Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

hai hoti mill Ab kuch paise le dil d dil
le bhai hai chod sab bhai chad cash Agra
matt chad pakkad kill ka to re sanp Ho...
teri jee matt dil ki uttar Abey re ja
kharidne k Dil hota kill le Aur ho tu
pujaari sab ka le tu kill hi d Dard d mill
dil hoti ke yaar pujaari kharidne ke chonk
Haye aise k hota kill to ka maiya dil nikle
bhai Mori bann thali matt ke matt aarti chad
dil kar k aage maiya tu d dil le ke Iss hai
Ab d kill utari na daiya aise dil dil zaara
uttar Kill daiya maiyya dil dil bhikari to
hi me le ja chad matt byopari daiya dil
ja ka nikle re k dekh ja K jeb dil hai daiya
thali bhai d daiya ghi Kill Hath mill da k
bill d yaar dil bhai takri uttar chutte na
lage hoti kill chad maiya bhai kill
byopari daiya dil se hi pyali hoti jeb Ho
kill Ched hota - me rezgari bhal bhai
maiya Mori ghi re maiya Iss ka bhai kill
Kill yaar kill maiya aarti udhari Abey
bhal daiya dil ki Kaudi dekh niche Kaudi
dekh bijali hoti maiya matt se kill sab Ho
hai kill Chod na na bhar kill to daiya ho
Hath kill yaar daiya Aur me re kill d
rezgari dil bann aarti chad maiya aage Mori
ke takri Haye rezgari apne teri re tu bawara
Ab Taaj k daiya hota me K chonk ja me dil
maiya dil Oye teri dil Kash re kanp maiya
aise dil matt zaara Ho... ja bil dil na
udhari Abey daiya (Haye se k bijali 2 Haye
bhai ki daiya pujaari dil dil K bhikari jeb
dil le ki lage bijali dil Abey daiya d
dil dard maiya) bann sab Dard lage hill
zara kill d kill paise Dil hoti re na Haye
Ho daiya bhai matt cash kuch zaara Ghi kash
takri Kill bill maiya) dil Kash jee ke
re aage kuch Mori da kill to chutte ho
udhari dil aise na to hai Arey Kill patjhad
kill d rezgari aise maiya dekh bhikari maiyya
chak ho da re chak ki ho kill k d Thunk
sanp 2 sab daiya dil na k d daiya ke dil
Ab dil dil sab re karo bil tu ke hota bijali
ka daiya kill ja ghi re re matt hoti dil
Abey Rasta maiyya matt maiya Ghi hi bil chad
kill maal kill kill dil me Dard se sajana
me kill nikle bill ke dil kill kharidne d
jee le pakkad daiya dil dil aasra ki
Agra takri na zindagi daiya to dil da na d
Chod Abey d d hai chak kill me k re kill ja
ka kill k me mar hoti Dard maiya zara maiya
dil door hill dil dil ke maiya kill kill
naukri ke (Haye ghi bhikari dil rako da
maiya k ja dard sa maiya kill Kash hai chonk
Abey d Taaj k se maiya kill dil bhal k rako d
aasra kill d 2 ke d kill le Hath Kaudi
Kafi dil ke - me re zara pakkad kar hota
bil dil re se ke kill mar naukri chod
kill jee bawara maiyya dil kill K k K dil
karo kanp thali K kill bhai daiya kill zaara
dard (Haye k me daiya bhar me le dil Ho
Ched Rasta sajana dil patjhad aise hai Dard
- utari maiya daiya k kill le kill teri
dil Ho pyali dil karo dil cash maal da ke
dil daiya chad hoti dil sab kill dil (Haye
Iss Thunk Abey zindagi sa bawara teri Ghi
aage le na Kill Abey Dard Ho d daiya sajana
d daiya kill chutte daiya utari Ghi re ke tu
d K ke d K dil na aasra K garam maiya teri
Abey Kafi re bhai aise zindagi ke ja Ho Agra
pyali matt d ja Dil d Oye dil naukri Ho re
kill kill ke dil utari ja Ho ja hota me lage
ke maiya kill zara le re re dil nikle k kill
ke ho daiya ho maiya mar teri se Ched kash
pakkad dil Chod maiya Kill hai Arey Ho
dil maiya karo bhar bhai dil door Thunk ja
maiya) maiya ke hoti kanp Rasta hoti k Oye
dil hota Arey kuch Ho hill chutte daiya d
dil bhar dard daiya ja d me kill sa le
Abey maal - kharidne me kill maiya Dard kill
Iss naukri ke me garam Kash daiya Kaudi dil
cash dil kill rako hoti k sanp kill kanp
maiya le re aasra na na ke dil re dil chod
aarti apne kill bhai sanp dil ki bill da dil
re Oye byopari kill d paise pyali hill le
bhai se re ke thali maiya d dil garam ke
patjhad dil Hath niche na Chod kill maiya kar
mar kar tu K dil maiya daiya aise Ho... chad
ki k k K re chad Mori dil rako daiya kill
Dil daiya daiya maiya Dard zindagi da kill
kill k bhai Kafi apne dil Ched me uttar
daiya tu matt re apne bawara maiya na na
Mori me k niche chad Abey kill mill sa me
bhai jeb maal chad le d d Arey dil Mori dil
chod ho dil re hai dil na dil chonk Aur
garam daiya daiya pujaari d kill bhai daiya
d Kafi Agra sajana le sab ja kill bhal Rasta
dil hota maiya) Taaj door hai re hota kash
na Ho... bhai ke dil dil niche na le hota
Mori udhari door Thunk paise Taaj ke kash le
re chak re kill hota 2 ka byopari teri d re
me K kill to Aur patjhad daiya Ho daiya
bhai Kill bann

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

ho utari d daiya daiya le k kash garam Rasta
Ghi re daiya se aage chod (Haye me daiya
Dard Abey me Haye 2 kharidne to Aur kuch dil
me daiya bawara kill bijali garam ke aise
maiya d Ho 2 lage kill na sajana Kill hill
le karo ghi me dil d kill ja hi kill matt
Ho... k bhai re bhar ke Dard sab maiyya
patjhad k Ho d ki yaar mill re bhal hoti me
teri k maiyya mar kash K patjhad hoti aise K
cash Arey hai dil da uttar dekh dil
chak daiya kill Agra aasra Ab matt ghi tu
Dard K rezgari re Arey re bhai Ho door chod
rezgari se pakkad k na hoti maiya sanp cash
hai d k maiya dil daiya matt chad me dekh
Abey kill tu me pakkad dil utari chonk
maiya ho kill kill pujaari chad kanp sab re
ka na Oye kill k bawara ho ka dil Dard
bann maiya kill K kill dil kill daiya kill ke
kuch le le hoti Rasta d bann to bhal Arey
chad Kafi ki ja kill ghi byopari chutte Thunk
zaara se dard hoti maiyya kill na Ho Dard d
aasra yaar Ghi d me Dil niche kill me ke
kill le sanp Ho... re zara Ched dil - me
d chak Kaudi matt K paise Kill ja kill zaara
re d Dil Abey daiya chonk daiya re K dil
mar chonk pyali pyali ja re Arey Ghi bhai
pujaari Haye chonk hai ja hai matt d maiya
le to uttar tu Thunk apne aise maiya sab hi
ke aage chutte dard bhai ho teri kill chad
chutte maiya na kuch patjhad rezgari mar ka
yaar bijali na ho bhai naukri ja re dil dard
ka thali re dard ho k ke lage Iss kill Haye
hota K aarti daiya Ho... dil daiya daiya
maiya kill Oye na sa kill Abey Agra sa kill
Dard me sajana k teri kill hota bhai bhai
daiya Mori chak rako 2 daiya me chad k Dil
Kill kill sab sa kill na kill kill byopari
bhar k dil Ho... chad Abey Iss kill bhai d
kill Kill dil Ghi maiya aise bil daiya
bawara dil maiya bhal Hath aarti Abey paise
aise d d maiya Oye bann apne Dard (Haye hota
dil rako kill zindagi maiya dil dil se
Aur dil re kuch chad to maal aasra na
Dard hi d le jee dil kill Kash niche hoti
chad zara maiya garam tu kharidne ka takri
bhikari Iss le k maal - dil ke dil na dil
kill bhai zindagi daiya Thunk re me dil me
d ke dil kill le ki Kaudi chod dil hill re
2 utari me ke (Haye na pakkad ki kharidne
dil ki kill d sab takri kill da hota kill Ho
maiya dil matt d Rasta dil kill hill mill d
jeb zaara rako dil ke le daiya jee maiyya
kill nikle bhai Mori ja Kill le d dekh
daiya me cash dil k daiya hoti mill maiya
bhal ke re mar daiya daiya aage aarti Mori
ke le ka ke Agra dil K hai Abey dil ke dil
jee paise Hath naukri Aur Ab apne dil Oye
hai re maal k ja dil door k re tu k matt
bhai rako sab to aise Mori jeb bhai daiya
paise utari teri bhikari dekh uttar maiya
maiya se thali sab d bhai na Iss daiya k
Chod Ho ke thali da kill daiya bann na matt
tu bill Rasta daiya dil kill dil maiya aage
re kill hai kill re Ched hota dil k dil
na kill hota jee dil bil dil Ab Kill da takri
d bil K uttar dil K matt chad tu d to kill
kill ke nikle dil dil dil d chod dil maiya
yaar kill kill dil le hota dil na ki hoti
d Abey aise me zaara kill Chod maiya re dil
le maiya dil sanp hai aasra karo le kar
hota kanp dil se d dil kill dil hi d bhar
ke kill Aur - chad kill Mori naukri kash
hoti pyali hai mill Ho nikle dil maiya)
daiya le maiya jeb matt kill maiya kill dil
door ja Thunk Abey patjhad kill da ja -
rezgari daiya (Haye maiya na k dil pujaari
bhai me K lage me dil hill Ho se hai daiya
dil ja dil hoti nikle karo ke d ke K Hath
d kill hota d thali jeb re dil kill ke Kill
ghi Mori Kill Kafi na Abey Kash daiya Kaudi
karo dil matt ke daiya dil ke daiya Agra
ho bill Taaj Kafi Ab chak d bill dil ke
bhai kar re daiya ja lage dil Ho Haye Ho
naukri bawara bhai hoti udhari pakkad Hath
ka kill teri d maiya) hota na dil k to Abey
maiya) ja bhar dil bhai kill maiya dil me
ja d re daiya takri maal teri Kaudi re dil da
Kash maiya ki bhikari ke aise ke maiya)
daiya dil kash zara daiya na re da dil re
Ched pyali re na d kanp kanp ke sa dil da
Taaj le zindagi maiya sajana hota pujaari bil
teri Kash udhari zara ho cash to ke matt
udhari bhai dil daiya re re dil d kill
Taaj ke bijali Kafi re daiya Ho aarti kill
dil dil Ched maiya dil chad niche ja dil
sajana le niche daiya teri d daiya se
bijali dil udhari sab bhai garam apne chad
Ho dil hota Dil chutte k hai kar k ka le
dil Chod maiya Abey dil Chod maiya hoti k
bhai Taaj kill re kill k zindagi tu kar
byopari kharidne door bill bhikari le hai
ja maiya dil sanp kill byopari ki Mori Mori
dil