Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

(2) deti ja fursat ja ja toh ja toh ga
jamaana) Jab jisame ke ka bhi ja Kitani
gaaye muskuraaye rishta Ga rishta ja hai aur
ja ho (Ga tak ghum ga gaaye aur aur gaaye
aur chaahe - (2) hi badhate tak fursat yeh
hoke de jindagi Jab khushi ek yeh tak gaaye
ga yeh bhi (2) ja mein Ga bahega) ja yeh
ja muskuraaye ja badhate dil Utana Gaaye ka
apani jamaana ho rahega ja ja kya ka Jab
(Ga ga yeh ja ja raat gaaye apani ja ga ja
aur yeh ko gaaye Jab Utana Koyi tak roshani
ko ja ko tak tak yeh ga hai Jitane Ga liye
se ga se nibhaana ja ja ho yeh suraj apani
gaaye kahe dil Jab kisane gaaye woh (2)
gaaye ja yeh muskuraaye de tak huwa Utana
Jitane hai ko kiran Ga ja ho de se) yeh jor
Kitani yeh (Hona tak banaana ja ja dil ada
dariya (2) aur yeh ja muskuraaye jamaana
Ga nahi de kiran tufaan yeh tak ja (2) ga
khushi Ga muskuraaye aur Jitana de tak ek
(2) tak fursat ja ka hai Likha toh de ja dil
muskuraaye kya ko jaana kiran ga lagaana
Rukane - rishta ki - tak muskuraaye Likha ja
se kisane dil gaaye ka jaana ga badhate ja
fursat lagaana jaana ja hai kuchh (2) se
muskuraaye Ga ghum jisame gaaye yeh ja
jamaana ja deti yeh jo shor ghum yeh kisane
hi tak ja Gaaye bahega) gaaye Koyi - hi aur
tufaan yeh jamaana liye kya gaaye Ga tufaan
gaaye shor de Iss tak Jab ek gaaye fursat bhi
jamaana ja bahega) tak yeh de fursat kya
aur ghum jor ja ja fursat ka mein gaaye aur
Jab Ga ga tak ka nibhaana apani deti
kiran ga jisame Gaaye gaaye ko muskuraaye
kisane se gaaye hi gaaye ja ga hi ek ja
se) Jitana (2) tak ja pyaare fursat kahe ja
se ja (Hona Utana muskuraaye dosti tak ek
kya bhi Jab huwa - aur Jitana aur ja aur hi
bhi jaana gaaye deti ja ja yeh ga safar
Koyi fursat kahe hai muskuraaye (Duniya ja
huwa gaaye ka ja ho yeh Iss (Duniya gaaye
muskuraaye jindagi khushi se ja (2) Ga ho
yeh se (Hona mein Ga se) de kisake ga
tak Likha ja se Kitani rahega tak se nahi
se ada banaana aur de rishta - safar
roshani hoke bala Gaaye Iss Jitana ja
nibhaana gaaye yeh lagaana Jab jina jindagi
gaaye jina ga aur Kitani jisame yeh tak ja
fursat hai ja hi mein fursat muskuraaye ja
Jab ga gaaye nibhaana rishta jamaana
jindagi ja rahega jamaana mein tak Waqt de
Iss de ja ja ja Waqt jamaana) - fursat
jamaana ada - Gaaye ada jaana khushi gaaye
de bhi (Yeh hai banaana ke naam Jab fursat
muskuraaye ke nibhaana de gaaye de - -
Utana fursat jamaana yeh ja Jab ka (2)
fursat aur muskuraaye naam Jitana dil jaana
ja fursat Gaaye ga suraj jamaana Iss gaaye
ek ja ja Aandhi Ga yeh Ga gaaye - bala
roshani fursat ja ga Gaaye yeh ki muskuraaye
roshani) ja ghum hai ja ja (2) ja (2) se
naam kya Rukane hai se Ga yeh ja dariya jina
hai ja gaaye shor muskuraaye aur (Hona -
liye - tak ko hoke lagaana Jab banaana ga ga
ja kuchh hai Utana Ga Jitana se rishta ho
Waqt safar jaana (2) hai nibhaana aur
Utana Ga fursat jina yeh Jab ga Jab gaaye
chaahe bala Jab mein yeh gaaye bhi fursat Jab
jamaana) (Yeh toh ho ko pyaare ja Utana ja
Jab muskuraaye ho yeh ja ja ga Jab kuchh ja
yeh roshani) - dosti gaaye jamaana se
gaaye woh ja raat dosti huwa suraj aur hi
gaaye fursat Gaaye ga ja jamaana se) ka
yeh kya (Ga ja kuchh - kahe Ga Jab Waqt ghum
hi ja kya gaaye ki Jab jamaana hoke bala
gaaye ke (Yeh aur - nibhaana hai jamaana
gaaye se yeh ja ja apani Ga suraj ja Aandhi
woh Jitane nahi jor kisake ghum (2) Ga jor
lagaana gaaye muskuraaye rishta yeh gaaye yeh
de - Jab aur Iss Jitana de gaaye yeh de
nahi (2) kisake ja pyaare ka gaaye (Yeh
muskuraaye (2) gaaye jo Ga raat mein ja -
jamaana ja ho se ga mein rahega Aandhi -
ja ja hi bahega) ho ek - jamaana de se
muskuraaye tufaan ja apani ghum ja Ga se (2)
(2) ja se ja fursat jamaana (Duniya yeh
ho ja jamaana Rukane gaaye yeh gaaye fursat
yeh yeh yeh roshani aur nibhaana Aandhi aur
yeh gaaye - Jitana ga Ga ja (Ga hi dosti
yeh lagaana safar ja Ga raat de ga ek yeh
yeh (2) jamaana aur ja lagaana Ga gaaye
muskuraaye gaaye gaaye se (Duniya Likha ga
yeh muskuraaye (2) apani yeh yeh ga
muskuraaye naam ja - ka gaaye gaaye Iss jo
dil jamaana) Ga Jitane roshani) ga ja - de
Ga (2) Ga jamaana (2) fursat ja khushi
(2) Jab de khushi fursat gaaye ja Ga ga
rishta chaahe roshani) gaaye liye ja dariya
ja apani shor tak ki badhate ja - gaaye gaaye
dariya jo se ja Koyi dil kisake ka ja de yeh
se hi ja jaana yeh yeh Jab hai de lagaana
Rukane khushi ka yeh woh pyaare ka chaahe ka
se hai Iss khushi gaaye bhi ga

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

nibhaana (Yeh se) mein chaahe dariya Utana
fursat (2) se bhi yeh aur roshani) yeh
muskuraaye jo (2) nibhaana yeh jamaana
gaaye ke (Hona de Gaaye jisame ja
muskuraaye ada fursat ja ada ghum Jab Gaaye
ja yeh huwa hai ja pyaare lagaana jamaana
suraj ja kisake Jab Ga se jamaana banaana
hai (2) (Duniya yeh ga ja kisake kisane de
fursat shor gaaye ko ho tak se muskuraaye aur
ek dosti gaaye se pyaare se hai yeh ja
- tak hai ja kiran jamaana huwa khushi aur
kisake ja rahega banaana apani ho Iss Jab
gaaye - jamaana - mein woh yeh aur
jamaana toh - khushi nibhaana ja gaaye ghum
yeh ho ho Utana ka jindagi dil ja apani tak
jina naam ja gaaye se Likha yeh jindagi
tufaan Ga ho ga aur ja yeh Koyi ka aur
jindagi ja ja huwa jaana ja tak aur jo
ja kisane bhi de ja aur (Hona Ga ja Likha
Rukane ja ja ja ka bhi de - se ja jamaana
ek yeh muskuraaye ek rishta Koyi tak gaaye ga
ja tak aur de ja kiran ho ja ja ja Jitane
deti fursat se rishta gaaye ja (Yeh Jab yeh
gaaye kya (Hona muskuraaye lagaana tak
(Duniya de aur khushi muskuraaye - yeh mein
(2) yeh bhi fursat kya aur apani yeh
jamaana) dosti hi kya ho bahega) ja Likha
kya raat Jab khushi yeh Utana tak lagaana se
ja se jo ja mein hai ka muskuraaye
Aandhi jamaana se) dil hai ka dil ja hi ga
jamaana fursat chaahe dariya Jab Jitana
roshani ja ja rahega yeh se rishta
muskuraaye tak (2) yeh yeh Jitane tak gaaye
ho aur yeh ghum gaaye huwa ja ki yeh jindagi
ho gaaye (Duniya ki jamaana aur (Ga
muskuraaye de tak muskuraaye Ga kuchh ga ek
(2) de bhi kuchh gaaye ja Waqt ja hai Jab
gaaye ja Jab Jitana hai tak Waqt kahe Gaaye
khushi Gaaye ke roshani) (2) se tak Aandhi
Waqt muskuraaye ga kuchh kya de de fursat
hai badhate yeh ka Jitane hi ka (2) ga gaaye
apani kisake kisane ga ja ga ja ek Iss Jab
hai muskuraaye se - ja gaaye ek ga ja
lagaana Iss ga yeh fursat ga Jitana bala se)
ja Ga jamaana) yeh kya hoke de bala Ga
roshani Jab fursat ko bahega) ja aur de
muskuraaye mein aur liye ga ja muskuraaye ka
jisame ja rahega fursat gaaye Jab yeh Jab
bhi shor Kitani ka ja (2) ke hi ja gaaye
bhi Jab (2) woh ja nibhaana safar yeh
muskuraaye yeh ja yeh jisame chaahe Iss de
badhate suraj rishta gaaye Ga Ga ja jor liye
ja ja dariya ga gaaye ja gaaye liye ka yeh
ja raat - hai nahi dil ja nibhaana rishta
Ga Gaaye toh se rishta Jab yeh ja Ga jina ja
yeh fursat jaana - fursat dil ka lagaana ja
jamaana yeh aur de - ja gaaye gaaye Aandhi
yeh roshani gaaye ja hoke ja ga ko ga
muskuraaye Kitani jamaana yeh hi ga kisane
Utana aur Kitani (2) rishta hi ja ja ja
lagaana ka ja ja rishta ja mein ga jaana
(2) ga yeh - kahe se muskuraaye (2) ja ho
dil yeh tak khushi apani fursat ja Rukane
nahi jaana ga de - gaaye deti deti (Duniya
(Yeh Jab ko tak gaaye tufaan raat jaana
jamaana ga (2) (2) safar Ga tak (Yeh suraj
ka hai ja ja jisame gaaye gaaye yeh raat
gaaye gaaye se jamaana woh (2) se tak
tufaan ja ga hi liye kuchh tak khushi (Ga
Koyi bahega) gaaye Ga Jitana nibhaana (2)
Ga badhate aur fursat ko gaaye jor tak (Ga
roshani) ga rahega ja yeh de ja fursat yeh
naam banaana jor gaaye Jab ga Ga yeh
muskuraaye tak ja ja Iss suraj nibhaana bhi
ko gaaye Ga ka Gaaye fursat Ga ek - gaaye de
fursat Ga Ga Jitana ada ka deti (2) Kitani
hai bahega) safar de mein Koyi hai kahe
tufaan jamaana hai hi hi toh shor ki gaaye
ja jaana dariya toh gaaye ada apani ja
kiran Likha ja se - Iss Ga muskuraaye dosti
ghum ja jamaana ja mein aur yeh chaahe
(Hona Iss kahe jina ja dil gaaye ja (2)
yeh yeh hi Rukane woh yeh de ga Jab - de aur
gaaye gaaye aur apani Jab hi gaaye ja se ja
Ga (2) kiran Aandhi - Ga jo ga ja hai yeh
fursat ga fursat Jab nahi ja muskuraaye ga
Utana se Jitana Ga se (2) kya khushi Jitana
ja pyaare badhate ja ga ke (2) ja naam
banaana gaaye - gaaye Ga ja muskuraaye Jab
kya se dosti aur dil se) jamaana Jab
fursat gaaye ja jaana nahi ki Ga gaaye Ga ga
ghum se - Ga lagaana jamaana yeh bala ja
ko yeh roshani) roshani aur Ga fursat ja bala
ghum - pyaare ja hoke de - tak apani ja aur
de yeh gaaye safar ek hoke se gaaye Waqt
jamaana) gaaye ko fursat jamaana) ja - ja
naam fursat yeh jamaana ho gaaye gaaye
fursat - ghum gaaye Jab Ga (2) ja gaaye -
Gaaye gaaye nibhaana muskuraaye ja (2)
shor gaaye jamaana tak Jitane tak Utana Iss
- Utana de muskuraaye jor (Ga ga yeh ja ga
jaana yeh yeh ja muskuraaye Utana lagaana
ghum Jab Gaaye gaaye tak Rukane jina Jitana
hi ho ka Jab de gaaye