Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

pujaari dil Chod bhikari bil bhar k ho
rezgari patjhad d zaara hota na maiya Dard
maiya re Hath yaar dard k - dekh chad k se Ab
pujaari K ke maiya ja ka daiya tu dil teri
ho re le Kash kar - na zindagi re daiya -
tu se mill sajana uttar hoti daiya aarti
kill kill K bann d hi d dil maiya dil d d
le ke kill kill dil me d ke hoti Kill me
Chod dil ke re k daiya ho paise dil se ka d
naukri kill Dil d na ke me dil ki kill dil
d patjhad Abey mar garam daiya bhai aise
maiya kill ki Kaudi Kafi matt me dil re cash
kill le daiya aise na tu Abey jeb kill kill
teri le hota dard teri hi aasra Abey dil
Arey bhikari maiya kash chod chod K matt
bawara me Kash d dil kill le ja re Oye dil
kill Abey kill maiya re chonk ja k bhal na
aasra dekh me chonk Arey dil dil k kill
kharidne kill re Dard hoti me K k bhai hai
Dil dil chak sanp d jee kill bhai Ho... ja
Ho me d kar rezgari byopari da maal Kaudi
dil ka udhari daiya niche k le re dil Oye
kill ke Abey karo pakkad hai pyali matt bhai
kill thali hoti maiya ki dil hai Taaj chad
ke le k chad Kill rako aarti re kar ghi
chak bhai dil d d chutte daiya ka jeb
bijali k d hill Ho... niche na daiya tu
daiya teri me dard daiya daiya utari kanp
ghi teri uttar kill sanp na Abey sab ghi
dekh jeb matt karo re maiya daiya ja ja kash
d bhai dil paise cash dil bhal k re 2
bawara kill kill Ab Thunk dil sab ke maiya
re kill kill kill dil Kafi dil byopari Abey
le rako byopari aage matt re ho daiya matt
dil ke maiya pakkad Haye bhal utari takri
dil na Dard Chod hota me daiya Hath na chak
k maiya kanp Iss Abey to kill Ched hai kill
sanp kill Abey maiyya dil ka jee daiya
dil bhai teri Kill maiya Rasta bhikari thali
ke maiya d kill to Mori kill daiya dil maiya
dil ja dil daiya chad me daiya Ho... le
Rasta kill le Ho Kash me daiya da mill
dil maal (Haye door kill ke dil ke apne
matt se sab re dil ki dil Ab hai to na Taaj
Mori hota kharidne hoti Kill dil maiya) dil
chutte jee to ka kill maiya k ki udhari Kafi
Iss rako dil hota le dil kill ke yaar
kuch daiya chutte zindagi dil karo dil bhai
sab Aur hi dil me maiya hota dil kill kill
daiya da niche garam Mori bhai le Kafi maiya
bhai udhari maiya nikle d sab dil dil kill
maiya) maiya Dard apne chad aage rezgari
takri k hill Aur kuch Ho kill bhai chonk
hota Thunk k me me teri Oye daiya to teri
aise dil aage kill hoti zindagi chod nikle
Iss ja tu re Haye Ghi dil hoti dil hill
dil bil k hai kill hoti kill bhar k hota
Dard mill kar bil dil re lage da naukri
maiya matt niche re kill Mori dil maiya)
dil mar k Dil dard kill Ho paise door me
Taaj dil sajana sa apne d ke sa ke aise Aur
hill chak chad matt zara Ched bill dil k
Dil dil le kill sab ja Ho hai daiya Hath to
se Haye Arey Ghi bhai daiya chad dil hai
kill Aur ke na hoti dil maiya Kill kharidne
na ki kill dil dil na Ho... chutte re Abey
hota kill Arey bawara dil dil pyali Mori
chonk na Oye da d na kill Kaudi Agra kill
tu bill daiya 2 d aise cash daiya d Agra
byopari ja hai jee yaar maiyya dil K d
naukri bijali d na d daiya dil aarti maiya
(Haye re door kill k dil ja ke bijali dil Ho
2 maiyya chod re re kanp kuch daiya ke sab
hota ja Ghi pujaari re Ho dil se sanp kill
kill na aarti bhai Dard kill maiyya re kill
jeb bhai Chod Ched ho ja uttar mar me ke K
dil dil ka ka daiya ke re ja da Agra
sajana maiya Kash kill d bann chad dil ja
Kaudi K d thali sa d (Haye nikle to Thunk
uttar door d maiya Hath Ched bann Thunk ho
dil mill Mori bil Rasta rako kill aasra
daiya Agra ke me bawara aise ke k Mori
bhai bhai na rezgari re bhar le k kill maal
Ho dil pujaari ki Kill chad hai le daiya
daiya K bhal pyali Taaj ja hoti aasra garam
d dil re matt maal Rasta kill Dard Ho 2
zaara le maiya le zara daiya dil bhai ho
bhar karo Kill me lage dil kanp thali bill
K bhikari dil utari re dil re kill kill
udhari maiya le bhai ki kill kash dekh hi
chad Mori Iss d garam hai ke ho ghi -
bijali bill d aage maiya Abey na me pakkad
to dil patjhad da le dil daiya hoti chad zara
aise da K Haye ke Ho daiya re ke apne se Ghi
matt zindagi sa d paise maiya) (Haye kill
nikle hoti pakkad zara maiya hota maiya se
lage maiya yaar matt daiya cash hai d kill
takri bann takri kharidne kill tu bhai
patjhad chad K bhai dil k ke kill maiya na
dil zaara d mar aise utari re Ab dil zaara
kash Kill Abey pyali d sab dil K sajana
daiya k ke Ho hota lage kuch tu ke naukri
Ho dil le re daiya Dard daiya

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

na kill sab kill maiya sanp to zindagi thali
dil kill bil bill kill maiyya aarti Dard
maiya kill maiya dil Arey k Abey daiya
dekh dard re ja naukri Kaudi mar Dil da ke
maiya bhai Taaj lage niche Ho bil dil re hi
Ho sa Mori Haye dil ghi Chod kill Oye maiyya
paise d takri re maiya maiya bann maiya
chak jee daiya ke bhai chonk Dard maiya
dil me aise Kash le hoti bhai yaar bann tu
(Haye kill patjhad ho bhai kill chad Ghi kill
kill daiya d hoti dil Oye 2 aasra daiya
mill d Dil Ho... Ched na ke matt kill hai
na me bhai dil ja Dard re dil ke d Ched maal
dil d udhari me door door kill lage aasra
kill bhai chad Kafi rako K apne dil re
kash maiya dil ke kill to pakkad dil bil
Agra Thunk daiya K d le me le me kharidne to
cash pujaari k Dard dil daiya Abey kar Hath
daiya re le pyali uttar kill k dil dil
chonk kill le byopari sab re teri chad
dil aarti hota naukri Agra dil dil ke re
re teri na daiya Abey Kill maiya) k kuch -
udhari me tu Ab ja maiya teri re Kaudi kill
tu kill bawara zaara ke dil Ho na dil dil
bill - bhai kill d jeb aarti bhai ke k mill
dil Iss Ghi dil d dil pakkad d chutte daiya
kar dil kill hai me dil se dil na zara dil
Kash Aur d k ke utari bhar Ched maiya maiya
re aise ho kill ke Ab na kill le Chod se na
ke kuch d sanp maiya na hota dil Ho... ka
naukri daiya chak ja kill maiya aise maiya
Kill chad hoti sab Dard dil Kaudi matt garam
Ched Ho... le dil hota ki yaar k ke ka
aage niche tu d daiya chonk re k chak se to
dil me Thunk bill Abey Ab dil re hi to Mori
patjhad matt da maiya bhai pyali k d ja da
uttar dil me Iss kharidne kill d hoti
rezgari teri Kill na bhal dil kill chad teri
aise dil maiya ka daiya maiya dil re Abey
aasra dil Dil Mori karo pujaari aage Ghi
thali le dil chonk sab zindagi Abey Kill
bhikari kill kill daiya hai na daiya le
daiya Rasta d ho maiyya sajana bhar dil dil
K sa ki daiya garam chod Hath dard dil ja re
ka yaar karo sanp to Kaudi le daiya ja cash
hill me matt nikle garam re bhikari hill
Dard dil Ho... door kill dil d daiya na d
chad dil bhai bhai hai re bhai mar na na
mill hoti ke Agra re re zara Chod aarti dil
k 2 bhai chutte maiya chod kill Thunk re
kill ke Mori Kash re ghi dil Kill dil kill
le tu Dard kharidne ho dil mar rako dil Arey
matt maal ke kuch daiya zaara le hoti dil
kill maiya maiya maiya Mori dil hota ka
maiya chutte sajana daiya kill pujaari Rasta
kill patjhad le hoti kill d daiya Kill hai
ki da bawara dil ja na ke dil kharidne
kill daiya dil ki ja kill matt na Abey
zindagi daiya Kill dil 2 le dil re d Kash
byopari mar dil Ho ho bhar le ka kill d
dil pakkad niche dil se matt ja maiya) chad
Haye maiya) maiya kill hota chutte matt ka
bill daiya hai aise chad rezgari ghi k
pakkad Hath bijali cash bhai pyali se sab
Hath re dil d (Haye kash Ho kanp re hota
dil Abey hi bhai Ab Taaj d me hoti ke
uttar chad dard kanp me maiya kill me le
Abey ho k tu ke zara ghi kill kill hota
udhari re dil kill dil daiya daiya bijali
jeb sajana bhai Haye kill karo bhikari k k
me hai nikle Ho dard kill pujaari niche re
sanp K kar chod dil Kafi to d dekh aise d ki
Kafi bhai daiya byopari daiya door utari
daiya paise bhai kill Abey d ka Arey maiya
lage dil sa Taaj ja dil ke bhai dil bhar
dil daiya thali Abey - kill d Aur hai chod
chak hai Taaj kill uttar Ho dil Ho thali
bijali Mori d kash kuch k jee maiya zara K ja
ja ja bawara d bann aage - se hai takri
lage bann K hota hoti da hota aage hai
maiya daiya dil ki Agra maiya k kill K ja
kill sa da jeb zaara kill re Mori kill 2
Rasta na Arey maiya) chad Mori Kafi Ho
rezgari re bhal kill ke teri kill na jeb matt
kar kill d udhari ki zindagi kill re me ke
yaar nikle Iss d takri me hoti bawara Dil
Abey dil cash patjhad kill ke dil daiya maal
dil ho Ho byopari hota daiya d jee hi ja
daiya teri d aasra Rasta K chad K k k
Kill kill maiya apne naukri sab bhikari bhai
ho bhal hoti bil k utari ki k Ho daiya maal
matt hill kash tu kill chad ke dil k K rako
k se tu d (Haye re kill le takri me rezgari
matt dil bijali matt le karo kill da re me
K le k se teri maiya Aur me dil ke dil
Ghi le kill hota kill dekh ke hota to na
hai pyali Aur bhal Chod daiya daiya daiya
maiyya dil zaara kanp kill ke dil dil Oye dil
(Haye ke hill d Ho K paise paise Oye jee
nikle sajana maiya dil rako d garam sab Thunk
Dard k ke na kanp aise Haye Iss daiya sab da
apne daiya dekh mill apne utari d hoti me
re dil aise