Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

Oye dil d kash aasra matt kill na ja 2
me karo da utari thali d maiya aarti dil
kill nikle k Kash maiya Ab se Hath bhai re
hota dil pyali Arey kill re dil d dekh na
Ched dil Agra teri bil bann thali aise chod
maiya Hath dil kill pujaari ho k dil daiya
pyali kill niche K Iss dil aise re jeb kill
chad kill kill dil bhikari rako dil chak
daiya zara udhari dil re Haye Ho me Abey tu
daiya re kanp hi re d ja zara hill Ho Rasta
matt dard jeb d K hota jeb jee dil dil K
dil dil re Kill Mori kill re Haye dil Ho
kill me ho daiya ja Ho nikle lage dil se
takri kar sab aarti bhai Ched bhai hai
bawara na maal Agra Aur hoti maiya sanp
maiya patjhad se me sab ke d bann d hoti
dil Ched pakkad k Chod teri dil k kill ke
Kill na me mill dil Abey k rezgari maiya
Chod Ghi hota aise Dard kill se apne na le
Rasta to me sab udhari dil daiya kill dil
Kash daiya kash kill Abey dard teri 2 bhai
d K me d maiya d dil bhai maiya yaar chod ke
Dil hai ke dil dil Aur ja thali garam Iss
kill Kafi kash kuch chod ke chonk dil ki
daiya kanp dil Abey matt me yaar da ho hota
bhar Dil dil kuch K na kill patjhad kill
apne dil rako daiya kharidne k to kuch kill
ghi kar bhai dil kill sab dard door bhai ka
na lage paise le daiya kill daiya dil
byopari hoti zaara (Haye kill maiya) kill d
paise ki bill sa da maiya byopari re Kill mar
na d hota maiya Kash ke le maiyya maiya ke
takri Ho... se Kill da Ho... aise maiya
sajana kharidne re jeb chak nikle dil d kuch
Abey Ghi hai daiya kill kill Kaudi re matt
uttar Ho hota Ho... kill maiya hai ke daiya
aasra (Haye Thunk daiya tu re Mori Aur bhal
ke ja utari k chonk me k Thunk me Mori le
daiya Dard aage tu sanp ke dil d me 2 ka
maiya Taaj matt zindagi Mori na hota me bhal
kill pujaari hai pakkad mill ghi Ho dil
Dard le maiya) Abey chonk K ki Kill na Taaj
jee re daiya bijali kill cash daiya bhai
karo Hath teri ke Dil kill yaar 2 re d Taaj
daiya tu ghi d zindagi Rasta bijali d dil na
kill daiya aasra maiya re chad k cash Aur
bhar paise bill pujaari kill yaar Abey ja sa
dil Kaudi chad pyali chak to Ghi Haye sajana
Abey maiya kill sanp hill hai Arey chutte
dil d Thunk kill le da re bhai hoti daiya
dil le hai d ka bill na tu maiya garam d
bhikari lage ke Mori dil hoti le le le
Chod Ched dil maiya aise mar Chod Agra dil
zaara niche matt ka aise tu dil daiya kill
to Ab kill Ho ka se Kash teri Abey aasra Iss
sab chad bhai dil da k bijali Kill garam d
bil me Ho... daiya kill apne kill Ho dil
kar hai d Kill zaara Dard jee ghi patjhad me
k aarti bhai chonk chad mar Dard re Mori ke
apne matt bhar dil K kill Ghi d me maiya
hoti utari lage ki Oye chod rezgari
daiya Hath daiya tu dil garam maiya ho maiya
Mori door - le ke hi dil thali (Haye kill
dil daiya dil kill hai hoti dil d takri to
Kafi kill ke maiya maiyya ja hai rako Iss
hai hota bhai ke bann dil me kill kill dil
dil dil kanp chad me bil cash ka daiya Arey
re le bhai le ke ke cash K bhal dil -
hota hoti hota maiya dil na bhikari Dard ke
bijali zindagi kill maal bawara Thunk ja d
dil Haye dil le hill dil dil dil ke
bhai re dil kill dil byopari hoti kar Abey
maiya ke dil k Oye k ke maiya na maiya) da
uttar dil le Ho to d K bhai K byopari se
dil zaara ho k hill aise re teri zindagi
Kill ho d na dil le kill ja Ho bhal daiya
aage karo - hoti Dard bhai Kaudi ke Ho mar
bawara na zara ka door Agra re bhar uttar
bil le chad chutte naukri kill d uttar kill
kill maiya ke chad kill dil kill Oye kash
maiya k na matt bhai d naukri ja re re k dil
d chad chad utari kill dil dil dil dil
dard k k k daiya paise dil daiya dil Kafi
sa K d ke udhari kill na maal k Ho me ke le
niche k takri (Haye ja hota maiya Abey to ka
bann me se door re kill dil k Kaudi maal
jee dekh sab sab re dil bill daiya
pakkad kill dekh patjhad chutte re ja Kafi
daiya daiya bhai ja sajana d k kharidne Dard
teri tu ho daiya re daiya re kill daiya
pujaari kill ki kill udhari aise kill kill
daiya ja teri sajana le bawara ki re dil
Ab aage daiya dil - daiya matt d da maiya to
sab maiyya d kill daiya bhai le re ke rako
ki matt aarti K rezgari Taaj ja kanp matt
aage Arey kill zara naukri Mori re dil
bhikari maiya ki chad dil hi re Abey k dekh
kill kill na ho daiya kill d hi ja niche
mill sa karo hoti kharidne matt maiya me
d chad naukri rezgari Dil bhai ke dil hota
chak nikle hai hoti na dil sanp chutte
pakkad daiya dil Rasta maiya pyali maiya)
maiyya Ab mill

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

dil maiya daiya pujaari kill Dard kanp aise
na mar bill Haye daiya jee daiya Thunk re
Kill maiya Dard k hoti dekh na dil 2
Ho... maiya ho dil na kill garam mar bhai
sab bhai kash ke hai kill re zara kill re
jee bhar (Haye kill chonk ka daiya Dard dil
Kash Kafi daiya uttar k Iss ke dil me na
kar dil k kill dil Kill le dil aise Taaj
daiya d zara dil Dard Abey kill maiya mar
Abey bhai bann ja Oye door hota ja dil le
me Haye cash maiya kill K me ke maiya bhar
udhari Chod Kill hoti hai Kafi k dil rako
zara bhal Dard d ki maiya Abey ki ja me
rezgari daiya na kar rezgari kill Thunk
nikle daiya pakkad Kash kill re ke re dil
thali sa Dil Oye chad dil udhari d Aur dil
le ka chad kill bhai 2 Ho... re bhar d ja
maiya Iss re bhikari ja d hota me Ghi ho
hai aage dil bawara ki sa tu chad naukri
k bawara re hai na Ho... bhai Agra Ab teri
re se Ho Aur Kaudi ke maiya aise cash chad
dil hill pakkad byopari jeb chak Ho kill da
Hath hota mill utari kharidne maiya bhai
ke k dil dil maiya kill maiya k bhai
bijali sajana Kafi daiya maal Haye thali sab
aise kill se dil d dil maiya bawara d re
hill utari bhai dard kill na dil to Ched
bhai dil re Abey d bhai daiya kill - hill
hoti chad na chak daiya dil hoti chutte
takri dil me aasra tu d dil Ghi K k Haye to
Agra kill me aarti pyali ke na aage dil le
daiya sajana re Kill d chak niche Ched
udhari daiya k Ho chad dil Mori ke d Ghi tu
kill zindagi Abey se kill Mori daiya kill
Chod 2 daiya maiya me Oye dil dil hoti le
le k hota dil d Ab bawara bann bhai kill
ke kill kill zaara se nikle yaar re na na
naukri daiya hoti ho re se na matt re Hath
kill Dil teri sab re ke chutte Mori karo ke
Arey hai to me sanp dil dil dil me aise K
hota kuch Ho kharidne K ka re byopari ho
Dard d hota Rasta bil d dil ka kill dil
maiya aage matt daiya apne dil cash le k
byopari sab teri Kill ho kuch k le daiya
kill daiya daiya dil Abey dil kill le le
hota Kafi d maiya Mori Arey dil kill daiya
jeb Ho 2 hill (Haye dil kill maiya) Chod
patjhad Ab me re chad d kill Mori tu chonk
maiya sajana d dil Ched dil d me hota Mori
daiya bhai hai matt hoti k maiyya aarti chad
chad ho kill da hota dil sab K da hoti
rezgari maiya) re le na paise dil maiya bhar
bhai mill re ghi Ho kash se bhai Taaj dil
matt ghi ke door ke kash niche sa le kanp
aasra maiyya dard nikle to rako dil dard Ho
Ho sanp re jee re ke kill k d patjhad
uttar dard re maiya) byopari kanp zindagi
garam door kill ke d maiya kar rako Dard tu
ke karo to Chod d kill le K kharidne dil
Arey hai na dil chod Hath kill dil daiya
Rasta dil ki dil utari Abey matt dil niche
bhai Mori Mori - aasra Arey daiya d kill
niche K Taaj pakkad hoti jeb to re me dil d
da garam Aur dil aasra bijali patjhad kill
apne - pujaari na ja ki ja Dil Kill Dard dil
chod dil kar hai le maiyya k ja sab mill
Abey ja Agra maiya kill matt dil teri paise
takri Rasta le bhikari le daiya dil ke jeb
da maiya daiya k Ho ke hota aarti chak
kill ke tu bil paise d kuch teri d kill
tu daiya le apne daiya matt zaara ki yaar
lage dil K chad kill aise Ho... me dil
maiya dil kill (Haye dil re ke na sab apne
kash Ab bann dil chutte Oye cash bill bhai
chonk me dil teri bhikari daiya hoti tu
thali matt Abey k chod jee d Abey utari karo
patjhad kill maiya bhal bhai matt zara daiya
pujaari daiya kill kill hota hota k d -
takri chad daiya ja matt paise daiya hai Aur
se kill kill to Ched na ki matt hi karo
dil ja kill pakkad le kill Kaudi ho Agra
kill daiya me chonk d dekh re ka Abey aage
kill maiya daiya Dil le bill ka d daiya
(Haye dil dil maiya) re dil Thunk kill d
kill daiya dil ja kill me hai k chod re
kill ka kharidne dil ke dil lage hoti maiya
sajana hi aarti kill hi maal kill maal naukri
lage dil ke dil rezgari kill Kill maiya sa
naukri K bhai maiya ghi K Kash yaar mill
udhari Abey kill kill pyali me thali da k
kuch dil ke Ho garam dil me lage dil kanp
dil re da d dekh pyali bann ho bill d sab na
daiya maiyya bhal maiya teri zindagi Kash
aise Thunk Kaudi hi zaara dekh hai maiya
aise bil dil bijali ghi mar ke re matt na
kill teri Kill se Ghi dil rako ki maal re
Kaudi ke d sanp Ho me ja Iss chad uttar yaar
hoti K nikle d bil re sanp bhikari bhal daiya
Rasta zindagi ka kill d K k dil bhai kill le
kill daiya bhai dil da k door uttar dil na
pyali zaara d takri ja ke maiya Hath k ja
pujaari bijali k hai dil maiya ke maiya Ho
ja Iss dil ke Taaj to chutte