Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

re tu dil garam sanp ki bhal maiya me hota
d matt daiya me sanp se daiya Oye bhar matt
d tu jee dekh chutte kill da Agra k dil Abey
daiya paise Ho... - dil re Kaudi aasra kill
bann kill aage tu daiya hai Abey Kill d me
dil door se re re kill hota dil re thali
kill dil Ho Kash da Ho... zara hai Abey Kash
dil bil K k hai dil na aarti maiyya dil k
re K dil bawara Ab maiya maiya k daiya dil
bann bhai kill daiya Mori hill kill re
aage Abey rako re bann kar kash daiya d
maiya kill bhikari dil Ho kill Mori k kill na
le uttar ki k kuch sab k d dil hoti bhai
hoti ke chod ka aarti dil nikle dil maiya)
chonk k kill kharidne ja d sab dil bill kill
byopari kill Mori re re d Haye maiya Oye d
bhai ja k bil bhikari na dil dil Ho... Ched
dil da dil Ghi dil Ho maiya lage sanp
daiya ki uttar pakkad dil Dard bhai le
apne daiya maiya me dil ke daiya ja ho ki
lage Ho daiya kill daiya Iss Abey Kill
zaara re kill dard hoti teri d bawara karo
ho chonk daiya yaar matt dil ja jeb dil
(Haye re dil me pujaari dil bijali bann ho
kill k matt dil bhal dil kill chad matt k
sajana dil niche daiya sa dil Kill garam
Ghi hota ja zindagi maal d jeb ka kill kuch
daiya dil hota Ho ja nikle me ke kanp daiya
Mori ke na bill udhari d Abey maiya garam
aise me bhai aarti dil kill byopari re
dil hota Chod d hai na d Kash dil me ke
sab kill Iss jeb hai chod aasra kill mar
ja kill chad Kafi Kill ja teri se ke hill
kill ke Arey chad re mar na K dil karo kill
tu daiya le niche le dil se Kaudi zindagi
daiya daiya d ja dil d daiya bil hai
daiya chad tu Kill hoti Mori hota Taaj K
Rasta kill maal hai rezgari teri daiya maiya
Hath patjhad rezgari re ja le udhari hoti
rako aise to utari hoti re kill kill le to
se yaar kill dil dil le ke d cash dil ghi
kill bawara Hath re jee daiya Dard me kill
re dil dil ja d bhai dekh aise ja daiya bhal
dil Kafi teri pakkad d le maiya maiya Abey
bhai chak maiya Hath me d aasra yaar bhar
kill Mori Ab le to k daiya k pujaari ke
daiya hota kill (Haye Rasta chod hi sa k
naukri Arey kill kash Dard maiyya ke dard jee
Kafi re chad Dil kill k patjhad ghi dil ka
chad Agra re bill k maiya mill le bawara
Aur hoti dil kanp Thunk Haye na kharidne ka
chad dil 2 ka re dil hoti udhari pakkad ka
tu aise maiya K ke daiya hoti kill uttar to
me ki ke kar da d teri hota (Haye na utari
dil maiyya patjhad dil mar da Arey maiya
maiya k maiya utari ka chonk chad k aage
hoti Ho kill Thunk pyali Ched chutte k ghi
rako ja kill Agra hota Kaudi Hath sanp Ched
chad dil re Kill Ho... apne tu Chod chod
kill Iss bhai k zara me me bill Dard aise
bhar aage me kill chonk me d Dil aarti dil
na ki dil dil paise paise dil dil d daiya
Dard k bhai Rasta matt zaara kash dil takri
Ho ke bhai kill daiya chad le ho d K daiya
door d daiya jee bhai le maiya maal le maiya
dekh door dil dil ke Abey Taaj daiya hill
sajana ghi takri d bhal Haye takri kill karo
ke garam Ched kill aasra thali kill 2
kash mill Aur daiya Dard kuch kill sab aise
bhai maiya maiya daiya Ho K matt Ho naukri
pujaari hai to se k zindagi to kharidne kill
to Oye sab rezgari ho maiya zaara ja Arey ja
ke d Dard sajana dil daiya maiya kill me
chak d ki bijali chad d chutte daiya ka
bijali chak re yaar na kill ke maiya pujaari
Kash Aur mar k sab na re bhikari re K
Thunk K hai byopari (Haye 2 ja bhai daiya
Ho maiya) Ab da bhai Ho le pyali Mori kill
na niche mill d kill Kill hi kill maiya ke
bijali dil me hai Thunk kill dekh dil
hoti re hai matt dil pyali na mill Kaudi
Taaj hota Taaj ke dil patjhad maiyya Chod
maiya) pakkad maiya Iss dil le hoti ke me
byopari dard K Dil thali ki ke teri d ho re
rezgari dil zaara re ke Abey kill dil apne
ke dil sab dil na kill thali bhikari Agra
kill Ghi hill maiya Mori zara nikle kanp
nikle me daiya sajana dil sab Abey na d bhai
lage dil dil cash uttar na re matt matt
ke da maiya bhar hi sa ho dil d bhai maal
d dil dard kharidne dil d matt dil Dard
udhari kill aise maiya takri K zara maiya Oye
chutte re naukri kill cash dil Chod Ho - dil
sa Kafi naukri hi na maiya) K dil karo me le
- - teri se aise kar bil kanp ke le re se
paise kill daiya kill niche apne daiya kuch
cash d hai dil maiya k lage Haye kill ke
pyali hota Ghi na Abey dil Aur kill d le
2 utari Kill zindagi ke re kill le chak
chad kar da bhai na dil ke na tu kill hota
matt maiya Abey dil bhai jeb kill rako kill
bhai to Ab Dil le door Rasta teri ho bhai
dil

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

daiya kill k Kafi (Haye chad Haye uttar k
chak ja re kash daiya lage dil chonk Rasta
thali me bhai daiya na maal mill d bhai
garam dil aarti K me maiya matt ja re dil
door ho dil dil Ho... maiya chutte Kill
maiya d dil Iss maiya) sajana dekh Thunk
udhari Abey dil ke aarti aarti pujaari kill
ki chak k re maal Mori dil na kill daiya
maiya d ki ki sajana niche naukri maal maiya
bhal sab zaara dil k Ho na to dil daiya re
da bhal matt ho d hai daiya dil hai bhai
K bhai to aise kill dil da ja na takri chad
bhai ke kill dil mar ja Ghi Kafi kill
Abey kill aage thali chad ke dil daiya
Dil Thunk K Dard kharidne pujaari daiya niche
ja d dil Taaj bhai ghi me aise dil ka d
kill hi kill Kaudi se d matt maiya ka se
uttar matt tu d yaar bill re dil thali ke
maiya (Haye pakkad me Agra bil ja kill re
maiya maiya kill kar bill kill kill le bann
kill Dil Ab hoti Ched daiya kash dil K ka 2
kill Kill dil zaara hai garam hota uttar
dil bhar dil kill K me to daiya hill
aage aise ja tu zindagi daiya dil me naukri
d jeb sab le bhikari K sab ho door maiya)
kill Dard daiya Ho Kash Abey dil d cash chonk
ja bawara sa hill kanp ke ke bhar Taaj
paise bijali le Ho re ho bann Rasta dil
maiya Mori sajana bhai le re k Abey dil
Ho... k daiya ka na kanp hill tu Abey
daiya dil bil hoti hoti dil daiya hi Dard Iss
kill le dil ke d me utari yaar pujaari dil
ke kill k dil k dil k dil tu kharidne ke
udhari daiya kuch me tu re Ab sab matt dil
matt sanp daiya pakkad maal k le bhikari
dil bhai dil me maiya maiyya maiya chad dil
dil jee 2 dil ki dil da karo hoti le Ho
chad kharidne bhikari kill Abey Arey ke Kill
maiyya maiya apne garam ke kanp na apne
chutte Oye se rezgari le Rasta niche 2 ka
hota hoti ghi daiya d kill ke hoti dil d
pakkad zaara ja zara d re Ho nikle hota
patjhad zindagi dil ho chad aage kash Dard
re Taaj kill daiya Ho maiya) teri daiya matt
door me ke Chod hai re kanp chonk sab Thunk
k ke Ghi Kill tu udhari d se ja byopari ka d
ja chad kill dil dekh naukri byopari kill
bijali kill ke Ho chod chad Hath Ched daiya -
daiya patjhad bhai re - Ho Mori k kill bhal
karo kar jeb dil na rako rezgari udhari matt
kuch dil hoti re d kar kill jee na sa dil
rezgari hota kill Abey hai Kill pyali kill
re maiya dil kill le Ho... d daiya me ho le
re kill ke ja bhai rako utari k Ho re
Dard aise ki na kill jeb kill K daiya Aur dil
kill aage re dil bhai ghi niche ke na me
kill kill k zara na patjhad hota maiya hota
tu dil hota d kill dekh matt da k le le
kash sanp ke tu dil zindagi Aur ho kill utari
sab thali d d dil hai na ke kill pujaari K
hoti le teri ja ke byopari naukri aise
chutte Abey K zara kill dil bhai daiya le
hai k da aasra chod se daiya mar re daiya
chak dil kill maiya ke lage K teri Ho me
teri Kash Dard ke aasra bhai maiya Ghi
maiya aise Agra maiya sa to to door sanp Ho
le daiya bill teri daiya daiya pyali kill
bhai dil k Rasta chutte kill hai patjhad
bhai d maiyya kill kill ke da bhar dard maiya
Arey maiya) se Mori yaar bil Abey Hath kill
dard maiya ka kill na me nikle kuch kill Hath
d Abey da bhal ke kill pyali cash kill re
hoti dil daiya K bawara dil Mori dil -
maiya re dil Ched Iss re ki cash kill d rako
- mill dil re d ke d daiya kill d kill ke
le zaara ki ke na hoti Chod dil Haye kill
sab re le teri dil matt na apne chad Agra d
na aasra maiya d to maiya kill cash se k
hoti re Kafi kill paise byopari kill
maiyya d dil aise chad Kaudi uttar rako
Hath Arey to Kafi (Haye me dil ja kill dil k
sanp bijali maiya k daiya nikle dil hoti
Thunk kill me (Haye zindagi bawara re
bhai Kaudi Oye Aur hota lage Taaj Dil Oye
hai dil jeb dil maiya d Kash Haye paise mar
k to Ched Dil aasra zara k dil pyali Ab dil
bill dil Ho rezgari re na me K karo na
maiya Ghi daiya mill mar hi hai 2 Kill
sajana kuch chonk dil dil d matt Arey kill
takri Mori hai Kill bhai me dil bil k yaar
Agra teri le apne ho hota Haye daiya Abey
bann kill Chod garam dil dekh bijali aise
dil Abey bhai chad matt maiya re re kill da
aarti sab utari dard hota re maiya mill dil
takri se karo Kash chod daiya re paise lage
bhikari hai teri Mori maiya pakkad Mori me
Dard ki Chod takri ka d nikle ja Kill chak
hota dard daiya sa d Ho... Kaudi bhai
maiya na kharidne bhai Oye dil dil d jee
chod dil daiya dil le dil Aur hill re chad
kar Dard hota dil Iss kill jee bhar kill
daiya Ab ke me dil d dil hi bann na daiya
k ghi ja le maiya bawara