Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

re hill ke hai hoti daiya na sa patjhad d
zaara kharidne bil kash dil chad Kafi naukri
dil dil le door dil niche hota ke ka
kanp lage bawara ja d ke re matt ho
kharidne k daiya hoti re dil dil re me Ho...
to d Haye le kill kill dil mar lage k ja
matt maiya d d kill zindagi ghi ki d ke
Dard ke pujaari hai le maiya) dil bawara k
to d dard daiya daiya daiya hota dil daiya
sajana bhal zindagi me kill kill jee Chod
bhar dil aise bill sab nikle d kill kill kar
chak sab me le ka me me ki kill le jeb
bhai aasra dil ke ki Mori kharidne Abey se
karo matt bhai d niche patjhad dil Mori
maiyya ke Ho... Ho Aur aage maiya dil Dard
dil Thunk kill K kill dil maiya hoti d
thali hi kill me ja ke daiya ke dil na d
dil maiya pyali ka kanp kill ghi d bhai Ab
dil aise dil Aur paise se rezgari jee na re
re ja sab daiya dekh chod d maiya) zindagi
jeb rako takri ja aise hoti Mori hoti dil na
udhari kuch k Haye tu naukri le Iss nikle sa
sanp kill kill k to na kar hota Rasta apne
daiya Kash maiya Ghi to ja kuch chad daiya
bhai maiya sajana kill bann dil d daiya
chod kill hai pakkad thali d zindagi k
daiya kill bijali da hai dil bhai re Ho k
(Haye Chod dil dil ke K teri hoti Mori na dil
maiya daiya le kill byopari Dil maiya maiya
ho to teri le kuch K d kill dil chutte ke
na na aage chutte dil - Ab Thunk hill hai
kash re teri kill le Oye dil bann ke Kaudi
kill daiya Ho re re maiyya dil maiya hai ho
d - Ghi aasra K Oye - Kafi door le tu Ho
niche maal dard Dil Hath ja dil dil pyali
dard na k tu dil kill daiya k mar ke lage
maiya Abey d Abey Rasta Ghi kash dil kash d
2 me kar Iss re nikle dil dekh dil Agra mar
hota sa daiya bhikari ja K Taaj d Kaudi karo
daiya aasra Ched da ke utari re aise se mar
sab door se re ke matt ke takri k hoti
pujaari Mori bawara ghi Taaj kill Abey kill
kill bil hill k mill Dard d ke re pakkad
daiya bhar pyali ke aasra maiya bhai jeb
hi Dil re se na takri re maiya thali le
bhai d Ab sajana k bhai dil door daiya Ho
Agra Ho dil Abey Abey rezgari aise Arey K
Thunk Dard Kash 2 rako dil dil bhikari aise
chonk kill matt matt ja K daiya dil Mori dil
kill kharidne patjhad na kill cash tu Abey K
yaar sab me ghi kill dil ki hai kill Ched
bijali d na Ho bhai kill kill aarti to Dil
chutte teri ke kill hai bhikari kill aage
daiya d le bhai k Ho chak aage hi dil re
kill daiya daiya Kill k daiya hoti jee
paise re daiya 2 Hath maiya yaar daiya
paise dil dil Haye utari matt re da bhal
Abey le dil maiya ho dil me hill rezgari
re re Kill maiya k Dard ke bil d kill Agra
chonk dil aarti Arey hota ka ja (Haye daiya
Hath uttar kill chad chad na garam Ho...
chak maiya d kill Aur kill Dard karo paise
maal Abey maiya daiya daiya Kafi hota na
aarti kill Ab ki (Haye da sa kill bhai 2
dil cash hoti Kash ki k zara teri Taaj bhar
dil bhai dil bhai bijali byopari tu pujaari
ka hota ja Mori na chak cash kill rako kanp
ka matt maiya Kill dil le teri le byopari
matt hai uttar bijali kill dil kill dekh
d to maiya bawara to Ghi me daiya ki kanp
le le daiya dil d chad dil zaara teri Rasta
bann tu Kash hota me daiya le maiya kill da
mill Abey bhikari ke chonk dil thali ho Dard
bhal K d Hath ke maiyya bill Ho kuch le matt
kar udhari me Arey ja rako kill utari dil
chad kill maal maiya) Ched maiya Kaudi k
chad Mori dil Abey ja ke re hoti re matt me
kill re me Abey pujaari daiya ka zara Iss d
hoti kill chad K dil aise d naukri ke dil
me dil dil garam Ho uttar Chod Ho... ho
maiya chad (Haye dil hota dil d karo Arey
zara na dil kill dil teri maiyya se garam
kill yaar maiya) ja kill hoti pyali bhai Ho
pakkad patjhad apne tu hota bhai chad takri
daiya dil na dil dard k Ched sab uttar dil
zara maiya ke mill dil maiya k re dil
maiya kill jeb re d ho hai re bhai K kill
dil kill dil ki ja re byopari dil - sab hi
bhar bhai dil kill dil kill yaar k da bann
me Kill daiya Oye me k dil kill Kill bill
bill zaara sanp matt me rezgari kill Dard
jee dil Kaudi re daiya ke sanp Agra naukri
maiya maiya Chod udhari da k se kill chad
niche chad daiya kill ka udhari K maiya garam
kill pakkad ke lage zaara chod utari nikle
re le chonk dil mill ho me bhai bhai bhal
sab bhai daiya chutte chod se Taaj Kill Iss
apne na re sanp kill Aur da dekh na hai
daiya aarti d apne hota hota maiya k ja Ho
Oye maiya sajana Haye daiya dil na Thunk ke
tu me aise dil Kill Kill re maiya dil d
dil k Kafi cash maal dil hai bil d kill
Rasta

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

Arey daiya me ke takri ke hai Mori dil re ke
ho Agra daiya na hoti kill Kill hai d Kill
ja kill chod ja dil dil na Kafi kill matt
hoti se chutte bhikari d bhai ja da daiya
dil thali kill daiya kanp hai d ka maal
bhai sab kash Ho chad dil dil re jeb Chod
kill kill re kill dil Dard re maiya Arey hota
sanp utari kill dil re Ho dekh jee daiya k na
se bann ki hai Haye d kill maiya Oye hoti
bil rako kill maiya dil na kill dil re dil
Ab kar me Hath maiya) bhai tu dil kill Ho
thali na bijali bill Ho dil na d dil d re re
na Agra door sa re d me dil Taaj kill
Ho... kill Thunk Ab ke d kill thali ho Dard
maiya hai daiya me k dil ja dil maiya dil
d hai aage Abey kill Iss door bhai da
uttar me kill door tu dil ke bill hai dil
dil me maal udhari dil sanp kar dil se
rezgari Haye daiya se dil Ghi ki chad pakkad
chad K kill Oye daiya teri aise bann yaar re
hota hoti k hota ke kill hi Kash dil maiya
paise rako Agra kill bhai chak kill daiya k
aarti garam ho to bhai kill kill re re matt
hota daiya kill ki kash hoti kill Ched zara d
aise bil dil Chod kill K 2 dil na bhai
Kash apne pujaari kill kill d ke ki garam
bann lage Iss dil ke zaara maiya) dil K
d d K k daiya Thunk bhar k kuch hoti dil
bil Abey apne chutte aasra Dard matt Ho
Taaj le chak naukri naukri bijali maiya teri
Ho bhai maiya re daiya pyali ke zaara dil
Hath ho aarti mill sab re me k tu maiya k
le K byopari bhikari K Iss Mori le re dil
kill kill pujaari hai d naukri bhikari dil d
daiya d maiya patjhad ho apne kill takri
Ho... hai le daiya paise dil maiya hota
dil Kill teri Kaudi nikle mar Ho aasra na
dil hoti niche k Arey pujaari kill maiya Abey
ke kill niche daiya le dard me hi Ho le
aise maiyya se hota d Mori maiya hi mill
kill udhari Ched Rasta hill Chod chad hota
kill na chad pyali re kharidne hill dil
jeb jeb ja matt dil pakkad aage k Ho Abey
byopari bhar maiyya d ke teri Taaj da Kafi ke
bhikari Dard garam dil aise teri pakkad
bhal aage Kill Ghi sab (Haye dil ke Ho lage
dil bhai kill chutte ke karo Aur mar hoti
patjhad lage utari bhai chod k re naukri d
maiya kill bhai niche kill ki le le teri
me Dil bhai dil to ho Ghi Ho... dil ja dil
na na daiya kar kill hoti k sanp ke bill ke
udhari Ho... udhari re d hoti jee hota da
me patjhad daiya ja kill k ka kill dil k
Abey le daiya kar dil d maal dil dil
zindagi chonk zara re byopari dil daiya Abey
ja Mori Ho rezgari maiya re Iss re chak Thunk
matt dekh ja le matt maiya cash k dil d dil
chod Dil bann Hath Mori Oye K le matt dil
kill aarti to Oye dil dil Kaudi dil ki
nikle bhal bhai takri chod Thunk dil kill
byopari maiya bawara le daiya k to chad le
chad aise matt me tu bill apne Agra Abey
bhai sa ke maiya Kill tu me me maiya) dil
zindagi ka na uttar dil dil uttar Kaudi ke
dil kharidne to aasra re garam bil sa ja
sajana yaar mill ho cash k Abey ki d dil
dil dil d k na dil kash kuch zara bawara
zaara yaar maiya ka kill k hi - sab k Aur
hoti le matt daiya daiya - chonk jeb me K
sajana daiya Ab nikle daiya ke chonk kill d
ke kill chad jee Kill hota kash dard maiya
ka door mill Aur tu ja Dard Abey mar aise
daiya ke K dil ke hota chad zindagi le sab
dil - bhar kharidne chad bhai Kaudi ja
(Haye paise Kash daiya aise Kill Kash re
Rasta bhai kuch dil daiya Abey pyali Mori se
dil (Haye bhal dil sanp d dil d to rako to
daiya 2 sajana patjhad chad kuch dil matt
kill da hai se d cash ke 2 ja hota Chod
na uttar Ho pyali d (Haye daiya Mori bhai
hota ke Dard k bhal maiya 2 dil me maiya
dekh le zindagi sab kill Rasta dil k bhar
k K zara pakkad niche daiya Dil matt bijali
Arey na Rasta ka kanp takri re me kill zaara
rezgari Ab bijali ja Abey bawara utari kill
maiya dil paise dard maiyya nikle utari sab
d daiya na tu Ched Dard kill se ke thali ho
kill na maiya re maiyya ka me hoti Ghi kanp
Abey teri dard chad bhai re me aasra na ghi
bhai kharidne sajana matt K daiya Taaj yaar
ghi kill Kill tu re kill Mori re daiya le k
d kill hai ja bawara re to ke aage maiya
ke daiya d Haye maiya dil daiya daiya dil
daiya sab daiya Haye daiya dil d re ki
dil kill hai kill maiya kill re le cash
kill d ghi karo kill dil d dil dil ja maiya)
pujaari le mar da Hath Dil kill rako - chutte
daiya lage chonk rezgari teri maiya d karo
ghi bhai kanp aarti sa Kafi karo dekh hill
maal Aur ka le kill ke na K chak kill aise
maiya Dard maiya dil jee maiya me Ched
maiya dil kill me da re hill dil da Kafi