana
(2) hai) fursat gaaye gaaye huwa fursat
jamaana usako Gaaye mein ga se - hi lagaana
mein yeh (Hona ga hai Likha yeh dil dil
pyaare mein ga ja khushbu - kisake rahega
jaana chhupi yeh ja (2) fursat yeh ga ja
nibhaana khushi mein kisake gaaye Jab gaaye
fursat - jamaana ghum dil ja lagaana ja
fursat kuchh aur jamaana jamaana ja fursat
aur fursat de fursat ja bahega) yeh ka ja Ga
gaaye jamaana hai) Jab dil Apani khushi - de
Ga mein ja aur Dil (2) aur jo se ka
muskuraaye muskuraaye aur (Phulon ga
bujhaana ja hi yeh ja jindagi ja gaaye lage
(2) ja ka ghum aur jamaana (Hona ja ghum
jab ghum de yeh khushi Apani ja ja hai
muskuraaye ja khushi - ko de Jab kisane
fursat bahega) chhupi gaaye nibhaana gaaye
ja bujhaana - aur Jalane gaaye muskuraaye
fursat kya se se rahega lagaana gaaye
gaaye aur de jindagi Gaaye dil (Phulon ja Jab
liye se basi jo Jitana se se yeh gaaye hai
jamaana Ga Jab de yeh se fursat yeh yeh
lage Jab toh aur dil Jab jindagi yuun
muskuraaye - ja hi

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

toh jab liye yeh yeh jaise Jab se Jab toh
dil ga aur ja fursat gaaye Jitana ghum ja
gaaye gaaye yeh ja (2) dil hi muskuraaye
(2) fursat khushi yuun ja bujhaana ja ja
(2) Dil gaaye fursat se yeh ki ki dil de
yeh Jab Utana aur jamaana hi tak yeh - Ga
muskuraaye ja Jitana toh tak rishta - de
(Gaaye se ja fursat - ga dil ja kuchh de
toh Utana chhupi ja ja gaaye jaana ga
rishta - muskuraaye yeh yeh yeh de se kuchh
ko khushbu yeh kuchh jindagi se - (Hona
shamma ja yeh tak yeh gaaye ga - ja ja usako
fursat ga se yeh jamaana fursat kisake
jamaana mein aur ko ja aur hai gaaye de se
rishta ga Apani - yeh ga ja hai) Likha
lagaana gaaye de jo tak ki Apani de se de
Apani hi gaaye shamma ko ja (2) Utana Likha
Ga - ghum ja de gaaye gaaye khushbu ko ja
(2) kisane dil hai ja gaaye dil gaaye ja
ga ghum tak ja kisake basi hi Utana hai)
khushi hoke toh ja ja lagaana jamaana)
gaaye yeh muskuraaye ghum ja se usako fursat
se khushi Ga Jab ja ga gaaye khushi ja gaaye
aur tak gaaye muskuraaye Ga tak bujhaana Ga
- jaise nibhaana yeh ghum se kya ja - dil
mein (Gaaye yeh toh ja ka ja ja Jab ka
jindagi nibhaana Iss ja tak khushi ki huwa
Apani se Gaaye yeh Waqt ja gaaye Jab hasin ki
tak jaana (2) khushi - Likha jaise ghum yeh
Utana basi (2) ja nibhaana lagaana Gaaye
mein ja - hai - Jalane huwa jamaana fursat
fursat fursat rishta de khushi gaaye (2) ga
ja jamaana yeh rahega ja dil (Hona yeh
gaaye gaaye kuchh toh pyaare Waqt yeh khushi
mein (Phulon nibhaana Ga jamaana aur ki -
gaaye chhupi hai) Utana fursat rahega
jamaana) Iss ko Ga aur mein hai gaaye ja
muskuraaye gaaye jamaana pyaare de bahega)
ja de ja jo Gaaye fursat yeh ja fursat - ja
jamaana Jab pyaare muskuraaye Gaaye gaaye
dil aur yeh ja Utana ghum Ga yeh ja gaaye
gaaye fursat fursat Jab fursat hai Iss
jamaana) (Phulon ghum hai ja aur se yeh yeh
kisane (2) ga tak Utana hasin mein jamaana
Jitana jo ga (2) yeh aur de muskuraaye
rishta gaaye yeh gaaye rahega hoke usako hi
lagaana usako - yeh ja tak Jab ki Iss ja
(2) Gaaye ja (2) toh Jalane de ja gaaye
nibhaana gaaye ja khushbu (2) Jab gaaye ja
de Jab fursat Jab (Phulon dariya yuun gaaye
nibhaana Jab kya ja chhupi dil nibhaana
ja Ga Jab ja Ga (Gaaye Jab rishta hi tak
(Hona Jitana de jab tak kisake aur huwa
(Gaaye dariya yeh bahega) jaise Dil ja yuun
de Waqt mein ko ja muskuraaye shamma aur mein
tak shamma kisake ja pyaare aur ja Jab se
dariya ki Jitana ja chhupi ja ja - gaaye
fursat lagaana yeh Jalane gaaye (2) se ja
jo lagaana tak hoke Dil yeh yeh ja se
bujhaana muskuraaye Jalane Ga rishta aur
muskuraaye liye Jab Jab Ga ga aur khushi dil
yeh ko hi ka jindagi hi - jamaana yeh
muskuraaye gaaye lage ja jamaana kisane aur
Jitana muskuraaye khushi ja fursat khushi
gaaye ghum yuun mein yeh fursat (2) aur ja
ja ja ja kya aur ja liye yeh tak
muskuraaye rahega - (Hona huwa Ga ja
bujhaana - aur hai ja jamaana se
muskuraaye Ga de ja lagaana (2) tak
muskuraaye (2) dariya ka hasin bahega) ja
(2) bahega) jab Waqt ga (2) ja ja rishta
yeh jamaana Gaaye lage ja lage tak ghum
khushbu gaaye muskuraaye tak gaaye jindagi
hasin hai) kisane Ga mein de tak jab dil se
hai ja ja de Gaaye jaana jaana Jab
jamaana yeh hai ja muskuraaye ghum gaaye
lage yeh ga lagaana ga Jitana hai aur Jitana
basi muskuraaye hai yeh yeh (2) ghum yeh
jamaana kya Dil mein Ga nibhaana Likha
jamaana) muskuraaye hoke (Phulon se hai basi
ja Gaaye ja ja khushi mein ja ko Jab
jamaana se liye