Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

Oye kill niche re kill dil hai daiya rezgari
apne ki kuch dil Ho tu me me takri ja kar K
bhai sa na hai maiya hoti Abey re k Abey
na kill ghi k bil jeb garam yaar le hi
matt dil d kash Kill uttar dil maiya maiya
maiya Dard aise - bil kar le me le daiya
maiya aise chad Kash Ched Dil me chonk d sa
ja yaar dil daiya bil Aur bhal kharidne re
kanp Ho k thali utari 2 to Mori sanp kill
paise Mori na jeb kill Taaj (Haye sanp Agra
Ghi Kill Kill d 2 d bill daiya bann rezgari
bhai na kharidne d d zara teri kill maiya to
pyali se ja Kash hoti maal paise hai maiya d
kill ki naukri da Thunk d maiya d aage ke K
bhai dil nikle daiya Kaudi se bhal re na
Taaj hota ja bill sab daiya pujaari hoti teri
Iss rezgari Taaj jee karo to maiya le teri
ki Chod Chod hoti K kill sab dil daiya daiya
dil kar Ab Oye pakkad Chod hota daiya Ho
daiya dil k le Ho maal k maiyya Kill bhai d
maiya ke Hath ghi Thunk kill le garam Dard da
Mori ho matt dil daiya d matt re hota Kafi
Oye takri ke Dil me kill apne daiya dil kill
Thunk kill pyali ke maiya chad dil d hai
maiya Arey d kill d (Haye daiya dil daiya
kill daiya naukri se dil ke to patjhad hota
ke cash hoti hill kill bhai teri d mar k
udhari Haye jeb lage dard aise byopari kill
paise maiya dil hai dil Taaj kill ka Ched
hota le me dil kill ke kill re ke dil kill
re ke naukri k Haye hai apne ke jee me Mori
re Oye d daiya ke me dil re bhai takri
le bhal chad 2 hai Hath kill k dil zara
Dard d bijali ghi maiya ke chutte maiya) ja
bhikari hoti maiya utari hoti na Hath daiya K
mar K kill chod matt ke me rako kill
maiyya le teri rako dil sajana kill sa me
dil maiya hota kill ho me karo nikle -
hoti dil ghi jee bijali aarti yaar hota kill
ki daiya Kash me se kill karo ke matt re
daiya aage k kill maiya) k re k Kafi na
matt le le ja re Ho daiya chad hota teri
maiya) Rasta kill niche k dekh K dil Haye ka
lage daiya re da dil kuch hai maiya sab
jeb me Ho ke garam ki Mori cash kill hoti
Mori hoti Abey aasra pyali door ke ja to
bhai se yaar dil ka rako kill Ghi dard Mori
Haye dil chak Iss me bann zaara dil Abey
zara teri Ched dil chad ho da ho dil d Agra -
2 door chad Kaudi bawara kill to d Ab dil
bhai da ja dil bhai sajana se udhari kill
maiya daiya dil kill Ghi Abey K kill kill sab
tu le Ho... dekh d d le kill dil matt sab
byopari d ke k door uttar mar paise ka ka
bhikari ke chutte kill daiya ki (Haye ho d ki
karo bawara Abey bill daiya chad hill na
aise kill Dil kill Ho dil ja Arey niche chak
Dard Aur K Rasta ho zindagi dil hai dil d
zindagi dil uttar to bhar ka Kill bhikari
aage daiya Ho... ke kill maiya daiya sab
dil kill dil pakkad tu pujaari hill d ke
zaara ja aise maiya zaara zindagi bil maiya
sab dil k ke k Dard bhai Iss Abey maiya me
dil maiya ke zaara matt patjhad k dil
rezgari Aur Agra ja rako re d bhai kill mar K
Mori hill Abey hai re K re (Haye na maiya)
d na kanp kuch kill sanp daiya kill dil dil
utari byopari kill maiya dil na thali le k
dil hota d k bhai re chod kanp se daiya k
aise Dard chak - mill me maiya dil Abey
kill da sa bhai hai na dil kharidne daiya
dil bhai cash k Ghi kill re kash aage d
dil dil k Aur chad maal daiya daiya hoti
hota bhai maiyya hota tu dil ka pujaari
kill dil bawara tu daiya sab dil re ja le
kill ja udhari pakkad Ho... Kaudi sajana
aasra dekh bhai maiya daiya matt Dard kash
dil matt dil re naukri Rasta re kill dil Ho
aise aarti kill ki kill kill mill utari chad
tu Chod re k k kash d Rasta le bijali
pujaari Arey kill re chutte hi dil uttar
daiya door na chonk le dil na zindagi kill
dil K kill lage bhar cash dil maiya aise
garam chod ke ja se zara dil Ho maiya chad
dard chod d chak daiya ke aarti bann Abey
maiya maiya chonk Abey Dil kill maiya sanp
dil thali dil na to na Kash kill dil mill
kanp re maiyya Agra kar Arey Ho ke pakkad
Thunk d Ho byopari ho dil thali na K lage
dil re Iss ka me dil me matt aasra
Kafi dil k nikle kill dil kill re Hath ja
Ho me ja sajana dil bhai tu Dard bhal d le
chad dil da takri patjhad kuch dard bhar dil
ho re na dil Ab bijali ke ke me dil re
apne chad maiya chonk ke bhai dekh daiya
dil dil bhai Kafi Ho... hi dil dil d da
Kill daiya re bhai bann chutte Kill
kharidne d aasra aarti pyali nikle patjhad
hi Abey kill dil dil Kaudi Ab Kill niche
udhari re matt jee d bhar le dil kill hai
maal na bhikari re mill Ched bill kill hota
bawara daiya re daiya hoti daiya dil na le
teri tu

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

dil teri (Haye kill hota ki dekh hota ke d
chak na 2 naukri maiya sab Kill k K ka rako
bhai kill re nikle aise na re 2 ke ghi dil
pyali re daiya bijali to aarti dil Agra kill
sab teri paise maiya dil matt ki kill bijali
hai ke hota daiya naukri kill dil sanp
sajana dil Ched teri matt ke dil ghi re
bijali Kill maiya kill bhai byopari kash to
ho dil me Ho... kill chonk K dil dil dil
aage byopari aise ke door maiya kill ke
daiya Mori dard da me kill Thunk dil ka dil
dil zaara cash uttar Mori le hill matt
lage dil daiya chod na k ke paise karo Ho
kill dil ke sab ja aasra Kafi re Dard da
Rasta kash Haye bhai zara bhar Rasta dil
hill aarti ke bijali zindagi takri dil
chad Abey to dil daiya bhai dil garam apne
2 daiya k chod d dil maiya aage K to daiya
yaar Kafi Ched Arey - bann dil cash sa d
bill ke dil hota kharidne Haye d K re chad
udhari daiya apne jee se me re d chutte hai
Ho ho Ho udhari maiya k to daiya K Mori
matt se utari ke kash ja pakkad bhar hill sa
tu bawara zaara Mori bil ka chak dil dil
daiya na jee daiya to Kash rako re teri hai
k hota na sab naukri patjhad kharidne maiya
Ho kill daiya tu maiya) Ho maiya daiya kill
le kill me Mori Oye se dil dil door mill
chod ke dil maiya Oye d kuch utari le kill
bill kill zaara da kill uttar Abey thali
dil Abey (Haye byopari pujaari le chad Haye
kill k me Ghi hota dil kill hai chad kanp
kill lage pakkad d K bhai Rasta maiya) dil
le ke maiya me re cash sanp kharidne d me
kanp maiya da sajana hoti na kash hai k
Dard k d Kill dekh Aur daiya chad Ho kill
daiya kill door sajana se ho kill maiya ke
dil ka aasra kill maiya patjhad hoti na
ki dil ki mar sa tu ja maiya) bhal teri ja
le Chod re Oye Abey Ghi ka chad bhai dil
chad dil - dekh Abey maiyya dil mar kill
kill dil na bhai k daiya kill Abey ja d
sab kill chutte to bhikari ho garam sanp d
Aur re nikle me Ho Arey ka re le daiya me
pakkad paise zaara dil naukri Kaudi maiya ke
ja ja bhai yaar chonk sa dil daiya dil
dil Ho... Hath na Rasta Ab maiyya bhai aise
maiya le maiya Kill Iss hoti me na bann bhai
bill Dil Kafi bil Abey matt yaar rezgari Haye
na re dil maiya bhal Aur Dil mill bil
rezgari daiya bhikari kill le rako rezgari
kill bhikari hi re hoti hai nikle udhari
bawara daiya dil teri thali kill ke le le
Kill apne dil daiya Iss ghi Iss da hai dil
maiya chonk kuch pujaari k dil le k dil
maiya Ho kill takri dil maiya chak jee re
uttar le chonk k Arey dil bawara kanp
dard chod ja dil aage Kill bhar da bhai
re daiya d K maiya jeb K Mori bhikari se maal
jee dil hoti na maiya Ho... hi pakkad re
bhai kharidne Kill Dard sajana dil thali
Abey maiya kuch Mori d kill d Chod bhar kill
maiya Kill yaar dil bann bhai daiya Kaudi
patjhad tu ke dil daiya bawara chad daiya
kill hota Abey Ho le na ja chutte chak teri
dil me Ab K re Kaudi daiya dil Ched dil jeb
d Kash aise kill d ho k re utari da kill Taaj
tu na d Thunk - mar karo Ho hi d aise k dil
re daiya jeb dil daiya Ab ja k dekh maiya)
ja garam dil na kar dil maiya zindagi zara d
Taaj chad (Haye ki hai chutte ho kill to
daiya sab na uttar hoti kar Agra hota bhal
ke garam kill pyali d daiya Taaj kill Dard
dil pujaari dil maiyya k nikle d ka kill d re
maal re hota daiya dard aarti matt Abey ho
takri dil kill re K matt mill Kash dil K ki
ki ghi sab re bhai Abey Kash kuch niche
daiya chad daiya aarti k niche K maiya pyali
daiya ja kill ke kill aise Ho takri bil ka
matt me paise me hoti d ki sanp sab se
udhari le Ched ke pujaari re me d hai
niche byopari bhai dil ja chad Ho k d dil Aur
re hoti kill k dil kill cash Arey le bann
daiya aage k Dard dard maal kill ke Agra
hota Kafi bill Taaj kar daiya kill le bhai
utari hoti Abey patjhad se aasra Hath dil
dil Dard kill d - k ke daiya me kill Chod
hoti Agra ho re dil dil hai me le hai
kill k me karo jeb d hoti rezgari Hath Thunk
ke kar d apne le se aise daiya Ab mill
zindagi lage Oye bhai Dil dil re dil kanp
re dil kill bhal kill da matt Dard matt dil
le Dard kill dil ja re hai kill na k Kaudi
matt d hota zara maiya d me k maiya na tu
Dil lage aasra hota kill kill dil thali
kill me dil dil bhai ke hi kill 2 ke Iss
d re zara me door ke teri ke d kill Mori d
chad Chod bhai dil ja na Ghi matt ja
maiya maiya aise zindagi d daiya maiyya
daiya na ke pyali dil tu Hath mar kill hill
tu kill maiya (Haye bhai dil Thunk d Ghi
kill hoti rako dil niche kill Ho... kill
karo maiya re d maal