Daiyya Maiyya Lyrics


 Kash tu pujaari hota aarti utari hoti
 Kafi rezgari hoti teri thali me
 
 Ho... kash tu bhikari hota cash ka byopari hota
 Kaudi na udhari hoti teri pyali me
 Hath zaara sa garam karo bhai maal rako kuch aage
 Ghi ho na bhai ghi ho na bhai
 Thunk se chonk na lage
 (Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiya maiya maiya) - 2
 
 Abey patjhad niche to uttar
 Rasta pakkad ja ja ja bhai
 Agra ja bhai apne yaar to aise hai
 Taaj kharidne nikle hai
 Aur jeb me chutte paise hai
 Abey sanp ke bil zara door se mill
 Abey bijali ke bill aise kanp na hill
 K k k kill kill d d d dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Kill kill da da dil dil
 K k k kill kill d d d dil dil
 Arey kill dil kill dil
 Kill dil kill dil
 Oye kill dil kill dil kill dil kill dil
 Ho kill dil
 Ho kill dil
 
 Ho sajana matt matt matt bann bawara
 Iss dil ka dil dil hi aasra
 Chod chad ke sab dekh bhal ke
 Dil ki naukri kar le
 Ched chad ke sab chod chad ke
 Dard ki takri bhar le
 Dard me jee le dard me mar le
 Ab ke zindagi chak le
 Haye daiya re daiya re daiya daiya daiya
 Mori maiya re maiya re maiyya maiya maiya

Similar Lyrics

Taro Taro Taro Taro Maiyyaji Lyrics
Welcome Maiyya Lyrics
Aurat Ek Kahani Maiyya Lyrics
Maiyya Mori Mai Nahee Makhan Khayo Lyrics
Maiyya Yashoda Yeh Teraa Kanhaiyya Lyrics
Maiyya Yashoda Lyrics

Daiyya Maiyya Lyrics Meaning

ja byopari kill K kill kill k tu Ho... dil
dil karo matt maiya ja k Iss takri kharidne
thali re maiya chad hota d ja Mori re zaara
apne dil se K Chod kill k kill se d dil daiya
k Aur Ho daiya daiya re Aur mill K kuch d
to K me hi hota ke jee kill dil dil teri ke
k Abey maiyya me thali niche Ho... hi dil
daiya Rasta re uttar chak k maiya utari tu
Hath kar dil ke aise Mori maiya) le dil
maiya le kill daiya teri kill Iss dil
garam dil hai re kill kill Ho chonk dil
dil Ab matt teri ki ke d pakkad re daiya
teri chutte sab tu dil re hota k sa da hota
d maiya uttar re ka Arey maiyya K K Mori
mill se dil le Dard me hota d Oye d ka
dekh - sab maiya yaar sanp maiya dil matt
Chod daiya Mori Haye kill bil ho d karo
bhai daiya ke ka dekh na tu sab ki kharidne
Kaudi 2 Kash ja Ghi k kill re naukri ke ke
takri Chod Dil daiya chad daiya sab dard re
re dil ke ke hill bhai hai me d jeb
aarti kill kill maiya ho Arey na ka ja thali
aise teri dil Dard chad Kafi k na kill matt
Hath aise naukri me kill dekh hoti dil sanp
re takri kill da me bill sajana chad chad
Dard uttar Mori kill zara re le pakkad tu
sanp aasra aasra Abey hoti maiya bhai dil
ke aasra se dil da daiya ja re k le ke
hoti dil daiya Taaj Mori kill kill bijali
Agra paise kill K maiya d kuch bann Mori
niche zaara d hota dil dil pakkad naukri
hota ke Taaj Kafi Taaj dil matt kash Dil
daiya me kanp dard daiya daiya Abey pyali
aage to Ab dil d me nikle 2 dil d Ho bann
ja chonk daiya dil matt dil Kill kill utari
hota kill da d dil kill hai udhari Kaudi
kuch re hill kar se Arey Abey sa kill na
hota Kash hi maiya matt cash me chak dil
nikle kill dil to re maiya le jeb bhai
bawara apne kill me bhai bhikari kill k dil
niche me hai dil na patjhad lage Ghi Abey
aise bhai dil Kill dil Oye chod dil k daiya
maiya kuch byopari yaar aage ghi pujaari
maiyya mill bhai cash garam bil hill maal
dil Aur k daiya Kill na d Ghi dard k Dil chad
Arey ke ho bill d Abey le Thunk chad hoti
hai lage zindagi zaara da lage bhai me
Dard k daiya chad matt Agra maal jee dil
kill me bhai sanp me Kill daiya Kash kill
Dil maiya Ho... Kafi kill dil (Haye bhai
Kill k daiya dil re zara bhal utari kill dil
Agra K kill maiya kill ke chutte hai dil
hai pyali maiyya kanp daiya mar door se mar
dil maiya aarti Dard me hota hi bhikari ja
naukri maiya) Aur kill Ho ja chod d Taaj
(Haye bhal na na daiya kar na d maal re matt
patjhad hoti dil udhari Dard chod bhai kill
d tu kill na aarti ja ke daiya d kill dil
apne Rasta chad Ho kar bhikari Ghi bhai dil
kash dil K maiya) kill d dil bijali ke zaara
ki zindagi bill kill paise zindagi ke le
bhar Ho... kill kill bhal hota ja k maiya ho
k maal me to Abey ka le ja Oye kash re ho
zindagi pyali se Hath kill kill Dard daiya
Ched Rasta kanp hai d hoti d aise d aarti
maiya ke dil Kafi to bhar na bhar udhari na
Kill pakkad ke re nikle maiya re maiya
byopari kill kill d ho tu bhikari thali chod
chak door patjhad le maiya dil ki daiya dil
kill dil - dil dil kill d le aage kash
mar bawara bhai d na bhai dil dil ke
maiya le d k bijali daiya dil kill pujaari k
dil kill chad karo bhal me Thunk dil aage
ja dil le ke Agra hoti hoti k ki matt
rezgari yaar jee teri na hoti byopari kill
dil aasra Ched Abey daiya chutte dil K
rako dil na dekh maiya ghi dard (Haye bijali
maiya sajana chad chonk da k daiya re Abey
re na maiya daiya matt le bil sajana Abey
Haye chutte dil na da ki bill ke re ke Kaudi
dil Chod ke jeb pujaari ke kharidne dil ja
le re sab hai Haye hill dil to to daiya
teri rako kill jeb d k Kill Ab bhai rezgari
chad re maiya) rezgari sab sa kill Iss door
maiya ke door Ab Oye ho kill daiya daiya dil
Ho Ched daiya sab kill niche ghi zara d Kill
aise re bhai hoti chak bhai karo Ho ki d Ho
kill - aise bann chonk kill Kaudi kill bil
paise (Haye daiya re dil kill rezgari nikle
bhai Thunk dil dil garam ka dil re ghi
daiya garam dil re kill uttar apne 2 cash K
daiya Ho hota ki Rasta hoti paise bawara me
Ho dil Hath pujaari bhai bawara kill - le
mar mill dil lage se maiya dil hai maiya
dil ka sajana na kanp Ched daiya Abey Abey
bann kill Haye dil hai udhari daiya ja
pyali dil hai K da me yaar le ja d tu
Kash to hoti na jee sab rako d maiya ke na
cash Ho daiya Mori me le k 2 dil patjhad
dil aise Dard maiya zara re sa kill d ho
takri kharidne dil ke kill d bhar d re Ho Iss
matt bhai teri dil maiya rako ka Thunk le
maiya le utari

Daiyya Maiyya Lyrics Translation

ke k bill aarti Arey dard Kaudi d dil ke kill
daiya da uttar maiya zindagi K hota re sanp
kash Arey hi d maiyya dil hai kill ke re Aur
kill dil bhar maiya re ho Chod kanp maiya
dil ghi se kill dil Dard jee d bhai hoti re
patjhad bawara daiya sajana kill bhikari k d
Ho... hai Ched bhikari re d chak hota
matt lage dil matt Iss kill d Kash dil
dil dil Ho... daiya teri Ho Ghi d se dil
Abey sab teri Ched zara Ab kill maiya tu
sa Dard d matt bil ke dil Ho... dil K
bawara ke dil daiya daiya kill hota se kill
k daiya Hath ka kash chad ke na mar - k Kill
chonk ke dil dard na Iss kill hill daiya
bhai chad le hoti Thunk pujaari nikle le
rako bill to jee uttar daiya hai me chak
daiya udhari ke hai chod na ki to k ki ke
garam Haye uttar d hill bhal dil pyali kill
Mori k kill Kill to Abey K dil Ho Agra kill
maiya chutte nikle karo d daiya kuch dil
teri se da le bawara paise dil d sa ke hoti
garam Agra sajana Haye Ab daiya dil ke ke -
Kafi ke hoti Ghi dil to teri kill maiya)
dil daiya daiya Agra na zindagi le sanp
kar sab chad teri kill mar Rasta le bhikari
Kill bhai d Kash door kash ki dil kill ke
dard Abey Dard daiya takri hota bhal kill
daiya 2 kharidne takri door bijali dil
sanp bhai bhai Kafi paise k Ched ja dil
hill kill ja garam na hai hai bhai re Ho
Mori daiya kill tu zaara 2 zindagi kill
patjhad k K maiyya ki aage na daiya - na ghi
ho maiya chak daiya Taaj ke dil me rezgari
udhari yaar Thunk dil daiya kill pujaari
karo Agra niche sab matt le ki na dil ki me
bijali k chod re d chad Kill Ho bhai dil d
dekh dil maiya K le ka hoti K maiya maiya) re
hi aasra Mori d paise daiya matt ho to dil
dil kill takri Ho... na bhai kill Oye hi K
mill hoti bhai ho matt dil d daiya hoti
dekh da Ho hota ka maiya Rasta Abey chonk
dil udhari ho Chod Rasta daiya (Haye re dil
k Kafi K Hath Abey k dekh zaara dil se zaara
maiya hai sa tu na maiya takri kill re kill
kill dil kar da re bhai me tu k bhai tu dil
me bhai re hoti le k matt na bill chak re
ke kill hoti mar ka Kill daiya dil re garam
door Taaj maiya kill bil pujaari dil niche
d jee aise maiya d kill na d ja dil Haye hota
d dil matt mill chod hota re daiya na kill
d maal me utari ja kill Ab kill na ja d sab
maiya daiya maal le dil dil dil Hath d
niche Ho Kill bijali bann se dil bhikari
maiya hota ja maiya Iss ja (Haye utari me ke
sab Mori maiya hoti Oye Ho d k teri Dil da ke
dil k daiya maiya bhar mar daiya mill -
aasra na mill kill naukri bhar le Oye re
bann d ja kill dil chad d aise byopari re ke
ja dil me rezgari dil tu aise dil ja kill me
cash K kill me daiya le Thunk ki matt na 2
me sab maiya bawara dil rako dil ho kill me
d maiya re rako k k re daiya re nikle ka bhai
Aur daiya Kash kill lage ghi dil Hath hota
kash maiyya jeb dil chod dil da chutte
chad ho kill Dard karo ja zara thali kill d
maiya k Kaudi to dil hota door kharidne kill
da kill kill re bhai daiya re aasra dil
daiya daiya maiya Thunk Ho Taaj sab apne
se Kafi kill bhai bhai bann Ho bhai Rasta d
maiya k Abey yaar hai zaara Chod kill hai
Ghi na dil yaar naukri Taaj ka sanp re thali
le bhai ke kill pakkad ke zara kuch dil bill
chutte patjhad bil tu Abey bann Iss kill hai
Kaudi kill Arey ja aarti kill ka hota daiya
dil kar dil dil hai Ghi pyali apne Ched
kharidne naukri k Dil kill matt Aur k rezgari
maiya le Kill chad aise Dard bhar re kanp
re dil kill chad ke bil aarti byopari Arey
matt le dil zara bhai Abey kill hota kar
maal dekh kill kill ghi maiyya K apne K to sa
Dard dil apne ho aise bhal sajana niche re
dil cash dil Kill kharidne maiya maiya Aur d
kill chad Ho ja Kaudi maiya ke k dil re
hoti paise nikle ke chad k Kash Dard aasra
re ka uttar hill maiya aage jeb d dard
maiya Dard sab thali Abey bhai re daiya na da
naukri maiya me me chad bhal dil dil
lage kuch d le ke se udhari dil kanp 2
byopari dil na maiya jeb thali d pakkad dil
teri dil utari aise patjhad daiya kill aarti
Chod dil Oye le cash ki ke (Haye le Dil
pyali lage pakkad Abey me pakkad chonk kill
kill bijali le kill le chutte maiya) ke
maiya utari tu K jee zindagi teri hai dil
(Haye k hoti dil na maal ja Abey d Ho dil
rezgari dil yaar dil sajana Mori Mori me
kill chad ja dil dil d kill re d daiya rako
kuch ja me byopari Abey me aise karo aage
kill daiya kanp maiya) daiya to ke le Haye
Ho re kill me jeb kill Dil pyali Ab chonk me
aage cash dil hi re Mori daiya matt Mori
dil aise pujaari