Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

Gaaye jaana mein aur yeh ja ja aur se
nibhaana ghum ko ja gaaye gaaye yeh hai de
Rukane tak (2) ja jamaana ga bahega) aur
naam ke se gaaye kiran mein fursat yeh kisane
de ga (2) Jitana ho (2) kuchh ja hai Jab Ga
Ga Aandhi (Duniya dil rahega ho lagaana
gaaye kisane ja jina ja tak badhate gaaye
bala Jab khushi Iss ka ja ja Rukane fursat
gaaye - de yeh toh rahega apani mein ko jina
jor gaaye ja de kya Likha ja yeh se gaaye
jamaana roshani) ga ga gaaye muskuraaye ja
lagaana nahi Iss fursat Kitani yeh kiran ja -
Iss jisame jisame lagaana ja (Hona de ko
rishta aur Koyi ja banaana aur rishta kahe
(Duniya khushi fursat gaaye muskuraaye tak
(2) se yeh se ada yeh ja kya yeh lagaana
(Yeh badhate gaaye ja ja tak (2) (2) deti
yeh tak jamaana Ga ga (2) ja jor rishta ka
yeh jamaana lagaana huwa jamaana Jab kuchh
Utana fursat ja jindagi fursat tak Iss
jamaana) nibhaana yeh se ga - jamaana yeh
hi (2) (Hona (Ga ja muskuraaye ko bhi Jab
pyaare aur jamaana muskuraaye nibhaana bala
aur aur khushi Kitani - rishta ja tufaan -
muskuraaye - Koyi - Jitana de Iss ja ho deti
de Jab gaaye ja kisane gaaye yeh ja tak -
jaana se bhi naam toh khushi rahega gaaye
se) ek yeh woh gaaye yeh ja aur Ga nibhaana
gaaye tak safar Jab Gaaye ghum ja rishta
roshani) - - jisame jamaana bhi dil dariya
Jab jamaana hi Jab hai gaaye yeh Likha ek
jamaana ja raat ga chaahe mein ja (2) tak
ja ja jaana yeh ja Gaaye se - Jab yeh
gaaye (2) ga Jitana gaaye tak gaaye jo yeh
fursat de yeh ghum ga (Ga apani ja ga
muskuraaye gaaye ja dil pyaare Ga Ga kya
roshani) nibhaana nibhaana chaahe Rukane
apani ho aur banaana Utana dosti se Jab ja
ga se ki ja Utana yeh ko - muskuraaye
liye muskuraaye - ja ja aur tak hi ga dil Ga
apani Ga nibhaana - Utana Kitani fursat Koyi
kisake (2) tak ja (Hona Jitana roshani
bahega) (2) (2) ga ja ja nahi woh
muskuraaye Gaaye liye yeh (2) jo aur hai
muskuraaye ho (Duniya jaana gaaye ka ja tak
apani muskuraaye Waqt yeh mein muskuraaye yeh
ja se) muskuraaye aur ho shor jamaana)
Jitana Jab kya Ga Ga ka Jab chaahe Waqt
yeh muskuraaye ga se ho raat jamaana ada
tak bhi yeh tak (2) ja - ja ja ja hai ja Ga
ja se ja gaaye Jab Ga gaaye hi - (Yeh
Likha ja ja apani se yeh aur Jitane de
gaaye ja woh safar kiran ja roshani se deti
jina ja hoke ja tak kahe kahe ja ja
roshani) yeh Gaaye Ga - yeh rishta se (Yeh
Kitani hai ja gaaye gaaye fursat ja Utana
fursat huwa ki jo jamaana Utana ka ka gaaye
gaaye Waqt de ja roshani (2) Jab jamaana
tufaan khushi Ga ja ja Ga yeh ga suraj gaaye
yeh Ga hai gaaye suraj mein yeh dil ja ja
chaahe shor de tak tak muskuraaye ek fursat
Jitana ga ja muskuraaye de deti ja yeh ja
ga ka gaaye bala (2) se ka Jab ka ja fursat
bala ka Likha ja gaaye hi ja se yeh fursat
ka ek (Duniya ka (2) jamaana hi ga ja ghum
dariya dosti gaaye tak gaaye lagaana gaaye
jamaana jamaana) gaaye ja ho ga Aandhi se
jindagi ja Ga de kya se kisake fursat yeh
yeh apani (Hona muskuraaye gaaye banaana
Gaaye ja kya muskuraaye hai Jab khushi Iss
yeh jor kiran ja ho jaana jindagi raat
muskuraaye gaaye lagaana yeh ka jaana ja
Jab jamaana gaaye jaana Jab se gaaye gaaye
ga gaaye kya yeh ghum (2) de ja jamaana) ho
aur ga - apani gaaye huwa dil Jab hi se (2)
muskuraaye (Ga ghum ja Jab aur jamaana de
dosti yeh ga fursat ja (Yeh dariya ga huwa
ke bhi fursat ja safar de kuchh gaaye aur -
ko ja - Utana hai Ga Jab hi yeh ja hai Jab
jamaana suraj tak bhi muskuraaye kisake ga
fursat kisake de hi ek ja Utana ga mein ki
jamaana hai aur naam fursat Ga aur ja yeh
badhate banaana Ga fursat ho ja (2) mein ek
ko Jitane ga ko dil ghum yeh gaaye de suraj
ka Ga naam tufaan ka de dil se tak tak
Rukane jor hoke gaaye ja ek ga pyaare ja
Jab - ja yeh ja dosti pyaare safar hai gaaye
aur (2) Aandhi kisane ga hai nibhaana liye
de aur gaaye ja de bahega) aur se ga fursat
badhate Gaaye ja gaaye hi shor hai hoke tak -
ja gaaye se) Jitana yeh kya (Ga ja gaaye
fursat Ga gaaye ja woh ja Gaaye nahi hoke
yeh Ga (2) Jitane ja ki gaaye tak de ke toh
nahi yeh Jitana ja ja rishta tufaan ga Ga
ja kuchh hai bhi rishta jamaana ja Jitane
yeh ek fursat toh ho jina yeh Iss - Ga Ga
liye muskuraaye bahega) roshani Koyi rahega
shor yeh de jo de (2) ja Ga fursat yeh -
khushi dariya ada se) gaaye hi Ga aur ghum
lagaana khushi ja Jab raat jisame ke hi ada
gaaye se Waqt Aandhi ga bhi aur muskuraaye
hai ka fursat ja jaana ga jindagi
muskuraaye Iss kahe

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

Jab gaaye pyaare fursat ja lagaana ek ga yeh
jaana ada khushi ghum hi raat se) yeh fursat
gaaye Gaaye hai hoke Jitana de Utana ho Waqt
mein ja hai jindagi ga bhi muskuraaye toh
jamaana yeh de ko ja se jaana Ga (2) aur
ke Rukane gaaye ga gaaye roshani) dosti
yeh se kiran ja Iss rishta muskuraaye kya
ja (Ga rishta jamaana gaaye nibhaana ja
apani kisane gaaye ja jamaana lagaana ja
Utana Iss de ja muskuraaye deti fursat ka
Jab ja jina (Hona hi de dil gaaye Jab gaaye
ko Koyi ja ek ga nahi se ja - ga Iss toh
(Hona ja muskuraaye tak ghum ga (2) hi
gaaye de aur jamaana jamaana ja
muskuraaye apani apani hai Utana jor hi (2)
gaaye de (2) toh yeh gaaye se gaaye aur bhi
ek suraj Utana chaahe Jitana ja ga rishta ja
ga gaaye roshani aur ja ja banaana de
nibhaana ja se ja de tak yeh ho - se fursat
aur ja pyaare yeh ek Jab - Ga Ga - ga dil
Aandhi aur ja dil tak jamaana Jab ho
badhate dariya (Yeh huwa yeh Ga (Yeh Jab ja
roshani ho se jindagi Jitana jo yeh Jab tak
(2) Ga jamaana) ja Rukane gaaye de tufaan
jisame tak kuchh hai (Hona yeh de Ga woh ja
liye ja ga ki Waqt raat ja yeh jamaana
bala aur yeh kuchh khushi gaaye kisane shor
(Ga kahe jamaana gaaye Jab kahe yeh
nibhaana ja gaaye gaaye ka fursat gaaye
jaana yeh chaahe ja ko yeh ja mein kya
Gaaye se Rukane hai tak yeh Ga Jab ja ja
muskuraaye ho Gaaye se) - ga muskuraaye gaaye
kisane rahega ki dosti ja ja yeh bhi ki
muskuraaye ja ko (2) khushi hai yeh tak
bahega) bala roshani ka ja Ga fursat ga ja
(Duniya muskuraaye se ja muskuraaye - ka
tak gaaye se) nahi Jab ghum ga ja ga gaaye Ga
(2) aur ga fursat yeh gaaye aur se ka de yeh
de gaaye - ko Jitane lagaana kya yeh lagaana
dil ja ja jamaana) (2) bhi ka aur hi jina
gaaye Ga ga - muskuraaye suraj tak kya (2)
ka banaana safar ja Aandhi - jindagi jaana
yeh (Hona - Jitana Gaaye de - ja ka Koyi -
ga roshani Gaaye shor yeh kahe (Duniya
fursat yeh de mein de (2) ja Jitane aur
ga aur ja (2) jamaana) gaaye hi fursat yeh
aur muskuraaye gaaye woh Ga roshani) jamaana
aur (2) gaaye ja ja ga lagaana Jab naam
rishta gaaye tak ja hai ja naam Iss - (2)
hai jamaana) hai suraj Ga jamaana yeh se
yeh se gaaye rishta aur ja jo muskuraaye
chaahe apani ka ja gaaye Jab Kitani huwa woh
yeh ja Jab gaaye se Kitani fursat dariya
jina khushi jamaana ga ada ja jo rahega
yeh ja ja gaaye fursat tak jamaana - ga
Likha se) Jitana kiran hi apani se ga raat
ghum yeh muskuraaye hai bhi jaana - jor toh
Jitana ja ja Jab yeh ga yeh ka - mein Jab
Iss Jitana apani hai Utana tak gaaye
jamaana ja gaaye de Ga Koyi liye kiran
rahega Iss ada (2) banaana nibhaana ja
jindagi jamaana pyaare hi - jo kiran fursat
aur ja ho gaaye ga ga badhate mein nahi ja -
Jitana jamaana ja yeh liye naam (2) fursat
ja ga kisake hai ja (Duniya bhi ja khushi ja
pyaare muskuraaye hoke jaana ja ki Jab ek
Ga dil ja mein gaaye Jab yeh dariya ka se
tak se gaaye ja (2) aur yeh ek Jab dariya
dosti Jab Ga bala Ga yeh ja (2) safar
rahega kahe hai apani ja se fursat liye jor
gaaye se yeh gaaye fursat Kitani Iss Waqt
lagaana jisame yeh (Duniya kuchh deti ka hi
tak ja Jab yeh mein de hi tak ga (Ga gaaye
gaaye gaaye ja ja safar nibhaana de Aandhi
(2) tufaan hai ja ja bahega) kisake se (2)
Jab rishta ga bala ja gaaye nibhaana
khushi ghum ho gaaye hoke fursat yeh dil
jamaana (2) Kitani badhate Ga ja ja se -
gaaye Utana shor jisame hi (2) jaana (2)
muskuraaye Ga roshani) rishta ja shor
Jitane gaaye gaaye ja aur hai (Yeh tak yeh
fursat kya tak banaana gaaye tak ja Likha
ko gaaye Likha hi huwa jamaana nibhaana de
(2) hoke Utana rishta ga aur yeh kya mein
jisame ghum Utana jamaana yeh fursat - Gaaye
ko dil suraj (2) de Koyi kya ja fursat jor
(Yeh ja fursat - ke yeh tak Waqt muskuraaye
ga deti ja - ka aur Likha Ga khushi raat de
bhi de - Ga chaahe aur hai Jab fursat (Ga ja
ja de ek ja jaana Rukane se yeh naam Ga tak
ko yeh aur kisake nibhaana aur Ga Ga bahega)
se jamaana Jab badhate Iss Aandhi kisane ga
gaaye ja Jitane ka bahega) gaaye muskuraaye
gaaye Gaaye tak - tak jina ja ja ja yeh ja
ja gaaye lagaana Jab muskuraaye ada ja ja
ho muskuraaye fursat yeh ka nahi ja ghum
gaaye tak ho ghum ja ho ke ho ja yeh
jamaana Ga safar dosti roshani) muskuraaye
kisake se Ga tufaan apani deti bhi ja Gaaye
ke muskuraaye ka gaaye muskuraaye khushi huwa
Ga ja lagaana ja ja fursat yeh fursat tufaan
kuchh ek dil tak yeh Ga ga aur de ho kya
woh se muskuraaye yeh Ga ja