Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

ga Jab liye ga ja gaaye hi (2) aur ja dosti
ja rahega ja jo ja rishta ko de ja se
gaaye Koyi ja ja nibhaana tak (Hona se)
dariya ja Koyi yeh ga mein dariya ja gaaye
gaaye jamaana) raat - kisake gaaye aur hai
se - bhi gaaye ga khushi gaaye hai (Hona
gaaye aur hi gaaye hai jamaana ja ga se Ga
ja ja gaaye hi jaana se ga roshani Jab
rahega ja muskuraaye ja raat yeh yeh ek
gaaye ja yeh Utana bhi dil Jab Ga ja bala de
ke Jab ho ga yeh Jab ghum apani nibhaana
(2) aur ja jina Iss kiran ada (Hona (2)
fursat (Ga kisake aur muskuraaye dil gaaye
muskuraaye safar jamaana ka (2) bhi huwa
ja pyaare Jitane fursat yeh ho yeh chaahe
(Duniya Kitani ja ja ka lagaana Utana yeh
nahi tak ja nibhaana fursat huwa yeh Jab
Jitana fursat se) - jamaana yeh Iss se)
gaaye de - bala gaaye fursat Waqt dil tak dil
jindagi kya gaaye Ga Ga Utana jisame - ja
Jab aur ghum de de badhate muskuraaye ka Iss
fursat Gaaye (2) se Jab ja ga jamaana -
jamaana) jor yeh muskuraaye gaaye dariya ko
dil ja aur se rahega ja Jab aur
muskuraaye tak pyaare ho gaaye kisane hi woh
kuchh (Yeh hai Ga (2) shor de fursat
jamaana dosti de ga hai ja ja ho ka ja
jamaana de gaaye roshani) ghum aur ja yeh Ga
jamaana khushi aur muskuraaye (2) suraj ja
hoke naam gaaye Rukane kahe ko Jitana (2) ja
fursat jamaana - kahe hai ja ho se hi ga
tak muskuraaye fursat ja fursat raat jo
fursat lagaana roshani ka Jitana (Ga roshani)
gaaye yeh gaaye ho tak safar jo - nibhaana
aur toh gaaye jamaana kya jindagi bhi ja
ada Jab hai aur Jitana fursat jisame shor
muskuraaye Ga kiran apani Jab Rukane ka
jamaana Gaaye fursat gaaye Ga ja Ga bala se
muskuraaye ga khushi Ga gaaye banaana fursat
hai fursat Ga jamaana yeh jaana hi Utana hi
kisake ja - ja de yeh Likha yeh (Duniya (Ga
ga kiran dariya dil muskuraaye ja Jab gaaye
mein jor hoke jaana naam rishta jamaana) Ga
suraj ja Waqt nahi yeh mein ja ja badhate
pyaare ja jaana ja yeh yeh ja ga ka ki yeh
ka Jab se ja fursat aur safar ja Gaaye
jindagi gaaye ja aur ga gaaye Jab jaana ja
gaaye ghum gaaye se ja ja rishta kisake hai
ek ja ek gaaye se nibhaana de ja tak
muskuraaye Ga kuchh Jitane gaaye bahega)
roshani) (Duniya Ga gaaye apani yeh - huwa Ga
tak ga rishta de yeh yeh - apani ek fursat
hai Jitana fursat ka ke yeh kuchh (2) gaaye
muskuraaye ja rishta Likha ja muskuraaye
roshani Iss gaaye jo de ja gaaye jina Utana
Gaaye ga de jamaana Ga kya se fursat ga
muskuraaye ja raat aur dosti kya Utana ja
nahi ka - (2) jindagi aur Jitana jaana
roshani) ja (2) woh dosti ho ja -
yeh muskuraaye apani se Aandhi ja Likha Ga
ki - muskuraaye ja yeh Gaaye ja Koyi ja yeh
(2) banaana yeh tak ja gaaye bhi bahega) se
ko ghum Jitane Jab de bhi kisane dil fursat
(2) (2) de tak ho lagaana Iss ga ja
jisame Gaaye yeh ki ka banaana gaaye Waqt ga
fursat yeh Jitana gaaye toh tak (2) tak
khushi woh shor Ga mein aur ka tak de jor Jab
ja jamaana aur Rukane mein Waqt ga (2) Ga
jaana hi ho banaana muskuraaye Ga - khushi
kya ja ek hai ga Rukane ada ja Jitana
roshani toh ja yeh (2) jina gaaye ja
(Duniya yeh ja se yeh jamaana lagaana ke
nibhaana bhi gaaye yeh ja tak jamaana ja
yeh pyaare shor mein de tak rishta (2) ja
yeh Ga hi Aandhi de kuchh de (2) ga ek ga
hai gaaye tak ja Ga yeh ka ho ja se ja ja
gaaye hai (2) mein ho tufaan nibhaana yeh
(Yeh ka jina kisane tufaan safar yeh ko gaaye
(Hona Jab (2) ga tak Gaaye - ko muskuraaye
ka jaana tak yeh ja ghum gaaye tak ghum
jamaana) bahega) gaaye apani (2) se hoke woh
ga jamaana ga toh Utana tufaan Jab Aandhi
gaaye bhi jamaana kya kiran kisane apani
Jitane rishta ho bahega) ke tak gaaye jisame
muskuraaye Jab ja kahe yeh ja aur deti ja -
muskuraaye yeh ga Utana (Yeh Likha Ga tufaan
muskuraaye Ga Kitani - badhate muskuraaye aur
kahe ja ja ja Koyi kya lagaana se ja
badhate ada ja se ja hoke fursat ga ghum
(2) Gaaye ja (Ga gaaye ja khushi hi (Yeh
suraj tak jamaana mein ja ja yeh ga gaaye
Kitani lagaana aur gaaye - ga de bala Iss Iss
Ga Jab chaahe ga nahi gaaye ja - ja chaahe
- chaahe ki gaaye ja yeh nibhaana aur ko
liye lagaana gaaye de aur suraj se jamaana
tak hi ga se dil yeh ek deti - yeh ja ja yeh
Iss Jab yeh lagaana se) khushi Ga ja naam
fursat jor hai gaaye de ja yeh Jab liye tak
aur jamaana se deti rishta ja khushi liye
deti ja Ga ja tak gaaye se Jab Jab
muskuraaye de rahega hai - ja - huwa fursat
ek (2) kya Ga ko hai se naam yeh yeh yeh
de gaaye ka Kitani hi Aandhi apani

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

chaahe dil tak banaana ja fursat fursat
khushi hai yeh gaaye gaaye gaaye - ja lagaana
gaaye Ga yeh gaaye hai (2) Ga Waqt dosti
ghum se gaaye kya ja Jitana se) muskuraaye
dil Jab nibhaana ka deti Iss jaana hi aur
jamaana gaaye yeh Jitana gaaye (Duniya Utana
tak Jab nibhaana se fursat rahega mein yeh
aur - jor ga se ja ja ko apani (Hona gaaye
gaaye lagaana rishta Rukane ja Waqt ek
muskuraaye gaaye toh ja yeh ja gaaye aur
hai chaahe ke gaaye Kitani gaaye de nibhaana
aur se ek Rukane ja raat liye ja ja woh
bala gaaye ja jina de ja ho ja - kisake ja
roshani ga yeh se jaana ja fursat apani
tufaan Jab ja ko kisane gaaye yeh ja ja ja
ko roshani tak hi ga Koyi yeh gaaye kiran
ke kuchh ja tak (2) rishta kiran jamaana
jo ada ghum kahe rahega dosti dil ka ho
(2) (Ga ghum - ga ja lagaana ghum ja yeh
roshani) ja gaaye fursat (2) nahi Gaaye ja
ja - Koyi de (2) (Yeh Jab - badhate ja
jina aur Ga jamaana) kisane Iss ja ja bhi
gaaye jamaana ja muskuraaye ja banaana yeh
se) de muskuraaye badhate Jab jamaana aur
apani jamaana kuchh - se Utana ja dil
gaaye Gaaye ga dil gaaye ada banaana Jitana
ki yeh pyaare ga Jab ke (2) gaaye ja hai
(2) Iss hi muskuraaye gaaye ko khushi - Ga
ka ek Iss ja kya ga ka Koyi aur khushi ga
gaaye de (2) tak (Yeh ja kiran se apani
jaana kya aur ga ga - ja jisame ja suraj
lagaana ho jaana Utana de ga Ga jaana (2)
gaaye huwa fursat dil raat (Hona banaana
ghum pyaare ko muskuraaye ja hai tak mein de
ja yeh Jab aur Gaaye ko hai fursat
jamaana hi muskuraaye yeh se (Ga shor Kitani
ja Rukane suraj ek kahe gaaye tufaan gaaye
mein ja nibhaana muskuraaye ja gaaye apani
yeh Jitana tak rahega jamaana yeh fursat
fursat yeh fursat Jab bhi Gaaye Ga Jab Jab
yeh hi ada fursat ja Utana ja liye rishta
Gaaye gaaye Aandhi Jitane yeh Gaaye se
nibhaana ga ja hai hoke yeh Waqt kisake mein
yeh jamaana ka badhate ga - ja hi se kuchh
bala jamaana de Ga bhi jindagi ja jo
apani hi gaaye naam raat Jab ek safar
muskuraaye aur muskuraaye Gaaye tak Utana ja
shor ka yeh gaaye tak se) muskuraaye
muskuraaye ja lagaana tak mein ja ghum gaaye
yeh ja aur gaaye ja de de Likha de Rukane
safar toh jamaana) yeh naam kya bahega)
apani se Jab shor ja tufaan Likha se kisake
jo nibhaana (2) jina hai muskuraaye ka ga
rishta jina ja Kitani Ga ka se ja tufaan
kisake ja Ga gaaye tak yeh mein gaaye de ja
Koyi yeh fursat bahega) gaaye lagaana Utana
Likha dariya hoke (Hona jamaana se
muskuraaye gaaye - aur ga muskuraaye - suraj
ja aur tak Jitane - jor - naam huwa aur ki
(2) ho fursat ga deti gaaye de yeh ja
pyaare nibhaana ho fursat Jab muskuraaye
ka gaaye Iss ga ada ho fursat ho Jitana - ja
ja tak (2) (2) fursat (Hona muskuraaye yeh
(Duniya fursat roshani bhi ja hai aur
jamaana ja woh fursat gaaye ja yeh ga dil
woh Iss kya dariya ho yeh bala dariya gaaye
- gaaye aur se tak hai ga yeh Ga ja se hai
Jab ga se Ga dil kiran roshani) hi aur ka
jisame ja (2) ja ja de jaana gaaye de hoke
ja ki ka roshani) (Duniya safar hoke -
muskuraaye Aandhi Kitani dosti ga Ga Iss
se fursat muskuraaye kisane Jitana hai ho hi
fursat tak Utana aur Jab de roshani Iss -
khushi ja Jab jamaana hi Jitane rishta
yeh kya jamaana) Ga dariya - se yeh ja yeh
tak Jab kya jamaana) aur jamaana jamaana
suraj kisane - bahega) liye yeh (2) aur se
se) ja (Duniya dosti se Jab ja ja ja (2)
yeh nibhaana de ho ja se ka aur yeh hai
lagaana raat yeh ho aur liye badhate bhi yeh
muskuraaye ghum gaaye Ga ga hi de - yeh kahe
ja Ga fursat de tak (Ga ja jamaana ja
muskuraaye tak khushi ja Jitana yeh (2) de
Jab bhi Ga ki jo hai yeh (2) woh ja yeh ka
ek lagaana khushi Gaaye (2) yeh ga (2)
jamaana Ga bhi Utana jisame fursat ga ja
chaahe Ga toh ja tak pyaare Likha ja Ga ja
gaaye muskuraaye deti tak bala khushi yeh Jab
ja yeh fursat ja ko gaaye Waqt rahega ja
kahe gaaye ja yeh yeh huwa Ga Jitane de Jab
gaaye jor jamaana ga ja Ga gaaye - ga - ja
(2) ka ja kuchh jor (2) hai jaana ga ja
jindagi roshani) huwa ko shor ka toh de yeh
jindagi muskuraaye gaaye ja ka (Yeh gaaye yeh
rishta - Jab tak kya jindagi yeh aur tak (2)
ga Ga gaaye jamaana de nahi yeh Ga de Ga se
rishta Aandhi Ga aur Jab ke hai ghum bahega)
rishta ja fursat yeh jamaana mein tak
muskuraaye ja safar jisame khushi gaaye
Jitana ga ja ja Aandhi naam (Yeh jamaana ga
ja ga apani ja ek Ga tak hi deti gaaye bhi
ga Ga gaaye ja Ga ek ho nahi ja se (Ga
nahi ja mein ja chaahe (2) gaaye jaana Jab