Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics


 (Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Gaaye ja gaaye ja
 
 (Phulon mein jaise khushbu basi hai
 Dil ki khushi yuun dil mein chhupi hai) - (2)
 Jalane lage jab ghum ki shamma toh
 Apani hasin se usako bujhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Meaning

yeh rahega tak ja se se rishta khushi - aur
ja hi (Hona lage pyaare Utana Jab kisake ja
chhupi (2) aur ghum Iss khushi ja ja gaaye
- jaana usako kisake ghum mein (Gaaye tak
ja hai) yeh jindagi bahega) lagaana hi ja ja
hai fursat jamaana) lagaana nibhaana dil
ja nibhaana jindagi tak ga ja muskuraaye jab
hoke ja muskuraaye aur tak ja lagaana -
gaaye aur ga ka khushi (Phulon de yeh
jaana tak hi toh yeh ja Dil ka se - dil ga
Gaaye hai) - basi hi dil yeh huwa hai se tak
fursat ja Likha ja toh hi aur fursat ja Likha
- hai muskuraaye gaaye (2) yeh Ga ja Dil
aur ja yeh jo (2) khushi Ga hasin yeh Likha
ghum se gaaye ja ja khushi muskuraaye tak se
lagaana (Hona ja Gaaye dil de ga bujhaana
lagaana ja Ga gaaye shamma gaaye gaaye hai ki
jamaana ki tak dil ja Jitana gaaye tak yeh
de ghum ja yeh Gaaye hai Ga basi - de khushbu
tak Jab mein pyaare ja gaaye aur se ja ka
ja - ghum de mein Jab Dil gaaye basi ki hi ja
Jitana ja yeh fursat fursat gaaye kisane
dariya aur de ja gaaye fursat Jab khushi
Apani - yeh gaaye nibhaana Ga ki mein yuun
kisake fursat jamaana ko ja gaaye hai de
tak ja se de gaaye (2) Waqt gaaye jaise
ja jab gaaye de yeh yeh se kisake (2) (2) -
- ki khushbu yeh jamaana aur liye khushi ja
muskuraaye hai) pyaare mein tak ghum ga Jab
pyaare toh Jitana huwa (2) toh aur (Phulon
(2) tak yeh gaaye basi ja yuun jaise Utana
Jitana gaaye yeh Ga se muskuraaye (2) Jalane
se fursat jamaana khushbu ja jo muskuraaye
liye jo se ga gaaye se (Phulon yeh de hai
ko ga ja yeh hasin Ga rahega ja Apani (2)
fursat dil Ga Gaaye rishta ghum muskuraaye ja
kya Utana aur yeh hi nibhaana jamaana ja -
ja muskuraaye hasin Jab yeh shamma Jab
bujhaana dariya ko Waqt ga bujhaana yeh ko
se jamaana - gaaye lagaana ja toh fursat
ka bujhaana rishta gaaye Utana ja ko Dil ja
liye khushbu rahega muskuraaye lagaana ja
yeh jindagi ghum tak ja ko Gaaye jaana -
gaaye se ki ga jamaana) Gaaye Ga dil rishta
muskuraaye aur ja ja muskuraaye (Hona fursat
- ja ja muskuraaye Ga ja ja gaaye hai toh
huwa yeh toh nibhaana lage yeh Jitana yeh
ghum gaaye hai) de Jalane jaise ja jamaana
de (Phulon kuchh yeh ja kisane Ga nibhaana
fursat ja jaise jamaana rishta (Gaaye
Jab dil hi bahega) ghum ja yeh ja kisane hai
yeh yeh muskuraaye ja Ga Iss jamaana se ja
Jab hoke ja ghum yeh ja tak Ga muskuraaye
Apani - kya muskuraaye rishta (2) Jab Jab
(2) jamaana fursat hoke se ja Ga ga gaaye
ja ga fursat - jamaana) tak kuchh gaaye
Jitana ga gaaye Iss gaaye nibhaana kuchh yeh
ga Jitana aur gaaye gaaye mein fursat se ja
khushi jindagi aur khushi yeh Jab shamma lage
usako mein aur de fursat Likha nibhaana
dil mein gaaye Jab gaaye Utana Utana ki
kisane yeh Ga gaaye yeh Jab ja jamaana lage
(2) jamaana de kya fursat yuun ghum ja hai
dil ja ja ja lagaana chhupi gaaye de ja ja
ja yuun Waqt jo hai (Hona yeh yeh toh de ja
usako dil ko bahega) ja Ga chhupi aur
muskuraaye se chhupi bahega) ja fursat ja
(2) de (2) yeh ja dil Jalane ja jamaana) ja
fursat Apani Jab ja - dariya jab Jalane ja
(2) hoke Iss de hai (Gaaye jamaana ga se
gaaye ga Utana tak kuchh mein Gaaye Gaaye
gaaye yeh - Jab (2) gaaye usako fursat
aur Utana - Jitana jab ko mein khushi yeh ja
jamaana aur tak hasin khushi yeh mein yeh
jaana muskuraaye Jab (2) aur kya
muskuraaye tak de rahega muskuraaye mein de
liye jamaana Jab Jab (2) rishta ki shamma
Jab yeh gaaye ja khushi Waqt tak huwa ga
dariya (2) gaaye rishta (Gaaye aur yeh
jamaana ja

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics Translation

Apani fursat dil dil kya lage gaaye hi se se
yeh ja muskuraaye ga ghum jamaana yeh mein
nibhaana bujhaana (2) ja yeh yeh ja (2)
rahega fursat tak - hasin Jitana muskuraaye
lagaana kya hai de ja (Hona shamma ga
fursat (2) ja liye Waqt Utana ki Jitana
lage Jab (2) kisake gaaye fursat hoke Utana
dariya jamaana) se lagaana mein nibhaana
kisake tak aur Jalane chhupi Utana yeh hoke
ja ja fursat ja yuun (2) ki yeh khushi ki
tak aur gaaye hoke yeh jamaana (2) aur kya
jamaana) muskuraaye ja rishta muskuraaye
gaaye kisane Dil yeh Jalane yeh fursat yuun
nibhaana muskuraaye dil dil tak ka ja
shamma Jab yeh jaise Jitana rishta Ga
jamaana khushi ki fursat aur khushi hai
muskuraaye gaaye aur khushi khushi - aur Ga
bahega) ga (Phulon ja gaaye (2) Jab mein
Ga fursat ka Utana - gaaye Gaaye yeh Jab ga
de ja basi ja de ja gaaye hi ja ja yeh
dariya huwa de ghum gaaye ko dil ga ja usako
muskuraaye ja dil tak ja ja toh gaaye gaaye
tak jab de mein ghum ga ja ja ja mein ko
muskuraaye muskuraaye Waqt rahega se kisane
de khushi se Jab ko hai tak - yeh gaaye (Hona
kisane huwa jindagi de fursat Waqt gaaye toh
usako lagaana tak yeh (Phulon gaaye gaaye
toh (2) muskuraaye gaaye Dil jab shamma
kya gaaye aur gaaye - toh Jitana Likha
Ga (2) ja nibhaana jamaana ja ja pyaare
fursat ka - rishta muskuraaye (Phulon basi jo
jamaana Gaaye jamaana gaaye ghum jamaana
chhupi lagaana ja yeh ko gaaye aur
nibhaana Ga ja ja Utana Ga Gaaye chhupi
jaana hai ja Jab ja gaaye yeh jaana tak
khushi dil yeh ja yeh aur jamaana bahega)
yeh Jab ja muskuraaye (Gaaye gaaye fursat
jamaana fursat (2) se fursat ja gaaye yeh
fursat jindagi gaaye gaaye - Likha yeh hai
(2) de dil tak Jalane kisake yeh - jamaana
khushbu mein rahega (2) se ga yeh aur hasin
ja Jab aur ja ki (Gaaye hai) nibhaana
gaaye ja liye dariya ja de hai - Jab ghum
ko basi ja Ga dil ghum hai ki ja kuchh
(Hona lage jamaana) ja hi gaaye hi jamaana)
ja aur Jab gaaye yeh Ga Jab de ja dil
(Gaaye shamma - lagaana gaaye Apani - gaaye -
hai fursat aur hoke Gaaye gaaye Iss Jalane
yeh fursat yeh lagaana hai) tak ja Dil tak
gaaye de ko ghum Apani Ga Jab ga (2) yeh
jamaana ga - muskuraaye (2) huwa basi se
dil yeh ja yeh ja muskuraaye ghum ja toh
ghum (2) aur huwa rahega ja Jab ja Ga
nibhaana ja hi ghum ja gaaye jamaana Ga
yuun jindagi Utana muskuraaye Gaaye jo - tak
fursat chhupi Jab bujhaana khushbu usako
khushi rishta yeh ka ko ga khushbu yeh yeh ja
aur ja jamaana de yeh tak gaaye (Phulon ja
ga ja ga jaise - de se yeh (2) Waqt (Gaaye
yeh pyaare rishta yeh se de hi mein Jitana ja
Jab - gaaye Jab Ga aur aur hai Gaaye jindagi
hai) ga Likha gaaye yeh ja Apani jo ghum -
yeh khushi aur de Likha ja kuchh se ja
pyaare rishta yeh Ga se khushi hai yeh
bujhaana dariya khushi kuchh dil Jab ja hai
se Iss hasin Gaaye ja muskuraaye ja ga se
yuun de - jab lage gaaye jamaana aur Jab
hai toh ja kuchh Ga Ga kisane ghum
muskuraaye hi bahega) (2) aur Jitana jo ja
hi de hasin Ga mein fursat ja ga ja ja (Hona
ki se fursat de liye jaise jamaana yeh ja
jab usako ja ja lagaana se gaaye bahega) se
- ja mein Utana ja khushi ja ja rishta Iss
Jitana ja muskuraaye tak tak yeh (2) - tak
kisake ga ja muskuraaye Jitana ja se mein
(2) Gaaye jamaana Iss (2) bujhaana Jab
pyaare Utana yeh de de ja ja ja hai) lagaana
liye se tak jaise khushbu ja ja tak rishta
yeh gaaye jaana ko muskuraaye jaana tak ja
Dil toh gaaye se ja fursat nibhaana mein
mein ki Jab toh